Issuu on Google+

2

Zabavna matematika zybirka zyadataka za drugi razred osnovne {kole

2

Zabavna matematika zybirka zyadataka za drugi razred osnovne {kole

[ta smo nau~ili u prvom razredu 1. Pove`i brojeve od 1 do 20.

3

2. Oboj:

2

1 4 19

6 12 7

20

路 kvadrate `utom bojom 路 pravougaonike plavom bojom 路 trouglove crvenom bojom 路 krugove zelenom bojom

15 16 5

11 10

8

ima:

ima:

ima:

ima:

9 13 14 17 18

3. Koliko geometrijskih figura ima na slikama? Potra`i re{ewa u kqu~u i dobi}e{ jednu re~.

2

8

E

3

C

7

T

6

V

4. Re{i zadatke, potra`i re{ewa u kqu~u i otkrij re~. 1.

Od broja 14 oduzmi broj 5.

2.

Ra~unamo:

Broju 5 dodaj broj 6.

Ra~unamo: Re{ewe:

3.

Re{ewe:

Lopta i olovka ko{taju 10 dinara, a lopta i dve olovke 12 dinara. Koliko ko{ta lopta?

4.

Ra~unamo:

Na igrali{tu je bilo 13 devoj~ica i de~aka. Svih 5 devoj~ica je oti{lo, ali su do{la 3 de~aka. Koliko je dece na igrali{tu?

Ra~unamo: Re{ewe:

Re{ewe: 1.

11 10 9

8

7

A

P

O

L

K

2.

3.

4.

5. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

9+6=

15 – 6 – 4 = 6 11

8+7+3=

14 –

9

=6

3 5

7+

= 13

12

–9=7

17

7

13 8

+ 2 = 11

18

8+5–3=

4

15 16

2

5+3+9=

14

18 – 9 +

1

10 – 6 + 8 =

= 13

10

18 – 7 =

3

6. Upi{i brojeve ~iji zbir daje broj 19. Precrtaj one brojeve koje si upotrebio.

19 8

8

14

17

2 11

7

3

15

16

5

6

11

13

1

4

12

18

7. Re{i zadatke i na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi.

6+5= 10

16 7

14 – 8 = 6

13

8+7= 15 14

5+9=

11 9

8

16 – 9 = 8. Odredi brojeve koji nedostaju i na slici oboj poqa u kojima su ti brojevi.

– 9 = 11

4

8 9 6

+ 8 = 17 20

12 –

=5

5 21

5+ 4

= 13

7

9. U prazna poqa upi{i brojeve od 1 do 9, tako da zbir u svim pravcima bude 15.

5

5

1

1

2

10. Popuni sve prazne ku}ice idu}i u pravcu strelica.

–5

+8

–9

+3

20 –7

–7 +5

–5

+4

+7

+4 –5

–5 –4

–6 –5

–11 –3

+7 +9

+4 –6

Zaokru`i ta~no re{ewe:

15

9

10 5

11. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Na grani je bilo 8 ptica, pa je 6 ptica odletelo, a 9 je doletelo. Koliko ptica sada ima na grani? Ra~unamo: Re{ewe: 9 Koji se broj dobije ako od broja 15 oduzme{ broj 6? 4 16 6

Ra~unamo:

12 7

Re{ewe: Dragana je donela 6 presovanih cvetova za zbirku, a Milica 4 cveta vi{e od we. Koliko su cvetova zajedno donele?

11

Ra~unamo: Re{ewe: Kwiga i tri olovke ko{taju 16 dinara, a samo jedna olovka ko{ta 2 dinara.•Koliko ko{ta kwiga? Ra~unamo: Re{ewe:

12. Upi{i brojeve koji nedostaju.

30 100

10 20 100 60

6

10

5

13. Izra~unaj. Na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi. Koja je `ivotiwa na slici? 70

60

80 – 50 =

40 + 30 = 20 + 60 =

20

30

50 10

60 – 20 =

40

30 + 70 =

70 – 50 =

100 80

14. Re{i zadatke. U kru`i}e upi{i slova iz kqu~a. U trci je u~estvovalo 28 automobila. Odustalo je 7 voza~a. Koliko automobila je stiglo na ciq? Ra~unamo:

Re{ewe:

Mi{a je imao 31 kliker, pa mu je brat dao jo{ 9. Koliko klikera Mi{a sada ima?

10 A Ra~unamo:

Re{ewe:

15 O Maja je imala 16 dinara.•Kupila je jabuke, pa joj je ostalo jo{ 12 dinara. Koliko je platila jabuke? Ra~unamo:

21 K

Re{ewe:

30 G U autobusu sa 50 sedi{ta bilo je 20 putnika. Koliko jo{ putnika treba da u|e da bi autobus bio pun? Ra~unamo:

50 R Re{ewe:

40 W

Vesna ima 20 salveta, a Mira 10. Koliko salveta vi{e ima Vesna od Mire?

Ra~unamo:

Re{ewe:

70 E 4

I 7

15. Posmatraj upisane brojeve i uo~i po kom pravilu su upisani. Zatim popuni obojene kvadrati}e.

1

16. Na osnovu primera popuni obojene kvadrati}e.

primer:

8

24 33 34 35

23

42 44

61

83

100

21 50

17. Popuni tabelu i oboj sliku.

7

9 6

a

1 5

24 41 43 21 32 81

b

3

4 8

a + b 29 48 47 30 38 89 10 8

2

18. Posmatraj upisane brojeve i uo~i po kom pravilu su upisani. Zatim popuni obojene kvadrati}e.

19. Na osnovu primera popuni obojene kvadrati}e. primer:

100

35

92 83 82 81 72

67

46

55 1 20. Pove`i brojeve po veli~ini. Po~ni od zvezdice. 58

55

88 85

64

52 40 34

36

30

46

48

68 74

32 28

91 66 70 7276

73 67

64

58 49

52

97 46 94

43100

26

70

79

50

38

76

56 60

44

61

82

62

54

42

40 34 37

31

78 80

28 25 22

9

21. Popuni prazna poqa i upi{i odgovaraju}a slova u tabele.

20 = 19 +

A

30 =

+ 28 N

30 = 25 +

K

40 =

+ 36 ^

40 = 36 +

O

20 =

+ 14 M

50 = 47 +

E

50 =

+ 45 R

70 = 62 +

P

70 =

+ 62 I

60 = 54 +

R

80 =

+ 73 A

90 = 89 +

A

90 =

+ 82 I

80 = 73 +

T

60 =

+ 59 D

1 8 4 7 3 5 1 6

1 8 6 2 8 4 7 5

22. Upi{i brojeve koji nedostaju u nizu.

4

8

12

15 5 10

10

40

50

23. Re{i zadatke i upi{i odgovaraju}a slova u tabele.

20 – 2 =

^

30 – 5 =

T

23 + 2 + 3 =

E

40 – 5 =

P

31 + 6 – 4 =

A

50 – 2 =

R

42 – 2 + 8 =

D

60 – 3 =

S

56 – 0 + 3 =

R

40 – 8 + 5 =

A

78 – 5 + 2 =

V

80 – 8 =

O

69 – 4 + 3 =

N

90 – 9 =

I

82 + 7 – 6 =

^

40 – 3 =

A

96 + 0 – 5 =

O

60 + 0 – 3 =

S

70 – 8 + 5 =

I

100 – 3 =

L

35 72 57 97 37 57 25 81 18 37 48

75 91 48 28 68 67 83 33 59

24. Re{i zadatke. Milan ima 12 dinara, a wegova sestra za 8 dinara vi{e. Koliko novca ima wegova sestra?

Zbir je 100. Koja dva ista sabirka daju taj broj?

