Issuu on Google+

MUZI^KA KULTURA za prvi razred osnovne {kole

Vodi~ zadatak slu{amo sviramo pevamo karaoke pravimo glumimo igramo se ispri~aj re{avamo o kompozitoru seti se {ta smo nau~ili re~nik

2

re~nik

Teme

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sve oko nas je muzika Muzi~ka radionica Zimsko doba Razna slavqa Muzi~ka igraonica Zapevajmo, zaigrajmo

3

1.

СВЕ ОКО НАС ЈЕ МУЗИКА U^I]EMO

‡ {ta je zvuk, a {ta ton

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ ‡ ‡ ‡

da da da da

prepoznaje{ i opona{a{ razli~ite zvuke opona{a{ glasove `ivotiwa nau~i{ pesmu Zvuk ‡ ton crta{ slu{aju}i pesmu Ki{a pada, trava raste

5

POZDRAV PRVACIMA DOBRO DO[LI, SVI PRVACI, POSTALI STE SADA \ACI. NEKA VA[E [KOLOVAWE BUDE LEPO PUTOVAWE. SVAKA KWIGA KRIJE TAJNE, ^EKA VA[E RE^I SJAJNE. BUDITE MI VESEQACI KÔ NA GRANI MALI VRAPCI Muzika: Vl. Ili}; tekst: S. Marinkovi}

6

Koju muziku slu{a{? Koja je tvoja omiqena pesma? Otpevaj je. Koji muzi~ki instrument najvi{e voli{?

7

PREPOZNAVAWE ZVUKOVA Zvuci oko nas Navedi redom nazive bi}a i predmeta ~ije zvukove prepoznaje{.

Koje si zvuke imao prilike da ~uje{ u svojoj okolini? Opona{aj neke od wih.

zvuk 8

ZVUK ‥ TON Kada kova~ kuje ili peva }uk, sve {to se ~uje naziva se zvuk. Kad se ~uje vetar, pa i krava muk, zna}e svako dete da i to je zvuk. Ako pesmu ~uje{ ili zvona zvon, kada neko svira, to se zove ton. Muzika: Vl. Ili} tekst: P. Stokovi}

Zakqu~i na kojim ilustracijama neko ili ne{to proizvodi zvuk, a na kojima ton. P. I. ^ajkovski, Igra svirala; Kineski ples

ton 9

@IVOTIWSKO CARSTVO Glasovi `ivotiwa

Navedi redom nazive `ivotiwa ~ije glasove prepoznaje{ na snimku.

Opona{aj glasove `ivotiwa sa slika. Potom slu{aj pesmu Pqus, pqus i igraj se uz wu.

10

Slu{aj pesmu Pqus, pqus i istovremeno izvodi zvuke koje proizvode ki{a, vetar, devoj~ica i `ivotiwe.

PQUS, PQUS Kada ki{a pquskom pqu{ti (pqus, pqus...) Hladno je, a vetar {u{ti ({u, {u...) U ku}i je devoj~ica U gnezda{cu pti~ica (}iju, }iju...) @u}u ~uva ku}ica (vau, vau...) Uz ogwi{te ma~kica (mijau, mijau...) A moj `abac Kreketan pod pe~urkom na{么 stan. A moj `abac Kreketan pod pe~urkom na{么 stan (kre, kre...) Muzika: B. Mili}evi}; tekst: Z. [ari}

Opona{aj glasove i pokrete jo{ nekih `ivotiwa.

11

JESTE L’ IKAD ^ULI TO? Kowi} tera ko~ija{a, zeko goni psa bunda{a. O-ho-ho, o-ho-ho, jeste l’ ikad ~uli to? Pile u~i koku na{u, trava pase kravu va{u. O-ho-ho, o-ho-ho, jeste l’ ikad ~uli to? Narodna pesma iz Slavonije

[ta ti je u ovoj pesmi ~udno? Koje se `ivotiwe pomiwu u pesmi? Opona{aj wihove glasove.

12

narodna pesma

Prepoznaj kompozicije prema ponu|enim ilustracijama.

K. Sen-Sans, Magarci

K. Sen-Sans, Petlovi i koko{ke

\. Rosini, Duet ma~aka

M. Milojevi}, Muha i komarac

Koja ti se od ovih kompozicija najvi{e dopada? Za{to?

kompozicija

13

PRIRODNE POJAVE Zvuci prirode Navedi redom zvuke prirode koje ~uje{ na snimku.

Nabroj jo{ neke prirodne pojave. Opona{aj zvuk morskih talasa i padawa grada.

14

Grupa Eklips, Ki{na {uma

Re{i rebus.

A M=K 15

SITNA JE KI[A PADALA Sitna je ki{a padala, An~ica ovce ~uvala. An~ica ovce ~uvala, kraj wih je mlada zaspala. Narodna pesma iz [umadije

Tokom kog godi{weg doba ki{a naj~e{}e pada? Koji se zvuci ~uju u jesen? Opona{aj neke od tih zvukova.

