Issuu on Google+

5 The guitar from you is great! I play it every day and all my friends think it’s a fantastic present. I love it! A to say thank you B to give information 6 To find out more about our school, click on the link below. A You can read the text on the Internet B You can read the text on a school message board Singular W rozmowie używamy często skróconych form. Inna jest kolejność wyrazów w zdaniach twierdzących i pytających. They are Polish. plural Are they Polish? 6 Vocabulary bank Do każdego tekstu (1–3) dopasuj odpowiednie odpowiednią literę. Jedno zdanie zostało 3 Pracujcie w parach. Jakich wyrażeń podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego Przeczytaj uważnie treść zadania egzaminacyjnego 2, a następnie odpowiedz użylibyście w rozmowie na każdy tekstu. na pytania dotyczące poszczególnych z poniższych tematów? wypowiedzi. Am I Are you Is he/she/it Are we/you/they my your his/her/its theatre British. from England. from England. 14. our your their potatoes Culture: Ireland sugar tea toast vegetables Your odnosi się zarówno do liczby pojedynczej, jak i mnogiej. His odnosi się do mężczyzny/chłopca, her − Check it out! Useful expressions Population Capital Currency English, Gaelic a2 b e f 4 You use charcoal to sketch a drawing. 5 You use a special pen or brush and coloured inks to make an ink drawing. 6 You use a camera to take a photograph. © Vocabulary bank Ma cm il l Workbook an P ub lish ers Limi t ed 2 0 CD 09. First Polish Editio n© k ols nP a2 Web quest What is hurling? www.gaa.ie/about-the-gea-/our-games/hurling 2 The title of the painting is Family of Saltimbanques. Workbook CD 1 Francisco Goya completed this painting between 1800–01. 2 The title of the painting is Family of Saltimbanques. 3 The artist painted it in 1905. 4 This oil on canvas shows the royal family on a visit to the artist’s studio. 5 The family wear simple circus clothes. 6 The artist is also in the painting. He is on the left, next to his canvas. 7 Picasso painted this in his ‘Pink Period’. 8 The family have servants and beautiful clothes. 9 The title is Charles IV of Spain and his family. 10 This oil on canvas shows a group of circus people in an empty landscape. 1 Francisco Goya completed this painting between 1800-01. Workbook Extra contents 1. 01 la mil Mac Voices 1 Culture Australia Test Generator 2,800 11 20 million 348 30% Interactive Classroom Tests Multi-ROM a How long have Aborigines lived1in Past Australia? simple: unauthorized copying is illegal. Tests Multi-Pack 1 © Macmillan Publishers Limited 2009 cm il l First Polish Edition © Macmillan Polska 2011 Fiona Mauchline an P ub lish ers Lim . 11 20 09. First Polish Editio n© ub 09. First Polish Editio n© la mil Mac a2 1. 01 Interactive Classroom d The Aboriginal language has many written forms. e Uluru is a World Heritage Site. f 5 Revision ill an P ub lish ers Lim ited 2 0 orang-utan a2 snow leopard b c g j h exercise Test Generator bad quiet b) c) loud d) safe slow e) . It is egzaminacyjnego 2, a następnie odpowiedz na pytania dotyczące poszczególnych wypowiedzi. 1  Jakie miejsca przedstawiają rysunki?  2  Jakie jedzenie widzisz na obrazkach?  3  Jakie wyrażenia mogą zostać użyte przy opisie  tych sytuacji?  2 Przeczytaj trzy krótkie dialogi (1–3) i każdemu z nich przyporządkuj temat przewodni (a, B lub C) z ćwiczenia 1. T 3  F 2 Alwin speaks two languages. Zadanieegzaminacyjne2 _ A  What’s your favourite subject? B   English. Which subjects do you like? A  I like history and French.  B   Oh, I like French, too. 1.54 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie trzy krótkie wypowiedzi. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zdaniach 1–3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę a, B lub C. _ A  Do you like maths? B  No, I don’t. What about you? A  I hate it. I think it’s horrible! 1  Where is Tom now? A                  B                     C  _ A  What have you got on Monday morning? B  Music. And you? A   I’ve got biology. Then I’ve got history,  English and maths. 3 Welsh is difficult for many people. 4 Alwin thinks Welsh spelling is horrible. 5 Janek can say ‘Good morning’ in Welsh. dangerous safe f) g) h) 9 to touch them. 7-9 . 23 10-05-28 4:06 PM T English sketches F tIp Gdy słuchasz nagrania po raz pierwszy, postaraj się usłyszeć kluczowe słowa, które pomogą ci zrozumieć, o czym jest mowa w nagraniu ISBN 978-83-7621-031-5 2 Rob B Hoops 5 alwin chciałby dowiedzieć się od Janka lwin 3 Mark C Snakehead czegoś czegoś o języku polskim. Pracujcie 4 Jane D Emma w parach. Przygotujcie i odegrajcie dialog w parach. E Oliver Twist pomiędzy dwoma kolegami. pomiędzy 9 788376 210315 Nr MEN 313/1/2011 Rozumienie tekstów pisanych 2 Przeczytaj recenzje trzech książek (A–C) Podre˛cznik dopuszczony do uz˙ytku szkolnego. Nr ewidencyjny w wykazie: 313/1/2011 oraz pytania dotyczące tych recenzji (1–4). Do każdego pytania dopasuj właściwą 17 recenzję. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego pytania. Jedna recenzja pasuje do dwóch pytań. 4 points Student’s Book 7-9 Zadanie egzaminacyjne Pamiętaj, że ta sama informacja w nagraniu i w treści zadania Rozumienie ze słuchu może być wyrażona innymi słowami. 1 2.55 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dwojga nauczycieli na temat przygotowań do konkursu literackiego. Do każdej osoby (1–4) dopasuj tytuł książki (A–E), którą 4 Uzupełnij Uzupełnij pytania brakującymi wyrazami zamierza przeczytać. W każdą kratkę wpisz zgodnie z treścią nagrania. zgodnie odpowiednią literę. Jeden tytuł został 1 Is English your ____ podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej language? 