Issuu on Google+

8 Exam Builder Zadanieegzaminacyjne Rozumienie ze słuchu 1 Pracujcie w parach. Zastanówcie się, które z podanych w ramce słów/wyrażeń mogą pojawić się w rozmowach na tematy 1–3. 1 What’s on Channel 1 at 8pm? A B C 2 Where are Lisa and Patrick? A B C Przeczytaj teksty 1–4 i odpowiedz na pytania. Zaznacz literę A, B lub C. 1 Przeczytaj poniższy tekst. Następnie pracujcie w parach i zastanówcie się, dlaczego odpowiedzi na pytania 1–3 są niezgodne z treścią tekstu. Podkreślcie fragmenty zawierające poprawne odpowiedzi. Usłyszysz dwukrotnie pięć krótkich tekstów. na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w pytaniach 1–5 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B lub C. illustrations 7 o’clock nomination author The News ceremony channel great story the best actress Zadanieegzaminacyjne Rozumienie tekstów pisanych 1.52 Zapoznaj się z treścią zadania. 1 TV programme 2 Favourite book 3 The Oscars 1 My wife and I visited Gdansk in 2007 and were really impressed by the Dominican Fair (Jarmark Dominikański). This was our first time on the Baltic coast. We enjoyed the concerts in the port as well as the street theatres. We met lots of interesting people and bought fantastic souvenirs. What is the text about? A The text is about the Baltic coast. B The text is about having a good time at the Dominican Fair. C The text is about people who live in Gdansk. 2 Przeczytaj dialog. następie dopasuj go do jednego z tematów 1–3 z zadania 1. 1.51 Wysłuchaj dialogu a następnie zaznacz odpowiedź A, B, C zgodną z treścią nagrania. tIp Podczas określania głównej myśli tekstu wybierz odpowiedź odnoszącą się do jego całości, a nie jedynie do fragmentów. Finland is the fifth largest country in Europe but only 5 million people live there. The first impression you get looking out of an airplane window is that there are a lot of trees and lakes with a few small towns. However, Helsinki, Tampere and Turku are modern high-tech cities. In Lapland, in the north, you can visit Santa Claus and meet thousands of reindeer. Here you can also experience white nights in summer, when days are 24 hours long. There are plenty of things you can do in Finland, eg you can go cycling, sailing, horse riding or fishing. You can do winter sports from November till May because there is a lot of snow and when you get cold, you can relax in a sauna. 3 What’s the weather forecast for Saturday? A B C 1 What does Vicky like watching on TV? A 4 What does Kate want Betty to do? A read a book about vampires B watch a film about vampires C like vampires 5 Which present does John like most? A B C 7-9 Exam Practice 1 B A B Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź pilota balonu. Na podstawie usłyszanych informacji zaznacz w tabeli znakiem ✗, tIp które zdania 1–3 są prawdziwe (TRUE), T 3 How long is Finnish winter? 4 napisz krótki dialog na wybrany temat z ćwiczenia 1. następnie pracujcie w parach. Wymieńcie się dialogami i spróbujcie zgadnąć, którego tematu dotyczą. The unusual tractor … A has got large wheels. B travels under water. C was used by Agatha Christie. You can take the Great Orme Tramway … A from Monday till Sunday B at 6 o’clock in the morning. tekstów z zadania egzaminacyjnego. C from a café to the Great Orme Nature Park. 4 Wymyśl tytuły do dwóch wybranych C Active holidays in Finland Rozumienie tekstów pisanych 7-9 4 This strange seatractor will take you over to Burgh Island in Devon. It travels on enormous wheels with its passengers high up above the 4 The World Sauna Championships take place every water. When you August in Heinola, Finland. Over 160 participants from reach the island, you 25 countries travel to Heinola to see who can stay can follow in the the longest in a very hot sauna. In 2009 a Finn, Timo footsteps of Agatha Kaukonen, won the championships. He stayed in 110 Christie – she wrote degrees Celsius for 3 minutes and 46 seconds. one of her famous detective novels here. How many people take part in the World Sauna Championships every year? A about 25 B 110 C more than 160 1 – HowWinter did youinget here? is about 4 months long. Finland – A I often walk to school. 