Issuu on Google+

Субота 7 лютого 1998 р. N2 10 (8902) Ціна Виходить з 17 1937 договірна квітня року Газета Броварських міської та районної Сьогоgні у японському місті Нагано віgкрива.ються XVIII зимові Олімпійські ігри У нuх візьмуть участь рад, районної державної адміністрації Успішність учнів . , .. . . O!JlHKa У РАЙОННОМУ відділі освіти від бу лося секційне наші земляки- лижниці маастри засідання керівників загально­ спорту міжнароgного класу ВАЛЕНТИНА ШЕВЧЕНКО, освітніх шкіл району, на якому ІРИНА ТАРАНЕНКО-ТЕРЕПЯта випускники Броварського вищого училища фізи'іноі культури- заслужениQ маастер спорту з біатлону ТЕТЯНА ВОДОП' ЯНОВА, маастри спорту міжнароgного класу лижниця ГАННА СЛІПЕНКО, саночниця НА ТАЛЯ ЯКУШЕНКО, бобслеїст ОЛЕГ ПОЛИВА Ч. Зоряних стартів, щасливих перемог, gopori земляки! були розглянуті nитання результативності навчально­ виховної роботи nедагогічних колективів у першому nівріччі та уnравлінської діяльності дие~кцій шкіл району. У доповіді завідуючий ра­ Йонним відділом освіти С. І. Лукашевич nроаналізував nідсумки роботи nедагогічних колективів шкіл району, наголошуючи дотримання на nитаннях законодавства України про освіту, забез­ nечення соціальних гарантій ушів, ролі керівника школи. !Ji Нові імена кандидатів 4 лютого поточного року відбулось чергове засідання окружної виборчої комісії по виборах народних депутатів України по Броварському виборчому округу N2 96. Комісія зареєструвала кандидатами у народні депутати до Верховної Ради України: -Курикіна Сергія Івановича- громадянина України, 1959 року народження, заступника голови Партії зелених України, м. Київ. - Козленка Бориса Опанасовича - громадянина України, 1926 року народження, голову Київського обласного товариства кролівників і звірівників-любителів, м. Київ, позапартійного. -Леоненка Віктора Івановича- громадянина України, 1950 року народження, голову КСП "Зоря" Броварського району, м. Київ, позапартійного. - Михайлюка Михайла Васильовича - громадянина України, 1948 року народження, голову Броварського районного суду, м. Бровари, позапартійного. - Бардина Ярослава Богдановича - громадянина України, 1958 року __народження, народного депутата України, м. Київ, члена Аграрної r:JартІІ УкраІни. Станом на 4 лютого 1998 року по Броварському виборчому округу зареєстровано кандидатами у народні депутати до найвищого законодавчого органу держави 17 чоловік. За поданням кандидатів у народні депутати О. П. Бабенко, В. Г. Дехтяренка, О. Є. Шевченка зареєстровані їхні довірені особи. N2 96 Комісії приступили до роботи Як ми вже повідомляли, чергові сесії міської та районної рад затвердили персональний склад міської та районної виборчих комісій. Минулого вівторка обидві комісії провели перші засідання, на яких обговорили питання, пов'язані з проведенням виборчої кампанії від сільської до Верховної Ради на високому організаційному та політичному рівнt, у світлі вимог відповідних законів нашої держави. Інф. "Нового життя". . yпpaBAJHCbKOJ ДJЯАЬНОСТJ днректорlВ nитання потребують особливої уваги, бо тенденції, що намі­ тил_ися нині в освітньому nро­ цесІ, викликають занепокоєння: це і зростання тенденції бездоглядності дітей та спо­ глядацька nозиція органів місцевої влади на селі, nогір­ шення успішності учнів, втрата і~тересу до навчання, і відсут­ НІСТЬ своєчасного та ком­ nетентного вnливу на ці nроце­ си керівництва шкіл і nедагоrів. У доповіді nроаналізовано стан виконання закону про обов' язкововість загальної середньої освіти. Найгірше ця робота nроводиться в мікро­ районах Русанівської, Бог­ данівської, Семиnолківської, Гоголівської, Великодимерської, Літківської, Світильнівської, Рожнівської загальноосвітніх шкіл 1-111 стуnенів. Незадо­ вільний стан контролю і за навчанням дітей-інвалідів. С. І. Лукашевич зупини_вся 517 учнів 92 не втигало з однієї або кількох дисциnлін. Ue кожен шостий учень. Кожний сьомий не встигав l' nеr.