Ra~unamo:

Re{ewe:

i

Provera:

11

40 +

25. Re{i zadatke. Na slikama oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi. Dobi}e{ jednu re~.

= 70

30 10

80 +

40

= 90

15 5 80

70 –

= 30 25

60 –

= 40

70

20

6 50

+ 30 = 90 60

– 30 = 20 20 + 30 + 40 = 60 + 20 – 30 =

15

90 50

30

90 – 30 – 40 = 5

40 10

20 70

50 + 30 –

= 70

70 – 50 +

= 60

60

25

+ 30 – 40 = 50

46 + 3 = 49

29 67

27 + 2 = 65 35

63 + 4 =

58 45

52 + 6 =

70 80

71 + 9 = 83 + 5 = 12

30

88

90

Sabirawe i oduzimawe do 100 1. Popuni tabelu. Koja re~ se krije iza brojeva koji nedostaju?

a

15

b

47 18 22

55 16

26 46

56 16

a + b 23 31 53 22 24 64 52 31 23 65 slovo

A=9

M=8

E=4

Q=3

I=5

2. Uporedi svaki zbir sa brojevima iz doweg reda i u odgovaraju}a poqa upi{i znak jednakosti.

T=6

G=1

K=7

[ = 10

Z=2

Kata je imala 37 sli~ica, pa joj je brat dao jo{ 8. Koliko sli~ica sada ima Kata? Ra~unamo:

25 + 6 Odgovor:

12 + 8

=

29 + 3

Koji broj treba dodati broju 34 da bi se dobio broj 43?

44 + 1

Ra~unamo:

19 + 9 Odgovor:

<, >, =

45

20

38

32

31 13

3.

28 + 2 =

Upi{i brojeve koji nedostaju i ucrtaj delove slike u odgovaraju}e kvadrati}e. Dobi}e{ celu sliku.

28 + 4 =

20 = 28 – 40 = 46 –

45 + 6 =

71

84

65

9

30 = 35 –

37 + 7 =

92

48

51

32

70 = 79 –

59 + 6 =

44

6

5

8

60 = 67 –

76 + 8 =

30

7

85

93

80 =

–5

87 + 5 =

90 =

–3

63 + 8 =

40 =

–8

4. Re{i zadatke.

14

Veverica je jednog dana sakupila 26 oraha, 8 le{nika i 9 `ireva. Koliko je plodova ukupno sakupila?

Petar je imao 34 bombone. Veqku je dao 5, a Marku 7. Koliko bombona sada ima Petar?

Ra~unamo:

Ra~unamo:

Odgovor:

Odgovor:

5. Re{i zadatke. Na slikama oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

36 – 6 = 9

28 – 8 = 2

60

67 – 7 = 8

10

79 –

30

= 70

4

40 20

88 –

= 80

95 –

= 90

50

5

38 – 6 = 41

80

30

47 – 6 =

32

96 – 3 =

90

94

67 – 2 = 62

97 65 86

88 – 2 =

93

99 – 5 =

40

5

a

4

46 64 78 39 89 98

b a – b 41 62 75 34 83 96

3

1 7

2 5 2

1

6

4 7

15

6. Re{i zadatke i dobijene brojeve spoj po redu. Dobi}e{ jednu re~.

a

B.

A. 22 – 2 =

34 28 43 52 93 61 72 85 31 33

b

22 – 3 =

a – b 29 19 36 48 88 55 69 77 29 27

34 – 6 = 43 – 5 =

V.

67 – 8 =

a

25 32 43 47 66 74 58 63 55 46 45 36 28

b

6

3

5

8

8

9

7

7

73 – 8 = 20 79

36 76

9

58 39

4 19 28

5

82 – 6 =

2

6 66

44 – 8 =

48 56

15

1

65

75 – 9 =

38

49

30

67

87 – 8 = 19 28 A.

7. Re{i ukr{tenicu.

9

59 47

35 37 10 29

8

3

7

B.

38

V. USPRAVNO:

VODORAVNO:

A 14–

=8 A

B

V

B24–6= D

G34–6= D44–6= \54–6= E74–6= 64–6=

B25–7= V65–7=

G

16

9 10 8

a–b

56 – 9 =

28 – 8 =

7

G35–7= \

E @

D45–7= Z

\55–7= E75–7= Z 85–

=78

8. Popuni prazna mesta. U tabelama zaokru`i poqa u kojima su ti brojevi. Zapi{i slova po redu i dobi}e{ imena tri junaka iz bajke. 18

15

R 34

26

K 36

B

O 41

S 53

50

X

27

N 45

A 69

N

I a

66

H

26 34 42 53 61 77 85 93

E a–8

77

79

U

81

L

85

V

D 30

34

M 17

B 43

A a

43 26 55 71 62 34 87 38

50

19

G 21

20

@ 25

Q 49

27

64

L 74

I

33

L 29

Z

K

I a

70

^ 78

H

O

28

66

76

25

P

D

M

^

18

J

A

[

E I

S 62

21

78

U

15

46

53

70

18

R

N

F a–9

32

W a–7

80

U

25 32 56 73 81 87

] 17

9. Re{i ukr{tenice. VODORAVNO:

A 23–6=

USPRAVNO: A

B V

B 43–6=

G

D

V 95–9= D 33–6=

A 25–9=

\

E

B 45–9= V 93–6=

@

G 63–6=

\ 53–6=

D 35–9=

E 85–9=

\ 55–9=

@ 75–9=

USPRAVNO:

VODORAVNO: A

A 33–8= B 53–8=

V

B 52–7=

D E

\ @

V 42–7= G 62–7=

D 73–8=

D 72–7=

E 83–8=

\ 82–7=

@ 93–8= 18

A 32–7=

G

V 43–8= G 63–8=

B

E 22–

=15

10. Popuni prazna mesta. Na slikama oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi.

20 + 16 = 30 + 18 = 36

= 72

50 +

= 67

40

65

24

50

48

80

= 18

– 10 = 27

16

36 – 26 =

90 70

75

66

55

44 + 22 =

78

36

54 + 21 =

58 –

30 17 15

33 + 24 =

= 27

– 20 = 23

25

21

+ 23 = 93

26 + 32 =

70 – 33

69 13

45 – 20 = 63 – 30 =

12

+ 15 = 45

34 – 10 =

5 43

70

40 + 29 = 60 +

80

37

44

60

45

57

44 – 11 = 58 – 13 = 66 – 25 =

63 58

65 + 13 = 14 + 74 = 35 + 64 =

88 31

99

77 – 34 =

33 50

10

41

43

85 – 22 = 99 – 63 = 19

11. Ako ta~no re{i{ zadatke i upi{e{ odgovaraju}a slova u tabele, dobi}e{ nazive nekih sportova.

34 – 15 =

U

29 + 12 =

M

43 – 19 =

B

36 + 26 =

K

52 – 26 =

L

48 + 33 =

E

61 – 38 =

F

55 + 27 =

R

77 – 18 =

D

47 + 26 =

T

86 – 37 =

A

38 + 27 =

U

39 + 48 =

O

23 19 59 24 49 26

61 + 22 =

N

29 + 28 =

A

81 + 19 =

I

55 + 34 =

T

63 + 23 =

K

39 + 18 =

A

49 + 51 =

I

23 + 32 =

M

48 + 43 =

G

30 + 26 =

S

91 100 55

20

83

82 65 62 87 41 81 73

57

56

89 100 86

57

12. Re{i zadatke. Na listovima su re{ewa. Jedno od wih nije ta~no. Wega precrtaj. [irina reke je 46 m. Deca su preplivala 19 m. Koliko im je metara ostalo da preplivaju?

