Issuu on Google+

LATUKARTTA / ÌÀÐØÐÓÒÍÀÿ ÊÀÐÒÀ Latujen vaikeusaste Ñòåïåíü ñëîæíîñòè ìàðøðóòà - ëåãêèé - helppo - keskivaikea - ñðåäíåé ñëîæíîñòè - ñëîæíûé - vaikea Valaistu latu ( -21.00) Îñâåù¸ííàÿ ëûæíàÿ òðàññà Ensilumen latu Ïåðâàÿ ëûæíàÿ òðàññà ñåçîíà Kapea tai harvemmin hoidettu latu Óçêàÿ èëè ðåäêî îáñëóæèâàåìàÿ òðàññà SKIING TRACKS / LOIPENKARTE Colour codes Die Farbsymbole der Loipen Recommended direction Suositeltava hiihtosuunta Empfohlene Laufrichtnung Ðåêîìåíäóåìîå íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ - easy - leicht - moderately difficult - mittelschwer - difficult - schwer Illuminated skiing track ( -21.00) Beleuchtete Loipe ( -21.00) First season track Erstgespurte Loipe d. Saison Narrow or less frequently maintained track Schmale, nicht regelmässig gespurte Loipe Latuosuuksien välimatkat Äèñòàíöèè ïî îòðåçêàì òðàññû Vaelluspolku Ïåøåõîäíûé ìàðøðóò Moottorikelkkareitti Òðàññà äëÿ ìîòîñàíåé - jäällä - íà ëüäó Kolin kansallispuisto Íàöèîíàëüíûé ïàðê Êîëè km Distances between points Huom! Latuluokittelu on suuntaa antava! Valaistun ladun valot sammuvat klo 21, pakkasraja -22ºC. Hiking route Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî êëàññèôèêàöèÿ ëûæíè äàíà îðèåíòèðîâî÷íî! Ôîíàðè íà îñâåùåííûõ ëûæíÿõ âûêëþ÷àþòñÿ â 21:00, ïðåäåë òåìïåðàòóðû -22 C Entfernung in Kilometern Wanderroute Snowmobile route Motorschlitten-Routen - On the ice - auf dem Eis Koli National Park Nationalpark Koli Please note that the degree of difficultu only suggestive. The lights of illuminated skiing track are switched off at 9 pm and when it is colder than -22ºC. Merkkien selitykset Êëþ÷è ê ñèìâîëàì Matkailuneuvonta Ñïðàâî÷íîå äëÿ òóðèñòîâ Majoituspalveluita Óñëóãè ïî ðàçìåùåíèþ Infotaulu Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä Ravintola, kahvila Ðåñòîðàí, êàôå Kota Þðòà Latutiedustelut Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ëûæíûì òðàññàì Skiing track-information Loipen-Information Kolin Matkailuneuvonta info@koli.fi, www.koli.fi Ylä-Kolintie 2, 83960 KOLI puh. +358 (0)45 138 7429 Koko Pohjois-Karjalan moottorikelkkareitit ja lisätietoa: www.pohjoiskarjalankelkkaurat.fi Snowmobile routes in North Karelia at www.pohjoiskarjalankelkkaurat.fi Ìàðøðóòû äëÿ ñíåãîõîäîâ ïî âñåé Ñåâåðíîé Êàðåëèè, à òàêæå äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: www.pohjoiskarjalankelkkaurat.fi Koli Joensuu LATUKARTTA ÌÀÐØÐÓÒÍÀÿ ÊÀÐÒÀ SKIING TRACKS LOIPENKARTE Helsinki Laavu, varaustupa Øàëàø, àðåíäóåìûé êîòòåäæ Latuja noin 60 km / valaistua latua 25 km Skiing tracks ca. 60 km / illuminated skiing track 25 km Skilanglaufloipen ca. 60 km / belauchtes Loipen 25 km Ëûæíè 60 êì / îñâåùåííûå ëûæíè 25 êì Nuotiopaikka, näkötorni Ìåñòî äëÿ êîñòðà, îáçîðíàÿ âûøêà Avantouinti Êóïàíèå â ïðîðóáè Kylpylä Êóðîðò Ohjelmapalveluyritys Ïîñòàâùèê òóðèñòè÷åñêèõ óñëóã Kauppa Ìàãàçèí Key to symbols Zeichenerklärung Tourist information Touristen-Information Accommodation Unterkünfte Information board Info-Tafel Restaurant, cafe Hütte mit offener Feurstelle Open-fire hut Hütte mit offener Feurstelle Lean-to shelter, cottage for rent Unterstand, Hütte zur Vermietung Campfire site, Look-out tower Feuerstelle, Aussichtsturm Ice swimming Eislochscwhimmen Spa Spa Company providing tourist services,activities Programmservice Shop Geschäft

Kolin latukartta

Related publications