Issuu on Google+

เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น นอกระดับควบ สําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ของ นายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว ตําแหนง นักวิชาการเกษตร ระดับ 5 เลขที่ตําแหนง 01-0708-001 เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น เปน นักวิชาการเกษตร ระดับ 6 ว องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


แบบประเมิน 6 ว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

Related publications