Re{ewe:

Odredi broj koji je za 14 ve}i od 49.

63 Re{ewe:

m

Ako su sabirci 65 i 28, koliki je zbir?

25

Maja ima 16 zna~aka, Ana 7 vi{e od Maje, a Luka 9 vi{e od Ane. Koliko ukupno zna~aka imaju?

39

33 27 Re{ewe:

Re{ewe:

Umawenik je 43, a umawilac 18. Kolika je razlika?

Odredi broj koji je za 8 mawi od 41.

71 93

Re{ewe:

Re{ewe:

13. Popuni prazna poqa i odgovaraju}a slova iz kqu~a upi{i u kvadrati}e.

39 8 72 59 44 9 63 87 1.

26 + 18 =

5.

75 – 36 =

2.

38 + 49 =

6.

97 – 38 =

3.

63 + 0 =

7.

36 –

72 – 0 =

8.

4.

N

E

U

A

R

W ^

A

= 27 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

+ 47 = 55 21

14. Popuni prazna mesta. Na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi.

16 65 19

36 + 15 = 51

29 + 13 + 26 =

23 37 32

41 – 18 =

20 17

16 + 24 – 21 = 68 35

56 – 31 + 12 =

50

58 – 26 – 15 =

15. Popuni prazna mesta. Dobijene brojeve pove`i na slici na slede}oj strani. Tako }e{ p~elu dovesti do ko{nice.

38 +

= 51

32 –

= 16

25 + 6 – 17 =

38 – 14 +

= 52

46 +

= 72

44 –

= 16

37 – 19 + 8 =

25 + 6 –

= 16

58 +

= 96

56 –

= 29

8 + 29 – 9 =

50 + 8 –

= 39

27 +

= 62

63 –

= 27

46 + 9 – 18 =

36 + 9 –

= 30

44 –

= 29

28 + 16 + 14 =

28 + 49 –

= 49

+ 46 = 91

– 18 = 19

36 – 17 +19=

63 – 8 +

= 100

+ 49 = 81

– 59 = 36

74 – 8 + 25 =

77 – 18 –

= 44

+ 26 = 74

22

13

26

17

40

58

38

19

98

38

45

28

37

91

28

48

35

11

26

33

19

15

45

31

90

14

66

15

13

32

80

37

95

13

28

45

16

28

15

70

18

34

15

20

27

36

77

10

23

Zamena mesta sabiraka. Zdru`ivawe sabiraka 1. Saberi na najlak{i na~in slede}e brojeve i u pravougaonike upi{i re{ewa. Na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi.

18, 35, 22 46, 37, 14 25, 41, 15 7, 63, 13 17, 38, 5

Da li su sva re{ewa ve}a od 50?

59 0

DA

98

NE 97 60 59

81 83 75

Da li su sva re{ewa neparni brojevi? 76

84 DA

NE

2. Izra~unaj na najlak{i na~in (zdru`ivawem dva sabirka):

24

a) Broj koji je od zbira brojeva 28 i 32 ve}i za 12.

b) Broj koji je od broja 31 ve}i za zbir brojeva 30 i 25.

Ra~unamo:

Ra~unamo:

Oduzimawe broja od zbira. Oduzimawe zbira od broja 1. Re{i zadatke i na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi. 96 io ele. d a as rc je z ri pa 34 d e o t azr a na a|en j 27. o r s go or za en ugi Dr ica b oj je a dru zasa| v n n sad Na pr ce, a ica je celi? i n ar dn sad ko sa }oj p i re Kol na t

im a dve la 10 Devoj Kol kwi 0 di ~ica iko ge o nar je joj d po a. Ku je d p ina 36 di ila j n e ra ost ara. alo ?

16

Re{ ewe :

33 : ewe { e R

35 28 24 44 25 39 21

i jeva 38 o r b a r Od zbi zmi broj 17. d o 23 u

15 30

je zb Za k ol i 28 v r broje iko e}i v od b a 16, 1 roja 9 i 48? Re{ ewe :

Re{ ewe :

: we {e Re

Od bro ja bro 84 od jeva u 37 i zmi zbi r 23.

2 u 6 ge aj wi o {t k ik ko dve Kol a ig a i a. kw utk nar ka? i a a l di ut tk a, 85 a l Lu nar aju o{t di o{t k k

e: Re{ew

25

Novac 1.

Sara je imala 76 dinara. Kupila je dva flomastera, pa joj je ostalo 18 dinara. Koliko je platila flomastere?

2.

Mira je imala 33 dinara, pa je kupila olovku za 8 i gumicu za 7 dinara. Koliko joj je dinara ostalo?

4. Ma{a ho}e da kupi ribice za akvarijum. Ne mo`e da se odlu~i izme|u ribica iz ova dva akvarijuma.

20 din. 1.

a) Koliko bi Ma{a platila ribice iz prvog, a koliko ribice iz drugog akvarijuma?

b) Koliko bi nov~anica i nov~i}a sa slike Ma{a morala da potro{i za kupovinu ribica iz prvog akvarijuma? Koje su to nov~anice i nov~i}i?

v) Koliko bi nov~anica i nov~i}a sa slike Ma{a morala da potro{i za kupovinu ribica iz drugog akvarijuma? Koje su to nov~anice i nov~i}i?

26

3. Sowa je imala 7 nov~anica od po 10 dinara, pa je potro{ila 38 dinara. Koliko joj je dinara ostalo?

10 din.

30 din. 2.

5. Deda svakog dana kupuje unucima po paketi} grickalica. Zaokru`i nov~anice i nov~i}e kojima }e platiti svaki paketi}.

30

Bombone

16

15

18

11

20

27

Pismeno sabirawe i oduzimawe 1. Proveri re{ewa. Oboj `utom bojom one kru{ke u kojima su odgovori ta~ni.

2 6

4 1

8 2

3 6

2 8

+7 3

–2 4

–1 5

+6 3

+4 1

9 9

1 7

6 6

9 9

6 8

4 2

6 3

2 3

8 2

5 5

–2 4

–1 8

+5 4

–1 9

+3 1

48 i 26

64 i 21

59 i 34

43 i 38

28 i 42

+

+

+

+

+

2. Izra~unaj.

3. Saberi pismeno.

28

4. Re{i zadatke. Pomozi veverici Cici da do|e do oraha tako {to }e{ joj napraviti put spajaju}i jednake rezultate.

+

+

44 31

99 38

+

17 66

74 +

12

33 28 61

83 48

+

34 27

85 24

61 –

27

67 26

35 19

+

42 19

38 +

24

100 32

33 27

100 –

39

29

Du`, prava, poluprava. Merewe du`ine 1.

Du` je (zaokru`i):

a) najkra}e rastojawe izme|u dve ta~ke b) najdu`e rastojawe izme|u dve ta~ke v) bilo koje rastojawe izme|u dve ta~ke

2. Kako }e{ od ove prave dobiti dve poluprave? Obele`i ih.

3.

Pomo}u lewira nacrtaj tri prave koje prolaze kroz ta~ku V.

