Issuu on Google+

ZABAVNA MATEMATIKA za prvi razred osnovne {kole

Odnosi

Oboj dete koje tr~i nizbrdo.

Oboj dete koje povodac dr`i u levoj ruci.

Oboj bebu koja se vozi okrenuta unazad.

2

Oboj dete koje je gore.

Oboj ono {to je ispod klupe plavom bojom. Oboj ono {to je iznad klupe crvenom bojom. Zaokru`i dete koje gleda nagore. Zaokru`i psa koji je ispred drveta.

Oboj dete koje je izme|u druga dva deteta. Zaokru`i dete koje gleda nalevo.

3

Geometrijska tela 1. Pove`i odgovaraju}e oblike.

2. Zaokru`i kocku.

3. Zaokru`i vaqak.

4. Da li je na ovoj slici kocka izme|u kvadra i lopte? Zaokru`i odgovor.

5. Da li se na ovoj slici nalazi kocka? Zaokru`i odgovor. DA

DA

NE

Da li je na ovoj slici vaqak levo od lopte? Zaokru`i odgovor. DA

4

NE

NE

6. Zaokru`i geometrijska tela koja se nalaze i na dowoj slici.

5

Prave, krive i izlomqene linije 1. Kroz tri ta~ke povuci pomo}u lewira pravu liniju.

2. Spoj ove ta~ke jednom krivom linijom.

3. Pomo}u lewira nastavi crtawe tako da dobije{ izlomqenu liniju.

4. Pomo}u lewira produ`i ove prave do ivice okvira.

5. Podebqaj prave linije plavom bojom.

6

Otvorene i zatvorene linije 1. Podebqaj otvorene linije.

2. Podebqaj zatvorene linije.

3. Dovr{i linije tako da svaka ovca bude bezbedna u svom toru.

7

U, na, van 1. Na svakom od ovih crte`a nacrtaj jednu ta~ku u liniji, jednu na liniji i jednu van linije.

2. Gde je guma za plivawe u odnosu na bazen? Zaokru`i odgovor.

U 8

NA

VAN

U

NA

VAN

Ta~ka 1. Obele`i ta~kama mesta na kojima se linije seku.

2. Neka skija{ pove`e ove tri zastavice pravim linijama.

M

A

N 3. Spoj ove ta~ke pravim linijama.

O

M

A

V

4. Nacrtaj jednu pravu i jednu krivu liniju koje se seku u tri ta~ke.

9

Du` 1. Podebqaj najkra}i put kojim auto sti`e na ciq.

2. Podebqaj najdu`u liniju.

3. Du`i koje su podjednake du`ine podebqaj istom bojom.

4. Uz pomo} lewira nacrtaj isti crte`.

10

Duga~ko, du`e, najdu`e. Visoko, vi{e, najvi{e 1. Oboj zmaja ~iji je kanap najdu`i.

2. Oboj najni`e drvo.

3. Koja bubica je pre{la najdu`i put?

4. Zaokru`i najkra}i klik-klak plavom bojom. Zaokru`i dete koje je najvi{e.

Upi{i weno ime:

Ana Sowa Zora A koja bubica je najdu`a?

11

Geometrijske figure 1. Oboj slede}im bojama: plavo

crveno

zeleno

`uto

2. Na slici je (zaokru`i slovo ispred ta~nog odgovora): a) kvadrat b) pravougaonik v) trougao a) kvadrat b) pravougaonik v) trougao a) lopta b) krug v) vaqak a) kvadrat b) kocka v) kvadar

3. Dovr{i drugu polovinu crte`a i upi{i naziv svake figure.

5. Nastavi zapo~eti niz.

12

4. Pove`i svaku modlu sa odgovaraju}im tragom na testu.

Skup. ^lan (element) skupa 1. Za svaki ~lan skupa oboj po jedan kvadrati}.

2. Zaokru`i skup leptira.

5. Nacrtaj skup geometrijskih figura.

3. Imenuj skup.

4. Ovo je skup

Imenuj sve ~lanove ovog skupa.

6. Da li je ovo skup geometrijskih tela? Zaokru`i odgovor. DA

NE

Ovo je skup

13

Ozna~avawe skupa. Podskup. Pore|ewe skupova 1. Ozna~i ovaj skup.

2. Nacrtaj skup ~iji su svi ~lanovi crvene boje. Ozna~i skup.

3. U ovom skupu dece zaokru`i dva podskupa.

4. Oboj kvadrati} ispod skupa koji ima vi{e ~lanova.

Podskup

Podskup

5. U drugi skup docrtaj elemente tako da ih bude isti broj kao u prvom.

14

Brojevi 1, 2, 3 1. Zaokru`i ono ~ega ima 1.

2. Zaokru`i ono ~ega ima 2.

3. Zaokru`i ono ~ega ima 3.

4. Upi{i broj ~lanova skupa.

5. Ucrtaj odgovaraju}i broj ~lanova.

1

2

3 15

Brojevi 4, 5 1. Dodaj u prazna poqa ono {to je potrebno.

2. Dopuni da bude odgovaraju}i broj.

3 4

2 3. Precrtaj skup koji nema 5 ~lanova.

4. Zaokru`i broj koji odgovara skupu.

3 5. Koliko ima izlomqenih linija na slici? Odgovor napi{i slovima.

16

4

5

3

6. Koliko kocki ima na slici? Odgovor napi{i slovima.

4

5

Brojevi 1, 2, 3, 4, 5 1. Oboj odgovaraju}i broj kvadrati}a kao {to je zapo~eto.

2.

Upi{i odgovaraju}e brojeve.

Nacrtaj odgovaraju}i broj ta~kica.

3. Upi{i koliko ~ega ima. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

2

4

3 4

4

5

2 1 1 1 3

3

17

Znaci < (mawe) i > (ve}e) 1. U prazna poqa upi{i znak < ili >.

3

2

2

1

4

1

2

3

4

3

3

4

3

1

4

5

>

> > > < <

<

Za svako < i > koje si dobio oboj po jedno poqe odgovaraju}om bojom. Ako si zadatak ta~no re{io, dobi}e{ lepu sliku. < @UTA

> > ZELENA

18

Znak + (plus, vi{e) 1. Koliko ima cvetova?

2. Koliko ima traktora?

+

3. Upi{i u prazna poqa koliko svaki skup ima ~lanova.

4. Napi{i koliko ~ega ima.

19

Znak = (jednako)

5

1. U prazne kvadrati}e stavi odgovaraju}e znake >, < ili =. Poqa u kojima je znak > oboj u crveno, poqa sa znakom < u `uto, a poqa sa znakom = u naranxasto.