16

Narodna pesma Ki{a pada, trava raste

Koja od ponu|enih ilustracija odgovara tekstu pesme?

Re{i rebuse.

3 T=P

JE

, 17

SETI SE {ta smo nau~ili... 1.

Navedi nazive `ivotiwa ~ije smo glasove do sada opona{ali.

2.

Navedi naziv kompozicije kojoj odgovara ova ilustracija.

3.

Re{i zagonetku.

Zna da leti, ptica nije. ^esto duva, truba~ nije. Li{}e nosi, ~ista~ nije.

4.

Re{i rebus.

K

Z 18

V

2.

МУЗИЧКА РАДИОНИЦА U^I]EMO ‡ o de~jim muzi~kim instrumentima ‡ ko je Karl Orf ‡ {ta je razbrajalica

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da napravi{ neki de~ji instrument ‡ da izgovara{ tekst razbrajalice i da je svira{

19

ZVE^KA Karl Orf (1895‥1982) posvetio je deci najve}i deo svog muzi~kog stvarala{tva. Formirao je grupu de~jih muzi~kih instrumenata. Me|u instrumentima koje je upotrebqavao su: zve~ka, {tapi}i, triangl, bubaw, daire, ~inele, kastawete, metalofon.

Karl Orf

kompozitor, de~ji muzi~ki instrumenti

20

PI[EM, PI[EM PETNAEST Pi - {em, pi - {em pet - na - est

dok na - pi - {em pet - na - est.

Ko mi ne - }e ve - ro - va - ti

ne - ka pi - {e sam.

Koji se broj pomiwe u razbrajalici?

Zbog ~ega je ispod nekih slogova razbrajalice nacrtana velika zve~ka, a ispod nekih mala?

N. Radulovi} Djeca mogu nemogu}e tekst: A. Dedi}

razbrajalica

21

[TAPI]I

22

PLIVA PATKA PREKO SAVE Pli - va pat - ka pre - ko Sa - ve,

no - si pi - smo na - vrh gla - ve.

U tom pi - smu pi - {e:

„Vo - lim te sve vi - {e!“

A. Kora}, Radost Evrope

23

TRIANGL

24

U[Ô MEDA U DU]AN U - {ô me - d a u d u - } a n ,

n i - j e r e - kô: „Do - b a r d a n “ ,

v e } j e r e - kô: „Do - b r o v e - ~ e “ ,

p o - k l o - n i se , p a u - te - ~ e .

P. Bergamo, Avanture maloga Ju-ju tekst: R. Bergamo

25

BUBAW

26

EN, DEN, DINI En, den, di - ni, sa - va ra - ka ti - ni,

sa - va ra - ka, ti - ka, ta - ka, e - lem, be - lem, buf!

Trif, traf, truf!

P. Popovi} ‥ R. Radivojevi}, Al’ je lep ovaj svet tekst: J. J. Zmaj

27

UPOZNAJMO JO[ NEKE DE^JE INSTRUMENTE Slu{aj snimak pa prepoznaj kojim se redom javqaju zvuci muzi~kih instrumenata sa slika. De~ji instrumenti

ДАИРЕ

ЧИНЕЛЕ

КАСТАЊЕТЕ

МЕТАЛОФОН

Navedi nazive jo{ nekih instrumenata koje si imao prilike da slu{a{ ili svira{.

28

Opis igre: Prepoznaj zvuke de~jih instrumenata. Sko~i uvis kada ~uje{ bubaw, ~u~ni kada ~uje{ {tapi}e, a okreni se oko svoje ose kada ~uje{ zve~ku. Budi ta~an i brz. Onaj ko pogre{i ili bude najsporiji ispada iz igre.

K. Orf, Skercando

29

SETI SE {ta smo nau~ili... 1.

4.

Navedi ime kompozitora sa slike.

BUAW

Navedi nazive de~jih instrumenata koje je koristio Karl Orf.

3.

Re{i rebus.

I]I

Prona|i i pro~itaj nazive tri de~ja muzi~ka instrumenta.

KASTAWET TRIANGL 30

2.

5.

Kojoj razbrajalici odgovara ova ilustracija?

3.

ЗИМСКО ДОБА U^I]EMO

‡ pesmu Dvanaest meseci ‡ pesme o zimi

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da prepozna{ ilustracije slu{aju}i muziku ‡ da re{ava{ rebuse i pletenice

31

DVANAEST MESECI M. Ili} Beli, Dvanaest meseci tekst: D. Radovi} ‥ A. Popovi} @ak Pa`qivo slu{aj snimak, pa odredi koja sli~ica odgovara kom mesecu u godini.

32

Koji mesec u godini najvi{e voli{? Za{to?