шій чверті в Плосківськіи та Світильнівській школах. Не набагато кращі справи і у інших школах району. Протягом другої чверті у пе­ дагогічних колективах біль­ шості шкіл була проведена робота з урахуванням рекомен­ дацій відділу освіти по подо­ ланню невстигання. Але результати другої чверті дозволяють зробити висновок, що не всі вчителі оволщ~іли пси­ хологічними та методоло­ гічними навиками корекції знань та умінь учнів, не в усіх вмотивовані психолог_ічні п!,g;­ стави виставлення оцІнок. }\к же навчала своїх учнів учи­ телька математики Калинів­ ськ?Ї СШ, що 35 із 197 їі учнш одержали за другу чверть двійки! Стільки ж двінок вистави~ за другу_ чверть уч!:Л'е~ь_ g)І~культури Княж!:;ІЦЬ­ коІ СШ. Не повели сериаз­ ної боротьби з незадовільними оцінками вчителі хімії та географїі Шевченківської СШ. Низька результативність праці по викоріненню неусп��ш­ ності учнів у Калитянській, Семиполківській, Плосківській школах, а у Світильнівській - у другій чверті кожен десятий учень невстигаючий. Байдужість до дітей часто призводить до того, що учні по три роки залишаються в одному класі (Красилівська, Світильнівська, Семиполкінська СШ). . Існує проблема і з відвіду­ У доповіді наголошувалося на нерозривності процесів нав­ чання та виховання, nитаннях соціального захисту дітей, внутрішкільного керівництва, впровадженні нових освітніх технологій, атестації вчителів. У районі назріває проблема створення шкіл з низькою на­ повнюваністю класів, малако­ мплектних шкіл і шкіл із класами-комплектами. питання морально-психо­ логічних відносин між педа­ гогами та дирекціями шкіл. Діяльність керівництва шкіл району була проаналізована через призму результативності навчально-виховної роботи. У обговоренні порушених проблем взяли активну участь тn поділилися досвідом управ­ лінської діяльності ди_еектори М. М. Нещимний (1:1елико­ димерська СШ), П. П. Іваненко (Богданівська СШ), І. І. ГJ:!:ник (Шевченківська СШ), В. М. Ме_мрук (Мок­ р~ька СШ), Р. lVI. ОЩJ.ієнко (І ребухівська LШ), заступники директорів Л. А. донченко (Літківська СШ), В. П. Потебня (Калитянська СШ) та інші. Досвід багатьох з них заслуговує на вивчення та поширення. Освіта є одним з пріори­ тетних напрямків діяльності райдержадміністрації. Заступ­ ник ЇІ голови В. t::. Шульга поділилася своїм баченням вирішення проблем, наголо­ сивши на взаєморозумінні, координації зусиль дирекцій ванням школи. _У _Ц~9М.У. вина шкіл, педагогів, сільських рад, nроведені nеревірки, це недо­ статня увага до учнів з низьким nотенціалом до навчання з боку батьків та nедагогів, непоо­ Семиполківській СШ стра~ІІ. оцінювання знань, заниження оцінок, соціальні та nобутові Єремеєвих, Булахів, Бугаєнків, Кубраків, Помазаних не від­ відують школу. Ч!Рез бродяж­ ництво Світлана Т-к та Ірина на nричинах низько! усшш­ носп учнів. Як показали динокі виnадки необ'єктивності !}РОблеми у багатьох сім'ях. ·1 ак, у І чверті стан шоку кееівництва Гоголівської СШ викликав той факт, що з як школи, так 1 СІМ 1.. !.ак, у 12 учнів не атестовані через систематичні пропуски уроків. рада Сільська формально .