1

3

2

2

4 4

5

2. Zapi{i brojevima i znacima.

5

5

3

3

3. Ako je jednakost ta~na, zaokru`i T. Ako nije ta~na, zaokru`i N.

Dva plus jedan jednako je tri.

4+1=5

T

N

3+1=4

T

N

1+3=5

T

N

2+2=3

T

N

1+2=3

T

N

Tri plus dva jednako je pet.

Jedan plus ~etiri jednako je pet.

Dva plus dva jednako je ~etiri.

20

Znak – (minus, mawe) 1. Koliko ima ~lanova skupa?

2. Precrtaj odgovaraju}i broj ~lanova i to zapi{i re~ima.

5 – 5–3

4–2

3. Precrtaj odgovaraju}i broj ~lanova i to zapi{i brojevima i znacima.

4. Koliko ima ~lanova skupa?

3 – Tri minus dva

= = = =

Pet mawe ~etiri

= 21

Nula 1. Koliko ima ~lanova skupa? Napi{i to brojevima i slovima.

2. Precrtaj odre|eni broj ~lanova.

3

1

3. Popuni tablicu.

broj

+0

2

2

2

1 3 5

22

0

2

4. Upi{i brojeve koji nedostaju.

–0

4

4

=

3

+

2

+

4

+

=

5

=

4

0

0

3

5

+

=

5

4

1

=

0

0

2

=

2

1

+

=

=

3

=

3

0

=

Brojevi 6, 7, 8, 9, 10 1. Pove`i skup sa odgovaraju}im brojem.

6 2. Docrtaj onoliko ~lanova koliko treba.

7

8

10

3. Zaokru`i slovo ispred skupa u kome ima 9 ~lanova. A

OSAM

9

B

V

DESET

4.

Koliko ih ima sada? Zapi{i brojevima i slovima.

Koliko malih kocki ima u ovoj velikoj? Zaokru`i odgovor.

â&#x20AC;&#x201C;

6

7

8

9

10 23

Brojevi od 0 do 10 1. Pove`i brojeve od najmaweg do najve}eg.

2

1

2. Zaokru`i brojeve ve}e od 5.

4

10

7 9

3

6

8

5

10

9

3. Pore|aj brojeve po veli~ini po~ev{i od najmaweg.

2

4

6

9

3

2

0

8

4. Pore|aj brojeve po veli~ini po~ev{i od najve}eg.

7 10 5

7

6

0

1

5 10 4

2

5. Popuni prazna poqa. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

4

+

2

= 7

=

6

+

5

+

3

=

4

+

4

=

6

+

3

=

+

6

= 10

7 8 6

4 9 10

24

7

+

7

+

3

= =

8

2 5

9

5

7

6

4

8

1

1

3

3

Redni brojevi 1. Upi{i redne brojeve i re~i koje nedostaju.

1.

4.

prvi

drugi

7.

tre}i

peti

9.

{esti

2. Upi{i odgovaraju}i redni broj.

1.

4.

3. Pove`i brojeve i re~i. pet

osmi 7.

6.

7

{esti

sedam 6

5

8.

sedmi

{est 5.

osam

8

9 peti

25

Prethodnik i sledbenik 1. Na osnovu tablice popuni prazna poqa. 1

2

Broj

3

4

5

6

7

8

9 10

je prethodnik broja 6.

Broj 7 je sledbenik broja

.

Broj 4 je prethodnik broja Broj

.

je sledbenik broja 8.

Broj

2.

se nalazi izme|u brojeva 7 i 9.

Upi{i sledbenika.

Upi{i prethodnika.

1

2

2

4

3

6

5

7

8

9

9

10

3. Popuni tabelu.

prethodnik

broj

sledbenik 4. Zaokru`i broj koji je sledbenik broja 7.

3 4

6 10

7

8 9

4

Zaokru`i broj koji je prethodnik broja 10.

3

9

6 6

7 1

26

Sabirci i zbir. Sabirawe 1. Koliko ima balona? Zapi{i kao zbir. Zatim na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kru`i}a. 2

3

5 5

4

5

2 +

=

+

=

+

= 4 2 3 1

4 1

+

=

+

2. Izra~unaj zbir brojeva 2 i 1.

=

+

=

Ako su sabirci 1 i 4, koliki je zbir?

3. Popuni prazne kru`i}e. 4

3 +

Saberi brojeve 3 i 2.

Broju 3 dodaj broj 1.

2

2 +

27

4. Izra~unaj. Na slikama oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Dobi}e{ jednu re~.

1+1=

4

2+2= 0

3+1=

5

3+2=

0

2 1

6 4

4+1=

1

3

3+0=

6

4

1

5

4+0= 5

1+2=

5

1

1+3=

1 3

4

1+4= 1

2+3=

4 1

6

2

0+4=

2

0+5=

5 3

6

0+3= 5

3+2=

5 6

2+2=

3

4+1= 2+

5

=5

7

+3=4 0+ 28

=5

4

1

2

Zamena mesta sabiraka

= 5

+

= 5

2 3+

+

+

5+2 3+5

1. Zapi{i na dva na~ina. Na slici oboj poqa u kojima su odgovaraju}i zbirovi.

= 6

= 9

+

= 9 +

4+5

5+3 4+2 2+4 5+4

+

3+4 2+3

= 6

2+5

+

6+1

4+3

= 8 1+6

+

= 8

2. Pove`i bez ra~unawa zadatke koji daju jednake zbirove. Zatim izra~unaj.

4+6=

1+5=

5+1=

6+4=

3+4=

2+4=

3+7=

1+8=

4+2=

7+3=

8+1=

4+3= 29

Tri sabirka 1. Upi{i brojeve u prazna poqa, ali tako da zbir i vodoravno i uspravno bude 7.

3

1

2

4

4

4 4

2. Koja tri sabirka daju 10? Zaokru`i zbirove.

30

2

3. Izra~unaj.

2+4+3

3+5+1

2+1+6=

3+2+1=

4+4+2

5+2+1

4+0+3=

5+0+2=

2+7+1

6+1+3

2+5+3=

7+1+2=

1+4+3

3+2+5

8+1+1=

1+4+0=

Zdru`ivawe sabiraka 1. Broj kvadrati}a izra~unaj na tri na~ina.

2. Izra~unaj na tri na~ina.

2+3+4=

1.

(

+

)+

+(

+

+

)+

=

+

=

)=

+

=

=

+

=

4+1+2= 2.

3.

(

3. Izra~unaj. Zatim na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kru`i}a.

1+5+4=

=

3+4+1=

=

2+7+1=

= 7 8

2+3+2=

=

8 10 1

3+3+1=

=

3

7

4 10 5

4+2+2=

= 2

31

Umawenik, umawilac, razlika. Oduzimawe 1. Koliko ~ega ima? Zapi{i i izra~unaj. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kru`i}a.