33

PRVI SNEG Sve je belo, sve je belo, grad i selo, poqe, gaj. Celog dana, ve~e celo svud se blista beli sjaj.

Bela breza, bela staza, bela zvezda, beli cvet. Bela brada Deda Mraza, svud pahuqa beli let.

Smisli pratwu za pesmu Prvi sneg, pa je izvedi koriste}i triangl i zve~ku. Prepri~aj jednu svoju pustolovinu na snegu.

34

,

Re{i rebus.

Sve je belo, sve je belo, bela reka, beli breg. Celog dana, ve~e celo tiho sipi, sipi sneg.

G

muzika: B. Stan~i} P. S. Popovi} ‥ M. [ouc, Zimska pesma tekst: J. J. Zmaj

35

PADA SNE@AK Pada, pada sne`ak i na zemqu mraz, bela Baba Zima do{la je do nas.

Duva, duva vetar i donosi sneg, grudvaju se deca, o`iveo breg.

Smisli pratwu za pesmu Pada sne`ak, pa je izvedi koriste}i bubaw i {tapi}e. Koju igru na snegu najvi{e voli{?

36

Re{i pletenicu.

muzika: St. P. Korunovi}

A. Kora}, Deda Mraz tekst: B. Timotijevi}

PAHUQE SANKE

GRUDVA

Jure, jure sanke uz veseli poj, pahuqice lete kao zvezda roj.

37

SETI SE {ta smo nau~ili... 1.

Navedi nazive pesama o zimi koje si pevao i slu{ao.

3.

Kojim pesmama odgovaraju slede}e ilustracije?

a.

4.

38

2.

Otpevaj svoju omiqenu zimsku pesmu

Đą.

Nacrtaj u svojoj svesci Deda Mraza i Baba Zimu onako kako ih zami{qa{.

4.

РАЗНА СЛАВЉА U^I]EMO ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Ro|endansku pesmu da pevamo tiho i glasno ko je solista {ta je hor razliku izme|u brzog i sporog pevawa

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da ispri~a{ koja se muzika slu{a na tvom ro|endanskom slavqu ‡ da pomogne{ zecu da do|e do repe ‡ da re{i{ ukr{tenicu ‡ da napravi{ mami ~estitku za 8. mart ‡ da nacrta{ svog brata ili sestru

39

Sre}an ro|endan

RO\ENDANSKA PESMA Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Na{oj Mini ro|endan, ro|endan, ro|endan. @ivela, `ivela i sre}na nam bila, `ivela, `ivela i sre}na nam bila. Nepoznati autor

Koja se muzika slu{a na tvom ro|endanskom slavqu? Kako je izgledala proslava tvog ro|endana?

40

A. Kora}, Drugarstvo tekst: Q. R{umovi}

Navedi ime svog najboqeg druga ili drugarice.

Opis igre:

Igra~i se podele u parove. Svi ple{u uz pesmu Drugarstvo, dr`e}i glavama naduvane balone. Par kojem balon padne ili pukne ispada iz igre. Pobedni~ki par je onaj kojem do kraja igre ne ispadne balon.

41

Tiho i glasno pevawe ZEKA U REDU Krenu zeka preko reda da nagrabi malo meda. Kada vide medu, re~e: „^eka}u u redu“. Muzika i tekst: Vl. Ili}

Kakvim glasom je govorio zeka? Za{to je zeka govorio tiho? Kada ti govori{ tiho, a kada glasno?

42

Z. M. Vasiqevi}, Zec kopa repu

Pomozi zecu da do|e do repe tako {to }e{ mu ka`iprstom pokazati put. Na taj na~in }e{ dobiti naziv jednog muzi~kog instrumenta.

O

A С Т

Г

Н И К

Л M Р

Ч

Ћ

Т 43

JE@EVA USPAVANKA Buji, paji, bocko lepi, mesec nek ti ~uva san, mesec i tvoj oklop quti, bodqama sav na~i~kan. Ti si je`i} o{trobodqi, mali {umski car. @utog lava griva krasi, tigra prugast {ar. Na{u kumu vevericu krasi kitwast rep. Tvoje bodqe tebe krase, ti si zato lep. Muzika: N. Vukomanovi}

Da li si Je`evu uspavanku otpevao tiho ili glasno? Za{to? Da li si pesmu otpevao brzo ili sporo? Za{to?

44

uspavanka

Pa`qivo pogledaj ilustracije. Ko peva tiho, a ko glasno?

E. di Kapua, O sole mio M. Ili} Beli, Uspavanka za A}ima tekst: D. Radovi} ‥ A. Popovi} @ak

45

KOKA I PILI]I

МИ СМО ХОР.

ЈА САМ КОКА СОЛИСТКИЊА.

Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, ma - ma, ma - ma, gde si ti?

Ko, ko, ko, ko, ko, ko, da, e - vo, de - co, tu sam ja.

Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, gladni smo ti, mama, mi. Ko, ko, ko, ko, ko, ko, da, meni zrno, vama dva. Muzika: St. P. Korunovi} tekst: G. Tartaqa

Navedi one re~i u pesmi koje se pevaju du`e od ostalih.

46

solista, hor

СВАКОГ ЈУТРА И ЈА САМ СОЛИСТА.

Re{i rebus, pa }e{ saznati kako se zove na{ najpoznatiji de~ji hor.

L ИБРИ K A. Kora}, Nezgoda tekst: M. Anti}

47

Vesnici prole}a

VISIBABA Visibaba mala zvoniti je stala: „Cin, cin, cin, don, don, don, ~ujte mali zvon!“ Trata, rata, rata, jaglac trubu hvata: „Hoja, haj, hoja, haj, zimi sad je kraj!“ Mala ptica {eva veselo nam peva: „Firoli, firolu, prole}e je tu.“ Muzika: V. Astrarxieva

Nabroj jo{ neke vesnike prole}a.

48

D. Karuovi}, Bubamara tekst: V. Milo{evi}

St. P. Korunovi}, Prole}na pesmica

Navedi sve ono {to ti se u pesmi dopalo.

49

^ESTITKA ZA 8. MART Na par~etu papira nacrtaj mami ne{to za 8. mart. Na drugoj strani istog papira napi{i mami ~estitku. Zatim napravi koverat za ~estitku koju si napisao po{tuju}i slede}e slikovno uputstvo.

50

A. Kora}, Najlep{a mama na svetu tekst: D. Radovi}

Ko izvodi pesmu Najlep{a mama na svetu? Ka`iprstom poka`i cvet u kojem je ta~an odgovor.

П ЕВ АЧ

ХОР

СВИРАЧ

51

BRATE IVO B r a t e

s p a v a {

V e }

s v a

z v o n a

b i m ,

I v o ,

l i ,

z v o n e ,

b a m ,

b o m ,

b r a t e

I v o ,

s p a v a {

v e }

b i m ,

s v a

l i ?

z v o n a

b a m ,

b o m .

Nepoznati autor

Ми смо оркестар.

orkestar

52

z v o n e ,

V. Borisavqevi}, Brat i sestra tekst: Milomir \ukanovi}

[ta ti se najvi{e dopalo u pesmi Brat i sestra?

Nacrtaj u svesci svog brata ili sestru.

53

SETI SE {ta smo nau~ili... 1.

Navedi naziv pesme koja se na ro|endanskoj proslavi peva slavqeniku.

2.

Koje se od navedenih `ivotiwa glasno ogla{avaju?

3.

54

ЦВРЧАК

КРАВА

КОМАРАЦ

СЛОН

ПИЛЕ

МАГАРАЦ

Koja od prilo`enih ilustracija prikazuje orkestar, a koja hor?

5.

МУЗИЧКА ИГРАОНИЦА U^I]EMO

‡ kako se igra muzi~ka igra Ribar ‡ pravila za prela`ewe ulice ‡ narodnu pesmu Kopa cura vinograd

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da uo~i{ razliku izme|u brze i spore pesme ‡ da sastavi{ re~ od slova koja su ispisana na vagonima voza ‡ da re{ava{ rebuse ‡ da navede{ izvo|a~e pesama

55

IDE MACA OKO TEBE Ide maca oko tebe, pazi da te ne ogrebe. ^uvaj, mijo, rep, nemoj biti slep. Ako bude{ slep, otpa{}e ti rep. Narodna pesma iz [umadije

Opis igre:

Deca pevaju i ~u~e pore|ana ukrug. Jedno dete ‡ „maca“ ‡ obilazi oko wih dr`e}i u ruci maramicu. Dok pevaju, „maca“ neprimetno spu{ta maramicu iza jednog deteta. Kada dete na|e maramicu, uzima je i tr~i za „macom“. Kada je ulovi, igra~i mewaju uloge.

56

A. Kora}, Mi{ tekst: Q. R{umovi}

1

2

3

4

5

6

Navedi redom brojeve ilustracija koje odgovaraju pesmi.

Kod koga ti ide{ kada dobije{ grip?

Da li je pesma koju si ~uo brza ili spora?

57

BEREM, BEREM GRO@\E

Berem, berem gro`|e dok ~uvar ne do|e. A kad ~uvar do|e, prese{}e mi gro`|e. Narodna pesma iz Srema

Opis igre:

Deca ~u~e pore|ana ukrug i pevaju pesmu. Pokretima ruku opona{aju brawe gro`|a. „^uvar“ im se lagano prikrada kako bi ih uhvatio. Kada ga spaze, deca se razbe`e, a ~uvar ih lovi. Dete koje je uhva}eno postaje novi „~uvar“. Koje vo}e najvi{e voli{? Kakav ti je izraz lica dok jede{ limun?