2 Is Welsh _____? osoby. 4 points 3 Is Welsh _____in schools? Children Titles 4 What’s ‘______’ in Welsh? 1 Ann A Gone with the Wind Janek and Alwin are talking about the Welsh language. www.macmillan.pl tIp Exam Practice 1.18 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Janka z alwinem. Na podstawie usłyszanych informacji zaznacz w tabeli, czy podane zdanie jest prawdziwe (trUe), czy − fałszywe (FaLSe). 3:04 PM because I’ve got too many bags. Across the curriculum worksheets 3 Przeczytaj uważnie treść zadania użylibyście w rozmowie na każdy z poniższych tematów? A  school timetable  B  subjects you like  C  subjects you hate 2  1.18 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Janka z alwinem. Na podstawie usłyszanych informacji zaznacz w tabeli, które zdania (1–5) są prawdziwe (trUe), a które − fałszywe (FaLSe). 1 Alwin is Welsh. teacher spelling Zadanieegzaminacyjne1 l p quick dangerous because she’s very old.10-05-28 in the library. You must be 1  Zadanieegzaminacyjne2 student international h k 10-05-28 3:08 PM good a) well Pairwork Translation & Dictation Dictations CD first d f f i adjective adverb a Some snakes and spiders aren’t b My grandma walks !Voices1 TRF Section A.indd 23 Teacher’s Resource File Culture worksheets 1 Pracujcie w parach. Jakich wyrażeń czy mają takie samo (3), czy inne (7) znaczenie. 3 a) Many people think French isn’t easy. b) Many people think French is difficult. różnych dialogów. Pracujcie w parach. Zastanówcie się, co mogło być tematem każdej z rozmów. difficult d a e Adverbs of manner 3 Complete the sentences with adjectives or adverbs. 1. 01 Multi-level worksheets 4 Exam Builder Rozumienie ze słuchu 3 Przeczytaj poniższe pary zdań i zdecyduj, 1 a) Kim is Chinese. b) Kim is from China. Angeles, San Francisco. I live in Washington DC, the capital of the USA. Our President lives here too. He lives in The White House. classmate Unit 5 b Endangered animals 1 Label the pictures. 10-05-28 3:13 PM 3 Now take turns to ask and answer questions with your partner. Find the differences (without 2 Complete the table with the correct adverbs. looking at your partner’s picture!). d I can’t run lsk Po lan mil Mac wolf Extra Vocabulary e m n7 o 2 You are going to find the differences between your picture and your partner’s. Write at least eight questions to ask Student B, e.g. What are the owls doing? Is the snow leopard walking? !Voices1 TRF Section C.indd 7 CD n© 09. First Polish Editio 2 Podane w ramce wyrazy pochodzą z dwóch Worksheet 5A Revision c T/F T/F The official language of Australia is English. T/F John Lennon was born in Liverpool. He went to Hamburg with his friends Paul, George, Pete and Stuart in 1960. They had a group, The Silver Beetles, and they played rock ‘n’ roll. They also played g skiffle, a type of music very popular in the 1960s in Britain. John played the guitar and wrote songs. He also painted pictures. They lived in Hamburg and in 1962 they went back to England and 9 became The Beatles, with Ringo Starr. They were probably the most famous group in the history of rock music. !Voices1 TRF Section E.indd 9 c Don’t speak cm Tests Multi-Rom Class CDs Pairwork 1 Look at the picture and match the animals with the pictures. a There were Iberian people in Spain before the Romans. tiger rhino snow leopard whale owl polar bear b There weren’t tomatoes or potatoes in Europe before 1492. c There was a king in France before the Revolution. d There weren’t DVDs or computers when his parents were young. b Da Vinci painted the Mona Lisa in about 1504. c Karl Marx lived and died in London. d Beethoven composed his music in the early 1800s. e Hitler invaded Poland on 1st September 1939. a Uruguay won the World Cup in 1930 and 1950. b Amelia Earhart flew across the Atlantic alone in 1932. T in / F the Battle of Lepanto. c Cervantes lost his left arm b There are more than 3,000 species dof Gustave spider inEiffel Australia. T / FStatue of Liberty in 1885–1886. designed the e Roman emperors wore purple T / F and white togas; normal Roman citizens wore white togas. k ols nP ited 2 0 !Voices1 TRF Section B.indd 9 Ma The text is about … A a big American city. B the United States of America. C the President of the USA. Worksheet 7 c Roman Emperors Trajan and Hadrian weren’t from Rome, they were from Spain. 4 Past simple affirmative: irregular verbs 5 lish ers L im This recording is copyright and unauthorized copying is illegal. Dictations © Tests Multi-Pack Znajomość środków językowych mum want him to do? 4 Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych Znajomość funkcji językowych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem cinema gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk (1–3). Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 3 points 3 Uzupełnij minidialogi (1–4), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C. 4 points 1 – How cold is it here in winter? – A It’s 50 km/h. B It’s 20 years old. C It’s about 5 degrees. 2 – – Yes, I am. I can’t wait! A Can you go to a concert on Saturday? B Do you like camping? C Are you going to try kayaking? 3 – Tom’s going to see the Niagara Falls. – zrozumieć nagranie, jeśli będziesz  A That sounds amazing! B Was it interesting?wiedzieć, czego dotyczy. C It was fantastic! 4 – – At 5 pm. A Where is the British Museum, please? B What time does the museum close? C Is the museum closed at the weekend? A places czyje są poniższe B make C go D take E photographs F tourists i wpisz odpowiednie litery: om), L (Lucy). Następnie I’m a very active person. I play volleyball and basketball and I often zdania na język polski. participate in different sports events which (1)_ place in our school. But I havereason?  