2 Przeczytaj tekst po raz kolejny. Następnie B I’m going to take a bus. zakryj go i zapisz w zeszycie 3 najważniejsze C I came by train. informacje, które udało ci się zapamiętać. 2 – Porównaj swoje notatki z kolegą/koleżanką. – Oh, yes. I love riding my bike! A Do you ever cycle? 3 Zdecyduj, która odpowiedź na poniższe B Which bike do you prefer? pytanie jest poprawna. Zakreśl literę A, C What’s your favourite sport? B lub C. 3 – How often does the train leave? – The best title for the text is: A At A 5pm. Lapland – the place you must visit B It lasts 45 minutes. B Finland has a lot to offer C Every fifteen minutes. F tIp Zacznij wykonywanie zadania egzaminacyjnego od wyeliminowania błędnych odpowiedzi. 3 The first hot air balloon was up in the air on 19th 3 September 1783. The passengers were a sheep, a duck The balloon stayedsince in the air for The and Greata chicken. Orme Tramway has operated fifteen minutes crashing the ground. 1902. It takes before passengers to the back Greatto Orme Nature Park. There’s a café and a mini-golf How long did the first hot air balloon stay in the air? course at the top. Trams operate seven days A quarter of an hour a week, every 20 minutes from 10 am until B half an hour 6 pm. For only £5.20 return, it’s a great day out. C nineteen minutes towns and many forests and lakes. 2 Uzupełnij minidialogi 1–3, wybierając spośród 2 Why are summer nights in Lapland unusual? podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź Summer nights are 24 hours long. jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C. 2 They will be more than 300 metres high. 3 The text is about dangers of taking a balloon trip. C How did the person get to Croatia? A He/she came by plane. B He/she came on foot. C He/she took a train. 1 What is Finland like? 2.52 Zapoznaj się z treścią zadania. a które – fałszywe (FALSE). Nie musisz rozumieć wszystkich słów użytych w rozmowie. Postaraj się wyłowić jedynie 1 Late afternoon is the best time to go on interesujące cię fakty, a balloon trip. ignorując mało istotne informacje. 2 What time is a science fiction film on? 2 I came to Croatia from Italy by train and then took a flight from Zagreb, which is the capital of Croatia, to Dubrovnik. I explored Dubrovnik on foot. It’s a beautiful old city with amazing sights, lovely beaches and friendly people. Finland hasn’t got any cities, only a few small Znajomość funkcji językowych Rozumienie ze słuchu C Workbook Lucy So, what do you think Tina? tina I think Sandra Bullock is an amazing actress and she really deserves it! Lucy Absolutely! She was great in The Blind Side. tina It was a perfect role for her. Lucy Did you like her gold dress at the ceremony? tina Oh yes! She looked fantastic! 3 Voices 2 4 Exam Builder 3 Przeczytaj teksty 1–4 i odpowiedz na pytania. Zaznacz jedną z trzech możliwości A, B lub C. 57 109 Znajomość środków językowych 1 Voices_SB2_PL_U04.indd 57 Student’s Book 17_04_11 15:40 Voices_SB2_PL_U08.indd 109 There’s something for everyone in Britain! Exciting cities, historic castles, spectacular countryside and beautiful coastlines. Visit the world’s top tourist attractions in England, walk up Ben Nevis in Scotland, explore Wales – the Celtic land of castles – and discover Britain’s smallest country – Northern Ireland. 