Issuu on Google+

PRIMJENA SUSTAVAZA UPRAVTJANJEKVALITETOM U HRVATSKOM ZDRAVSTVU 3 2 Toni i Lazib at,tEdita Burtul &Tomislov B akovit :658'562 UDK/ UDC: 614(497,5) I L , l .I:, . racl/Orginalscientihcpaper Izr.orniznanst'n'eni 07' 2007 07.studenog2007/November Primljeno/Received: 19,2007 2007/Decenlber 1brpublishing:lg.prosir-rca Prihvaienoza tisakiAceptecl SaZetsk i ruztoja opct sustavosnovniie preduvjett'unkcioniron.ia l\alitetan zrJravstveni razvijeneovLtj i one mctnie tako isto a ekonomije, sv.ietske Najrazvijenije druih,enezajeclnice. u podruijtt ostvarena dostigtruiLt ona je sva kako temipridajti posebnuvainost.Nesuntnjivo ii.ia zdravstvtt, tt uprdlo pronaii rtogu prirnjenLt ltorlruiju znotlostio'kvalitetisvojuna.ikorisni.itt Zahvaljujutittctvedenont, Zilot. itokvalitetni.ii ontoguii daljutlinn je osnovna.funkcijaupravo 'na.jrazvijenije zemlji clanastrla\u znatrtasretlstvau razvoji prinrlenusustavazLtupravljtttt.ie Kakva.jesituttcijapo ovoLnpitan.iuu Republicillrvatskoj krialitetint u potlrutju zrJravstvu. rati nudi kratki osvrt no jerlnoje ott pitanja na koja ovaj rad odgovorn.Porednctvetlenttg, ovih sustavttu zcJravstvu' primjenc za upravLjanjekvalitetom,spectJiinosti rozNoisLtstava sustavamogu ostt,oriti. kaLti koristikojeseprimjenom sp()menutih K t j u i n e r i j e t i : s u s t a v iz a t t p r a t l j a n i ek t , a l i t e t o mI,S O 9 0 01 : 2 0 0 0 z, t l r n v s t v l t i susttiv. dl'a6. D r . s c . l o n d i L a z i b a t , r e d o v i t i p r o f ' e s o r . l ; k o n o n r s k i t a k L r l t e t S r e u i i l i l t a L t Z a s r r ' b uK . TcrngnJe. F tlazibat(rgel7g.ltr l0 0(X)Zagreb.E-mail: l\.1rE . d i t a B u r i u l , p o m p i n i k r a v n a t e l j az a c k o n o m s k o - f l n i r n c i j s kpet r s l o r e .K l i n i i k a b t l l n i c a l ) u b r a r n . b - n r a r l :e b u r c u l ( r l k b c l . h r . k o n o u r s klra k u l t c tS r e u ci l i l t i i u Z a g l ' c tur. T r - e. l F . K c n n e i l la 6 . I 0 0 ( X ) N l r .s c . f s n r i s l a lB a k o r . i ca, s i s t e n t E Zagreb^E-rnail: tbakoric(4et2g.hr il


PRIMJENA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM U HRVATSKOM ZDRAVSTVU

Related publications