Issuu on Google+

1 ก ก  กกก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รายการเอกสารและหลักฐานสําหรับ ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ใช้ประกอบ แบบคําขอกู้ยืมเงิน ประจําปีการศึกษา………………………. ชื่อ – สกุล .......................................................... รหัสนักศึกษา.........................................ระดับ.......................ชั้นปีที่ ........... หลักสูตร................. ปี ภาค ............... เลขที่ ................. สาขาวิชา........................................ คณะ...................................... ( ) ๑. ติดรูปถ่ายของผู้กู้ขนาด ๑ นิ้ว ในแบบคําขอกู้ยืมเงินให้เรียบร้อย ( ) ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้กู้ยืม (รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้กู้ยืม) ( ) ๓. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคาร.................................................... ของผู้กู้ยืม (รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้กู้ยืม) ( ) ๔. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ของภาคเรียนที่ผ่านมา (รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้กู้ยืม) ( ) ๕. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของบิดา (รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร) ( ) ๖. หนังสือรับรองการเป็นผู้ปกครอง ที่มิใช่ บิดา/มารดา กรณีบิดา/มารดา ไม่ได้อปุ การะโดยสิน้ เชิง ขอรับได้จากแผนกกองทุนฯ ( ) ๗. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของมารดา (รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร) ( ) ๘. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูป้ กครอง (รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร) ( ) ๙. สําเนาใบมรณะบัตร ของ ( ) บิดา ( ) มารดา ( ) ผูป้ กครอง (รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูก้ ู้) หรือ หนังสือรับรองการ เสียชีวิตขอรับได้จากที่วา่ การอําเภอที่ทะเบียนบ้านของผูน้ ั้นสังกัดอยู่ ( ) ๑๐. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ กยศ.๑๐๒ ( ) บิดา ( ) มารดา ( ) ผู้ปกครอง (ที่รับรองโดยผู้มีอํานาจ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด (ที่รับรองโดยผู้มีอํานาจของหน่วยงานนั้น ๆ) ( ) ๑๑. สําเนาใบหย่า (รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร) ( ) ๑๒. หนังสือรับรองการแยกกันอยู่ ( ) โดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า ( ) โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ขอรับได้จากแผนกกองทุนฯ ( ) ๑๓. ผู้รับรองรายได้ กรณีที่เป็นผูป้ กครองท้องถิ่น : สําเนาบัตรประจําตัวผูป้ กครองท้องถิ่น หรือ บัตรประจําตัว ประชาชน และหนังสือสําคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือ ผู้ปกครองท้องถิ่น นั้น ๆ ( ) ๑๔. ผู้รับรองรายได้ กรณีที่เป็นข้าราชการ : สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ เอกสารอย่างละ ๑ ฉบับ รวมทั้งหมด จํานวน ............................... ฉบับ ลงชื่อ..............................................................ผู้ขอกู้ยืม ลงชื่อ..............................................................ผู้ตรวจสอบ (.............................................................) (.............................................................) .............../............................../................ ............../............................../................


แบบคำขอกู้ยืม

Related publications