Issuu on Google+

Ratuszowym kryzys Sopocki Saloon nie straszny str.2 Coolturalny str.4 bezplatna gazeta opinii Czy „afera Karnowskiego” to pora¿ka prokuratury, czy s¹downictwa? Dlaczego s¹d jest tak przychylny dla oskar¿onego i bezwzglêdny dla oskar¿yciela? To tylko niektóre pytania, na które staramy siê odpowiedzieæ. UK£AD SPRAWIEDLIWOŒCI Sopot Rok VIII Nr 4 (79) Kwiecieñ 2013 Nak³ad 10 000 egz. ISSN 1895-7080 Krajobraz polityczny w Sopocie po sesji Rady Miasta: radni przeg³osowali drastyczn¹ podwy¿kê op³at za œmieci, prezydent Karnowski nie kryje zadowolenia, a mieszkañcy coraz g³oœniej dopominaj¹ siê referendum. ŒMIECIOWA REWOLTA 5 kwietnia br. Rada Miasta Sopotu podjê³a uchwa³ê, dotycz¹c¹ nowego sposobu obliczania op³at za wywóz œmieci. Wiêkszoœæ radnych (ca³y klub Platformy Obywatelskiej i Samorz¹dnoœci oraz dwoje radnych „Kocham Sopot” i jedna radna niezale¿na) zag³osowa³a za przygotowan¹ przez prezydenta propozycj¹, polegaj¹c¹ na naliczaniu stawek od powierzchni mieszkania. Nowe stawki mog¹ osi¹gn¹æ poziom 1000 z³otych rocznie, a w skrajnych przypadkach nawet wy¿szy. Krzysztof M. Za³uski „Uchwa³a œmieciowa” autorstwa Jacka Karnowskiego dotknie najbardziej seniorów, osoby samotne oraz w³aœcicieli domków jednorodzinnych i du¿ych mieszkañ! Podwy¿ka wyniesie nawet 500 procent! Dla wielu osób starszych oznacza to ¿ycie w skrajnym ubóstwie. Sporo m³odszych sopocian zdecyduje siê zapewne na opuszczenie rodzinnego miasta. Starsi ju¿ teraz pytaj¹ w jaki sposób maj¹ op³aciæ wywóz œmieci, skoro rocznie kosztowaæ ich to mo¿e nawet równowartoœæ miesiêcznej emerytury? A gdzie lekar- stwa, œrodki czystoœci, ubrania, nie wspominaj¹c o ksi¹¿kach, kinie, teatrze, czy innych przyjemnoœciach? Mieszkañcy Sopotu coraz czêœciej zastanawiaj¹ siê, w czyim interesie dzia³a prezydent J. Karnowski? Co sta³o siê z jego deklaracjami wyborczymi - „inwestowaniem w przysz³oœæ i pomaganiem najs³abszym”? Gdzie podzia³a siê „wszechstronna pomoc ubogim, a szczególnie opieka nad dzieæmi z ubogich rodzin”? Quo vadis, kurorcie? Nikt nie zaprzecza, ¿e za urzêdowania obecnego prezydenta w Sopocie wiele siê zmieni³o. I to na lepsze… Rzeczywiœcie ukoñczono wa¿ne dla miasta inwestycje i rewitalizowano sporo historycznych obiektów. Sopot jednak zad³u¿ony zosta³ na niespotykan¹ dot¹d skalê. Coraz wiêcej osób zaczyna dostrzegaæ tak¿e prezydenck¹ gigantomaniê inwestycyjn¹, arogancjê w stosunku do oponen- tów i kurcz¹ce siê zainteresowanie sprawami mieszkañców. Pytaj¹, po co w niespe³na trzydziestosiedmiotysiêcznym miasteczku hala dla 15 tysiêcy widzów i dlaczego Sopot, który ma bud¿et dziewiêciokrotnie mniejszy od Gdañska sfinansowa³ halê w 50 procentach? Rezultatem takich dzia³añ prezydenta Karnowskiego s¹ gigantyczne d³ugi, które sopoccy podatnicy bêd¹ sp³acaæ w najbli¿szych latach. Niepokoiæ mo¿e te¿ brak porozumienia miêdzy prezydentem, a ludŸmi myœl¹cymi niezale¿nie. Niesmak wywo³uje zw³aszcza atmosfera, w jakiej odbywaj¹ siê posiedzenia Rady Miasta – czêœæ radnych uczyni³a z sesji arenê polityczn¹, na której œcieraj¹ siê interesy