Issuu on Google+

Газета Внходнть Броварських місько·;· та районної рад, районної державної адміністрації з 17 квітня 1937 рОКJ 2007 ТрСІІВ ... Я Ш]ш [fiiOJШffi rno[i1Jшmшmm шошшm001 1 1 І У Броварах віgІірився-Ііабінет сімейного ліІіаря і ! Ольга Олександрівна СОКУР - перший сімейний - порівняно нове явище у І нашій медицині, яке має з одного боку - торува­ І І ! лікар у Броварах_ Це Іі ти ст~жку до ринкових відносин і в цій делікатній і сферІ, а з другого - запропонувати пацієнтам і якісні послуги, з глибоким індивідуальним підхо­ !дом. ! Для звичайних відвідувачів наших поліклінік І! сімейна медицина - це зовсім інший рівень ме­ І! дичного обслуговування, який передусім перед­ І! бачає високий професіоналізм лікаря_ ji Власне про це і йшла мова, коли я зустрівся у :і кабінеті сімейного лікаря по вул. Шевченка, 11 І 13 з 0-0. СОКУР. - Отже, Ольго Олександрівно, ви, очевидно, іІ маєте справу з пацієнтами, які зневірилися у !і силі ескулапів, з котрими їх звели поліклінічні іі стежки-доріжки, або втомилися від ходіння по ji численних кабінетах і зрозуміли, що треба шука11 ти спец_іаліста.' який би зумів воєдино звести і! численНІ аналІзи, поради, рецепти, і дійти до І! висновку, що ж піде цій конкретній людині на ко­ іі ристь? Іі - Здебільшого саме так і трапляється. Ми повинні !і зібрати воєдино усі медичні виписки, аналізи і лікува­ Колектив Центральної районної лікарні вітає Сокура Івана Павловича з високою нагородою- орденом «За заслуги>> Jf ступеня і висловлює йому свою щиру вдячність за довголітнє високопро­ фесійне керівництво охороною здоров 'я району. Здоров'я йому, успіхів у роботі, наснаги на подальше довголітнє іі ти організм, виявивши цілісний nідхід. Часом, не зна­ керівництво. !! який За душу Вашу щиру і палку, За серце Ваше чуйне і привітпе Дай, Боже, щастя Вам й козацького здоров'я па віку, 3 НЕАІАІ - НА А/ТН/11 "'ІІФІК 27 травня Укрзалізниця графік 2007/2008 руху рік. У поїздів новому руху передбачено курсування поїздів, зеннях залізницею, підвищення ви­ на мог щодо забезпечення комфорту, пар пасажирських 211 пар поїздів у внутрішньодер­ жавному сполученні, 177 з 406 яких пар поїз­ швидкості та ських надійності перевезень. Графіком редбачено курсування сажирських поїздів. дено нові поїзди, пасажир­ 12 пе­ нових па­ Зокрема вве­ що курсувати­ дів між Україною та країнами СНД муть між Києвом та Одесою, Хар­ та ковом, 18 - між Україною та країнами Західної Європи. При розробці гра­ ком. Львовом, Для Івано-Франківсь­ зручності пасажирів до фіка руху поїздів враховано зрос­ початку літніх перевезень додатково тання буде відкрито попиту населення у переве- 230 залізничних кас. ПряІUІий те.nефонний зв'язок ЗО травня 2007 року з 10.00 до 12.00 буде проводити прямий теле­ фонний зв'язок з жителями міста міський голова АНТОНЕНКО, ВІКТОР ОЛЕКСАНдРОВИЧ за телефоном: 5-32-47. травня 2007 року з 14.00 до 16.00 буде проводити прямий теле­ фонний зв'язок з населенням Київської області засТУпник голови Київської облдержадміністрації КОВБАСЮК ЮРІИ ВАСИЛЬО­ ВИЧ за телефонами: 286-84-11; 286-10-06. 31 ЗАТ ··київвтормет.. закуповує брухт чорних металів у підприємств, колективних господарств та приватних осіб За високими цінами та на вигідних умовах м.Бровари,вул.Кутузова,125 тел.: 8(04494)5-41-81, 8(067)406-38-59 Ліц МППУ АБN~110893 від 27.01.2005 р. Займаємося герудетераnією - лікуванням п'явками, йогu давно забули, але воно відроджується на новому одночасно може замінити терапевта, хірурга, витку, і дає колосальний терапевтичний ефект, до то­ Іі ендокринолога, окуліста? і! - Розповім вам про випадок, що трапився нещодав­ хворобу, варикозні хвороби вен. У людей минає го­ но. Викликають до людини, їй погано. Я беру електро­ го ж цей метод нешкідливий. Лікуємd гіпертонічну - ловний біль, який тривав роками! визначення Або ·Візьмімо таке питання, як добір продуктів харчу­ !