=

5

=

4

0 3 5

=

1

5

2

1

2.

Izra~unaj razliku brojeva 5 i 2.

Od broja 4 oduzmi broj 2.

3. Popuni prazne kru`i}e. 5

Ako je umawenik 4, a umawilac 1, kolika je razlika?

Broj 4 oduzmi od broja 5.

3

3

1

32

4. Re{i zadatke, a zatim na slikama oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

2–1= 3–1=

6 4

3–2=

4

4–1=

2

4–2=

0

1

2

5 5

4–4=

1

3

4

5–1=

4 5 3

0

5–2=

2 1

5–4=

5

5–3= 6

0

3–3= 5–5=

5–2= 4–2= 5–4= 6

4–

=3

–2=1 4

5–

=0

5 3

3 1

2

1 0

7

33

Za toliko ve}i broj. Za toliko mawi broj 1.

2. Za koliko je broj 7 ve}i od broja 3?

3.

broj

za 3 ve}i

1

Petar je odigrao dve igrice na kompjuteru, a Milan 4 igrice vi{e od wega. Koliko je igrica odigrao Milan?

2 Broj 4 uve}aj za 5.

4 6 Duwa je kupila 2 gumice za kosu, a Jovana 2 vi{e od we. Koliko je gumica kupila Jovana?

7 Za koliko je broj 6 ve}i od broja 1?

broj

za 1 mawi

9 7 Broj 8 umawi za 3.

6 4

U ~asovni~arskoj radwi bilo je 6 satova koji `ure, a satova koji kasne bilo je za 2 mawe. Koliko je bilo satova koji kasne?

2 Za koliko je broj 3 mawi od broja 6? Sowa je na ~asu likovnog napravila 7 figurica, a Slavica 4 figurice mawe. Koliko je figurica napravila Slavica? Za koliko je broj 2 mawi od broja 9?

34

Sabirawe i oduzimawe do 10 1. Popuni prazna poqa, a zatim pomo}u kqu~a upi{i slova u kru`i}e.

6–1=

6–

=5

3+

=5

6–2=

6–

=3

3+

=6

6–3=

6–

=4

+5=5

6–4=

–3=2

+2=6

6–5=

–0=2

+5=6

6–0=

6–

=2

0+

=4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

T

S

I

L

G

A

V

A

R

C

B

R

K

S

V

A

2. Popuni prazna poqa. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. 7

6+1= 7–3=

6 3

4+

=7

7–

=5

7

0

3 1

6

2

4

7–2= +4=5

7–0=

5

7–

=5

7–

=4

2+

=7

0

+3=7

8

0

8

1 2

4

5

6

7–

=6 35

3. Re{i zadatke. Re{ewa po redu pove`i crtama. Ako su re{ewa ta~na, dovr{i}e{ sliku.

8–1=

7+1= 0

8–2= 5+

=8

8–

=4

4+2=

1

6

4 7

8 2

3

8–

=8

4+

=8

5

+7=8

+ 5 = 10 7–

0+

=6

7+2= 4

9–2= 3

10 –

= 10

=8

7–5=

5

8–3=

1

9 6 8

10 –

=7

4+

=9

7 0

9–

=3

5

2

+9=9

1 8

+6=9

+7=9 4

+8=9

0

3

2+

= 10

2+5=

10 –

=3

10 – 5 =

10 –

=4

7

8+2=

6

6

10 –

=9

10 –

=6

0

2+6= 36

1

8

+4=7

4

+ 10 = 10 5

3

10

7

9–

=5

4. Re{i zadatke, a zatim pomo}u kqu~a upi{i slova u kru`i}e. 1.

Darko ima 8 godina, a wegova sestra 3. Koliko je sestra mla|a od Darka?

Ra~unamo: 2.

Ve}i je za

.

Za koliko je broj 7 mawi od broja 9?

Ra~unamo: 4.

godina.

Za koliko je broj 10 ve}i od broja 7?

Ra~unamo: 3.

Mla|a je

Mawi je za

.

Lena je imala 6 bombona, dobila je jo{ 4, pa je pojela 2. Koliko sada ima bombona?

Ra~unamo:

Sada ima

8

T

7

M

5

C

4

A

3

V

2

E

bombona.

5. Izra~unaj, a zatim u odgovaraju}e kvadrati}e upi{i slova koja su u balonima.

2+6= 3+4=

V

9â&#x20AC;&#x201C;3=

10 â&#x20AC;&#x201C; 6 =

B

Z

A

8â&#x20AC;&#x201C;3=

7+2=

A

A 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B 37

6. Re{i zadatke. Upi{i pored rezultata odgovaraju}e slovo iz kqu~a. Dobi}e{ ime jedne `ivotiwe. Ana ima 3 kru{ke, a Marko 2. Koliko kru{aka imaju zajedno?

Ra~unamo:

Re{ewe:

Jana je imala 5 jabuka, pa je Ranku dala 2. Koliko joj je ostalo?

Ra~unamo:

Re{ewe:

Lena dr`i u levoj ruci jedan orah, a u desnoj dva vi{e. Koliko ih ima ukupno?

Ra~unamo:

Re{ewe:

Mira ima jednu jabuku. Koliko ima Toma ako zajedno imaju 3 jabuke?

Ra~unamo:

Re{ewe:

De~ak je kupio balon. Dao je prodava~ici 5 dinara. Koliko ko{ta balon ako mu je prodava~ica kao kusur vratila 4 dinara?

Ra~unamo:

38

Re{ewe:

2

4

1

3

5

A

T

O

E

P

7. Re{i zadatke. U kru`i}e upi{i odgovaraju}a slova iz kqu~a. Na drvetu je bilo 5 vrabaca, pa su doletela jo{ 4. Koliko sada ima vrabaca? Ra~unamo:

Sada ima

vrabaca.

9

S

7

U

5

R

4

A

3

N

2

K

4

O

3

L

Ra{a i Jovan imaju po 7 bojica. Ako Ra{a da Jovanu 3 bojice, koliko bojica }e Jovan imati vi{e od Ra{e?

5

S

Ra~unamo:

8

T

7

A

6

V

Marko je imao 8 sli~ica, pa je 3 dao bratu. Koliko sli~ica sada ima Marko? Ra~unamo:

Marko sada ima

sli~ica.

Na startu je bilo 9 automobila. Koliko ih je odustalo ako je na ciq stiglo 6 automobila? Ra~unamo:

Odustalo je

automobila.

Rade je imao 6 kwiga. Koliko kwiga je dobio za ro|endan ako ih sada ima 10? Ra~unamo:

Dobio je

kwige.