17_04_11 13:06 4 Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1–3. Zakreśl literę A, B lub C. 2 If you’d like to get a bird’s-eye view of Bath, take a balloon ride over this beautiful city. The best time to go is in the morning. Balloon rides are good for everyone from 9 to 90, but you must book earlier. Workbook I have never been to Iceland but my father told me (1)_ about it. When he (2)_ a student, he went there with his mates. They rented a jeep and travelled all around the country. I would like to go there with my friends one day but first I (3)_ take driving lessons. I hope I’ll pass the test. I’m also going to get a part-time job in order to save enough money for the journey. 1 A a lot 2 A is 3 A have B a few B has been B need C many C was C must samoocena Słownictwo „„ świat„przyrody„(zagrożenia„i ochrona„środowiska„ naturalnego,„klęski„żywiołowe) „„ elementy„wiedzy„o krajach„obszaru„nauczanego„języka„ oraz„o kraju„ojczystym,„z uwzględnieniem„kontekstu„ międzykulturowego„ Posługuję się podstawowym słownictwem dotyczącym następujących tematów: Student’s CD This recording is copyright and unauthorized copying is illegal. „„ człowiek„(cechy„charakteru) „„ szkoła„(życie„szkoły) „„ życie„rodzinne„i towarzyskie„(okresy„życia,„codzienne„ czynności,„formy„spędzania„czasu„wolnego,„święta„ i uroczystości,„styl„życia,„konflikty„i problemy) „„ podróżowanie„i turystyka„(środki„transportu,„orientacja„ w terenie,„informacja„turystyczna,„wycieczki,„zwiedzanie) „„ zdrowie„(samopoczucie,„choroby,„ich„objawy„i leczenie,„ pierwsza„pomoc) „„ nauka„i technika„(wynalazki) If you want to take a balloon ride, you … A should go at 9 in the morning. B can’t be 90 years old. C must make a reservation. The text is mainly about … A different tourist attractions in Britain. B places to see in England. C exploring spectacular castles in Wales. Słuchanie Rozumiem ze słuchu proste, krótkie wypowiedzi (rozmowy, programy telewizyjne, horoskopy). Potrafię „„ reagować„na„polecenia „„ określić„główną„myśl„tekstu „„ znaleźć„w tekście„określone„informacje „„ określić„kontekst„wypowiedzi 127 Ma cm ill an Pu bl i Student’s s he rs L im ited 2 0 CD 09. First Polish Editio n© la mil Mac k ols nP a2 17_04_11 15:15 Voices_SB2_PL_R03.indd 127 17_04_11 15:15 Exam Builder and Exam Practice pages 1. 01 Voices_SB2_PL_CD_gradient.indd 1 © 17_04_11 20:24 2 1 1 Rozwiąż krzyżówkę. Jak brzmi hasło? 1 4 2 2 C A N S 1 3 T 4 3 I always 1 2 Połącz wyrazy z obu kolumn, tak aby powstały poprawne wyrażenia. Wykorzystaj rysunki jako wskazówki. 1 a bottle a) tuna 2 a jar b) tomatoes 3 a tin 4 a can d) jam Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami. Special days What happens to the things we recycle? 1 2 f) cola 7 a bag g) oil A newspaper is made of paper. 1 a window / glass m n a 5 It always It Present continuous for future arrangements 1 5 Przeczytaj, jakie Nick ma plany na najbliższy tydzień. Uzupełnij zdania. v l y t p study English celebrate birthday! Tuesday write letters Present continuous Uporządkuj wyrazy, tak aby powstały poprawne zdania. 