Issuu on Google+

WTOREK 24 LIPCA 2012 NAKŁAD 6500. egz www.gostyn24.pl e-mail:redakcja@gostyn24.pl n PLUS n W NUMERZE CBA nadal w Gostyniu Kończą remont Tuwima Czy będą kolejne dymisje? drzej Pospieszyński odpowiadał, że szef szpitala prowadził działalność, czego na tym stanowisku zabrania prawo. Nie wspomniał jednak słowem o wniosku skierowanym przez CBA do Zarządu Powiatu, mówiącym o odwołaniu dyrektora. Strona 2 Kontrola na targowisku Złamanie ustawy wynikiem niedbalstwa? Strona IV Szukają dyrektora szpitala Strona 6 Udany sparing gostyńskiej Kani Strona 7 Reklama Sezon urlopowy w pełni, a w naszym powiecie zrobiło się nadzwyczaj gorąco i to wcale nie za sprawą sprzyjającej aury. Do niedawna wszystko toczyło się własnym torem, aż do momentu, gdy Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zainteresowało się kilkoma placówkami podległymi Starostwu Powiatowemu w Gostyniu. Na razie działania agentów CBA doprowadziły do dymisji dwóch dyrektorów powiatowych jednostek. Wydaje się jednak, że to nie koniec. Agenci zawiadomili gostyńską prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przy organizowaniu przetargów w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu. Czy w związku z tym polecą „kolejne głowy” CBA o wynikach kontroli w gostyńskim szpitalu Zaczęło się od dyrektora gostyńskiego szpitala, który złamał zapisy ustawy antykorupcyjnej. Postępowanie obejmowało lata 20082012. – Funkcjonariusze CBA ustalili że Dyrektor szpitala prowadził w tym samym czasie działalność gospodarczą, czym naruszył przepisy ustawy antykorupcyjnej. Biuro skierowało wniosek do Zarządu Starostwa Powiatowego w Gostyniu o odwołanie go z zajmowanego stanowiska – mówi rzecznik prasowy CBA Jacek Dobrzyński. Dyrektor sam rezygnuje Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego, radni zapoznali się z decyzją dyrektora SP ZOZ w Gostyniu, który sam złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Na zapytania radnych o powody, starosta An- W oświad cze niach ma jąt kowych skła da nych przez dy rek to ra szpitala, istnieje wyraźne potwierdze nie prowa dzo nej przez nie go działalności gospodarczej i wykaz uzyska nych w ten spo sób do cho dów. Z drugiej strony, ustawa antyko rup cyj na obowią zuje od wie lu lat. Dlaczego więc nikt wcześniej nie zwrócił na to uwagi, mimo że składane przez urzędników i radnych oświad cze nia ma jąt kowe są ba da ne rów nież pod tym ką tem? – Sta ro stwo ma obowią zek ana li zowa nia skła da nych oświad czeń majątkowych pod kątem ich praw dzi wo ści, prawi dłowo ści i ustawy an ty ko rup cyj nej. (…) W przy pad ku dy rek to ra szpi ta la nie mówimy o zarzutach korupcyjnych, czy złamaniu prawa pod kątem kodeksu kar nego, a o złamaniu ustawy antykorupcyjnej, które często wynika z niedbalstwa osób zajmujących dane stanowiska – dodaje rzecznik prasowy CBA. Droga do fotela dyrektora pozostaje otwarta Wyprzedzając własne zwolnienie z pracy, dyrektor szpitala sam podał się do dymisji. Nie oznacza to jednak, że nie będzie mógł wystar tować w ogłoszonym kilka dni temu konkursie na to samo stanowisko, tym bardziej, że zapisy wskazują wyraźnie podstawy, jakie musi spełniać kan dy dat. Cho dzi o wyż sze wy kształcenie, pięcioletni czas pracy na stanowisku kierowniczym oraz · n Nagroda za dobre świadectwo Od kilku lat w gminie Pępowo ogłaszany jest konkurs na najlepsze świadectwo maturalne, dla uczniów kończących dzienne szkoły ponadgimnazjalne. Maturzyści uzyskujący wysokie średnie mogą liczyć na finansowe nagrody pieniężne. Wystarczy tylko przesłać ksero świadectwa i poczekać na ostateczny werdykt. nM I N U S · n n n gazeta BEZPŁATNA n n ngazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n NR 7 Fałszywa przyjaciółka Przez blisko pół roku mieszkanka Gostynia okradała swoich znajomych. W ten sposób mogła przywłaszczyć sobie nawet kilkanaście tysięcy złotych. Kiedy wpadła w ręce policji, przyznała się do winy, a swoje zachowanie tłumaczyła bezrobociem i brakiem pieniędzy. Teraz nie dość, że straciła przyjaciół, to jeszcze grozi jej kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. za świad cze nie o nie ka ral no ści za przestępstwo umyślne. Wątpliwości może budzić jednak zapis o wiedzy i doświadczeniu dającym rękojmię prawi dłowe go wy ko ny wa nia obowiązków kierownika. Ta cześć do ku men tu da je ko mi sji sze ro kie i uznaniowe pole do oceny kwalifikacji poszczególnych kandydatów. Dok. na str. 2


Gostyń24 Extra 7/2012

Related publications