Issuu on Google+

www.kullhadd.com DAWWARTU  L-ARLOÌÌ SIEGÓA LURA? Il-Óadd 28 ta’ Ottubru, 2012 Óar©a Nru 1,006 Prezz ›0.80 IL-MEXXEJ LABURIStA F’ÓAL QORMI “NGÓINU LIL MIN JOÓLOQ IX-XOGÓOL, MHUX INFIXKLUH” Joseph Muscat Waqt li kien qieg˙ed jindirizza laqg˙a politika ta˙t it-tinda f’Óal Qormi, lbiera˙ filg˙axija, l-Mexxej Laburista Joseph Muscat esprima tt˙assib tieg˙u dwar l-inçertezza politika li qed ta˙kem lil pajjiΩna u li qed twassal biex diversi postijiet taxxog˙ol qed jitpo©©ew f’periklu serju. Joseph Muscat qal li l-qg˙ad f’pajjiΩna qieg˙ed iqajjem rasu u dan kien ikkonfermat mill-a˙˙ar çifri li ˙ar©u f’Settembru li g˙adda u li kkonfermaw li l-qg˙ad Ωdied b’5% fuq ix-xahar ta’ qabel. Joseph Muscat qal li ç-çifri jmeru lill-Gvern innifsu meta sal-lum g˙adu jsostni li ˙oloq 20,000 impjieg ©did. Il-Mexxej Laburista spjega kif ilGvern qieg˙ed iqarraq biç-çifri tal˙olqien tax-xog˙ol g˙ax g˙alih kull darba li ˙addiem ji©©eddidlu l-istess kuntratt tax-xog˙ol, ifisser li ˙oloq impjieg ©did. Il-Mexxej Laburista qal li biex lekonomija ta’ pajjiΩna timxi ‘l quddiem, je˙tie© li jikber in-negozju g˙ax in-negozju j©ib ix-xog˙ol. Joseph Muscat qal li matul din il©img˙a kellna konferma o˙ra din iddarba minn rapport ma˙ru© millBank Dinji, li qal li pajjiΩna hu lag˙ar pajjiΩ fid-dinja biex negozjant jifta˙ in-negozju tieg˙u fih. • Tkompli f’pa©na 2 BUSUttIL SE JtELLAQ wAÓDU L-ELEzzJONI FIL-QRIB ÛMIEN IX-SHREDDERS SE JOBÛQULHOM MIS-SUNNARA Fid-dipartimenti li jaqg˙u ta˙t ir-responsabbiltà tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi, f’dawn l-a˙˙ar xhur inxtraw xejn inqas minn 22 shredder ©did, ˙afna minnhom biex jissostitwixxu shredders qodma. Fost dawn id-dipartimenti tal-Gvern li jaqg˙du ta˙t ir-responsabbiltà ta’ Dr. Gonzi, hija l-Armata li xtrat l-akbar ammont ta’ shredders ©odda, 7 b’kollox. • Tkompli f’pa©na 2 Mario Demarco, Chris Said, Tonio Fenech u Beppe Fenech Adami prattikament waslu fi ftehim bejniethom biex jobΩqu mis-sunnara u j˙allu lil Simon Busuttil wa˙du jikkontesta g˙allkariga ta’ Viçi Kap tal-Partit Nazzjonalista. Filwaqt li din se ti©i impen©ija b˙ala sinjal poΩittiv, il-klikka ta’ GonziPN li qieg˙da timbotta lil Busuttil, tinsab inkwetata li l-kandidati l-o˙ra g˙at-tmexxija tal-Partit ma waqghux f’nassa elaborata li t˙ejjiet g˙alihom. GonziPN ried li t-tellieqa g˙all-Viçi Kap tkun fil-verità tiddeçiedi min se jil˙aq Kap wara lelezzjoni. Il-kontestanti l-o˙ra jidher li ndunaw b’dan u jinsabu f’xifer ftehim li j˙allu lil Simon Busuttil itellaq wa˙du. Huma minflok se j˙ejju g˙al wara l-elezzjoni ©enerali. Simon Busuttil qed jippanikkja g˙aliex qed i˙ossu li ©ie milg˙ub u sa˙ansitra qieg˙ed jg˙id li kien g˙alih ma jikkontestax. Id-deçiΩjonijiet iΩda te˙odhom il-klikka ta’ GonziPN u dawn mhux se j˙allu˙ ja˙rab. Hemm t˙assib ukoll li jekk Busuttil itellaq wa˙du, ˙afna nies jibdew jemmnu li kien hemm ˙adma s˙i˙a wara l-kaΩ ta’ John Dalli u ttne˙˙ija ta’ Tonio Borg. Dan jitfa’ dell fuq il-kandidatura ta’ Busuttil. Hemm idea li jitqabbad Membru Parlamentari biex jikkontesta lil Busuttil ˙alli dan ma jidhirx wa˙du. Idea o˙ra hija li b’xi mod jing˙ad li min jirba˙ it-ti©rija g˙al Viçi Kap, isir Kap awtomatikament. Dan biss jista’ jwassal lil kontestanti o˙rajn biex jo˙or©u fid-deher.


Harga 28 ta' Ottubru 2012

Related publications