1 the / doing / moment / What / they / are / at / ? Bottles make more (6) b_ _ _ _ _ _ and (7) j_ _ _ for the food industry. Friday Monday 7 V l nt n ’s 1 3 here in the north. now! (rain, rain) tennis every day, but I’m not well . (play, rest) a 6 h r e t f s Neil every weekend, but this . (work, not work) lunch at the moment. He always at one o’clock. (eat, eat) 4 We usually our homework in the . evening, but this evening we (do, not study) Special day: Saturday tidy house Wednesday make a cake 2 3 4 5 6 7 8 3 in / kitchen / is / The / the / dog / sitting 4 her / My / isn’t / mother / glasses / wearing 5 raining / Is / it / ? Plastic bottles are very useful. The (8) p_ _ _ _ _ _ is ideal for rubbish bins and park benches. Believe it or not, they recycle plastic (9) b_ _ _ into garden furniture! Yes, of course. What time does it start? At twelve o’clock, but (2) … over there at 10.00 to help. Brian OK. (3) … me to do? Thursday go to the cinema 6 the / I’m / at / moment / working / not 1 On Monday . Well, Joe and Andy are making (4) … and Dawn (5) … the garden. You can help her. OK. (6) … decorations! I’m not (am not) You aren’t (are not) He/She/It isn’t (is not) We/You/They aren’t (are not) Neil Is Paul coming with you? questions Brian No, he (7) … to birthday parties. He isn’t very sociable! Neil Oh well. Are you (8) … Dawn a present? Brian Yes, a few of us (9) … her a watch. What about you? Am I Are you Is he/she/it Are we/you/they Neil I’ve got her a book. (10) … Brian Yes, (11) … without a book. Neil Well, see you tomorrow then. Brian Yeah, bye! 02k.indd 22 6 desktop computer disc drive keyboard laptop memory stick mouse printer screen speakers webcam Facts & Figures India Population 1.13 billion Capital New Delhi Official languages Hindi and English Currency Indian rupee Internet domain .in Facts & Figures b) to come c) coming b) we going to c) we’re going 3 a) What you do want b) What do you want c) What want you 4 a) some food special b) some special food c) some special foods 5 a) is decorating b) decorates c) is decorate 6 a) I love making b) I love make c) I love makeing b) goes never b) having c) making b) are giving c) give 10 a) She loves reading. b) She loves the reading. c) She loves read. 11 a) you see her never b) never you see her c) you never see her Message 2 EXTRA VOICES 4 Peter is often / never late. 2 On Tuesday . . 4 On Thursday . 5 On Friday . Message 1 6 On Saturday . 1 Lisa / Ellie is going to study in France. 09 Posłuchaj trzech wiadomości telefonicznych i zakreśl właściwe słowo. 2 Ellie / Ellie’s mum is cooking a special meal. The first American bank opened in 1782. The first college (Harvard) started in 1636. The first American stamps appeared in 1847. The first skyscraper in the USA was built in Chicago in 1885. The first underground metropolitan train system (subway) started in Boston in 1897. 5 It’s the speaker’s birthday / Valentine’s Day. 6 The speaker is waiting / working in a restaurant. Message 3 02k.indd 23 The windiest! Test your memory! When did the first American bank open? How hot was it in Death Valley on July 10th, 1913? When are tornadoes most common in the USA? Find out how many people in the USA speak the following languages. Go to: www.ethnologue. com/show_country.asp?name=US English: Spanish: French: Russian: German: 12l.indd 129 4-05-11 12:14:36 I going? we/you/they doing? Why is he/she/it having a party? k ols nP a2 1. 01 2 Present continuous for future arrangements Present continuous stosowany do mówienia o przyszłości Czasu present continuous używamy również do mówienia o konkretnych planach na przyszłość. We’re having a party next Saturday. What are you doing next weekend? Jeśli używamy czasu present continuous do mówienia o przyszłości, stosujemy wówczas wyrażenia czasowe odnoszące się do przyszłości. tomorrow, next weekend, next week, next month, next year Tom is coming tomorrow. a) b) c) d) e) f) g) h) 4-05-11 13:16:19 Culture 3 have put 3 4 2 Jack / not do / his homework / because/ he / feel / ill 3 My dad / usually / drive / to work / but / he / cycle / today wear Przekształć zdania z ćwiczenia 2. na przeczenia. 