Реагує подібні 0-а факти. Діти потрапили дитприймальника. на сімей U,e питання також у полі турбот відділу освіти, так само як і батьків та пообіцяла підтр_~мку райдержадміні­ До сшвnрац1, проведення спільних олімпіад, конкурсів учителів та інших заходів закликала освітян району завідуюча методкабінетом міського відділу освіти Л. М. Василенко. Надія ГАМАЛІЙ. до г------------------------------ї Розвивати творчі здібності дітей YlliE ПРОТЯГОМ двох років міський відділ МІ У В ім. Б. Грінченка освіти, Його методичний кабінет спрямовує всю Завдання визначено Активно, по-діловому пройшла чергова сесія Шевченківської сільської ради. Депутати і запрошені з великою увагою просл-ухали звіт с1ль_ського голови М. Д. Смалька про його роботу в цьому виборчому перюд1. Незважаючи на кризові явища в соціальному житті, сільська рада, актив села здійснили значну роботу по благоустрою населеного пункту. Зокрема, відремонтовано приміщення кухні та даху школи, прокладено асфальт до ферми Шевченкове, тверде покриття до теплиць та зроблено багато інших корисних справ. Обговорюючи звіт, депутати висловили слушні зауваження й пропозиції по поліпшенню санІтарного стану вулиць села, проявленню турботи до всіх людей похилс;>го віку та самотніх у забезпеченні їх паливом, продуктами першої необхщносл. Зг!дно статті 5 Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та СІ~ьсь!<их, сели_щних, tvІіських голів" сесія прийняла рішення про юльк1снии склад с1льсько1 ради наступного скликання у кількості 20 депутатІв. На сесії розглянуто організаційні заходи по підготовці й проведенню виборів до Верховної Ради України, місцевих рад та сільського голови. Петро КУДІН, громадський кореспондент. роботу з педагогічними колективами О. В. Досвідом роботи в умовах диференціації, пошуку на особистісна орієнтованої моделі навчання поділились впровадження у навчально-виховний процес особистісна орієнтованого навчання і виховання. директори СШ NS! 2 -А. Я. Теплюк, СШ N~ 7 - Ю. М. Скорб, СШ N~ 10 - Б. Д. Кузьменко. З цією метою для керівників шкіл проводяться семінари-практикуми, круглі столи, зустрічі з науковцями, бібліографічні огляди. "Природовідповідність у педnгогіці'' -це темn .L\ікавим і корисним для присутніх був виступ практичного психолога СШ N~ 8 С. В. Ісламової. У конференції взяв участь і виступив міський головn О. М. Іщенко зі своїм бnченням проблеми виховnння науково-практичної конференції, яка пройшла під час січневих канікул для педагогічного активу міста. Мета конференції - nкцентувати увагу педагогів і розвитку особистості, ролі і місця керівника, учителя в оновленні змісту навчання, у виборі сучасних підходів до організації нnвчnльно-виховного процесу. нn використання таких технологій навчання, які ~своєму виступі міський. головn зупинився_ на сприяють розвитку здібностей школярів. їх пізна- результатах соцшльно-економІчного розвитку МІста вмьних потреб, повноцінної навчмьної діяльності, створенню умов для формування особистості. в У вступному слові завідуючий відділом освітиМ. М. Скирта зупинився на проблемах оновлення змісту освіти, формування особистісна орієнтованого які висунули Його кандидатом у депутати до Верховної Ради України. Педагоги обіцяли йому свою підтримку. Другого дня відбулись секційні засідnння. навчального простору. Конференція прийняла відповідні рекомендації. З нnуковим повідомленням про природовідповідність таланту і розвитку його у дитини вистуrшв старший науковий співробітник кафедри психології І Кочерга. І 1997 році і поділився планами на мnйбутнє. О. М. Іщенко подякував педагогічним колективам, Людмила ВАСИЛЕНКО, завідуюча місьІ<методкабінетом. І L------------------------------~


#10 1998

Related publications