other hobbies, too. I love travelling. Last summer I went to the USA with my parents. We travelled all around to a school rock concert? the country and visited a lot of amazing (2)_, eg the late.  Grand Canyon, Los Angeles and of course New York, which is very popular with (3)_. My last summer holiday was great fun!  4  I hate vegetables.   5   Remember to do your homework before you  go out! Samoocena Słownictwo Posługuję się podstawowym słownictwem dotyczącym następujących tematów: 57 „„ kultura„(np.„dziedziny„kultury,„uczestnictwo„w kulturze) „„ sport„(np.„popularne„dyscypliny„sportu,„sprzęt„sportowy,„ imprezy„sportowe) „„ życie„rodzinne„i towarzyskie„(czynności„życia„codziennego,„ formy„spędzania„czasu„wolnego,„umiejętności) „„ praca„(popularne„zawody„i związane„z nimi„czynności) „„ człowiek„(wygląd„zewnętrzny) „„ świat„przyrody„(pogoda,„krajobraz) „„ elementy„wiedzy„o krajach„obszaru„nauczanego„języka„oraz„ o kraju„ojczystym,„z uwzględnieniem„kontekstu„międzykulturowego„oraz„tematyki„integracji„europejskiej Holiday Reading Our readers recommend … A. Spirit of the Mountain by Shelley Davidow This novel is based in South Africa and it’s about a girl called Emily. Emily is anorexic and she says she isn’t going to eat again. But then she goes to stay with her uncle on his farm and she meets two new friends: a boy called Joey and a woman called Anna. Slowly, her life begins to change. B. Big Match Manager by Tom Sheldon This book is a football adventure. The reader must play imaginary football games and try to solve a mystery. If you’re a football fan, it’s a perfect book for your summer holidays because it’s a great laugh. Student’s CD This recording is copyright and unauthorized copying is illegal. C. The Alex Rider Series by Anthony Horowitz This is a series of books about a teenage spy called Alex Rider. I read the first book (Stormbreaker) last summer and this summer I’m going to read the seventh one, called Snakehead. All the books are great because the stories are really exciting. Alex Rider has lots of interesting things to say about from many places around the world. Rozumiem krótkie, proste wypowiedzi pisemne (teksty narracyjne, artykuły, broszury, napisy informacyjne, ogłoszenia). Potrafię: Which review is best for someone who … 1 likes books about people who have lots of amazing experiences? 2 enjoys novels about girl problems and relations? 3 loves sport and enjoys reading books for fun? 4 likes adventure books set in different countries? „„ określić„główną„myśl„tekstu „„ znaleźć„w tekście„określone„informacje „„ określić„główną„myśl„poszczególnych„fragmentów„tekstu „„ określić„intencje„autora„tekstu „„ rozróżnić„styl„formalny„i nieformalny Mówienie Potrafię tworzyć bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne Reagowanie ustne Potrafię reagować ustnie w typowych sytuacjach, posługując się podstawowym językiem „„ rozpocząć,„prowadzić„i zakończyć„rozmowę „„ stosować„formy„grzecznościowe „„ uzyskiwać„i przekazywać„proste„informacje„i wyjaśnienia „„ prowadzić„proste„negocjacje„w typowych„sytuacjach„życia„ codziennego „„ wyrażać„swoje„opinie„i intencje „„ wyrażać„swoje„emocje Reagowanie pisemne Potrafię reagować w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach „„ uzyskiwać„i przekazywać„proste„informacje„i wyjaśnienia „„ stosować„formalny„i nieformalny„styl„wypowiedzi„w zależności„od„sytuacji Przetwarzanie cm Student’s ill a nP ub lis h ers Limi ted 20 CD 09. First Polish Editio n© la mil Mac k ols nP a2 Workbook CD Potrafię przetwarzać tekst ustnie lub pisemnie „„ przekazywać„w języku„angielskim„informacje„zawarte„ w materiałach„wizualnych„ „„ przekazywać„w języku„polskim„główne„myśli„lub„wybrane„ informacje„z tekstu„w języku„angielskim „„ opisywać„wydarzenia„życia„codziennego „„ opisywać„czynności „„ opisywać„swoje„upodobania „„ opisywać„miejsca 126 Ma Workbook Potrafię tworzyć krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (kwestionariusz, opis na stronę internetową, przewodnik) „„ opisywać„miejsca,„ludzi „„ opisywać„czynności„(związane„ze„sportem) „„ opisywać„wydarzenia„życia„codziennego „„ przedstawiać„fakty„z przeszłości„i teraźniejszości „„ przedstawiać„plany„na„przyszłość „„ wyrażać„i uzasadniać„swoje„opinie Rozumiem ze słuchu proste, krótkie wypowiedzi. Potrafię: „„ reagować„na„polecenia „„ określić„główną„myśl„tekstu „„ określić„kontekst„wypowiedzi „„ znaleźć„w tekście„określone„informacje „„ przedstawiać„fakty„z przeszłości„i teraźniejszości „„ przedstawiać„plany„na„przyszłość „„ wyrażać„i uzasadniać„swoje„opinie„i poglądy Pisanie Słuchanie Czytanie © Workbook ill an P 2 there was / there were u a u s a b o r i b o o m e n d e a g n t c a n b ISBN 978-83-7621-035-3 9 788376 210353 This recording is copyright and unauthorized copying is illegal. Tests Multi-ROM cm Student A Uluru location English name height colours other information a 4 Find ten words related to Australia in the word square. e There was a film about El Dorado on TV last night. u b d o l l i s p i 3 Past simple affirmative: regular verbs u l e j a Zinedine Zidane played for Real Madrid. r l i t Ma www.macmillan.pl Ma b Were you here this morning? c What is a billabong billabong? d What is a didgeridoo didgeridoo? e What do Aborigines call a long journey on foot? d Alexander Graham Bell was a famous Scottish scientist and inventor. What is unusual about the Aborigine language? f e Where 3 Read about Uluru and complete