4 I / wash / the car / but / I / not wash / it / every week 5 We / go / to a different museum / every month / We / visit / the Prado / this month 6 My parents / not like / the food on the menu / They / go / to another restaurant We aren’t wearing witches’ costumes. 7 Dzisiaj jest poniedziałek 12. maja. Spójrz na notatki z kalendarza Megan. Napisz zdania na temat jej planów na najbliższy i przyszły tydzień. May Ułóż pytania, wykorzystując wyrazy podane w nawiasach. 1 a B 2 a B 3 a B 4 a B 5 a B 6 a B Are you listening Monday 12 Grandparents have dinner Monday 19 with us – 7.00pm Revise for exams Tuesday 20 Revise for exams Tuesday 13 (you / listen) to me? Dad goes to China Wednesday 14 Yes, I am. (he / go)? To the sports centre, I think. (you / wear) to the party? A dragon costume. (your girlfriend / come) to the concert? No, she isn’t. (your parents / chat) to? The neighbours. (I / make) a lot of noise? Yes, you are! Zakreśl właściwą formę. Paul takes his driving test Thursday 15 Sunday 18 Wednesday 21 Revise for exams Thursday 22 See film with Bill Friday 16 Saturday 17 Anna stays for 2 days Anna here My grandparents Friday 23 Revise for exams Revise for exams Saturday 24 Sunday 25 are having dinner with us at 7pm . . . . . . 1 Dad 2 Paul 3 Bill and I 4 Anna 5 I 2 Bay of Bengal Indus Valley Civilisation Houses The houses had rooms with windows and doors and some possibly had rooms for bathing. Most houses had drains to take away the dirty water and some had wells to provide fresh water. a This model is made from terracotta. Terracotta is a type of clay that is moulded and then baked in the sun to harden. b Archaeologists found these bracelets in Mohenjo-Daro. They are made from beads of semi-precious stones, so the owner of these bracelets was probably rich. Jewellery like this was passed down through families. Pots like these had many different uses: for drinking water and milk or holding special liquids like oil. /əˈtræktɪv/ atrakcyjny /ˈbɒdi/ ciało characteristic (adj) /ˌkærɪktəˈrɪstɪk/ charakterystyczny dark (hair) (adj) /dɑːk (heə)/ ciemne (włosy) eyes (n pl) /aɪz/ face (n) /feɪs/ twarz fair (hair) (adj) /feə (heə)/ jasne (włosy) height (n) /haɪt/ wzrost /lɒŋ (heə)/ długie (włosy) short (hair) (adj) /ʃɔːt (heə)/ krótkie (włosy) sunbathe (v) /ˈsʌnˌbeɪð/ opalać się suntan (n) /ˈsʌnˌtæn/ opalenizna tall (adj) /tɔːl/ wysoki weigh (v) /weɪ/ ważyć weight (n) /weɪt/ waga boots (n) /buːts/ buty powyżej kostki coat (n) /kəʊt/ płaszcz imaginative (adj) independent (adj) jealous (adj) lively (adj) 139 13r.indd 139 Across the curriculum 4-05-11 13:23:19 zabawny pomysłowy, twórczy moody (adj) /ˈmuːdi/ humorzasty mysterious (adj) /mɪsˈtɪəriəs/ tajemniczy nice (adj) optimistic (adj) patient (adj) quiet (adj) sad (adj) / selfish (adj) serious (adj) /naɪs/ /ˌɒptɪˈmɪstɪk/ /ˈpeɪʃ(ə)nt/ /ˈkwaɪət/ /sæd/ /ˈselfɪʃ/ /ˈsɪəriəs/ miły, przyjemny, uprzejmy optymistyczny cierpliwy cichy smutny samolubny poważny sociable (adj) /ˈsəʊʃəb(ə)l/ towarzyski stubborn (adj) /ˈstʌbən/ uparty stupid (adj) /ˈstjuːpɪd/ tired (adj) /ˈtaɪəd/ zmęczony /ˌbi ˈmæd əˈbaʊt/ być zwariowanym na punkcie /dres/ rękawiczki Zainteresowania /hæt/ kapelusz be mad about głupi sukienka /ˈʤækɪt/ kurtka, marynarka /ˈʤʌmpə/ sweter sandals (n pl) /ˈsænd(ə)lz/ sandały scarf (n) /skɑːf/ szalik shirt (n) /ʃɜːt/ koszula shoes (n) /ʃuːz/ ability (n) /əˈbɪləti/ bad (adj) /bæd/ favourite (adj) /ˈfeɪv(ə)rət/ good (adj) interesting (adj) umiejętność zły ulubiony dobry /ˈɪntrəstɪŋ/ interesujący buty take part in /skɜːt/ spódnica /ˌteɪk ˈpɑːt ɪn/ wziąć udział skirt (n) unusual (adj) /ˈtreɪnəz/ /ʌnˈjuːʒʊəl/ trainers (n) buty sportowe, adidasy niezwykły, niespotykany spodnie 2 DOM /ˈtiːˌʃɜːt/ koszulka Miejsce zamieszkania /əˈmeɪzɪŋ/ niesamowity angrily (adv) /ˈæŋgrɪli/ ze złością