і вмісту цукру в крові і їду на виклик. Виявилося, що у вання для окремого пацієнта, зважаючи на його гемо­ j! портативний хворого вміст цукру досяг nрилад для 16 одиниць при нормі 6,4. А код. Це ціла теорія, розроблена в Росіі, є відповідна - іі що було б, коли б прибула з одним лише фонендоско­ лабораторія у Києві. іі пом?! Скільки б втратили часу! чується саме за такими індивідуальними розробками. Багато народних депутатів хар­ Тепер щодо хірургіі ... До певного рівня я б консуль­ Подібне меню дозволяє уникати алергіі, зашлакова­ Іі тувала пацієнта, операціі у нас ми, звичайно, не роби­ ності організму, шкірних хвороб, артритів ... Самі про­ і! мо, але обговорити з хірургом алергічний статус хво- дукти харчування стають ліками, і людина видужує. ·· вво­ графіку - Але ж ви не можете бути лікарем-універсалом, І! іі кардіограф, Профком ЦРЛ. З і! препарати. Сімейний лікар має все це відкорегувати. !! Любові від людей і довголіття. дить і! ючи особливостей хворого, не маючи під рукою не­ І! обхідних аналізів, лікарі призначають взаємовиключні 1! рога, якісь особливості перебігу хвороби - це все має Іі знати саме сімейний лікар. До того ж я пораджу !! пацієнтові, до якого саме спеціаліста йому слід звер­ !і нутися. У нас є хороші ділові стосунки з багатьма ви­ іj сокакласними спеціалістами у nровідних інститутах - Щоб працювати з пацієнтами на такому рівні, потрібні дуже - категоріі і тувати _хворого. Добре знайомий нам і образ сучас­ іі ного дІльничного терапевта ... Сімейний лікар це - і! продовження цих традицій, чи щось якісно нове? І! - Якоюсь мірою і так, і ні. Образ земського лікаря іі нам усім знайомий, він по-людськи приємний і водно­ І! час дуже далекий. Знайомий усім нам терапевт у і! поліклініці - людина здебільшого nеревантажена. Хво­ !і ру дитину до того ж вам доведеться вести у дитячу Іі поліклініку. Сімейний лікар - виступає ніби довіреною !! особою сімІ. Ми намагаємося не "відфутболити" хво- 11 рога кудись, а максимально допомогти на місці. У нас 1і картка заводиться на сім'ю, а не окремих їі членів. Ось і! тоді і видно, чи були по лініі мами чи бабусі інсульти, 'І чи страждав хтось від цукрового діабету, ну а якщо !і захворіла дитина чи інші члени родини під час тіЄі ж !! • -· • Іі епщем11 гри~у, то ~ ПІдходи до лікув~ння членів сімІ !і будуть зовсІм рІЗНІ. І що важливо - лІкування nраво- один лікар, і в цьому - велика перевага методу. І!! дить Другою особливістю сімейного лікаря є те, що ми І! завжди на зв'язку. Їде сім'я у відпуску, наприклад, я Іі батькові. Щось трапилося - дзвонять до мене, а не до і раджу, що їм взяти з медикаментів 1 1 і 11 І! - дітям, матері, місцевого ~-ікаря, бо _я досконально_ знаю їхню родину. А ЩО КОІТЬСЯ З РІЗНИМИ бІОЛОГІЧНИМИ добавками, різноман.і~ними розробками у галузі інформаційних технолопи, численними лІкарськими засобами, що мають однакові властивості, але виходять під різними 1! назвами ... В усьому нам треба розбиратися і давати ,! потрібну пораду пацієнтам, коли які прививки зробити дітям, які огляди пройти дорослим. навчалися, У фойє на стіні відвідувачі бачать мої медичні сер­ !<Києва. 11 Ви тИфікати, своєрідні допуски до роботи. Я - лікар вищої .. - Ольго Олександрівно, з літератури нам знайо­ Jі мий ~браз зе~~ького лікаря, хороШого практика, і! гуманrста, якии Іде часом у забуте Богом село ря- широкі знання ... Де яка у Вас практика? - педіатр, і я - лікар сімейної медицини вищої категорії. Тож я відповідаю за свій професійний рівень кваліфікацію. більше 20 Доводиться постійно років nрактики, з них працювала педіатрам, 10- вчитися. Маю сімейним лікарем, завідуючою дитячою поліклінікою, головним лікарем медамбулаторії сімей- ної медицини. І ря, у Вас є, певно, штат медичних працівників? І - Як організовано роботу кабінету сімейного ліка- - Я - головний лікар, Віталій Олександрович Калаш­ ник - начмед. Він за освітою - сімейний лікар, працю- І . І . ють у нас ткар1, медсестри, є чергування, працює І денний стаціонар. Кабінет обладнаний nроцедурною, де ми можемо зробити необхідні аналізи, ін'єкціі, nро­ вести електрокардіограму, оглянути дно очей, що суттєво для аналізу стану судинної системи. У певні дні організовуємо консультації nрофесорів, і тоді у нас збираються пацієнти з Броварів, району, приїжджають з Борисполя. Практично ми зв'язані з усіма провідними спеціалістами всієї України. Люди звикають до нової форми обслуговування, і за нею майбутнє. В Англії, наприклад, сімейна медицина існує 50 років. - Чи по кишені послуги Вашого кабінету звичай­ ному відвідувачеві? - Запевняю читачів, що суми у нас цілком прийнятні. Ми просто поставили у нормальні цивілізовані рамки ті, часом nринизливі сцени розрахунків клієнтів з ліка­ рями, які ставлять у незручне становище обидві сто­ рони. Сьогодні у нас постійно обстежується до сотні лю­ дей. І їхня кількість зростає. Для нас добре ім'я закла­ ду багато важить. Ми nрацюємо з гарантією, поки не отримаємо сталого медичного ефекту. Володимир ЛЯШКО.


#39 2007

Related publications