the fact file. was Carthage? I think it was in North Africa. Images from Corbis, Macmillan Publishers Ltd / ImageSource, ka ols Ltd / Macmillan Publishers Ltd / Pixtal, Macmillan Publishers nP ll a Macmillan Australia cmi ited 2 0 This is a Multi-ROM. You should listen to the audio on a normal CD player. Windows: This is an autorun CD. If the application does not start automatiautomati cally, navigate to your CDROM drive (usually D:) and open the file macmillan.htm in a web browser. Macintosh/Linux: Mount the CD (if necessary) and open the file macmillan.htm in a web browser. © Tests Multi-Pack 1 • Audio files for the Listening tasks. Dictations CD This audio CD contains all the Dictations and English Sketches files from the Teacher’s Resource File. Ma be a Dr Livingstone was a famous explorer. Where was he from? b How many Aborigine tribes exist today? • Editable Word files and ready-to-print Pdf files of all photocopiable tests designed for classroom use. (These include: Diagnostic Test, Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Test.) • Pdf files of two complete exam-like tests (przykładowe zestawy egzaminacyjne) at the basic level. All the audio files can beThis listened to is oncopyright a CD player. recording and Test Generator © Translation 2 Read about Aborigines and answer the questions. This Multi-ROM contains: This is a Multi-ROM. You should listen to the audio on a normal CD player. Windows: This is an autorun CD. If the application does not start automatically, navigate to your CDROM drive (usually D:) and open the file macmillan.htm in a web browser. Macintosh/Linux: Mount the CD (if necessary) and open the file macmillan.htm in a web browser. Test Generator Dictations CD Worksheet 5 1 Find these numbers on the Australia culture page. What do they refer to? This Multi-ROM has specially designed software so that unique tests can be generated for use as: Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Tests. All the audio files for Listening tasks can be listened to on a CD player. Tests Multi-Pack Includes Tests Multi-ROM ISBN 978-83-7621-035-3 9 788376 210353 the USA are very interesting, eg New York, Los .uk 2 You add water to watercolour paints and use them on paper. c 3 You cut up pieces of paper and other materials and stick them down to make a collage. d informacje do obrazów. This recording is copyright and unauthorized copying is illegal. 1. 01 Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011 k ols nP PHOTOCOPIABLE la mil Mac Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011 n© PHOTOCOPIABLE CD 09. First Polish Editio Class CDs Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011 ited 2 0 Fiona Mauchline PHOTOCOPIABLE Pu bli s he rs L im • Audio files for the Listening tasks. Dictations CD This audio CD contains all the Dictations and English Sketches files from the Teacher’s Resource File. Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011 Student’s an • Editable Word files and ready-to-print Pdf files of all photocopiable tests designed for classroom use. (These include: Diagnostic Test, Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Test.) • Pdf files of two complete exam-like tests (przykładowe zestawy egzaminacyjne) at the basic level. All the audio files should be listened to on a CD player. © Macmillan Publishers Limited 2009 First Polish Edition © Macmillan Polska 2011 Images from Corbis, Macmillan Publishers Ltd / ImageSource, Macmillan Publishers Ltd / Pixtal, Macmillan Publishers Ltd / Macmillan Australia www.macmillan.pl Teacher’s Book PHOTOCOPIABLE il l Tests Multi-ROM This Multi-ROM contains: Tests Multi-Pack Teacher’s Book 1 1 Francisco Goya completed this painting between 1800-01. Voices 1 Voices Family portraits 2 The title of the painting is Family of Saltimbanques. ISBN 978-83-7621-0360 9 788376 210360 Student’s Book a Family portraits Saint Patrick, the shamrock and the harp 2 Spójrz na obrazy przedstawiające dwie rodziny i przeczytaj podane informacje. Dopasuj Student’s CD 136 Canada Techniques Learn some Welsh! English sketches 2 a) Salma speaks one language. b) Salma is bilingual. Pound sterling Internet domain 1 You mix oil paints from tubes and paint on a canvas. 1 Dopasuj obrazki do opisów. and very rich. He wears an coat and he carries a pot of gold. Workbook 57 What is the currency of Ireland? What is Eire? Who is Saint Patrick? USA Across the curriculum Musical Wales Culture worksheets Across the curriculum worksheets Translation & Dictation na wyróżnione słowa kluczowe i zdecyduj, która z podanych odpowiedzi (a, B, c) jest zgodna z treścią tekstu. 5,100,000 Edinburgh Official languages Euro .ie Across the curriculum Techniques shoemakers. 2 Co robią poszczególne osoby osoby 98 wypowiedzi i wpisz odpowiednie litery: M (Mum), t (tom), L (Lucy). Następnie przetłumacz zdania na język polski.  1  Is this the only reason?   2  How about going to a school rock concert?  3  You’re always late.   4  I hate vegetables.   5     Remember to do your homework before you  go out! Test your memory! Check it out! Thanksgiving Teacher’s Resource File Multi-level worksheets Pairwork very big, multicultural country. Many cities in Scotland 4,300,000 Dublin English, Gaelic Currency Internet domain Leprechauns aren’t. ‘s używamy po rzeczowniku/imieniu The most popular myth is the leprechaun. 