jednej z partii z interesami mieszkañców. Wygl¹da na to, ¿e radni przestali reprezentowaæ potrzeby wszystkich sopocian, i ¿e wystêpuj¹ zazwyczaj w imieniu swojego œrodowiska i „zaprzyjaŸnionego” biznesu. Sopot chce referendum W tej sytuacji nie dziwi ju¿ chyba nikogo fakt, ¿e wielu sopocian ¿¹da odwo³ania obecnej Rady Miasta i prezydenta Jacka Karnowskiego. Przyk³ad Elbl¹ga - gdzie po niedawnych podwy¿kach mieszkañcy odwo³ali na drodze referendum radê i prezydenta pokazuje, ¿e lokalne elity polityczne, jeœli nie chc¹ siê liczyæ z wyborcami, musz¹ siê liczyæ z utrat¹ w³adzy. A sopockiej w³adzy najwyraŸniej koñczy siê ju¿ kredyt zaufania, dany jej przez mieszkañców kurortu. Zbierane s¹ podpisy pod petycjami wycofania niesprawiedliwej „uchwa³y œmieciowej”, a w przypadku zignorowania woli sopocian przez Radê i prezydenta, rozwa¿ana mo¿liwoœæ rozpisania referendum w sprawie ich odwo³ania. Wiêcej na ten temat na str. 2, 8 5 lat temu Polacy po raz pierwszy us³yszeli o „aferze Karnowskiego”. 24 kwietnia br. mia³o siê w tej sprawie odbyæ posiedzenie s¹du, zosta³o jednak odwo³ane. By³o to ju¿ trzecie podejœcie do „afery”. Tym razem s¹d chcia³ rozpatrzy dwa zarzuty: potwierdzenie nieprawdy w oœwiadczeniu dotycz¹cym przetargu na samochody dla magistratu i rzekome przyjêcie ³apówki w postaci robót budowlanych. Wojciech Falgowski D ecyzjê o zawieszeniu sprawy, sopocki s¹d podj¹³ kilka dni przed terminem jej rozpoczêcia. Zrobi³ to bez wys³uchania opinii stron. Przychylaj¹c siê do wniosku obrony - uzna³, ¿e istnieje zwi¹zek pomiêdzy dwoma zarzutami, które mia³ rozpoznaæ, a zarzutami wobec Karnowskiego, co do których z³o¿ona zosta³a skarga kasacyjna do S¹du Najwy¿szego. Jak poinformowa³ nas rzecznik SO w Gdañsku, Tomasz Adamski, „powodem odwo³ania posiedzenia wyznaczonego na 24. 4. 2013 r. by³o zawieszenie postêpowania w sprawie, postanowieniem nieprawomocnym z dn. 18. 4. 2013 r.” Kilka zasadniczych pytañ Dlaczego S¹d Rejonowy w Sopocie wypo¿yczy³ ca³oœæ akt dotycz¹cych sprawy Karnowskiego, co przed³u¿y³o o pó³ roku rozpoznanie skargi przez S¹d Najwy¿szy? W jakim celu, obrona sk³ada ko- lejne wnioski, które wbrew skargom Karnowskiego na przewlek³oœæ dzia³añ prokuratury, wyjaœnienie „afery” oddalaj¹? Czêœciowej odpowiedzi na te pytania udzieli³ prokurator W³odzimierz Pluta, który 28 lutego 2012 r. po wyjœciu z sali rozpraw stwierdzi³: „To nie jest klêska prokuratury, lecz wymiaru sprawiedliwoœci”. Na tak¹ opiniê doœwiadczonego pracownika Prokuratury Apelacyjnej wp³ynê³o wiele okolicznoœci. Wœród nich zapewne i to, ¿e sêdzia Maria Bradtke przekaza³a mu chwilê wczeœniej informacjê, z której wynika³o, ¿e pisemne uzasadnienie do postanowienia - na którego sporz¹dzenie sêdziowie S¹du Okrêgowego potrzebuj¹ a¿ trzech tygodni pani sêdzia mia³a ju¿ gotowe (sic!). Kolejna rzecz, na któr¹ zwróci³ uwagê Prokurator Generalny w skardze do S¹du Najwy¿szego, to brak uwzglêdnienia i odniesienia siê przez s¹d do wniosków zg³oszonych przez prokuraturê. Dokoñczenie na str. 3


Riviera - bezpłatna gazeta opinii

Related publications