V

4.

a

Na slici je (zaokru`i): 1) du`

A

30

Na slici je (zaokru`i):

a

1) zatvorena kriva linija

2) izlomqena linija

2) prava

3) poluprava

3) poluprava

5. Izmeri du`i i upi{i slova iz kqu~a. Dobi}e{ tri re~i.

B

D C

A

E

AB =

cm

BC =

cm

CD =

cm

DE =

cm

6. Spoj ta~ke po ovom redu: O, M, T, R, O. Izmeri du`i i upi{i slova iz kqu~a.

M OM =

T

cm

OR =

R

1

K

2

A

3

B

MT =

cm

4

U

TR =

cm

5

J

7. Izmeri sve du`i i upi{i slova iz kqu~a.

A

B

C

D

Koje su dve du`i iste du`ine?

To su du`i

i

.

AD =

cm

CD =

cm

AC =

cm

BD =

cm

AB =

cm

BC =

cm 31

8. Odredi koliko du`i ima na slikama. Brojeve upi{i u prazne kvadrati}e, a odgovaraju}a slova iz kqu~a u kru`i}e. Dobi}e{ re~.

4

L

9

N

6

@

3

S

8

K

7

O

9. Utvrdi koje su du`i iste du`ine. Ta~ni odgovori da}e ti jednu re~.

A

J

S

T E

K M T

V

RN @ VO D

Iste du`ine su du`i: AT i .

, KJ i

, SH i

ME U TO F

32

10. U kru`i}e upi{i odgovaraju}e brojeve.

11. Izmeri du`inu slede}ih linija. Zatim izmeri du`inu mosta sa slike. U kru`i}e upi{i odgovaraju}a slova iz kqu~a.

9

O

11 S 10 E 15 M 5

T

12. Izra~unaj koliko Leninih stopa odgovara datom broju maminih stopa.

mama

2

Lena

5

4

6

8

33

Crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i 1. Pomo}u kvadratne mre`e nacrtaj iste figure.

34

Veza sabirawa i mno`ewa. Zamena mesta ~inilaca 1. Izra~unaj. Oboj istom bojom balone u kojima su rezultati jednaki.

9+9+9 8+8+8

2·1

2+2+2+2 3·9 1+1 5·9 4·2 9+9+9+9+9 3·8 7+7+7 4·9 2. Zaokru`i ta~ne jednakosti.

5+5+5 =3·5 2+2 =2·2

7+7+7 =3·7 4+4+4 =4·4

8+8+8+8 =4·8

9·8 =8·9

6·3 =3+3+3+3+3+3

5·6 =6·5

6·6 =6+6+6

7+7+7+7+7 =7·6 35

Mno`ewe i deqewe sa 2 i 4 1. Re{i zadatke. Odgovaraju}a slova iz kqu~a upi{i u kvadrati}e. Dobi}e{ ~etiri re~i. 1.

R

7

N

9

[

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4

A

5

I

7

R

1.

6

2.

4 =

= = :2 =

12 ·2

=

8 :2

:2

=

18

20 L

6.

9

=

·2

=

14

= :4

5.

16 M

:4

4.

=

3.

·4 16

28

16 A

14 O

=

2.

:4 6

5. 6.

12 B

=

20

1.

·4

6

5

·2

·4

2. 3. 4.

10 V

18 O

24 N

[

4

E

7

A

8

P

4 =

3.

1.

10 =

14

·2

4.

2.

14

3.

24

9

=

·

:4

=

6.

4.

= ·4

=

40

5.

32

·2

:4

=

=

·4

28

10 C 28

·

·4

7 5.

8

L

=

9

36

N

=

8

:2

R

12

7

=

O

=

6

·4

K

·2

5

·2

F

2.

4

=

1.

3

20

6.

18 R

7.

28 N

10 A

32 I 1.

36

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2. Nastavi da ra~una{ u smeru strelice, kao {to je zapo~eto.

16 24

8

路4 6 32 8 42 28 16

7

:4

36

4 9

7 12

8 18

14 6

32 24

27

3.

U dvori{tu je bilo 5 koko{aka, 2 guske i 4 jagweta. Koliko ukupno nogu imaju ove `ivotiwe?

Marko ima 10 koza. Sara ima 2 puta vi{e koza od Marka. Koliko koza imaju zajedno?

Ra~unamo:

Ra~unamo:

Odgovor:

Odgovor:

37

Polovina

38

1. Docrtaj drugu polovinu svake figure.

2. Oboj polovinu ukupnog broja kru`i}a plavom, a drugu polovinu zelenom bojom.

3. Podeli sliku jednom pravom linijom na dva dela, tako da u svakom delu bude polovina cvetova.

4. Zaokru`i one figure kojima su polovine zatamwene.

5. Na stolu se nalazi 8 polovina paradajza. Koliko je paradajza rase~eno?

6. Koji je broj za 9 ve}i od svoje polovine?

^etvrtina 1. Pomozi Sne`ani da do|e do svoje kwige tako {to }e{ povezati slike na kojima je obojena jedna ~etvrtina.

2. Podeli linijama kvadrate na ~etvrtine. Neka svaki bude druga~iji.

Da li su na preostalim slikama obojene samo polovine? DA

NE

39

Toliko puta ve}i i za toliko ve}i broj. Toliko puta mawi i za toliko mawi broj Re{ewe:

1. Re{i zadatke. Upi{i re~i i slogove u odgovaraju}a poqa i dobi}e{ zagonetku za jedan {umski plod. 1. Koji je broj 4 puta ve}i od broja 6?

NE Ra~unamo: Goran ima 5 bojica, a Ivan 4 puta vi{e. Duwa ima 5 bojica mawe od Ivana. Koliko bojica imaju zajedno?

2.

GLAVE Ra~unamo: 3. Sne`ana ima 4 nov~anice od po 10 dinara, a Ana 12 dinara mawe od we. Koliko novca ima Ana?

TRAVE Ra~unamo: 4. Na jednoj polici ima 36 kwiga. Na drugoj ima 4 puta mawe kwiga, a na tre}oj za 16 kwiga mawe nego na prvoj. Koliko kwiga ukupno ima?

CR

Ra~unamo: 5. Jana ima 8 godina. Wena sestra je 2 puta mla|a, a mama je 4 puta starija od Jane. Koliko ukupno godina one imaju?

VIRE Ra~unamo: Prvi broj je ~etiri puta mawi od 28. Drugi je za 4 mawi od prvog. Koji su to brojevi?

6.

Prvi broj je:

IZ

Drugi broj je:

VE

Ra~unamo:

65

2. Popuni tablice.

40

3

24

40

7

44

28

a

8 10 8

6

a

14 40 18 36

b

4

4

b

2

2

2

a+b

a-b

a路b

a:b

4

2

2

Mno`ewe i deqewe sa 10 i 5 1.

Re{i zadatke. Re{ewa upi{i u kvadrati}e, a zatim u kru`i}e upi{i slova koja se nalaze pored odgovaraju}ih brojeva u ribicama. Dobi}e{ poruku.

S 50

R 20

E 4

J 3 T 15

B 6 U 10

M 8

A 7

O 60

\ 5

I 40

3·5=

6 · 10 =

15 : 5 =

20 : 5 =

4·5=

8·5=

60 : 10 =

70 : 10 =

100 = 10 ·

35 = 7 ·

5 · 10 =

· 10 = 80

41

Desetina 1. Oboj desetinu kru`i}a.