1 Przetłumacz poniższe czynności czynności pojedynczej kończącym Czasownika be używamy do do mówienia o mówienia Carlos’s best friend is Irish. sightsee write/send a postcard buy souvenirs take photos czyimś wieku, narodowości, itp. narodowości, itp. s’ używamy po rzeczowniku/imieniu have a picnic eat an ice cream sunbathe catch the bus Ireland and Fernando Torres is Spanish. ask for directions visit relatives mnogiej. work as We are 13. My friends’ names are Emma and Jack. 69 4 Przypomnij sobie, czyje są poniższe Exam Builder pages 128 Check it out! Culture: The USA Test Generator Multi-ROM Exams Multi-ROM Dictations CD 1 Przeczytaj poniższy tekst. Zwróć uwagę My name’s Aaron and I’m from the USA. It’s a Population Capital Official languages possessive ’s Dopełniacz saksoński No, I’m not. I’m not. No, you aren’t. you aren’t. ‘s używamy po rzeczowniku/imieniu No, he/she/it isn’t. he/she/it pojedynczej No, we/you/they we/you/they Activities on a day trip Eva’s bag is pink. Vocabulary plus Ireland Facts & Figures do kobiety/dziewczyny. The Irish name for Ireland is Eire. His name is Juan. Her name is Raquel. Can I help you? Anything else? on Saint Patrick’s Day. wear green People Its stosujemy w kontekście przedmiotów around the world have How much is a …? Anything to drink? people 370 million i zwierząt. Can I have a/an / some …, please? your change. ancestry. IrishHere’s I have a dog. Its name is Rex. I’d like a/an / some …, please. Enjoy your meal. Mexican? from Canada? from Canada? Short anSwerS Yes, I am. Yes, you are. Yes, he/she/it is. Yes, we/you/they are. Vocabulary bank I’m not (am not) You aren’t (are not) He/She/It isn’t (is not) We aren’t (are not) You aren’t (are not) They aren’t (are not) queStionS ? 1.54 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie trzy krótkie wypowiedzi. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zdaniach 1–3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę a, B lub C. tIp Przed wysłuchaniem nagrania  zapoznaj się dokładnie z treścią  zadania. Łatwiej ci będzie  zrozumieć nagranie, jeśli będziesz  wiedzieć, czego dotyczy. Wales Welsh castles Workbook Extra contents CD Tests Multi-Pack Tests Multi-Pack www.macmillan.pl Rozumienie ze słuchu be: present simple 1  Jakie miejsca przedstawiają rysunki?  2  Jakie jedzenie widzisz na obrazkach?  3  Jakie wyrażenia mogą zostać użyte przy opisie  tych sytuacji?  Zadanieegzaminacyjne2 Zakreśl literę a, B lub C. What are Lucy and Tom talking about? A  Tom’s favourite subject. B  Tom’s school timetable. C  the subject Tom hates. we you they I you he/she/it W języku angielskim podmiot lub zaimek podmiot lub zaimek question words Zaimki pytające osobowy w funkcji podmiotu są w zdaniu podmiotu są w zdaniu niezbędne. what’s your name? My name’s María. David is French. ✓ Is French. ✗ where are you from? I’m from Spain. We are from Italy. ✓ Are from Italy. ✗ when’s your birthday? It’s in August. You odnosi się zarówno do liczby do liczby how are you? I’m fine. pojedynczej, jak i mnogiej. how old are you? I’m 13. He odnosi się do mężczyzny/chłopca, she mężczyzny/chłopca, − who’s she? She’s my teacher. do kobiety/dziewczyny, a it − do przedmiotu it − do lub zwierzęcia. What wprowadza pytanie o rzecz i czynność. Food and drink Places to visit Where wprowadza pytanie o miejsce. bacon castle When wprowadza pytanie o czas jakiegoś butter cathedral zdarzenia. cheese department store affirmative + How wprowadza pytanie o sposób zrobienia chips gallery czegoś. I’m (am) egg garden Who wprowadza pytanie o osoby. You’re (are) fish market American. American. He/She/It’s (is) grapes museum from Spain. from Spain. possessive adjectives Zaimki We’re (are) ice cream palace 12. You’re (are) dzierżawcze juice square They’re (are) meat stadium Singular plural mushrooms statue negative – 4 Zadanieegzaminacyjne Exam Builder Rozumienie ze słuchu zdanie (a–D). W każdą kratkę wpisz w poszczególnych typach listów typach listów z kolumny B? A  I like history and French.  B   Oh, I like French, too. zostały i zdecyduj, w jakim celu zostały napisane 2  _ lub gdzie można je przeczytać. Wybierz przeczytać. A  Do you like maths? odpowiedź a lub B zgodną z treścią tekstu. zgodną z treścią 4 Przeczytaj poniższe fragmenty tekstów fragmenty cm Test Generator This Multi-ROM has specially designed software so that unique tests can be generated for use as: Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Tests. All the audio files for Listening tasks should be listened to on a CD player. Culture: Wales Vocabulary plus Workbook CD Workbook Voices 1 www.macmillan.pl This recording is copyright and unauthorized copying is illegal. 127 1. 01 © Ma cm Workbook ill a nP ub lis h ers Limi ted 20 CD 09. First Polish Editio n© la mil Mac k ols nP a2 1. 01 D 8 2 have got: affirmative and negative 1 4 Napisz skrócone formy czasowników. He’s got 8 Revision Standard Language Focus 1 He has got a dog. 1 Znajdź w diagramie 6 nazw sportów. C A Y 3 E R Y A O E L A S J U I O S T U I K E K T E V S E B I O D I N S O L W D B M L I A L Past simple: questions and short answers 4 G Dopasuj odpowiedzi do pytań. Cumulative check 1 5 2 Grammar bank 3 4 5 6 7 8 9 3 a) wears 1 Can you a) not wear 5 Let’s go 3 My parents met in a football stadium. 4 The race started at two o‘clock. 5 I went to the match last night. 