April 2016

Page 1

Nr.

April 2016 26. 책rgang


Side 2

KIKKERTEN Formand

Carsten Mortensen

28 66 62 00

Havnemester

Patrick Kildeholm

51 21 75 32

Næstformand

Patrick Kildeholm

51 21 75 32

Bestyrelses medl.

Jens Chr. Pedersen

20 24 33 33

Bestyrelses medl.

Kent Jørgensen

42 40 62 67

Suppleant 1

Paw Hansen

22 91 86 52

Suppleant 2

Kim Møller

52 58 08 29

Sekretær

Walther Christiansen

Kasserer

Kenneth Jørgensen

23 40 90 04

Klubformand

Conni Roth Andersen

41 82 28 18

Klubmand 1 år

Mary Petersen

40 74 48 65

Klubmand 2 år

Carsten Larsen

40 44 48 20

Revisor 1

Jesper Jensen

20 12 12 48

Revisor 2

Cristian Miethe

22 76 70 97

Revisor suppliant

Carsten Larsen

40 44 48 20

Beddingsmand

Jørgen Munk

40 11 91 57

Beddingsmand Suppl.

Simon Sidelmann

27 21 35 15

Kikkerten

Karen-Margrethe Sørensen dylan@vip.cybercity.dk

Hjemmesiden

www.odensemotorbaadsklub.dk

55o 24,5` N – 10o 23,0` E

66 18 81 63/ 21 49 64 49

25 69 58 80/66 18 81 63


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 3

Redaktøren har ordet Endelig viser kalenderen forår. Forårsblomster og små grønne knopper i træer og buske har for længst budt foråret velkommen; det samme gælder OM’s blishøns og ænder, som jævnligt får besøg af en sulten skarv, som samtidig med sit skarpe blik holder nøje øje med, hvad der sker af forårsaktiviteter i havnebassinet. ”Nu lokker atter de lange veje”, således starter Sigfred Petersens forårsvise om skærslipperen, der mærker det spirende forår, og derfor må af sted. Med en mindre omskrivning, så kunne det også siges således ” Nu lokker atter den lyse tid”, og det betyder, at vi sejlere endelig lokkes ud af den hjemlige landfaste kahyt, og sætter kursen ned til havnen med kortere og kortere mellemrum for lige at se, hvordan det går med båden, og om der er nogle, som er gået i gang med bundmalingen og andre af forårets sysler. Vi er måske ikke havets vagabonder, men der er vist ikke megen tvivl om, at vi også lokkes ligesom vagabonden i sangen. Ved sæsonstart lægges mange planer for alt det, man gerne skulle nå at få sejlet, inden båden skal på land igen. Mange af os må jo desværre oftest konstatere, at der i sidste sejlersæson ej heller blev sejlet så mange sømil, som vi havde håbet på af den ene eller anden årsag. Mange har med garanti fra den afslappende sofa fulgt Mikkel Behas to sønner, Theis og Emil, på eventyr og uforglemmelige oplevelser på de store oceaner i udsendelserne ”Kurs mod fjerne kyster” eller den efterhånden ældre sejler Troels Kløvedal ”Nordkaperen i Grækenland”, som fortsat holder kursen og sine livsmål: At sejle er at leve! Forhåbentlig bliver vores egne maritime drømmesommer 2016 indfriet, hvis man blot starter motoren, smider sine fortøjninger, sejler ud af OM og sætter sin egen kurs nordpå! Vi kan med andre ord alle glæde os over, at vi nu er gået mod lysere tider, samt endnu en sejlersæson venter på os med nye maritime udfordringer og oplevelser. Oprindelig skulle dette nummer have været udkommet 1. april – hvilket selvfølgelig ikke er en aprilsnar! Håber ej heller, at der var OM’ere, der blev maritimt aprilsnarret! Eftersom der først var generalforsamling den 3. april, og jeg gerne ville have en opdatering af den nye bestyrelse med i bladet, udkommer Kikkerten først nu. OM´s nye Aktivitetskalender for 2016 finder du midt i bladet. Igen i år er der et hav af spændende aktiviteter; så hæng denne op på opslagstavlen og husk at sætte et stort kryds i din kalender. Derudover er det en god idé med jævne mellemrum at holde øje med klubhusets opslagstavle, når der sker noget nyt i klubben, da det jo ikke alt, der når at komme med her i Kikkerten! Du kan læse OM’s ”Sidste nyt” på OM’s hjemmeside: www.odensemotorbaadsklub.dk