2. Zaokru`i slike na kojima je obojena desetina.

3. Na kojoj slici je zaokru`ena jedna desetina? Zaokru`i slovo ispred te slike.

4. Zaokru`i slovo ispod slike na kojoj je obojena jedna desetina.

A B C

A 5. Upi{i koji je deo ozna~en na slikama.

jedna

42

B

V

Merne jedinice za du`inu 1. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Dobi}e{ sliku jedne `ivotiwe.

74

4

14

83

1m=

cm

50 cm =

dm

1m=

dm

5 dm 5 cm

cm

8 dm 3 cm

cm

6 dm 30 cm

dm

5 m 4 dm =

dm

7 dm 8 cm

cm

8 dm =

cm

16 55

100 54 80 9 78

76

33

10 5

2. Izrazi date du`ine drugim jedinicama mere. Oboj re{ewa i dobi}e{ sliku jedne `ivotiwe. 30 3

3m= 40 dm = 2 m 80 cm = 6 dm 5 cm =

40

dm m

65 6

60

28

dm cm

4

20

43

Razlomci 1. Re{i zadatke i upi{i slova u kvadrati}e. Dobi}e{ poruku. Koliko celih kru{aka je rase~eno da bi se dobilo 8 ~etvrtina?

U odeqewu je bilo 28 u~enika, od toga 1 de~aka. 4 Koliko devoj~ica ima u odeqewu?

Ra~unamo:

Ra~unamo:

Re{ewe:

N

S

Re{ewe:

Koliko celih jabuka mo`e da se dobije od 16 polovina?

1 iznosi 8? Koji je to broj ~ija 10 Ra~unamo:

Ra~unamo:

T Re{ewe: Re{ewe:

O

Koliko ~etvrtina mo`e da se dobije od 8 celih jabuka?

Ako bi Luka pojeo polovinu ~okolade, a onda jo{ ~etvrtinu, ostale bi mu 4 kockice. Koliko kockica ima cela ~okolada?

Ra~unamo:

Ra~unamo:

E

O

Re{ewe:

Re{ewe:

Koliko celih jabuka je rase~eno da bi se dobilo 36 ~etvrtina?

U ba{ti ima 100 ru`a, i to 1 belih, 1 crvenih, 2 10 a ostale su `ute. Koliko ima `utih ru`a?

Ra~unamo:

Ra~unamo:

A

[ Re{ewe:

Re{ewe: Izrazi obojene delove crte`a pomo}u razlomaka.

80 9

1 2 21 8

1 1 10 32 40 4 16 ^

44

I

I

R

2

1 4

Mno`ewe i deqewe sa 3 i 6 1. [est leptira ima na svakom krilu po tri {are. Koliko ukupno {ara imaju ti leptiri? Ra~unamo: Odgovor: 2. Osamnaest pu`eva ima ukupno trideset {est rogova. Koliko rogova ima tri puta mawe pu`eva? Koliko pu`eva ima 18 rogova? Ra~unamo:

Ra~unamo:

Odgovor:

Odgovor:

3. Upi{i brojeve koji nedostaju. Vode}i ra~una o wihovom redosledu, pove`i ta~ke na crte`u.

18

6·3=

15 : 3 = 54

8·3=

:6=5

24

6·6=

54 : 6 = 8

12 27

36

7·6=

36 : 6 =

42

3

· 6 = 48 9·

= 27

60

3·5= 6 · 10 =

6

15

18 : 3 =

3·4= 4 5

24 : 6 = :3=7

6 21

30

9

9·3= 9·6= 45

Zdru`ivawe ~inilaca 1. Izra~unaj na najlak{i na~in koriste}i zdru`ivawe ~inilaca.

4·2·5=

3·5·2=

9·5·2=

5·2·2=

2. Izra~unaj proizvod brojeva na tri na~ina. Zaokru`i onaj koji je najlak{i.

a) 5, 7 i 2 b) 10, 6 i 2 3. Na tri parkinga ima po tri automobila. Koliko ukupno ima to~kova? 1. na~in:

2. na~in:

Odgovor:

4. Na pet stolova postavqeno je po 4 tawira. Na svakom tawiru servirane su po dve ribe. Koliko ukupno ima serviranih riba?

46

5. Izra~unaj.

·

1. na~in:

2·5

2. na~in:

3·2

Odgovor:

4·1

3

6

10

4

0 i 1 kao ~inioci. 1 kao delilac i 0 kao deqenik 1. Izra~unaj.

3·1=

6·0=

0·2=

5·1=

0:1=

8:1=

1:1=

9·0=

1·9=

6·1=

10 · 0 =

5:1=

0 : 10 =

0:5=

2. Medved Koja `eli da pojede sve kola~e, ali mo`e da pojede samo one u kojima su jednakosti ta~ne. Oboj `utom bojom kola~e u kojima su jednakosti ta~ne. Koliko kola~a meda mo`e da pojede?

3·0=0

0:4=0

2:1=1

8:8=0

0·9=0

2·3=3

2·0=0

1·7=7

0:1=1 6:6=1

10 : 1 = 1

10 · 1 = 10

4:1=4

0 : 10 = 1

0·5=5

1·1=2

47

Mno`ewe zbira 1. U zoolo{kom vrtu nalaze se dve ku}ice sa po tri {tigli}a i sa po ~etiri kanarinca. Koliko ukupno ima ptica? Koliko ukupno ima {tigli}a, a koliko kanarinaca?

2. Izra~unaj na najlak{i na~in. 3 路 (8 + 2) 6 路 (4 + 10)

Kanarinaca ima ukupno

.

[tigli}a ima ukupno

.

Ptica ima ukupno

.

5 路 (6 + 4) 4 路 (5 + 3)

3. U jednoj kutiji nalaze se 4 plava klikera i 5 zelenih. Koliko ukupno klikera ima u 10 takvih kutija? Koliko ukupno ima plavih klikera? Koliko ukupno ima zelenih klikera?

48

U jednoj kutiji ima

klikera.

U 10 kutija ima

klikera.

Ukupno ima

plavih klikera.

Ukupno ima

zelenih klikera.

Mno`ewe i deqewe sa 7 1. Cica ima tri pileta. Jeca ima sedam puta vi{e pili}a od Cice, a Marko ima 6 pili}a mawe od Jece. Koliko pili}a ima Jeca, a koliko Marko? Koliko pili}a imaju svi zajedno? Jeca ima

pile.

Marko ima

pili}a.

Ukupno imaju

pili}a.

2. Oboj plavom bojom kamen~i}e u kojima se nalaze ta~ne jednakosti, a zatim ih spoj. Tako }e{ pomo}i Ivici i Marici da se vrate ku}i.

14 : 7 = 7 5 · 7 = 11 7 · 7 = 49 70 : 7 = 1 7 · 8 = 56 1·7=7 9 · 7 = 63

6 · 7 = 42

4 · 7 = 21 7:7=0

7·0=7 7 · 10 = 70

10 · 7 = 17

3 · 7 = 12 0:7=7

49

Dani u nedeqi, meseci u godini, godi{wa doba 1.

Milena je provela kod bake dve nedeqe i jo{ tri dana. Koliko je to dana?

2.

Koliko ukupno dana imaju meseci mart, april i maj?

Ra~unamo:

Ra~unamo:

3.

Ako je ju~e bila sreda, koji }e dan biti prekosutra?

4.

Ako je prekju~e bila subota, koji }e dan biti nakosutra?

5.

Ako je danas utorak, 15. maj, koji }e datum biti za ta~no dve nedeqe? Koji }e tada biti dan?