6 We saw the volleyball on TV yesterday. a castle. any shops. Is there Are there countable uncountable a potato an egg three carrots sugar water meat 1.49 No, there isn’t. No, there aren’t. There is używamy z rzeczownikami w liczbie pojedynczej, a there are z rzeczownikami w liczbie mnogiej. There is a market. There are department stores. Jeśli zdanie zawiera więcej niż jeden rzeczownik, stosujemy formę czasownika odpowiadającą rzeczownikowi pojawiającemu sie w zdaniu jako pierwszy. There is a cat and two dogs. There are two dogs and a cat. in on behind near under next to 2 b c a b c a b c e f plural uncountable apples Dopisz podane wyrazy do odpowiedniej kategorii. apples carrot cheeseburgers coffee egg milk orange pizzas honey leek butter 1 a mushroom … 2 an ice cream … 3 some juice, apples … 6 Uzupełnij zdania, wstawiając some lub any. 1 There is 2 Is there 3 There isn’t 4 There are 5 Are there water. juice? butter. animals. ve Uzupełnij zdania wyrazami z ramek. in on next to the table. It’s the a café. in front of between opposite above behind under 109 2 Art Art forms 1 You mix oil paints from tubes and paint on a canvas. b Uzupełnij tabelę wyrazami z ramki. apples sweet eggs hot chocolate meat potato steak sugar vegetables honey sandwich bananas chips cheese singular Napisz pytania i krótkie odpowiedzi. Grammar bank & Grammar exercises Across the curriculum a d 4 5 3 6 The plane is flying the town. 7 A Where’s my pen? B It’s your book. 8 The cat is the blanket. 108 Revision Standard & Revision Extra 1 Dopasuj obrazki do opisów. Uzupełnij zdania odpowiednią formą there is/there are oraz właściwym wyrazem z ramki. four restaurants (✓) market (✓) stadium (✓) good museum (✗) old castle (✗) department stores (✗) 2 5 interesting shops / in the city? (✗) 6 statues / in the square? (✓) 1 The cheese is butter. 2 We’re sitting 3 The sports centre is my house. 4 The restaurant is the museum and the library. 5 Anna can’t see the film. There is a tall man sitting her in the cinema. c 85 Techniques 1 1 cinemas / in your town? (✓) 2 castle / near here? (✗) 4 a volcano / on the island? (✗) a/an używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. a stosujemy przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od spółgłoski w wygłosie. a potato a tomato a bottle an stosujemy przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od samogłoski w wygłosie. an egg an apple an orange Some używamy przed rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej. I have some sugar. She has some eggs. Some stosujemy w zdaniach twierdzących, a any w przeczeniach i pytaniach. I have some meat. She doesn’t have any potatoes. Have you got any chocolate? opposite in front of above 3 Przyimki miejsca używane są do określania, gdzie coś się znajduje. The theatre is opposite the Italian restaurant. The shop is next to the library. a 3 an old church / opposite the park? (✓) a/an, some and any between Posłuchaj nagrania i zaznacz właściwą osobę/parę na każdym rysunku. 1 1 2 3 4 5 6 Rzeczowniki policzalne występują zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. potato – potatoes chip – chips Niemożliwe jest policzenie cukru, wody lub mięsa, więc te rzeczowniki nie posiadają form liczby mnogiej. sugar ✓ sugars ✗ water ✓ waters ✗ Możemy natomiast policzyć paczki cukru, butelki wody czy kawałki mięsa. She drinks two bottles of water every day. a disco? any cafés? Short anSwerS Yes, there is. Yes, there are. Prepositions of place przyimki miejsca Because I want to go to England. No, I didn’t go to the cinema. I went to Joe’s house. EXTRA VOICES Saturday 6th May am homework / pm cinema with friends Today is Sunday 7th May. What a busy week! Six days (1) I went to the gym with Dad. ago I played a football match. (2) (3) I did my homework in the morning and then (4) my friends and I went to the cinema. (5) Sunday I went swimming but today I’m watching a film! 84 Activities a museum. two restaurants. There isn’t (is not) There aren’t (are not) queStionS ? c) Did she c) wearing He has breakfast at eight o’clock. 5 6 . countable and uncountable nouns rzeczowniki policzalne i niepoliczalne affirmative + There’s (is) There are negative – c) brother’s b) We usually go 4 ? brown hair. four foreign 8 We went shopping at the Thursday 4th May piano lesson Friday 5th May shopping with Pat 2 Lance Armstrong won the Tour de France in 2007. 5 Bill / bike 6 Bill / brother 7 Bill / mobile phone 8 John and Sue / English books Grammar exercises there is / there are c) is wearing c) runs. b) She goes b) didn’t wear Ułóż pytania do odpowiedzi. He’s from France. She’s got four cousins. They go to the cinema every Friday. . in the pool. 7 My mum can languages! b) run. a) We go usually c) Usually go we 4 3 is popular in the USA. 4 What time do you do your 6 My brother is tall with with Mum and ad b) brothers’ a) Does she go 5 I … a school uniform. 6 … shopping at the weekend. 1 2 a musical instrument? 2 3 You use a bicycle to go Monday 1st May gym with ad Tuesday 2nd May watch Wednesday 3rd May football match b) wearing a) brother a) running. g) geography h) judo i) cricket j) socks k) potatoes l) your room Uzupełnij zdania podanymi wyrazami. homework swimming market play speak baseball cycling short Sunday 30th April swimming f h Napisz wyróżnioną część zdania w formie przeczącej. 1 Diego Maradona played basketball for Argentina. 4 She / skateboard Wybierz właściwą formę. 1 Today he … jeans and a T-shirt. 2 This is my … football – he lost it last week. 3 Harry likes … 4 … swimming every day? f) swimming 7 ride 8 download 9 study 10 tidy 11 meet 12 read Spójrz na kartkę z kalendarza i uzupełnij tekst odpowiednimi wyrażeniami. 2 a) a politician c) music d) friends e) a comic 6 eat a) Yes, they did. b) Yes, he did. c) No, she didn’t. d) No, I didn’t. Past time expressions d e g Past simple: negative 3 b) a bike 3 play 4 wear 5 become 5 Did we finish the juice? I 5 glasses 6 T-shirt 7 skirt 8 shorts c a b John has got a mobile phone. 1 2 do 2 Did you buy new trousers? 3 Did your parents go to the market? 4 Did she eat all the grapes? I L Dopasuj rysunki do nazw ubrań. 