8. Re{i zadatke. U kru`i}e upi{i odgovaraju}a slova iz kqu~a. Nevena je imala nekoliko ~igri, pa joj je brat dao jo{ 5. Ako sada ima 10 ~igri, koliko je imala na po~etku? Ra~unamo:

Re{ewe:

Mira je imala 10 dinara. Kupila je ~okoladu, pa joj je ostalo 6 dinara. Koliko je platila ~okoladu? Ra~unamo:

Re{ewe:

Re{ewe:

Na balkonu je bilo nekoliko saksija sa cve}em. Mama je za ro|endan dobila jo{ 2. Ako je sada na balkonu 9 saksija, koliko ih je bilo pre ro|endana? Ra~unamo:

Re{ewe:

39

9. Popuni prazna mesta. Na slikama oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

8+

–2=4 2 2

6+

= 10

3+

=9

8–

=8

9–

3

8–

+1=4

1

10 5

+0=9

5 4

=3

7 0

1

=9

9–

6

=6

2

6 1

7 3

=7 9

+3=5 10 –

4

3

1

=3

10. Re{i zadatke. Na slikama oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

3+4+2=

6–1–1=

5+3+2=

2–1+3=

3+5+0=

7–3–3=

9–5–3=

4+4+0=

8–3+1=

5+2+3=

10 – 7 + 2 =

6

10

2

4

5 7

8

8 1

40

5

3+0+5=

9

8 4

1 10 3

3

11. Popuni prazna mesta. Na stazi oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Ako ta~no re{i{ zadatke, svaki zec }e sti}i do kupusa.

2+3+ 3+

5

3

7

4

=8

2 9

0

7

+4=9

6–2–

=3

10 –

–2=3

2+

–3=6

9–

+2=5

6+4–

=3

6

1

2+

=6 +3=8 –2=6

5 2

–4=5 +6=8

4

7

8

9 10

6

1 4

5+5= 3+

=5

5+

=8

6–

=2

10 –

=4

10

10 – 3 =

8 0 7 9

9–

=4

9–

=2

2 1

–7 =1

5 6

3

41

12. Re{i zadatke. U krugove upi{i odgovaraju}a slova iz kqu~a. Pavle ima 3 bojice. Milena ima 4 bojice. Vi{wa ima 2 bojice. Koliko ukupno bojica imaju? Ra~unamo:

Re{ewe:

Na stolu je bilo 6 jabuka. Rade je pojeo 2, a Duwa 1. Koliko je jabuka ostalo? Ra~unamo:

Re{ewe:

Lena je donela 3 kola~a, a Filip 4. Koliko je kola~a ostalo na stolu ako je Filip pojeo 1 kola~? Ra~unamo:

Re{ewe:

Na torti je gorelo 8 sve}ica. Marko je ugasio 2, a I{tvan isto toliko. Koliko je sve}ica ostalo da gori? Ra~unamo:

Re{ewe:

Na prvoj polici stoji 6 kwiga, a na drugoj 4 kwige mawe. Koliko ukupno kwiga ima na policama? Ra~unamo:

Re{ewe:

Eva ima 3 lutke, a Mira 2. Koliko lutaka ima Lena ako sve tri imaju ukupno 7 lutaka? Ra~unamo:

Re{ewe:

Sestra ima 3 dinara, a brat 4 dinara vi{e od we. Koliko ukupno dinara imaju? Ra~unamo:

42

Re{ewe:

10 6

4

9

2

8

3

R

G

B

A

D

E

O

13. Izra~unaj i svako poqe oboj bojom koja odgovara re{ewu.

6+4=

14. Izra~unaj i oboj sliku.

–1= 3 – 6 7–2–2= 1+ 1+ 1= 0+1+1=

10 –6 +5 =

4–2–1=

5–2 –1=

2+4+4=

5+ 3+ 1=

10–5=

10–8+6=

5–2+1=

2+4=

8–3–1=

9–6+2=

7–3+2=

1+0+6=

2+2+3=

1+ 3+ 2=

10–2 –1=

2+1+2= 9–2 –1=

10–4=

7+3–2=

5+ 0+ 1=

1= 2+ 5+

CRNA @UTA NARANXASTA QUBI^ASTA ZELENA CRVENA PLAVA

1= 3+ + 1

0= 1+ 3+

10 9 8 7 6 5 4

CRVENA PLAVA @UTA ZELENA NARANXASTA QUBI^ASTA CRNA BRAON ROZE SIVA

0+ 2+ 6=

10+0=

7–2=

3+6= 1+ 3=

5+ 2=

9–5=

5+3=

10–2=

4+5=

4= 0+

2+3=

2–5= 6= 8– 4– 3+ 3+3+3=

9– 2=

7+2–6=

2+8=

8–3=

3+7=

6 4 5 7 3 2 10 8 9 1

43

Geometrijske figure 1. Koliko trouglova vidi{ na slikama? Upi{i ta~an broj u kvadrati}e.

R

Koliko krugova vidi{ na slikama?

O

S A E N

N

A V ] Koliko kvadrata vidi{ na slikama? Upi{i ta~an broj u kvadrati}e.

O D G

M V

I

I

A

S

N 44

Koliko pravougaonika vidi{ na slikama?

A

2. Na osnovu re{ewa zadataka sa prethodne strane popuni prazna poqa.

3

1 7 4

3 8 9

3

10 5

1 8

5

6

4

1

9 2 5

8 6

45

Veza sabirawa i oduzimawa 1. Posmatraj slike i re{i zadatke kao {to je zapo~eto.

6+

4+3=7

=

+

=

=

+

=

+

=

–4=3

=

=

3+

2. Re{i zadatke.

6+2=

3+5=

3+4=

5+2=

2+6=

5+3=

4+3=

2+5=

8–6=

8–3=

4+1=

7+2=

8–2=

8–5=

1+4=

2+7=

3. Izra~unaj, a zatim rezultat proveri oduzimawem.

5+4 = – 46

=

2+4 = –

=

4. Izra~unaj, a zatim rezultat proveri sabirawem.

10 – 7 = +

=

8–4 = +

=

Nepoznati broj kod sabirawa 1. Izra~unaj. Zatim na slikama oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Dobi}e{ re~.

2+

=3

3+

=4

3+

=5

1 3

0

5

4+

=4

4+

=5

1

2

0 5

3+

4

4

3

1

=3

2

9 1

3

4+

=9

5+

=7

6

+6=6

4

4+

7

=7 +0=6

5

0

8

+1=8 +1=3 4

1

2

5

+2=4 +2=5

3

+3=4

5

+4=5 +3=3

2 1

4

6

0

4 5

47

Nepoznati broj kod oduzimawa 1. Izra~unaj. Zatim na slikama oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

3–

=2

3–

=1

4–

=3

5 3 6

4–

=2

1

2

5–

=4

5–

=3

5–

=5

1

4

1

0

2

2

–2=4 8–

=8 –2=6 –1=7

–1=1

1

8

8

6

2

6

–1=2 –2=2

6 3 4

5 5

0 1

–0=5 48

4

2

5

–3=2

=8

7–

=5 –0=6

–3=1 –2=3

9– 0

Brojevna prava 1. Upi{i odgovaraju}e brojeve.

