Issuu on Google+

facebook.com/kurierlokalny KOLEJNY KURIER 10 GRUDNIA Uchwała w prokuraturze Numer 29 (152) • 26 listopada 2013 • Rok VI • ISSN 1899-1785 • al. Marcinkowskiego 12k, 63 - 600 Kępno • tel.: 62 58 315 50 • mail: redakcja@radiosud.pl Wojewoda Wielkpolski oraz Regionalna Izba Obrachunkowa zostaly poinformowane o głośnej sprawie Skargi MUKS Marcinki na działalność burmistrza Miasta i Gminy Kępno. Jak już informowaliśmy skargę większością głosów radnych Rady miasta odrzucono, czy zgodnie z prawem? 2 KIERZENKO TEMATEM SESJI Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie poświęcono wnioskowi o przyznanie środków z funduszu sołeckiego dla Kierzenka reklama Radni Rady Miejskiej w Kępnie, tworzący Klub Radnych Porozumienie Samorządowe złożyli wniosek do Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka o wszczęcie z urzędu postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały Rady Miejskiej w Kępnie z 17 października 2013 roku, w sprawie oddalenia skargi na działalność burmistrza z powodu istotnej sprzeczności z prawem tejże uchwały. Na wspomnianej sesji oddalono złożoną skargę. Skarga ta w bardzo obszernym uzasadnieniu zarzuca Pani Burmistrz nienależyte wykonywanie zadań przejawiające się naruszeniem zasad: praworządności, równości wobec prawa, uczciwej konkurencji oraz ograniczeniem dostępów do środków publicznych, a także przejawiające się brakiem sprawowania nadzoru nad działalnością Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W przekonaniu wnioskodawców zostały naruszone zasady przede wszystkim regulujące tryb jej podjęcia, co tym samym oznacza, że powinna być uznana jako sprzeczna z prawem, a co za tym idzie, że istnieją dostateczne podstawy prawne do stwierdzenia jej nieważności przez organ nadzoru. - Naszym zdaniem rozstrzygnięcie w sprawie złożonej skargi było źle poprowadzone zarówno przez przewodniczącego Rady Miejskiej jak i panią burmistrz. Marcinki spisały swoją skargę w pięciu punktach. Część z nich dotyczyła trybu postępowania przy udzieleniu dotacji, natomiast piąty dotyczył działalności KOSiR i ustalonego cennika. Naszym zdaniem budzi wątpliwości tej skargi, gdyż powinno to być rozpatrzone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych - powiedział Andrzej Stachowiak z Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego, który złożył także wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wszczęcie postępowania kontrolno - nadzorczego. - Część zarzutów dotyczyła naruszenia ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Chodzi między innymi o sposób podziału dotacji, unieważnienie przetargu. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, a kuriozalną sprawą było zatwierdzenie cennika usług na KOSiR przez dyrektora Sienkiewicza i zastępcę burmistrza, który nie mają do tego kompetencji. Naszym zdaniem skarga zło- żona przez wnioskującego byłą zasadna i dlatego zdecydowaliśmy się złożyć wnioski do wojewody i RIO - dodał Stachowiak. Sprawą zainteresowała się Prokuratura Rejonowa w Kępnie. - Prowadzone są analizy okoliczności związanych z podjęciem przez Radę Miejską uchwały oddalającej skargę jednego z klubów sportowych. W ramach wykonywanych czynności konieczne jest zapoznanie się z materiałami związanymi z przygotowaniem uchwały a także z jej podjęciem. Jeśli wystąpią odpowiednie przesłanki rozwane będzie zaskarżenie decyzji uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - powiedział prokurator Janusz Walczak Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Zapraszamy do 1 Oddziaáu w Tomaszowie Mazowieckim Zapraszamy do oddziałów w Kępnie I Oddział: ul. Kościuszki 6, tel. 62 79 13 160, ul. PowstaĔców ĝląskich 103 pndo - pt1 9.00 - 17.00 w Kępnie Zapraszamy Oddziału II Oddział: ul. Rynek 33, tel. 62 106, ul. Kościuszki 6, tel. 62 7978 1320 160, tel. XX XXX XX XX, pn.-pt. 10:00-17:30 STRAŻACY 4 NASI W JANKOWIE Strażacy z Powiatu Kępińskiego brali udział w akcji gaszenia pożaru po wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim GOLA Z NOWYM 5 OSP SAMOCHODEM Ochotnicza Straż Pożarna w Goli otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy lekki typu kontener – Ford Transit. TAŃCA 6 TURNIEJ TOWARZYSKIEGO 150 par tanecznych z klubów z całego kraju rywalizowało w VII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Barwy Jesieni” pn--pt pt9.00 9.00 --17.00 pn 17.00 (dete) DROGA W 10 NOWA CHOJĘCINIE Oddano do użytku drogę gminną Nosale–Chojęcin Parcele. Inwestycja była realizowana etapami przez 3 lata. PRASA_Swieta_210x297_WBK_BTL pion v2.indd 1 13-11-08 16:50 10 tysięcy egzemplarzy 140 punktów dystrybucji


GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 152

Related publications