58

Opona{aj zvuke koje stvara{ dok jede{ lubenicu.

Narodna pesma Kopa cura vinograd

Re{i rebus.

Ko izvodi pesmu Kopa cura vinograd? Navedi slovo koje se nalazi ispred ta~nog odgovora.

а) хор б) солиста в) оркестар 59

SAOBRA]AJAC

Jedan, dva, jedan, dva, u gradu me svako zna! Na crveno svetlo stoj, na zeleno kre}i, ako dobro pazi{ sad, ulicu }e{ pre}i! Jedan, dva, jedan, dva, saobra}ajac, to sam ja! autor igre: N. Hiba

Opis igre:

Pe{aci (deca) stoje u dva reda, okrenuti jedni prema drugima. Saobra}ajac stoji izme|u wih, na po~etku redova i dr`i u rukama crvenu i zelenu zastavicu. Na prva dva stiha pesme saobra}ajac rukama pravi pokrete udesno i ulevo, a deca pevaju mar{iraju}i u mestu. Na re~i: „Na crveno svetlo stoj“, saobra}ajac di`e crvenu zastavicu, a pe{aci stanu. Na re~i: „Na zeleno kre}i“, saobra}ajac di`e zelenu zastavicu, a pe{aci prelaze s jedne strane ulice na drugu. To se ponavqa dva puta. Posledwa dva stiha deca ponovo pevaju i mar{iraju u mestu. A. Kora}, Kako se prelazi ulica tekst: Milomir \ukanovi}

60

A.. K A Kora}, ora}, Ivin Ivin voz voz ttekst: ekst: D. D Luki Luki} Luki}

Р O М

С A Ф

E

Sastavi re~ od slova koja su ispisana na vagonima. Na umu imaj to da re~ po~iwe slovom S, a zavr{ava se slovom R.

Uporedi pesmu Ivin voz s pesmom Uspavanka za A}ima. Koja je pesma brza, a koja spora?

61

RIBAR

Pazi dobro, ribaru, udica ti trza! Odne}e ti meku svu, ribica je brza. Reci sada, na taj znak, je l’ to riba ili rak. Il’ je mo`da `aba, rega, rega, kvak! Lo`i vatru, ribaru, riba nek se pe~e, ali pre ti pripazi da ti ne ute~e. autor igre: V. Tomerlin Opis igre:

Igra~i stoje pore|ani ukrug. Imaju ribu, raka i `abu izrezane od kartona. Dok pevaju kri{om ih dodaju jedan drugom. Izvan kruga stoji „ribar“, koji u ruci dr`i {tap sa udicom. Na o~ima mu je povez. „Ribar“ ide ukrug i peca tako {to udicu stavqa pred svakog igra~a. Jedan od igra~a ka~i o udicu neku od `ivotiwa. Na kraju pesme, pre nego {to podigne udicu, „ribar“ poga|a {ta je ulovio. U tome mu poma`e igra~ koji ima {tapi}e, zve~ku i triangl. Svaki od instrumenata predstavqa jednu `ivotiwu. Po zvuku instrumenta „ribar“ imenuje ulov. Ako pogodi, mewa ulogu sa igra~em koji je stavio ulov. Igra se nastavqa.

62

Muzika iz filma Mala sirena, pesma Pod morem

Navedi nazive jo{ nekih crtanih filmova s muzikom koja ti se dopada.

Da li je muzika koju si ~uo vesela ili tu`na?

Re{i rebus.

A 63

NAKRAJ SELA @UTA KU]A

NA-KRAJ S E - LA Y U - T A K U- } A , T I , TI , TI - I , Y U- TA K U- } A , TA , TA , TA - A , YU - TA KU- }I - CA.

U woj sedi stara majka, ti, ti, ti, stara majka, ta, ta, ta, stara maj~ica.

Ona ima jednu }erku, ti, ti, ti, jednu }erku, tu, tu, tu, jednu }erkicu.

]erka ima vredne ruke, ti, ti, ti, vredne ruke, te, te, te, vredne ru~ice. Narodna pesma iz [umadije

64

Pogledaj koje je boje leva, a koje desna cipela devoj~ice. Nau~i da igra{ ovu igru.

Navedi re~i na koje si napravio dupli korak.

Navedi naziv ove igre.

Narodna pesma Kad te vidim na sokaku

JA POSEJAH LAN Ja posejah lan, ba{ na Ivawdan. Karala me, karala me Ivanova majka, karala me, karala me Ivanova majka. Ja po~upah lan, ba{ na Ivawdan... Ja potopih lan, ba{ na Ivawdan... Ja istukoh lan, ba{ na Ivawdan... Ja ispredoh lan, ba{ na Ivawdan... Narodna pesma iz Ma~ve

Opis igre: Jedan u~enik (solista) peva prvu strofu pesme i istovremeno izvodi pokrete koji odgovaraju wenom sadr`aju (pokret sejawa i sl.). Refren „Karala me, karala me...“ pevaju svi u~enici (hor). Oni istovremeno izvode ~etiri koraka s privla~ewem noge u jednu, pa zatim u drugu stranu. Svaku narednu strofu izvodi drugi solista. D. Nedovi}, Stani, stani, Ibar vodo

65

SETI SE {ta smo nau~ili... Prepri~aj pravila igre Berem, berem gro`|e.