2. Izra~unaj. Pomo}u kqu~a popuni prazne kru`i}e. Dobi}e{ re~.

6

A

4

P

10 L 7

T

9

I

8

O

3. Pomo}u brojevne prave saberi 5 i 2.

4. Pomo}u brojevne prave oduzmi 4 od 6.

5. Zapi{i ono {to je predstavqeno na brojevnoj pravoj.

6. Zapi{i ono {to je predstavqeno na brojevnoj pravoj.

49

Brojevi od 0 do 20 1. Pove`i brojeve redom od najmaweg do najve}eg i dobi}e{ sliku. 4

14

9 20

11

7

15

19

17

2. Pove`i brojeve redom od najve}eg do najmaweg i dobi}e{ sliku. 15 16

8

10 18

12

13 6 11

19

4 2

20

18 –1

7+

14

3. U prazne kvadrati}e upi{i odgovaraju}e znake >, < ili =. Poqa u kojima je znak > oboj u `uto, poqa sa znakom < u crveno, a poqa sa znakom = u plavo.

2

50

19–9

14

13

8+3

10–3

10

16

8+

7

9

Jednocifreni i dvocifreni brojevi do 20 1. Poqa u kojima su jednocifreni brojevi oboj u zeleno. Poqa u kojima su dvocifreni brojevi oboj u crveno.

1

19

2

9

14

5 8

12

16

7 6 13

2.

Za koliko je najmawi dvocifreni broj ve}i od najmaweg jednocifrenog broja?

3. Koji je prvi sledbenik najve}eg jednocifrenog broja? Zaokru`i:

4.

8

9 10

Najmawem dvocifrenom broju dodaj najve}i jednocifreni broj.

Za koliko je najve}i jednocifreni broj mawi od najmaweg dvocifrenog broja?

Koji je prvi prethodnik najmaweg dvocifrenog broja? Zaokru`i:

7

9 11

Koji je broj za jedan mawi od najve}eg jednocifrenog broja?

51

Desetice prve stotine 1. Upi{i brojeve koji nedostaju.

70 100

50 60

10

30

70

40 30

2. Napi{i slovima.

20

3. Upi{i znak >, < ili =.

20

10

10 d

4.

Napi{i desetice prve stotine koje su:

100 ve}e od 60

40

60

6

10

10 d

60

80

70

4d

20

60

90

7

7d

10

100

8

80

mawe od 40

70 90 100 52

ve}e od 20 i mawe od 70

Desetice i jedinice 1. Koliko ovi brojevi imaju desetica, a koliko jedinica? Zapi{i slovima.

desetice

jedinice

2. Napi{i broj koji ima: tri desetice i osam jedinica devet desetica i dve jedinice

36

osam desetica i tri jedinice

67

{est desetica i jednu jedinicu

45

pet desetica i pet jedinica

29

Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

74 3. Zapi{i kao dvocifreni broj. 10 + 10 + 10 + 10 + 8

61

10 + 10 + 10 + 3

83

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 9 29

83

55

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 2 10 + 10 + 5

15

92

38

16

10 + 10 + 10 + 4 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1

53

Prva i druga desetica 1.

2. Popuni tabelu.

Koji je najmawi broj prve desetice?

â&#x20AC;&#x201C;

20

10

Koji je najve}i broj druge desetice?

18

15

9

3. Popuni tabelu sabiraju}i brojeve. Kojoj desetici pripadaju brojevi u belim poqima?

7

4.

6

13 12 4

1

Napi{i sve brojeve druge desetice, od najmaweg do najve}eg.

Kojoj desetici pripadaju brojevi u obojenim poqima? Napi{i sve brojeve prve desetice, od najve}eg do najmaweg.

+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Sabirawe u okviru druge desetice 1. Re{i zadatke. Re{ewa zadataka po redu spoj, pa onda sliku po `eqi oboj. 4

10 5

6

1

9

3 2

2. Re{i zadatke. Na slici spoj po redu brojeve iz kvadrati}a.

8 6

16 18

17

7

19 9

3. Re{i zadatke. 16 Na slici spoj po redu brojeve iz kvadrati}a.

20 18 15

5

8

17

55

4. Re{i zadatke. Na slici jednom bojom oboj poqa u kojima su brojevi iz kru`i}a. 10 3 2 11

20

4

1 6 12

18 8

14

9

17

16

5. Re{i zadatke. Na slikama oboj poqa u kojima su brojevi iz kru`i}a.

2

12

14

7 17

10 12

6

12

18

15 7

18 13

56

20

15

9

15 9

5

8

16

16

14 20

Oduzimawe u okviru druge desetice 1. Re{i zadatke. Na slikama spoj po redu brojeve iz kvadrati}a.

13 3

5 15 1

12 9 8 6

19

2

4 3

10 2

2

4 12

1

13 14

11

12 13

14

20 17

10

18 7

15

57

Sabirawe i oduzimawe u okviru druge desetice 2. Re{i zadatke i pove`i re{ewa po redu.

1. Re{i zadatke i pove`i re{ewa po redu. 16

10 11

15

12

20

12

18 14

13

19

17

13

19

18

13 14

16

15

17 11

3. Re{i zadatke. Pomo}u kqu~a popuni prazne kru`i}e. 1.

( 2.

– 3) – 3 = 10

3.

7 +

= 18

5.

16 –

4.

4 +

= 18

6.

= 12 1.

58

2.

3.

4.

4+

= 10

7.

– 1 = 8

5.

6.

8.

7.

(20 – 1) –

8.

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

C

E

L

T

A

N

I

@

S

U

K

E

R

D

+ 5 = 8 = 12

4. Izra~unaj. Pomo}u kqu~a popuni prazne kru`i}e. Zbiru brojeva 15 i 2 dodaj broj 3. Ra~unamo: Re{ewe: Od zbira brojeva 16 i 4 oduzmi broj 5.