1 dress 2 gloves 3 trainers 4 trousers Bill’s brother John / mobile phone 1 John / cat 2 John and Sue / mobile phones 3 Sue / CD player Dopasuj czasowniki do rzeczowników. 1 go 1 Did he pass his maths exam? S K N G e) Yes, we did. 2 Bill Uzupełnij drugie zdanie, tak aby miało takie samo znaczenie jak pierwsze. Tam, gdzie to możliwe, zastosuj skrócone formy. 17 _ H I B Clothes and accessories Zakreśl właściwą formę. blue eyes. S C L G Sue 2 1 Her hair is not long. She long hair. 2 Shakira’s hair is beautiful. Shakira beautiful hair. 3 His ears are big. He big ears. 4 My parents’ house is near the sea. My parents a house near the sea. 5 Her eyes aren’t green. She green eyes. 6 My sister’s room isn’t big. My sister a big room. 7 Their parents aren’t English. They English parents. 8 My computer is very good. I a very good computer. N R C N 4 They have not got a son. 5 His sister has not got an mp3 player. 6 I have got a mobile phone. My eyes are blue. I ’ve got Revision Extra Olympic sports Przyjrzyj się obrazkom i napisz zdania o Johnie, Sue i Billu. John 1 We have not got a car. 2 They have got a house in France. 3 My brother has got a girlfriend. Sam has got / have got a dog. 1 We has got / have got a great idea. 2 She hasn’t got / haven’t got any friends. 3 I hasn’t got / haven’t got any money. 4 John and Paula has got / have got a new house. 5 They hasn’t got / haven’t got their school books. 6 Sally has got / have got 16 cousins! _ 3 Dopasuj nazwy form sztuki do rysunków. 2 You add water to watercolour paints and use them on paper. still life landscape abstract sculpture portrait installation 3 You cut up pieces of paper and other materials and stick them down to make a collage. 1 2 3 4 You use charcoal to sketch a drawing. 5 You use a special pen or brush and coloured inks to make an ink drawing. 6 You use a camera to take a photograph. 4 5 Family portraits 2 Spójrz na obrazy przedstawiające dwie rodziny i przeczytaj podane informacje. Dopasuj informacje do obrazów. 6 4 Podaj przykład dzieła z każdej kategorii, którą znasz. portrait abstract sculpture 2 The title of the painting is Family of Saltimbanques. 1 Francisco Goya completed this painting between 1800–01. 2 The title of the painting is Family of Saltimbanques. 3 The artist painted it in 1905. 4 This oil on canvas shows the royal family on a visit to the artist’s studio. 5 The family wear simple circus clothes. 6 The artist is also in the painting. He is on the left, next to his canvas. 7 Picasso painted this in his ‘Pink Period’. 8 The family have servants and beautiful clothes. 9 The title is Charles IV of Spain and his family. 10 This oil on canvas shows a group of circus people in an empty landscape. The Mona Lisa landscape still life installation Project 1 Francisco Goya completed this painting between 1800-01. Wybierz znany obraz przedstawiający rodzinę i opisz go. Plan Popatrz na wybrany przez siebie obraz i odpowiedz na pytania: • • • • • Who is the artist? What is the date of the painting? Who are the people in the painting? Where are the people in the painting and what does this tell us about them? What techniques does the artist use? Research Poszukaj w książkach i internecie informacji na temat wybranego przez ciebie obrazu. Prepare Opisz wybrany obraz. Dołącz zdjęcie obrazu lub stwórz jego własną wersję ale w innej technice. Present your material Wykonaj plakat, a następnie zaprezentuj go klasie. 136 Vocabulary bank & Vocabulary plus Culture 137 Wordlist Across the curriculum www.macmillan.pl ISBN 978-83-7621-032-2 A o Grammar bank Culture Vocabulary bank Across the curriculum Vocabulary plus Wordlist u u um Katherine & Steve Bilsborough 9 788376 210322 Student’s Book h Includes Workbook Exam Bu der pages Student’s CD Workbook CD CD Workbook Extra contents CD Voices 1 Test Generator Test Generator This Multi-ROM has specially designed software so that unique tests can be generated for use as: Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Tests. Tests Multi-ROM This Multi-ROM contains: • Editable Word files and ready-to-print Pdf files of all photocopiable tests designed for classroom use. (These include: Diagnostic Test, Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Test.) Dictations CD This audio CD contains all the Dictations and English Sketches files from the Teacher’s Resource File. This Multi-ROM contains: • Audio files for the Listening tasks. unauthorized copying is illegal. Dictations CD This audio CD contains all the Dictations and English Sketches files from the Teacher’s Resource File. Test Generator © Test Generator Ma © Macmillan Publishers Limited 2009 cm il l Tests Multi-ROM ISBN 978-83-7621-035-3 • Pdf files of two complete exam-like tests (przykładowe zestawy egzaminacyjne) at the basic level. All the audio files can beThis listened to is oncopyright a CD player. recording and Macintosh/Linux: Mount the CD (if necessary) and open the file macmillan.htm in a web browser. Includes First Polish Edition © Macmillan Polska 2011 Images from Corbis, Macmillan Publishers Ltd / ImageSource, Macmillan Publishers Ltd / Pixtal, Macmillan Publishers Ltd / Macmillan Australia • Editable Word files and ready-to-print Pdf files of all photocopiable tests designed for classroom use. (These include: Diagnostic Test, Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Test.) Windows: This is an autorun CD. If the application does not start automatically, navigate to your CDROM drive (usually D:) and open the file macmillan.htm in a web browser. © Macmillan Publishers Limited 2009 www.macmillan.pl First Polish Edition © Macmillan Polska 2011 an P ub lish ers . 