2.

Navedi nazive pesama na osnovu kojih si nau~io kako se prelazi ulica.

3.

Navedi nazive narodnih pesama koje smo do sada slu{ali.

4.

Re{i pletenicu.

5.

Ko izvodi pesmu Mi{? Navedi slovo koje se nalazi ispred ta~nog odgovora. a) hor b) orkestar v) peva~ i orkestar

66

SAOBR]AJC

1.

RIBAR MI[

6.

ЗАПЕВАЈМО, ЗАИГРАЈМО U^I]EMO ‡ pesmu ^ika Mrak ‡ da pevamo i igramo u kolu

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da pokretima i glasom odglumi{ odlazak na spavawe ‡ da navede{ nazive kola koja si slu{ao ili igrao ‡ da re{ava{ rebuse ‡ da sa drugarima odglumi{ muzi~ku pri~u Medvedova `enidba ‡ da re{ava{ rebuse i ukr{tenice ‡ da odgonetne{ poruku de~aka i devoj~ice

67

^IKA MRAK Svako ve~e niz sokak dolazi nam ~ika Mrak. Svakom re~e: „Dobro ve~e“, svakom re~e: „Dobro ve~e“. U sobicu svaku kro~i, qudima on sklapa o~i. Koga vidi, tom se drema, postequ mu ~ika sprema. ^ika ima stra{nu mo}, svakom ka`e: „Laku no}“. Muzika: R. An|elkovi} tekst: D. Luki}

Odglumi odlazak na spavawe pokretima i glasom.

Narodna pesma Sino} kad je pao mrak

68

Re{i rebus.

,

k

BUBAW ZOVE

Bubaw zove bum, bum, bum, malu decu zove svu, da se stave svi u red, a de~aci hajd’ napred! A za wima devoj~ice, na{e male drugarice. Napred slo`no kora~ajmo i veselo zapevajmo: „Tra-la, la-la, la-la, la, mi smo deca dobra sva!“ Muzika: St. P. Korunovi} Odsviraj, otpevaj i odglumi ovu pesmu s drugarima iz odeqewa.

M. Ili} Beli, Zdravo, vojsko tekst: D. Luki}

Re{i rebus.

W 69

А ПЕ + НА ТА Р

IGRA KOLO Igra kolo, igra kolo u dvadeset i dva, u tom kolu, u tom kolu lepi Jova igra. Sad se vidi, sad se zna ko se kome dopada, sad se vidi, sad se zna ko se kome dopada. Biraj, Jovo, biraj, Jovo, koga tebi drago, samo nemoj, samo nemoj koga nema{ rado. Sad se vidi, sad se zna ko se kome dopada, sad se vidi, sad se zna ko se kome dopada. Narodna pesma iz Srema Opis igre:

Deca su u kolu, dr`e se za ruke i pevaju. Jedno dete je u sredini kola. Na re~i „Sad se vidi, sad se zna“, ono bira dete iz kola s kojim se nekoliko puta okrene ukrug. Za to vreme ostali pevaju i pqeskaju dlanovima stoje}i u mestu. Izabrano dete ostaje u sredini kola, a igra se nastavqa.

70

kolo

Narodno Sremsko kolo

Navedi nazive jo{ nekih kola koja si slu{ao ili igrao.

71

MEDVEDOVA @ENIDBA Muzika: Lambra Dimitrijevi} tekst: D. Maksimovi}

72

Koji ti se lik iz pri~e najvi{e dopada? Za{to? Koja je `ivotiwa iz pri~e imala dubok, a koja visok glas? De~jim instrumentima do~araj junake ove muzi~ke pri~e. Odglumi pri~u sa svojim drugovima.

muzi~ka pri~a

73

ORKESTAR

SETI SE {ta smo nau~ili... 1.

Prona|i i pro~itaj tri muzi~ka pojma.

2.

a)

Kako se zove narodna igra kojoj odgovara ova ilustracija?

b)

N T

SOLISTA HOR 4.

Re{i rebuse.

3.

Navedi naziv muzi~ke pri~e koju si glumio sa drugarima.

5.

Re{i rebus.

, A

74

R H

I]

ПЕСМАРИЦА

75

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Re{ewa strana

18 2. Кишна шума

1.

3. ветар 4. звук

strana

30 1. Карл Орф

strana

Први снег Зимска песма Пада снежак Деда Мраз

триангл

штапићи

бубањ

даире

чинеле

кастањете

металофон

38 1.