5

V

6

S

8

O

Ra~unamo: Re{ewe:

14 A Joca ima 5 klikera, a Mile 2 mawe od wega. Koliko klikera imaju zajedno? Ra~unamo:

15 L 16 K

Re{ewe:

17 U Mara i Nela imaju po ~etiri olovke. Ako Mara da Neli jednu olovku, koliko }e olovaka imati Nela?

20 O

Ra~unamo: Re{ewe: Vladica je imala 12 drvenih kocki, a za ro|endan je dobila jo{ 8. Ako joj brat uzme 4 kocke, koliko }e ostati Vladici? Ra~unamo: Re{ewe: An|elka je kupila 9 flomastera, a Milena 4 mawe od we. Koliko flomastera imaju zajedno? Ra~unamo: Re{ewe:

59

Parni i neparni brojevi 1. Izra~unaj. Kakve si brojeve dobio? Nau~i ih napamet. Zatim na slici oboj poqa u kojima su ti brojevi. 5 12

3

20 14

11

9

10 6

13

16

18

8 7

4 2 2. Pove`i neparne brojeve po redu i dobi}e{ sliku. 14

9

7

4.

17

15

20

I Boris i wegova sestra svakog dana ubace u kasicu po 1 dinar. Da li je u kasici paran ili neparan broj dinara? Odgovor:

16

5 3

4

18 2

6

13

11

Koliko dinara }e imati posle 5 dana? 10

Ra~unamo:

8 19

1

Odgovor: 3. Pove`i parne brojeve po redu i dobi}e{ sliku. 10 12 19

17 8

7

15

14

9

1

3 2

60

18

5

4

6

16 13

11 20

Novac 1. Ra{a u xepu ima ove nov~anice:

2. Kifla ko{ta 5 dinara, |evrek ko{ta 8 dinara, a jogurt ko{ta 12 dinara. Jasna i Vlada imaju ove nov~i}e:

@eli da kupi strip od 30 dinara i ~okoladicu od 20 dinara. Da li ima dovoqno novca?

Koje }e nov~i}e potro{iti ako Vlada kupi jogurt i kiflu, a Jasna samo |evrek? Zaokru`i te nov~i}e crvenom bojom.

Ako odustane od kupovine ~okoladice, da li }e mu ostati ne{to novca?

Da li im ostaje dovoqno novca za jo{ jednu kiflu?

3. Lizalica ko{ta 17 dinara. Odredi najmawi broj nov~i}a koje mora{ da potro{i{ da bi je kupio.

4. Re{i zadatke. 18 din. – 14 din. =

din.

20 din. – 11 din. =

din.

12 din. – 7 din. =

din.

13 din. – 5 din. =

din.

61

Sabirawe sa prelaskom preko desetice 1. Svaki broj koji upi{e{ u kvadrati} pove`i sa istim brojem na banani. Koji je majmun ostao bez banane?

8+

6+

8+

= 12

8

6

62

= 13

= 15

13

7

5

+ 7 = 20

4

9+ 9+

= 16

= 18

+6

=1 1

2. Re{i zadatke. Na slikama oboj poqa u kojima su brojevi iz kru`i}a.

11 13 9 15 14 12

16 10

9

12 11

15 10

16

14

13

9 14

15

8 10

15

9 16

12 11

13

10

12

13 11

63

3. Ovom `enskom rukometnom timu nedostaju brojevi od 1 do 7 na dresovima.

Ovo su magi~ni kvadrati. Zbir brojeva u svakom redu jednog kvadrata (vodoravno, uspravno i ukoso) je isti. Popuni prazna poqa. Dobijene brojeve upi{i na dresove.

64

4. Izra~unaj. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kru`i}a.

sabirak

8

9

sabirak

7

4

zbir

6

5 8

14

12

16 8

17

6

14 7

10

11 9

13 15

12

5. Upi{i brojeve u prazne kru`i}e tako da zbir u svim pravcima bude 18.

6. Upi{i brojeve u prazne kru`i}e tako da zbir u svim pravcima bude 15.

65

7. Re{i zadatke. Svakom broju iz kvadrati}a odgovara deo mozaika. Delove mozaika treba ucrtati na odgovaraju}e mesto u tabeli. Kad re{i{ sve zadatke, sazna}e{ kako se zove pas sa slike.

66

Oduzimawe sa prelaskom preko desetice 1. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

3

11 10

8

2 1

8

9 6 9

6

8 7

9 10

11

7

10

7 5

1

8 7

4

9 3

2

5

10

2. Izra~unaj. Re{ewa prona|i u kqu~u i popuni prazne kru`i}e.

umawenik 12

15

umawilac

6

5

16

13 8

razlika

8

9

7

5

6

7

8

9 11 13 15 17 18

^

E

S

N

A

Z

R

U

K

T 67

Sabirawe i oduzimawe sa prelaskom preko desetice 12

1. Izra~unaj. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

2

0 17

4 11 13

19 10

8

3

9

7 16

18

2. Izra~unaj, brojeve iz kvadrati}a prona|i u kqu~u, a onda odgovaraju}a slova upi{i u kru`i}e. Dobi}e{ re~. 1. Koji broj treba dodati broju 8 da bi se dobio broj 17? Ra~unamo: 2.

9

do

13 ra

Re{ewe:

Koji broj treba oduzeti od broja 15 da bi se dobio broj 9?

Ra~unamo: 3.

10 ti

7 di{ 6 bro

Re{ewe:

5 rem

De~ak je imao 5 plavih klikera i za 3 vi{e `utih. Koliko je ukupno klikera imao?

4 mo Ra~unamo: 4.

Re{ewe:

U tawiru su bili kola~i. Kada je majka donela jo{ 8, bilo ih je ukupno 15. Koliko kola~a je bilo na po~etku? 1.

Ra~unamo:

68

Re{ewe:

2.

3.

4.

3. Re{i zadatke. Prona|i brojeve iz kvadrati}a u kqu~u i popuni prazne kru`i}e. 1. Vawa je u{tedeo 7 dinara. Koliko dinara mu jo{

4.

treba da bi kupio igra~ku koja ko{ta 19 dinara? Ra~unamo:

U razredu ima 7 devoj~ica, a de~aka za 2 vi{e. Koliko ima |aka u razredu?

Ra~unamo: Re{ewe:

2.

Re{ewe:

Na tawiru je bilo 5 jabuka. Deca su pojela 3 jabuke, a onda je tata doneo jo{ 8. Koliko jabuka sada ima na tawiru?

5.

U dvori{tu je nekoliko koko{aka i jedna ovca â&#x20AC;&#x201C; ukupno 10 nogu. Koliko ima koko{aka?

Ra~unamo:

Ra~unamo:

Re{ewe:

Re{ewe: 3.

Marko je dao Savi 6 klikera, a ostalo mu je 7. Koliko je klikera imao na po~etku?

Ra~unamo:

2

3

5 10 12 13 16 18

O

V

S 1.

U 2.

D 3.

N

A

4.

C 5.

Re{ewe: 4. Izra~unaj. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

2

11 4

8

15 18

14 7

3

5

19 16 13

10 17

1

9

20

69

5. Re{i zadatke. U kqu~u potra`i re{ewa i odgovaraju}a slova upi{i u kru`i}e. 1.

4.