Side 4

KIKKERTEN Kassereren har ordet

Kære OM’ere Vi er nu startet på en ny sæson, hvor mange nye medlemmer melder sig ind, og der er igen mange mennesker at se på havnen. Det er dejligt at møde så mange medlemmer efter det lange kølige og regnfulde forår. Jeg har desværre kunnet konstatere, at der har været en del fejl i vort kontingentopkrævningssystem, hvorfor det sidste nye er, at det nu er blevet lavet sådan, at medlemmer selv kan henvende sig til vor revisor på mail og stille spørgsmål til opkrævninger på lmj@regnadm.dk. I mailen skal der stå jeres og klubbens navn, samt det problem, der måske er. Hvis du har et spørgsmål omkring strøm, kan du henvende dig til havnemesteren. Jeg har sagt det før, HUSK nu at informere mig om nye tlf.nr., e-mail og ikke mindst adresseændringer. Jeg får jo ikke disse automatisk! Ellers vil jeg ønske jer alle en rigtig god sejlersæson, hvor I viser OM-vimplen i de mange danske havne. Mange sommerhilsner Kassereren Kenneth Jørgensen Tlf.nr.: 23 40 90 04 / kennethjg6@gmail.com

Klubformanden har ordet Kære medlemmer Så starter vi op på den nye sæson, hvor jeg håber på stor opbakning som altid. I hverdagen går det godt i vores klubhus. Vi har dog haft en del problemer med vores kloaker, som lige nu er under udbedring. Jeg håber dog snart, at det er løst. Der kommer også en del udlejninger her i konfirmationstiden, hvorfor det ikke er muligt for fastboende at bruge køkkenet. Så jeg henstiller derfor til, at man viser hensyn, når klubhuset er udlejet. Her i april måned havde vi vores årlige generalforsamling, som startede med kaffe og rundstykker, og aktivitetskalenderen for 2016/17 blev fremlagt og godkendt. Lørdag den 7. maj har vi vores standerhejsning, og der kan man sige, at sæsonen er startet og måske tilmed sommeren I juni afholder vi Sankt Hans med bål og grill, så hvis du/I skulle have lyst til at lave heksen i år, er du/I meget velkommen til det. Klubben skaffer selvfølgelig, hvad der evt. skal bruges dertil. Det kunne være sjovt, hvis en anden ville gøre det i år Jeg vil slutte af med at ønske alle medlemmer en god sommer og sejlsæson. Go vind i bølgerne. Husk pas godt på hinanden derude Venlig hilsen jeres klubformand Conni

STØT ANNONCØRERNE FOR DE STØTTER DIT BLAD


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 5

Referat af OM’s Generalforsamling søndag den 3. april 2016 1. Valg af dirigent: Cristian Miethe 2. Valg af sekretær: Walther Christiansen 3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 4. Formandens beretning: Formand Jørgen Hansen beretter, at der har været tale om et forholdsvis stille og roligt år, men med mange OM-aktiviteter og istandsættelse af klubhuset. Sluttelig takker formanden af for et godt samarbejde med Bestyrelsen. 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Dette fremlægges af OM’s revisor Tina Berg Svendsen. Tina giver en meget grundig redegørelse for regnskabets opsætning samt gennemgår herefter OM’s årsregnskab. OM’s regnskab godkendes; der var jo tale om positive tal! 6. Fremlæggelse af budget: OM’s budget fremlægges ligeledes meget uddybende af OM’s revisor Tina Berg Svendsen. Budgettet vedtages. 7. Indkomne forslag (6 i alt): a) Kassereren foreslår, at hvis en bådejer selv ønsker at flytte til en ny bådeplads i havnen, vil det pga. ekstraudgifter til revisoren komme til at koste 200 kr. Forslaget vedtaget b) Forslag om at havnemesteren får en havneassistent/medhjælper. Ikke vedtaget c) Forslag om at en bådejer ikke blot kan udlåne sin båd ud til andre (ikke medlemmer af OM), hvor disse frit kan benytte klubbens faciliteter på lige fod med bådejeren uden at betale. Det vedtages, at loven skal håndhæves. d) Forslag om at fastboende i både i OM skal betale et aftalt beløb for at benytte klubbens faciliteter, hvilket har resulteret i bl.a. ekstra rengøringsudgifter. Forslaget resulterede i en diskussion om en general kontingentforhøjelse for alle, for at undgå splid medlemmer imellem. Ikke vedtaget e) Forslaget om kontingentforhøjelse for støttemedlemmer på 50 kr. pr. halvår. Ikke vedtaget. f) OM’s dieseltank er efterhånden gammel. Skal denne udskiftes med en ny eller blot skrottes? Hvis tanken skrottes, vil det resultere i, at det ikke længere bliver muligt at købe diesel i OM. Det vedtages at dieseltanken bliver skrottet. Fortsættes side 6