88

2. звеЧка

3.

a.

Пада снежак

б.

Први снег

3. штапићи 4. бубањ

кастањете триангл

5. Плива патка

преко Саве

strana

оркестар

54 1. Рођенданска песма 2.

3.

ПИЛЕ КОМАРАЦ МАГАРАЦ

ЦВРЧАК СЛОН КРАВА

хор

strana

66 3. Киша пада, трава расте

2.

Саобраћајац Како се прелази улица

strana

Копа цура виноград Кад те видим на сокаку

4. РИБАР

5. v) peva~

МИШ

i orkestar

САОБРАЋАЈАЦ

74 1. ОРКЕСТАР, СОЛИСТА, ХОР 2. a) тон

b)

хор

3. Медведова женидба 4. коло

5. Бора Дугић

89

Re~nik muzi~kih pojmova de~ji muzi~ki instrumenti ‡ grupa udaraqki koje proizvode zvuk udarawem (kastawete, ksilofon...) ili tresewem (zve~ke) zvuk ‡ sve {to ~ujemo kolo ‡ najpopularnija narodna igra koja se igra u nizu, tako {to se igra~i dr`e za ruke kompozitor ‡ umetnik koji pi{e (komponuje) muzi~ko delo ‡ kompoziciju kompozicija ‡ muzi~ko delo koje je napisao kompozitor muzi~ka pri~a ‡ muzi~ko delo koje izvode pripoveda~, solista i orkestar; instrumenti prate pojedine junake pri~e narodna pesma ‡ pesma koja je nastala u narodu i koja opisuje `ivot, obi~aje i duh tog naroda orkestar ‡ ve}a grupa svira~a koji sviraju istovremeno razbrajalica ‡ kratka pesma koju deca izgovaraju dok se igraju solista ‡ peva~ koji sam peva ili svira~ koji sam svira ton ‡ zvuk koji ima odre|enu visinu uspavanka ‡ ne`na i tiha pesma kojom se uspavquje dete hor ‡ ve}a grupa peva~a koji pevaju istovremeno

90

Spisak pesama

Karaoke

Muzika: Vl. Ili}; tekst: P. Stokovi}, Zvuk ‡ ton /9

Narodna iz Slavonije, Jeste l’ ikad ~uli to? /12

Razbrajalica Pi{em, pi{em petnaest /21

Narodna iz [umadije, Sitna je ki{a padala /16

Razbrajalica Pliva patka preko Save /23

St. P. Korunovi}, Pada sne`ak /36

Razbrajalica U{ô meda u du}an /25

V. Ili}, Zeka u redu /42

Razbrajalica En, den, dini /27

Muzika: St. P. Korunovi}; tekst: M. Anti}, Koka i pili}i /46

B. Stan~i}, Prvi sneg /34

N. Hiba, Saobra}ajac /60

Nepoznati autor, Ro|endanska pesma /40

Muzika: R. An|elkovi}; tekst: D. Luki}, ^ika Mrak /68

N. Vukomanovi}, Je`eva uspavanka /44 V. Astrarxieva, Visibaba /48 Nepoznati autor, Brate Ivo /52 Narodna iz [umadije, Ide maca oko tebe /56 Narodna iz Srema, Berem, berem gro`|e /58 V. Tomerlin, Ribar /62 Narodna iz [umadije, Nakraj sela `uta ku}a /64 Narodna iz Ma~ve, Ja posejah lan /65 St. P. Korunovi}, Bubaw zove /69 Narodna iz Srema, Igra kolo /70