6. Zaokru`i crvenom bojom prole}ne, plavom letwe, zelenom jesewe, a crnom zimske mesece. Napi{i pravilnim redosledom prole}ne, letwe, jesewe i zimske mesece. prole}e: leto:

april januar septembar jun novembar

decembar avgust

jesen:

mart

maj

jul februar

oktobar

7. Koji je prvi zimski mesec? Koji je posledwi letwi mesec? Koji je sredwi prole}ni mesec?

50

zima:

Mno`ewe i deqewe sa 8 i 9 1. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

7·8=

7·9=

27 : 9 =

3·8=

3·9=

80 : 8 =

5·9=

63 : 9 =

64 : 8 =

8:8=

11 45 1

22

27

18

7 10

63

8 56

3

24

27

7

25

2.

4.

U pet redova zasa|eno je po 9 ru`a. U svakom redu uvela je po jedna ru`a. Koliko je ru`a ukupno ostalo?

3.

Stevan ima 8 nov~anica od po 10 dinara. Ima li dovoqno novca da kupi 7 sli~ica od po 9 dinara?

Ra~unamo:

Ra~unamo:

Odgovor:

Odgovor:

Proizvod brojeva 8 i 9 uve}aj wihovim zbirom.

Ra~unamo:

5.

Proizvod brojeva 9 i 8 umawi za wihovu razliku.

Ra~unamo:

51

Mno`ewe i deqewe (ve`bawe) 1. Re{i zadatke. U prazne kru`i}e upi{i odgovaraju}a slova sa diskova. Dobi}e{ re~.

O

7·7

8·6

8·7

7·5

F

N

9·6

4·8

A R

O 9·8

4·9

M

G

36 54 49 72 35 48 32 56

2. Popuni prazna mesta. U•tabeli oboj poqa u kojima su ti brojevi. Ako ~ita{ po redu vodoravno, dobi}e{ jednu zagonetku. Zapi{i je.

42 : 7 =

7·9= 64

32 : 8 = 9·6=

11

S

9

T

56

A

40 : 5 =

M 8·8=

27

54

B

48

L

53

ON

I

81 : 9 = 6

63 : 9 = 45 :

=9

38

^

4

A

5

I]

4·7= 27 : 9 =

U 8·7=

37

63

S

62

PO

7

T

QU

:6=8 8

65

V

O

3

28

R

I (mraviwak)

52

3. Izra~unaj. Oboj poqe u crveno ako je rezultat 60. Ako je rezultat 45, oboj ga crnom bojom.

5·9 18 63 –

12 + 48

54

29 + 16

– 99

95 – 35 100 – 40

7·7

6·7

6 · 10 9·5

15 + 45 13 + 32

48 : 8

96 – 51 20

5 +2

10 · 6

8

24 + 36

·

5

2

4

3 10 6

3 78 – 3

9

+

36

18 + 27

4. Popuni tablice.

60 : 6

: 32

·

8

4

1

2

6

5

7

3

8

3

7

4

6

8

9

53

5. Re{i zadatke, a zatim na slici spoj po redu brojeve koje si dobio.

63

7·3=

6

5 · 10 =

8·0= 9·7=

21

0

50

7

= 36

= 32 · 6 = 42

8

6. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Dobi}e{ sliku jedne `ivotiwe.

3·0=

5·0= 9·0= 2

2

2

10 0

5

4·1=

6

0

6·1=

1

4

1

3:3=

=8

2 0

4:4=

32 : 8 = 7

1

1

6:6=

0 6

48 : 8 =

0 4

36 : 9 =

5:1= 4

4

4:1=

8

9

63 : 9 =

10

81 : 9 =

0:1= 10

0:2=

54

72 :

=9

7. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi. Na igrali{tu je 35 igra~a. Koliko ekipa od po 5 igra~a mo`emo da sastavimo za ko{arku?

Marko je u jednom xepu imao 27 sli~ica, a u drugom 3 puta mawe. Koliko je sli~ica ukupno imao?

Re{ewe:

Re{ewe: 8

Petostrukom broju 6 dodaj trostruki broj 8.

36 1

Koji je broj 8 puta mawi od zbira brojeva 16 i 56?

9 6 54

Re{ewe: Mara je prvog dana nabrala 8 kilograma vi{awa, drugog dana je nabrala 4 puta vi{e, a tre}eg dana 5 kilograma vi{e nego prvog. Koliko je vi{awa ukupno nabrala?

Re{ewe: 7 53 50

Milica je sa tatom sadila maline. Posadili su 56 sadnica u 7 redova. Po koliko je sadnica bilo u svakom redu?

35

Re{ewe: 8. Koji je broj 5 puta ve}i od broja 16?

Re{ewe: Koji je broj 4 puta mawi od proizvoda brojeva 8 i 5?

Ra~unamo:

Ra~unamo:

Deqenik je 63, a delilac 9. Koliki je koli~nik?

Devoj~ica treba da plati za strip 19 dinara. Ona ima samo dvodinarke, a kwi`ar samo petodinarke.

Ra~unamo:

Ona }e dati kwi`aru: Kwi`ar }e joj vratiti:

55

9. Koje je re{ewe u podno`ju stabla? 9·6= 70 : 7 =

+ 27 =

6·8= :9=

+ 32 =

+ 11 = ·4=

: 10 = :7=

:6=

·9= ·9=

·8=

– 16 = –8=

+ 36 = :8= :4= +9=

·9=

+ 53 = + 18 =

:8= :7=

:9= ·7= + 27 = : 10 = ·5= – 26 = + 13 = :4= ·6= +8= :7= Re{ewe se krije u rebusu:

M 56

10. Da li je je` pobegao od lisice? To }e{ saznati ako ta~no re{i{ zadatke. U kvadrati}e upi{i slova iz krugova na koje upu}uju strelice s ta~nim re{ewima. START E (84 – 66) : 6 70

3

27

O 81 : 9 + 8

25

16

8

D 8·8:8

40

E 5 · 5 + 17

80

7

6

2

42

N 72 : 8 · 3

17

E 36 : 6 + 14

4

20

22

@ (70 – 20) : 5 10

5

O 4 · 10 · 2

2

18

E (52 – 28) : 4

8

@ 24 : 6

17

4

6

I 8 · 9 – 70

26

4

27

23

64

A 63 : 7 – 6

3

B 7 (13 + 8) : 3 8

4

U 56 : 8 + 7

14 90

L ] I 8 (38 + 26) : 8 28 : 7 + 21 24

44

J 26 48 : 6 + 15

A 7 · 7 + 16

M 4 · 10 – 13

25

45

J 6·8

65

J J 15 (14 + 18) : 8 40 : 8 + 12

8

48

U K 7 9 · 6 + 30 84

Poruka:

57

11. Re{i ukr{tenicu. USPRAVNO

VODORAVNO A V D \ E @ Z I J K Q M

A B V G \

Broj koji je 5 puta ve}i od broja 9. Broj koji je za 8 ve}i od 56. Devet puta mawi broj od broja 81. Prvi ~inilac je 9, a drugi 7. Koliki je proizvod? Deqenik je 49, a delilac 7. Koliki je koli~nik? Proizvod brojeva 13 i 7. 28 · 3 – 32 Deqenik je 63, a delilac 9. Koliki je koli~nik? Broj koji je za 40 mawi od proizvoda brojeva 25 i 3. Koji je broj 4 puta mawi od broja 80? Broj koji je 9 puta mawi od proizvoda brojeva 18 i 4. (100 – 58) : 6

A

E @ Z I J L M

B

D

Oba ~inioca su 7. Koliki je proizvod? Broj koji je 9 puta mawi od broja 45. Broj koji je 7 puta ve}i od broja 9. Tri puta mawi broj od broja 12. Broj koji je za 16 ve}i od proizvoda brojeva 15 i 3. Broj koji je 6 puta ve}i od broja 12. 45 · 2 – 81 16 · 3 + 7 Broj koji je 4 puta ve}i od broja 18. Koji je broj 2 puta mawi od broja 76? 26 · 2 · 0 Broj koji je 9 puta mawi od proizvoda brojeva 3 i 21.