annoying (adj) /əˈnɔɪɪŋ/ denerwujący bored (adj) /bɔːd/ znudzony boring (adj) /ˈbɔːrɪŋ/ nudny calm (adj) /ˈtraʊzəz/ block of flats (n) Put your project on a poster and show it to your classmates and teacher. przyjacielski niezależny zazdrosny pełen życia, żwawy lojalny skąpy /glʌvz/ jacket (n) jumper (n) amazing (adj) Present your materials /ˌɪndɪˈpendənt/ /ˈlɔɪəl/ /miːn/ dress (n) trousers (n pl) Use your notes to write three short texts about the artefacts and draw some pictures to illustrate the texts. /ˈfrendli/ /ˈfʌni/ /ɪˈmæʤɪnətɪv/ /ˈʤeləs/ /ˈlaɪvli/ loyal (adj) mean (adj) gloves (n pl) Uczucia i emocje Prepare Plan Find some information about three artefacts. Think about how people lived in the place the artefacts come from and make notes. oczy long (hair) (adj) T-shirt (n) Project Do a project on artefacts discovered in lost cities. Research wygląd attractive (adj) body (n) hat (n) c 3 Look at the table on your worksheet that you have received from your teacher and choose a lost city. 4-05-11 13:23:06 friendly (adj) funny (adj) /əˈpɪərəns/ appearance (n) Indus 4-05-11 12:25:44 Wordlist 1 CZŁOWIEK 3 Dopasuj zdjęcia do tekstów. 1 10n.indd 101 Wygląd zewnętrzny When archaeologists discover artefacts in their excavations, they interpret them to understand how people lived in the past. 138 13r.indd 138 It is very cold today but it isn’t snowing. eat 1 We are wearing witches’ costumes. It’s Halloween! 2 Paul a large tray of drinks. 3 They to the music. 4 Look! The cat our pizza. 5 Carol the chocolates in the cupboard. 6 We a great time. 1 2 3 4 5 6 Napisz zdania, używając w każdym z nich obu czasów: present simple i present continuous. 6 1 It / be / very cold / today / but / it / not snow dance Grammar bank & Grammar exercises 4-05-11 12:25:44 History containers, often used for food a piece of jewellery that goes around your wrist a place where people live together a deep hole dug in the ground to provide water the system of passages for water and waste in a town or city a man-made object a mixture of water and earth Mohenjo-Daro a block for building houses Arabian Sea leaving Uzupełnij zdania odpowiednią formą present continuous czasowników z ramki. carry Czasu present simple używamy do mówienia o nawykach i zwyczajach. They celebrate Thanksgiving every year. (routine) We go to the cinema on Thursdays. (routine) Czasu present continuous używamy do mówienia o czynnościach, które odbywają się w chwili mówienia o nich. Hundreds of people are walking in the procession. (now) He is eating Thanksgiving dinner. (now) 3 Why are you wearing / do you wear my jacket? Take it off now! 4 The dog is drinking / drinks a lot of water. It’s thirsty. 5 I’m usually buying / usually buy funny presents for my sister for her birthday. 6 Are you liking / Do you like this music? Napisz poprawną formę czasownika z końcówką -ing. leave go carry sit celebrate watch chat study 101 10n.indd 100 2 Przeczytaj teksty i zaznacz prawidłowe odpowiedzi. 129 Vocabulary bank & Vocabulary plus 4-05-11 12:29:14 chat ➜ chatting put ➜ putting 5 1 Mohenjo-Daro means … a) … Mound of Indus. b) … Mountain of Death. c) … Mound of the Dead. 2 The city is about ... square kilometres in size. a) 1.5 b) 15 c ) 5.1 3 Many house walls in First Street … a) … aren’t there any more. b) … are still there. c) … are underground. 