Zoran ima 13 sli~ica. Slavku je dao 2 sli~ice, a od Stefana je dobio 6 sli~ica. koliko ih sada ima?

Marko je imao 7 svezaka. Kupio je jo{ nekoliko i sada ih ima 16. Koliko je svezaka kupio? Ra~unamo:

Ra~unamo: Re{ewe: Re{ewe: 5. 2.

Jovan ima 15 godina, a Vi{wa je od wega mla|a 8 godina. Koliko godina ima Vi{wa?

Ana ima pet bojica. Vesna ima 3 bojice mawe od Ane. Lela im ka`e: „Ja imam jednu bojicu vi{e od vas dve zajedno“. Koliko bojica ukupno imaju?

Ra~unamo:

Ra~unamo:

Re{ewe:

Re{ewe: 3.

Rade je imao 19 dinara. Za ~okoladu je u prodavnici dao nov~anicu od 10 dinara, a dobio je kusur od 5 dinara. Koliko mu je novca ukupno ostalo?

6.

Koliko dece imaju roditeqi ako ka`u: „Imamo isti broj sinova i k}eri, a svaka sestra ima po tri brata“.

Ra~unamo: Ra~unamo: Re{ewe: Re{ewe: 1.

70

17 5

6

9

7 15 14 16

I

A

M

U

E

K

Z

O

2.

3.

4.

5.

6.

6. Izra~unaj. Svaki balon spoj sa onim detetom koje na dresu ima isti broj kao broj iz kvadrati}a. Jedan balon }e odleteti. Koji?

11=2+6+

(19– 15=8+

(

) –9=8

–2)–3=5

+7

18=7+3+

17=3+

+9

14=5+3+ 13=4+2+

3

(17–7)–

=9

(14–

) –3=7

0 6 7 10

5

4

8 2

71

7. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Od 16 devoj~ica wih 8 je imalo ta{ne. Koliko devoj~ica je bilo bez ta{ni?

Slikovnica ima 16 strana. Ana je ju~e pro~itala posledwih 6 strana. Koliko je strana pro~itala pre toga?

Ra~unamo: Ra~unamo: Re{ewe: Mara je imala 15 kru{aka, pa je sestri dala 6, a bratu 4. Koliko joj je kru{aka ostalo? Ra~unamo: Re{ewe:

Re{ewe: Jedna koka je snela 5 jaja, a druga 4. Ako se iz svih jaja izlegu pili}i, koliko }e komada `ivine biti u koko{iwcu? Ra~unamo:

Rade je u jednom xepu imao 6 klikera, a u drugom 7. Simi je dao 4. Koliko mu je klikera ostalo?

Re{ewe:

Ra~unamo: Re{ewe: Na igrali{tu je u po~etku bilo 4 de~aka i 5 devoj~ica. Kasnije su do{le jo{ 3 devoj~ice i 6 de~aka. Koliko je dece tada bilo na igrali{tu? 15

16

Ra~unamo: Re{ewe:

18

11

5

6 9

Na ~asu fizi~kog je bilo 9 devoj~ica. Dve su imale nove patike, a jedna je zaboravila patike. Koliko devoj~ica je radilo fizi~ko u starim patikama?

10 14

12

7

Ra~unamo: Re{ewe:

72

8

13

8. Ako bude{ ta~no ra~unao, pomo}i }e{ zeki da na|e put do ku}e.

9. Popuni prazna poqa.

3

+

+

–3

+

–5

7

6

7

+

20

1 +

4

+

–5

5

=

73

10. Re{i zadatke. Re{ewa potra`i u kqu~u i popuni kru`i}e. Dobi}e{ poruku. 1. Koji je broj za 5 mawi od razlike brojeva 19 i 6?

6.

Ra~unamo:

Ra~unamo:

Od zbira brojeva 4 i 12 oduzmi broj 9.

Re{ewe: 2.

Re{ewe:

Razlici brojeva 15 i 7 dodaj broj 5.

7. Za koliko je broj 16 ve}i od zbira brojeva 6 i 5?

Ra~unamo:

Ra~unamo: Re{ewe:

3.

Re{ewe:

Koji broj treba oduzeti od broja 12 da bi razlika bila 4?

8. Za koliko je zbir brojeva 4 i 9 mawi od broja 15?

Ra~unamo: Ra~unamo: Re{ewe: Re{ewe: 9. Za koliko je razlika brojeva 14 i 8 ve}a od broja 5? 4.

Koji broj treba dodati broju 8 da bi zbir bio 17?

Ra~unamo: Re{ewe:

Ra~unamo: Re{ewe:

10. Koji broj treba oduzeti od broja 19 da bi razlika

iznosila 8? 5.

Koji je broj za 4 ve}i od zbira brojeva 6 i 7? Ra~unamo:

Ra~unamo: Re{ewe: Re{ewe:

1

2

4

qi nim tli 1.

74

2.

3.

5

7

8

9 11 12 13 17 19

za

je

ma

ti

4.

5.

6.

va 7.

`e 8.

te

ka 9.

zar 10.

Brojevi do 100 1. Upi{i brojeve koji nedostaju. 66

100

91

61 80 55 15

5

30

70 85 100 2. Zapi{i brojevima ili slovima.

3. Upi{i odgovaraju}i broj.

sedamdeset {est 83 dvadeset devet osamdeset jedan 48

4.

Zapi{i sve brojeve pete desetice:

pedeset sedam Zapi{i sve brojeve tre}e desetice:

75

Sabirawe do 100 1. Popuni prazna mesta.

prvi sabirak 40 drugi sabirak zbir

2. Izra~unaj.

30

6

50 7

38

90 5 85

50 + 5 =

70 + 2 =

70

3 + 60 =

80 + 8 =

3

9 + 20 = 30 +

99

3. Ko{arka{ka utakmica je zavr{ena rezultatom 80 : 80. U produ`etku je prvi tim osvojio jo{ 6 poena, a drugi 9. Koliko poena je na kraju utakmice imao prvi tim, a koliko drugi?

21 + 3

22 + 4

67 + 1

64 + 4

33 + 2

31 + 3

73 + 5

75 + 3

42 + 7

46 + 3

84 + 5

87 + 1

54 + 3

55 + 1

92 + 5

93 + 6

= 34

70 +

= 78

+ 40 = 47

6+

= 56

4. Irena je na takmi~ewu iz matematike osvojila 92 poena, a wena drugarica Lana 6 poena vi{e. Koliko je poena osvojila Lana?

6.

5. U kvadrati}e upi{i znak >, < ili =, tako da zapis bude ta~an.

+ 30 = 39

Izra~unaj zbir brojeva 7 i 41.

Broj 54 uve}aj za 5.