91

Kompozicije za slu{awe V. Ili}; tekst: S. Marinkovi}, Pozdrav prvacima /6 P. I. ^ajkovski, Igra svirala; Kineski ples /9 B. Mili}evi}; tekst: Z. [ari}, Pqus, pqus /11 K. Sen-Sans, Magarci /13 K. Sen-Sans, Petlovi i koko{ke /13 \. Rosini, Duet ma~aka /13 M. Milojevi}, Muha i komarac /13 Grupa Eklips, Ki{na {uma /15 Narodna pesma Ki{a pada, trava raste /17 N. Radulovi}; tekst: A. Dedi}, Djeca mogu nemogu}e /21 A. Kora}, Radost Evrope /23 P. Bergamo; tekst: R. Bergamo, Avanture maloga Ju-ju /25 P. Popovi} ‡ R. Radivojevi}; tekst: J. J. Zmaj, Al’ je lep ovaj svet /27 K. Orf, Skercando /29 M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi} ‡ A. Popovi} @ak, Dvanaest meseci /32 P. Popovi} ‡ M. [ouc; tekst: J. J. Zmaj, Zimska pesma /35 A. Kora}; tekst: B. Timotijevi}, Deda Mraz /37 A. Kora}; tekst: Q. R{umovi}, Drugarstvo /41 Z. M. Vasiqevi}, Zec kopa repu /43 E. di Kapua, O sole mio /45 M. Ili} Beli; tekst: D. Radovi} ‡ A. Popovi} @ak, Uspavanka za A}ima /45 A. Kora}; tekst: M. Anti}, Nezgoda /47 D. Karuovi}; tekst: V. Milo{evi}, Bubamara /49 St. P. Korunovi}, Prole}na pesmica /49 A. Kora}; tekst: D. Radovi}, Najlep{a mama na svetu /51 V. Borisavqevi}; tekst: Milomir \ukanovi}, Brat i sestra /53 A. Kora}; tekst: Q. R{umovi}, Mi{ /57 Narodna pesma Kopa cura vinograd /59 A. Kora}; tekst: Milomir \ukanovi}, Kako se prelazi ulica /60 A. Kora}; tekst: D. Luki}, Ivin voz /61 Muzika iz filma Mala sirena, pesma Pod morem /63 Narodna pesma Kad te vidim na sokaku /64 D. Nedovi}, Stani, stani, Ibar vodo /65 Narodna pesma Sino} kad je pao mrak /68 M. Ili} Beli; tekst: D. Luki}, Zdravo, vojsko /69 Narodno Sremsko kolo /71 L. Dimitrijevi}; tekst: D. Maksimovi}, Medvedova `enidba /72

92

Literatura D. Plav{a, B. Popovi}, D. Eri}, Muzika u {koli I, Beograd 1961. B. D. Stefanovi}, Pesme za pred{kolsku decu i u~enike ni`ih razreda osnovne {kole, Beograd 1964. D. Lazarevi}, Muzi~ko vaspitawe u razrednoj nastavi, Sarajevo 1972. B. Stefanovi}, Nota za notom ‥ pesma za pesmom, Kwa`evac 1978. N. Trnavac, O. Mozeti}, G. Stojanovi}, Q. Konxi}, R. Juki}, G. Kragujevi}, Didakti~ke igre, Beograd 1991. N. Jablanov, Narodne pesme i igre za decu, roditeqe, vaspita~e i u~iteqe, Beograd 2005.

93

Sadr`aj

94

Vodi~ Teme

2 3

1. SVE OKO NAS JE MUZIKA Pozdrav prvacima Prepoznavawe zvukova @ivotiwsko carstvo Jeste l’ ikad ~uli to? Prirodne pojave Sitna je ki{a padala Seti se {ta smo nau~ili

5 6‡7 8‡9 10‡11 12‡13 14‡15 16‡17 18

2. MUZI^KA RADIONICA Zve~ka [tapi}i Triangl Bubaw Upoznajmo jo{ neke de~je instrumente Seti se {ta smo nau~ili

19 20‡21 22‡23 24‡25 26‡27 28‡29 30

3. ZIMSKO DOBA Dvanaest meseci Prvi sneg Pada sne`ak Seti se {ta smo nau~ili

31 32‡33 34‡35 36‡37 38

4. RAZNA SLAVQA Sre}an ro|endan Tiho i glasno pevawe Je`eva uspavanka Koka i pili}i Vesnici prole}a ^estitka za 8. mart Brate Ivo Seti se {ta smo nau~ili

39 40‡41 42‡43 44‡45 46‡47 48‡49 50‡51 52‡53 54

5. MUZI^KA IGRAONICA Ide maca oko tebe Berem, berem gro`|e Saobra}ajac Ribar Nakraj sela `uta ku}a Ja posejah lan Seti se {ta smo nau~ili

55 56‡57 58‡59 60‡61 62‡63 64 65 66

6. ZAPEVAJMO, ZAIGRAJMO ^ika Mrak Bubaw zove Igra kolo Medvedova `enidba Seti se {ta smo nau~ili

67 68 69 70‡71 72‡73 74

PESMARICA Re{ewa Re~nik muzi~kih pojmova Spisak pesama; Karaoke Kompozicije za slu{awe Literatura Sadr`aj

75‡87 88‡89 90 91 92 93 94‡95

95

MUZI^KA KULTURA za prvi razred osnovne {kole peto izdawe autor

Vladica Ili}

ilustrovao

Aleksandar Stoj{i}

recenzenti

mr Katica Nikoli}, Fakultet muzi~ke umetnosti, Beograd Afrodita Krsti}, nastavnik razredne nastave, O[ „Vuk Karaxi}“ u Beogradu

urednik lektor grafi~ko oblikovawe izdava~

mr Sla|ana Ili} mr Aleksandra Markovi} Du{an Pavli} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

za izdava~a {tampa

mr Qiqana Marinkovi} Publikum

tira` copyright

Ÿ Kreativni centar 2011

* Izdava~ se posebno zahvaquje na saradwi i pomo}i SOKOJ-u i porodici Kora}.


Muzicka kultura 1 besplatni