4 Archaeologists found a system of ... in the houses. a) towns b) drains c) roads 5 They made … from mud. a) walls b) wells c) bricks Web quest 121 a bracelet drains an artefact mud a settlement a well a brick pots First Street First Street is the most famous street in Mohenjo-Daro; it’s ten metres wide in some places. Many of the house walls are still standing. The people made bricks from mud and dried them in the sun. They used the bricks to build foundations, walls, buildings and wells. The USA is the country with the most tornadoes in the world. It has more than 1,000 tornadoes a year - four times more than all of Europe. Tornadoes are most common in spring and least common in winter. Most of the tornadoes are in the centre of the USA in an area called ’Tornado Alley’. 11k.indd 121 have ➜ having make ➜ making Interpreting artefacts The lost city of Mohenjo-Daro The lost city of Mohenjo-Daro existed more than 4,000 years ago in the Indus Valley in South Asia. People from the Indus Valley Civilisation lived there between 2600 and 1900 bc. MohenjoDaro means Mound of the Dead. Nobody lives there today, but archaeologists think that more than 35,000 people lived there in the past. The city is about 1.5 square kilometres in size. The ruins of the city, in Pakistan, are a UNESCO World Heritage Site. Lake Superior is one of the Great Lakes of the USA. It is famous for being the biggest freshwater lake in the world. It is about 563 kilometres from west to east and 257 kilometres from north to south. Lake Superior is also the coldest and the deepest of the Great Lakes. 2 Jakie rodzaje gier komputerowych przedstawiają rysunki? la mil Mac 1 I’m going / go now. See you tomorrow! 2 We’re having / have dinner now. 1 Połącz wyrazy z ich definicjami. 1 2 3 4 5 6 7 8 The biggest! adventure strategy action role-play flight simulation racing sports war karaoke life simulation 4 am are Across the curriculum The hottest! 1 Sprawdź znaczenie podanych wyrazów. Jakie rodzaje gier komputerowych lubisz? n© 100 Lost cities The longest river in the USA is the Missouri River. It is over 4,000 kilometres. The biggest island in the USA is Hawaii. It has an area of more than 10,400 sq. kilometres. The highest waterfall in the USA is Yosemite Falls in California. The water falls more than 700 metres. Computer games 3 When the verb ends in -e, we omit the -e and add -ing. When the verb has only one syllable and ends with one vowel and one consonant (except -w, -x or -y), we double the consonant and add -ing. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 James is inviting Tony / Clive to a celebration. Revision Standard & Revision Extra 4-05-11 12:14:30 Death Valley is a valley in the Mojave Desert, California. It is famous for being the hottest place in the USA. Death Valley also holds the record for the hottest temperature recorded in the western hemisphere. On July 10th, 1913 it was 56.7° C. That’s hot! Vocabulary plus 2 wear ➜ wearing eat ➜ eating 8 James’s family always / usually has celebrations at Pizza Point. 23 Extremes in the USA What should I get then? I think you should get … Good idea. It’s a bargain! 1 Where What Czasu present continuous używamy do mówienia o czynnościach, które mają miejsce w momencie mówienia o nich. I am decorating the house. Czas present continuous tworzymy w następujący sposób: podmiot + be + verb + -ing. W pytaniach szyk jest następujący: be + subject + verb + -ing. Are you singing? W krótkich odpowiedziach nie powtarzamy już formy czasownika + -ing. Is it eating? Yes, it is. ✓ Yes, it is eating. ✗ c) never goes 8 a) giving 9 a) giving 3 On Wednesday Check it out! The USA Useful expressions I’m looking for a … I’m thinking of buying … I don’t think you should give him/her … having a good time? Yes, I am. / No, I’m not. Yes, you are. / No, you aren’t. Yes, he/she/it is. / No, he/she/it isn’t. Yes, we/you/they are. / No, we/you/they aren’t. 1 a) come 1 We form the present participle of most verbs with the infinitive + -ing. Present simple and continuous short answers 2 a) we’re going to Culture: The USA Vocabulary bank 09. First Polish Editio 17_04_11 20:50 9 They’re having a party / eating special food. Activities Computers drinking. question words 3 Lisa is staying at Ellie’s / Grace’s house. 