Broju 74 dodaj 4.

Izra~unaj zbir brojeva 50 i 8.

76

Oduzimawe do 100 1. Popuni prazna mesta.

umawenik

83

umawilac

3

razlika

2.

97

36 8

90

40

64 4

30

Broj 47 umawi za 7.

29 6

9

Od broja 39 oduzmi najve}i jednocifreni broj.

50

3. U {pajzu je bilo 58 praznih tegli. Baka je xemom od {qiva napunila 8 tegli. Koliko praznih tegli je ostalo?

4. Od 25 tegli sa zimnicom porodica Petrovi} je u decembru potro{ila 5. Koliko im je tegli sa zimnicom ostalo?

5. Re{i zadatke. U tabeli oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Ako si ta~no re{io zadatke, dove{}e{ Svetlanu do telefona.

88 – 5 = 94 – 2 = 77 –

= 71

58 – 4 =

47 –

11

22

16

50

38

15

99

– 6 = 23

88

35

6

54

29

5

86

= 42

83

92

18

21

13

25

31

– 8 = 91 77

Merewe du`ine 1. Izmeri pomo}u lewira nacrtane du`i. Upi{i dobijene rezultate u tabelu.

du` AV MN SR Ozna~i sa

KT

iskaze koji su ta~ni:

Du` MN je najkra}a.

Du` AV je kra}a od du`i KT.

Du` KT nije najdu`a.

Du` SR je du`a od du`i AV.

2. Izra~unaj du`inu svake linije bez merewa i oboj ta~na re{ewa. linija 1 =

cm

linija 2 =

cm

linija 3 =

cm

linija 4 =

cm

linija 5 =

cm

linija 6 =

cm

5

7 9

12

3

8

2

6 19 4

78

10

I ovo je matematika! 1. Re{i zadatke. Pomo}u kqu~a popuni kru`i}e. Dobi}e{ jednu re~. Marko i Milo{ imaju prezimena Jovi} i Beli}. Marko je stariji od Jovi}a 2 godine. Kako se preziva koji od de~aka? Ko mo`e da ka`e: â&#x20AC;&#x17E;Ti si moj sin, a ja nisam tvoj otacâ&#x20AC;&#x153;? Evina mama ima 3 }erke. Jedna se zove Ana, a druga Jana. Kako se zove tre}a? MARKO BELI] MILO[ JOVI]

EVA

MILO[ BELI] MARKO JOVI]

MAJKA

ANA

TETKA

C

R

V

A

N

O

2. Ko{arka{i su spremni za me~, ali im nedostaju brojevi na dresovima. Otkrij koji brojevi nedostaju u praznim poqima i upi{i ih na dresove.

79

3. Na putu do ku}e Petra je u{la u prodavnicu da kupi olovku, ali je kupila jo{ nekoliko stvari. Zaokru`i grupu predmeta koje je Petra kupila ako se zna da joj od 50 dinara nije ostao kusur. 10

10 10

10

20

20

8

15 10

10 10

10

4. Re{i zadatke. Pomo}u kqu~a popuni prazne kru`i}e. Devetoro bra}e, a jedne ga}e? ^etvoro bra}e po jednu sestru ima. Koliko ukupno ima dece? Koka i po za dan snese jaje i po. Koliko je koka sama snela jaja za tri dana? Koliko je to: u tri tawira po par krompira? ^etiri tr~uqka stalno su blizu, niti se sastaju, niti se sti`u.

80

tri

O

deset

T

petoro

K

to~kovi na kolima

A

jedan

Z

pasuq u mahuni

[

{est

L

korpa

V

osmoro

G

Sadr`aj Odnosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–3 Geometrijska tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4–5 Prave, krive i izlomqene linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Otvorene i zatvorene linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 U, na, van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Ta~ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Du` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Duga~ko, du`e, najdu`e. Visoko, vi{e, najvi{e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Geometrijske figure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Skup. ^lan (element) skupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Ozna~avawe skupa. Podskup. Pore|ewe skupova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Brojevi 1, 2, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Brojevi 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Brojevi 1, 2, 3, 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Znaci < (mawe) i > (ve}e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Znak + (plus, vi{e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Znak = (jednako) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Znak – (minus, mawe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Nula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Brojevi 6, 7, 8, 9, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Brojevi od 0 do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Redni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Prethodnik i sledbenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Sabirci i zbir. Sabirawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27–28 Zamena mesta sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Tri sabirka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Zdru`ivawe sabiraka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Umawenik, umawilac, razlika. Oduzimawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32–33 Za toliko ve}i broj. Za toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Sabirawe i oduzimawe do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35–43 Geometrijske figure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44–45 Veza sabirawa i oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Nepoznati broj kod sabirawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Nepoznati broj kod oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Brojevna prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Brojevi od 0 do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Jednocifreni i dvocifreni brojevi do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Desetice prve stotine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Desetice i jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Prva i druga desetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Sabirawe u okviru druge desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55–56 Oduzimawe u okviru druge desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Sabirawe i oduzimawe u okviru druge desetice . . . . . . . . . . . . . . . . .58–59 Parni i neparni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Sabirawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62–66 Oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Sabirawe i oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . .68–74 Brojevi do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Sabirawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 I ovo je matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79–80

ZABAVNA MATEMATIKA za prvi razred osnovne {kole drugo izdawe autor Dr Simeon Marinkovi} ilustrovao Nikola Vitkovi} ilustracija na korici Ivan Pejki} recenzenti Prof. dr Mirko Deji}, U~iteqski fakultet u Beogradu Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ „Mladost“ u Vr{cu lektor Mr Aleksandra Markovi} grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu

urednik An|elka Ru`i} za izdava~a za izdava~a Mr Qiqana Marinkovi}, direktor {tampa Publikum tira` 15.000 ISBN 86-7781-363-2 Copyright ©Kreativni centar, 2006 {tampa

CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:51-028.31(075.2) MARINKOVI], Simeon Zabavna matematika : za prvi razred osnovne {kole / [autor Simeon Marinkovi} ; ilustrovao Nikola Vitkovi}]. ‡ 2. izd. ‡ Beograd : Kreativni centar, 2006 (Beograd : Publikum). ‡ 80 str. : ilustr. ; 22 h 24 cm Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. ‡ Tira` 15.000. ISBN 86-7781-363-2 1. Gl. stv. nasl. 2. Vitkovi}, Nikola COBISS.SR-ID 130145292

tira` copyright

Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u prvom razredu osnovne {kole re{ewem broj 6-00-00243/2005-06 i produ`io va`ewe re{ewa za {kolsku 2006/07. godinu re{ewem broj 6-00-2/2006-06 od 4. januara 2006. godine.


Zabavna Matematika 1 besplatni