11 20 09. First Polish Editio n© R U 5 ISBN 978-83-7621-035-3 M This recording is copyright and unauthorized copying is illegal. Macintosh/Linux: Mount the CD (if necessary) and open the file macmillan.htm in a web browser. Tests Multi-ROM © Ma cm ill an Pu bli s he rs L im ited 2 0 09. First Polish Editio n© la mil Mac ols nP 2 ka 1. 01 Interactive Classroom This recording is copyright and unauthorized copying is illegal. Dictations © Ma cm ill an Pu bli s he rs L im ited 2 0 CD 09. First Polish Editio n© la mil Mac k ols nP a2 1. 01 Tests Multi-Pack Test Generator Tests Multi-Rom Class CDs W 9 788376 210353 Windows: This is an autorun CD. If the application does not start automati automatically, navigate to your CDROM drive (usually D:) and open the file macmillan.htm in a web browser. Teacher’s Book w Ma This is a Multi-ROM. You should listen to the audio on a normal CD player. M P Images from Corbis, Macmillan Publishers Ltd / ImageSource, ka ols Ltd / Macmillan Publishers Ltd / Pixtal, Macmillan Publishers nP ll a Macmillan Australia c mi Limi ted 20 www.macmillan.pl Dictations CD 9 788376 210353 Class CDs W Interactive Classroom Tests Multi-ROM This is a Multi-ROM. You should listen to the audio on a normal CD player. Tests Multi-Pack 1 • Audio files for the Listening tasks. All the audio files for Listening tasks can be listened to on a CD player. Tests Multi-Pack Tests Multi-Pack • Pdf files of two complete exam-like tests (przykładowe zestawy egzaminacyjne) at the basic level. All the audio files should be listened to on a CD player. This Multi-ROM has specially designed software so that unique tests can be generated for use as: Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Tests. Voices 1 All the audio files for Listening tasks should be listened to on a CD player. Catherine Mc Beth Voices 1 Student’s Book 2Meet the family! Katherine & Steve Bilsborough Workbook contents _ Voices 1 w jakim celu piszemy listy/e-maile/SMS-y. który napisałeś/napisałaś lub otrzymałeś/ otrzymałaś? W jakim celu został napisany? rubrykę poniżej. Zaznacz ✓ odpowiednią rubrykę poniżej. 3 Których zdań z kolumny a użyłbyś/użyłabyś a a użyłbyś/użyłabyś 1 A B A  school timetable  1 Can you give me a hand? B  subjects you like  2 Sorry, but I can’t see you on C  subjects you hate A letterto: letter to: Friday. a say thank you 3 Thanks a lot for the present. b ask somebody for2help Przeczytaj trzy krótkie dialogi (1–3) 4 WWF protects wildlife around c give information i każdemu z nich przyporządkuj temat the world. d ask for information przewodni (a, B lub C) z ćwiczenia 1. 5 Why don’t you go to the e suggest something cinema with us? 1  _ f say you are sorry. 6 What time does the homework A  What’s your favourite subject? club start? B   English. Which subjects do you like? Ma Voices 1 6 Vocabulary bank England Workbook CD Class CDs Exam Builder Voices 1 Grammar bank Subject pronouns Zaimki osobowe 1 Pracujcie w parach. Zastanówcie się, 2 Czy pamiętasz ostatni list/e-mail/SMS, say thank you This recording is copyright and unauthorized copying is illegal. © Grammar bank 7 exam Builder Student’s CD Student’s Book Teacher’s Book Voices 1 1 5 Exam Builder Rozumienie tekstów pisanych a(n) letter/email/text message to: to: ask somebody for help give information ask for information suggest/offer something say you are sorry B  No, I don’t. What about you? 1  Where is Tom now? 1 It’s an international organisation trying to help A  I hate it. I think it’s horrible! A                  B                     C  animals in danger of extinction. If you want to 3  _ know more, go to our website. A  What have you got on Monday morning? A You can read the text online B  Music. And you? B You can read the text in a brochure Bardzo dokładnie przeczytaj cały A   I’ve got biology. Then I’ve got history,  2 How about going to the IMAX on Friday? The film tekst zanim zdecydujesz, w jakim English and maths. starts at 5pm. Let’s meet outside the cinema. celu został napisany. A to suggest something B to ask for information A The text is a thank you email. 1 2  What does Tom have for lunch today? 3 I’m very busy tomorrow. I’m teaching my brother B You can read the text in a phone 2 A                  B                  C how to ride a bike. I’m really sad we can’t meet. instruction book. 3 A to say you are sorry C The text is an offer to spend time together.   B to ask for information D The author of the text asks for information Zadanieegzaminacyjne1 4 I‘ve got a problem and I need help. I don’t know how to download a new computer program. 3  What does Tom’s mum want him to do? 1.53 Zapoznaj się z treścią zadania. 5 Napisz krótki list/fragment listu a następnie Can you show me how to do it? Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Lucy i toma. poproś kolegę/koleżankę, aby odgadł/ A  eat lunch A to say thank you Na podstawie informacji zawartych w nagraniu odgadła, w jakim celu został napisany. B  meet her at the cinema B to ask somebody for help z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. C  do his homework Student’s Book 4 Exam Builder Student’s Book Dictations CD Teacher’s Resource File Multi-level worksheets Culture worksheets Pairwork Across the curriculum worksheets Translation & Dictation English sketches www.macmillan.pl ISBN 978-83-7621-031-5 9 788376 210315 Nr MEN 313/1/2011 Podre˛cznik dopuszczony do uz˙ytku szkolnego. Nr ewidencyjny w wykazie: 313/1/2011 Vo ces_SB1_PL_Cove ndd 1 11 01 21 15 12


Voices 1 SB

Related publications