V

\

E

@

I

K

58

G

Z

J

L

Q

M

12. Re{i rebus na dnu strane. Oboj one bubice u kojima je rezultat rebusa. Slova iz obojenih bubica upi{i u kvadrati}e. Dobi}e{ poruku.

A

E

K

(38 · 2) : 4

(9 · 8) – 54

O (10 ·

– 9)

+

A

(46 + 26) : 4

90 : 5

26 ·3 )–

16 ·

(8 – 2)

12 +

[ 2–

8

N 5–

58

I

I

72 :4

V

B

:2 90

3

27 ·

A

3 · (24 : 4)

2:

7) 0–2 3 ( · 6

3

S 36

54 :

4–

S

K

A

3 –2

36 : 2

(18 + 4) : 2

A

^ 10 10 ·

– 57

36

4 · 12 – 30

E – 82

T

26 – 7

M = ‘6

L

27 – 9

A START

13 ·

48 :

12 · 3 : 2

(1 9

P

5 (5

D

J

48

O

N

9) : 5

3 16) : (83 +

– 31 (7 · 7)

Poruka:

! 59

Pisawe dvocifrenog broja 1. Napi{i dvocifreni broj u obliku: a · 10 + b · 1, gde su a i b jednocifreni brojevi.

64 =

32 =

17 =

68 =

28 =

99 =

54 =

93 =

72 =

55 =

46 =

82 =

2. Re{i zadatke. 6 · 10 + 1 · 1 =

9 · 10 + 0 · 1 =

1 · 10 + 5 · 1 =

7 · 10 + 7 · 1 =

8 · 10 + 3 · 1 =

3 · 10 + 6 · 1 =

2 · 10 + 4 · 1 =

5 · 10 + 9 · 1 =

1 · 10 + 2 · 1 =

1 · 10 + 0 · 1 =

4 · 10 + 4 · 1 =

8 · 10 + 5 · 1 =

3. [ta je ve}e?

60

2 · 10 + 7 · 1

7 · 10 + 2 · 1

9 · 10 + 1 · 1

8 · 10 + 1 · 1

6 · 10 + 6 · 2

4 · 10 + 8 · 1

4 · 10 + 9 · 2

5 · 10 + 1 · 1

3 · 10 + 8 · 1

2 · 10 + 9 · 1

1 · 10 + 9 · 1

8 · 10 + 8 · 1

Deqewe zbira brojem 1. Zaokru`i zbirove u kojima su oba sabirka deqiva brojem 8. 91 + 9 = 100

8 + 64 = 72

11 + 19 = 30

14 + 24 = 40

8 + 17 = 25

53 + 12 = 65

12 + 34 = 46

48 + 32 = 80

72 + 16 = 88

2. Sedam ze~eva treba da podeli 49 {argarepa i 28 rotkvi tako da svi imaju isti broj. Koliko je komada povr}a dobio svaki zec? Koliko je svaki zec dobio {argarepa, a koliko rotkvi? 1. na~in: 2. na~in: Odgovor:

3. U jednoj korpi bilo je 50 jaja, a u drugoj 15. Za pravqewe jedne torte potrebno je 5 jaja. Koliko se torti mo`e napraviti od jaja iz obe korpe? Ra~unamo: Odgovor:

4. Ana je imala tri nov~anice od po 10 dinara i tri nov~i}a od po 5 dinara. Koliko olovaka od 9 dinara mo`e da kupi za taj novac? Ra~unamo:

Odgovor:

61

Mno`ewe i deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim 1. Re{i zadatke. Re{ewa spoj po redu. Dobi}e{ sliku. 32

16 · 2 =

42 : 3 =

17

16

60

15 · 6 =

32 : 2 = 17 · 2 =

17 · 5 =

34

90 : 3 =

34 : 2 = 18

15

100 : 4 =

15 · 4 = 95

60 : 4 =

39 : 3 =

48 12 90

4 · 12 =

88

91

44 : 4 =

85

99 : 3 =

48 : 4 = 15 · 3 =

11 · 8 =

45 100

14 20

30

13 · 7 =

20 · 5 = 98

13

25

100 : 5 = 14 · 7 =

62

11

33

19 · 5 = 90 : 5 =

2. Re{i zadatke. Ta~ni odgovori daju re~. 1. U jednoj kutiji ima 16 bojica. Koliko bojica ima u 4 takve kutije?

Re{ewe:

2.

U odeqewu ima 28 u~enika. U jednu klupu mogu da sednu 2 u~enika. Koliko je klupa potrebno za celo odeqewe?

3.

U jednoj stambenoj zgradi ima 96 stanara. U svakom stanu `ivi po 4 stanara. Koliko stanova ima u toj zgradi?

Re{ewe:

4.

Re{ewe:

Jedna `vaka ko{ta 12 dinara. Koliko ko{ta 7 takvih `vaka?

Baka ima 60 godina. Koliko godina ima wena unuka, koja je 5 puta mla|a od we?

5.

Re{ewe:

Re{ewe:

84

13

64

12

14

18

24

U

S

G

B

O

K

L

1.

2.

3.

4.

5.

63

Jedna~ine s nepoznatim sabirkom 1. Ako ta~no re{i{ zadatke i u tabele upi{e{ odgovaraju}a slova, dobi}e{ nazive nekih sportova. Da li se bavi{ nekim od tih sportova?

32 +

= 46

I

17 +

= 38

A

45 +

= 57

A

24 +

= 62

R

12 +

= 48 W

14 +

= 29 O

25 +

= 49

L

29 +

= 71

54 +

= 79

E

+ 20 = 63 V

63 +

= 85

P

+ 72 = 83 E

41 +

= 98

V

+ 12 = 47 L

P

+ 32 = 68 T 22 24 14 57 12 36 25 27 + 43 38 +

= 51 Z

46 +

= 72 L

58 +

= 96 I

27 +

= 62 E

21

+ 26 = 74 K + 46 = 91 A + 49 = 81 W 64

48 26 38 13 45 32 35

36

11

38

42

= 43 O 15

35

16

Jedna~ine s nepoznatim umawenikom i umawiocem 1. Re{i jedna~ine.

h – 10 = 16 h=

h – 51 = 33 h=

h – 13 = 21 h=

h – 40 = 15 h=

h – 50 = 30 h=

63 – h = 35 h=

43 – h = 24 h=

59 – h = 39 h=

56 – h = 44 h=

46 – h = 25 h=

2. Mira je uzela 32 tre{we iz korpe. Koliko je tre{awa bilo ako je u korpi ostalo 18 tre{awa?

3. Mladen je iz kasice uzeo 29 dinara. Ostalo je 27 dinara. Koliko je ukupno dinara bilo u kasici?

Ra~unamo:

Ra~unamo:

Odgovor:

Odgovor: 4. U tawiru je bilo 13 kola~a. Koliko je kola~a Tawa pojela ako ih je u tawiru ostalo 7?