4-05-11 12:13:29 board games chess console controller dice draughts memory card pack of cards software stylus celebrating. negative Neil Brian 7 a) never go Sunday I’m (am) You’re (are) He/She/It’s (is) We/You/They’re (are) 22 Games ited 2 0 sPelling rules affirmative Are you (1) … to Dawn’s party tomorrow? Brian Neil 6 these aeroplanes / paper 68 07f.indd 68 rs L im Grammar exercises Present continuous 9 2 studying / Is / now / she / ? 3 a can / aluminium 5 this bath / metal ’s t’s 8 s h They use old cardboard to make pizza (3) b_ _ _ _. Paper makes more (4) p_ _ _ _. They recycle telephone directories into egg (5) c_ _ _ _ _ _. 2 these dolls / plastic 4 a box / cardboard e st r Sunday 5 b r h a Napisz zdania, używając made of. a newspaper / paper Uzupełnij brakujące litery w nazwach świąt. Zaznaczone litery utworzą nazwę kolejnego święta. 3 M th 4 s 3 He 1 Przeczytaj dialog i zaznacz prawidłowe odpowiedzi. to school, but today he by bus. (walk, go) 2 She usually weekend she 6 I today so I 1 prize-giving 2 Recycling centres melt cans into blocks of aluminium. Then they use these blocks to make more (1) _c _a n_ _s and (2) t_ _ _ for the food industry. e) shopping 6 a box the house and 6 We always our traditional costumes during the feasts in our village. c) milk of 5 a carton 1 3 1 4 your mother a present on 5 It’s Christmas! Let’s the tree. R CD Student’s s he Grammar bank Cumulative check Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników podanych w nawiasach. the my friends a birthday card. 4 Do you Mother’s Day? 6 7 1 4 1 He usually 2 It’s Bonfire Night. Let’s go and fireworks! A 5 7 Present simple and present continuous Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami. 1 It’s my birthday. I’m going to a party. 5 6 3 ill an Pu bl i 2 Revision Extra Celebrations: verb + noun ➔ Recycling: materials and containers cm 2 Revision Standard Vocabulary 2 Ma Voices_WB2_PL_CD_gradient.indd 1 Workbook contents 7 Katherine & Steve Bilsborough © Workbook CD This recording is copyright and unauthorized copying is illegal. 126 Voices_SB2_PL_R03.indd 126 buy a house community cosy (adj) county detached house (n) flat (n) /ˌblɒk əv ˈflæts/ /ˌbaɪ ə ˈhaʊs/ /kəˈmjuːnəti/ /ˈkəʊzi/ /ˈkaʊnti/ /dɪˌtæʧt ˈhaʊs/ /flæt/ blok mieszkalny kupić dom społeczność przytulny hrabstwo, powiat dom wolnostojący mieszkanie /kɑːm/ spokojny move (to) (v) przeprowadzić się /ˈkɑːmli/ /muːv (tuː)/ calmly (adv) spokojnie move home /ˈkeəf(ə)l/ /ˌmuːv ˈhəʊm/ careful (adj) ostrożny wyprowadzić się z domu carefully (adv) /ˈkeəf(ə)li/ ostrożnie chatty (adj) /ˈʧæti/ gadatliwy /ˈʧɪəf(ə)l/ radosny /kriːˈeɪtɪv/ twórczy, pomysłowy determined (adj) /dɪˈtɜːmɪnd/ stanowczy embarrassing (adj) /ɪmˈbærəsɪŋ/ zawstydzający exciting (adj) /ɪkˈsaɪtɪŋ/ ekscytujący cheerful (adj) creative (adj) neighbour (n) /ˈneɪbə/ next-door neighbour (n) /ˌnekstdɔː ˈneɪbə/ residential area (n) /ˌrezɪˌdenʃ(ə)l ˈeərɪə/ sąsiad sąsiad zza ściany dzielnica mieszkaniowa semi-detached house (n) /ˌsemidɪˌtæʧt ˈhaʊs/ dom bliźniak /ˌʃeə ə ˈruːm/ dzielić pokój skyscraper (n) /ˈskaɪˌskreɪpə/ wieżowiec terraced house (n) /ˌterəst ˈhaʊs/ dom szeregowy share a room 152 14p.indd 152 Wordlist 4-05-11 13:24:43 www.macmillan.pl ISBN 978-83-7621-039-1 9 788376 210391 Voices_WB2_PL_Cover.indd 1 Includes Grammar bank Culture Vocabulary bank Across the curriculum Vocabulary plus Wordlist Katherine & Steve Bilsborough 06_05_11 15:06


Voices 2 WB Unit 5

Related publications