Ra~unamo:

Odgovor:

65

Jedna~ine s nepoznatim ~iniocem 1. Izra~unaj nepoznati broj. Oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

16 · h = 32

h=

8 · h = 24

h=

6 · h = 48

h=

h · 7 = 49

h=

h · 5 = 45

h=

1

3

2

13

24

45

8 18

h · 6 = 36

h=

h · 2 = 90

h=

11 4

7 9 17 15

4 · h = 96

h=

7 · h = 77

h=

9 · h = 45

h=

h · 4 = 72

h=

5 10 12 6

2. Izra~unaj nepoznati broj. Precrtaj na pe~urki ona dva re{ewa koja nisu ta~na.

h · 8 = 56 h·

h=

28 = 7

9

h=

66

h · 8 = 64 h=

h=

h= h·8=

90 ·h=

3 8

48

6

10 7

5 9

4

5 · h = 45 h=

Jedna~ine s nepoznatim deqenikom i deliocem 1. Ako ta~no re{i{ zadatke i upi{e{ odgovaraju}a slova u tabele, dobi}e{ nazive nekih sportova.

8

4

6

9 10 5

7

: 8 =5

S

K

: 9 =2

N

=7

E

: 9 =8

E

27 :

=3

J

: 7 =8

I

32 :

=4

S

: 9 = 10

T

50 :

=5

A

35 :

=7

W

36 :

=9

49 :

48 :

=8

90 72 18 56 40

I

2. Ma~ak Dobrica je gladan i pojeo bi kobasice. Sme da pojede samo one kobasice u kojima su zadaci ta~no re{eni. Oboj kobasice s takvim zadacima.

h : 8 = 11; h = 88

h:

3; h = 1 = 3

60 : h = 5; h = 11

37

68 : h = 4; h = 17

h : 15 =

6; h = 8 0

6 6; h = 1 = h : 96

67

Merewe vremena 1. Koliko ~asova i minuta pokazuju satovi?

11

12

1

11 2

10 9

6

~asova 2.

11 2

9

minuta

6

~asova

Izra~unaj koliko je minuta, ~asova ili dana.

2 3

8

4 7

5

minuta

5

6

~asova

minuta

3. Luka je po{ao u 7 ~asova i 25 minuta i putovao je 3 ~asa i 40 minuta. Kada je stigao?

1 ~as 5 minuta =

minuta

1 ~as 15 minuta =

minuta

1 ~asa = 2 1 ~as 23 minuta =

minuta minuta

Koliko ukupno dana imaju meseci jun, jul i avgust?

1 ~asa = 4 85 minuta =

minuta

Ra~unamo:

Ra~unamo:

Stigao je u

~as

92 minuta = 1 dana = 2 1 dana = 4 3 sedmice =

~as

~asova

minuta.

minuta Re{ewe:

dana

minuta

~asova

Putnici su krenuli vozom u 22 ~asa i 55 minuta i putovali 4 ~asa i 30 minuta. Kada su stigli?

~asova

Ra~unamo:

dan Stigli su u

68

1

9

4 7

5

12

10 3

8

4 7

1

10 3

8

12

~asa

minuta.

4. Na osnovu re{ewa zadataka sa prethodne strane oboj sliku.

60 min.

s. 9 ~a n. i 5m

3 ~asa 25 min.

in. 30 m

~a s.

7 ~as. i 25 min.

12 ~as. 15 min. 92 da na

32 1 ~a mi s n.

21 dan

12 ~as .

3 ~asa

22 dana

6

10 ~as.

65 m in. . in m 75

. 83 min

1 ~as 25 min.

11 ~as. 5 min.

15 min.

9 ~as. 10 min.

91 dan

5. a) Katarina mora da stigne u {kolu na vreme. Da bi stigla na vreme, od ku}e treba da po|e u 7 sati. Oboj sat koji pokazuje u koliko sati Katarina treba da po|e od ku}e. b) Pavle ima fudbalsku utakmicu u 11 sati i 30 minuta. Oboj sat koji pokazuje kada po~iwe utakmica.

11

12

1

11 2

10 9

4 7

6

5

1

11 2

10 3

8

12

9 4 7

6

5

1

11 2

10 3

8

12

9 4 7

6

5

1 2

10 3

8

12

9

3 8

4 7

6

5

69

I ovo je matematika! 1. U prazne kvadrati}e upi{i brojeve tako da zbir u svim pravcima (vodoravno, uspravno i ukoso) bude isti.

zbir je 30

zbir je 30

zbir je 15 6

12

6

10

1 3

10

9

7

2. Utvrdi pravilo po kome su pore|ani ovi brojevi, pa u kvadrati}e upi{i slede}e brojeve u nizu. Odgovaraju}a slova iz kqu~a upi{i u kru`i}e. Dobi}e{ poruku. 1.

2.

22

33

44

20

30

40

30

40

3.

60

4.

54 S

70

63

57

5.

40

50

6.

23

24

34

45

62 [

50 Z

55 T

46 A

60 N

43

26

66 I

51 V

48 E

Sadr`aj

[ta smo nau~ili u prvom razredu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–12 Sabirawe i oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–23 Zamena mesta sabiraka. Zdru`ivawe sabiraka. . . . . . . . . . . . . . . . .24 Oduzimawe broja od zbira. Oduzimawe zbira od broja . . . . . . . . . .25 Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26–27 Pismeno sabirawe i oduzimawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28–29 Du`, prava, poluprava. Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30–33 Crtawe pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mre`i . . . . . . . .34 Veza sabirawa i mno`ewa. Zamena mesta ~inilaca . . . . . . . . . . . .35 Mno`ewe i deqewe sa 2 i 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36–37 Polovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 ^etvrtina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Toliko puta ve}i i za toliko ve}i broj. Toliko puta mawi i za toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Mno`ewe i deqewe sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Desetina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Merne jedinice za du`inu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Razlomci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Mno`ewe i deqewe sa 3 i 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Zdru`ivawe ~inilaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 0 i 1 kao ~inioci. 1 kao delilac i 0 kao deqenik . . . . . . . . . . . . .47 Mno`ewe zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Mno`ewe i deqewe sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Dani u nedeqi, meseci u godini, godi{wa doba . . . . . . . . . . . . . . .50 Mno`ewe i deqewe sa 8 i 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Mno`ewe i deqewe (ve`bawe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52–59 Pisawe dvocifrenog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Deqewe zbira brojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Mno`ewe i deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . .62–63 Jedna~ine s nepoznatim sabirkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Jedna~ine s nepoznatim umawenikom i umawiocem . . . . . . . . . . . .65 Jedna~ine s nepoznatim ~iniocem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Jedna~ine s nepoznatim deqenikom i deliocem . . . . . . . . . . . . . . .67 Merewe vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68–69 I ovo je matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

ZABAVNA MATEMATIKA 2 zbirka zadataka za drugi razred osnovne {kole prvo izdawe Autor dr Simeon Marinkovi} Ilustrovala Mirjana @ivkovi} Ilustracija na korici Ivan Pejki} Recenzenti prof. dr Milana Egeri}, U~iteqski fakultet u Jagodini Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ „Mladost“ u Vr{cu Lektor mr Aleksandra Markovi} Grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} Izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

Urednik An|elka Ru`i} An|elka Ru`i} Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Tira` Copyright © Kreativni centar, 2011

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za matematiku u drugom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00165/2008-06 od 24. juna 2008.


Zabavna matematika 2 - zbirka zadataka besplatni