Side 6

KIKKERTEN Generalforsamling søndag den 3. april 2016

8. Valg af bestyrelse ifølge § 9 stk. 4 - Her vælges følgende: Formand:

Carsten Mortensen

Kasserer:

Kenneth Jørgensen

Havnemester:

Patrick Kildeholm

Bestyrelsesmedlem 1: Jens Chr. Pedersen Bestyrelsesmedlem 2: Kent Jørgensen Bestyrelsessuppl. 1:

Paw Hansen

Bestyrelsessuppl. 2:

Kim Møller

Klubmand 1 år:

Mary Petersen

Revisor 1:

Jesper Jensen

Revisor 2:

Cristian Miethe

Revisorsuppl:

Carsten Larsen

Beddingsmand:

Jørgen Munk

Beddingsmandsuppl: Simon Sidelmann 9. Klubhusformand fremlægger aktivitetsplan for det kommende år. Klubhusformanden gør opmærksom på en prisændring for gæsters deltagelse i arrangementer Aktivitetsplanen vedtages 10. Eventuelt: Klubformanden varsler en prisstigning på øl/vand til 10 kr. Referent: Walther Christiansen

Jeg har allerede sat kryds i min kalender – hvad med har dig? 23. april: Årets første arbejdsweekend kl. 9 7. maj:

Standerhejsning kl. 10 Spisning kl. 13 Tilmelding og betaling senest den 4. maj Pris: medlemmer 50 kr. – gæster 150 kr.

23. juni:

Skt. Hans i OM Der grilles pølser kl. 18 Bålet tændes ca. kl. 20 Tilmelding og betaling senest den 14. juni Pris: medlemmer 25 kr. – gæster 50 kr.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 7

Husk det nu: Der er både skrevne og uskrevne regler Hensynsfulde gæster er velkomne I danske havne og på ankerpladser er det god tone at efterleve de skrevne og uskrevne regler om takt og tone, natur og miljø. Egentlig er det meget let at være en velkommen gæst igen og igen, man skal blot opføre sig på samme måde, som man forventer, at andre gør. Blandt sejlere er der heldigvis en udtalt vilje til at være venlig og hjælpsom, men ofte sker det, at sejlere desværre er afstandstagende overfor andre. Det opleves, når man søger havneplads og er nødt til at ligge udenpå andre både, fordi der ikke er en ledig pæleplads, markeret med grønt skilt. I Danmark betyder grønt skilt, at man er velkommen til at benytte pladsen. Rødt skilt betyder, at pladsen ikke må benyttes, da bådejeren snart kommer tilbage. Begrebet privat bådplads bruges ikke i danske havne. God havneskik I Danmark har vi sjældent mange gæstepladser, man ligger flere både uden på hinanden. God skik er derfor at hjælpe den næste båd med fortøjningerne. Man sørger for spring i begge ender og rigeligt med fendere. Både af samme størrelse bør ligge uden på hinanden, og at man forsøger at udnytte kajpladsen bedst mulig. Det siger sig selv, at når man passerer nabobåde, er det med rent fodtøj eller på strømpesokker, og skibshunden bæres så kløerne ikke ridser nabobådene, og man går altid over fordækket - aldrig gennem cockpittet. Der skal altid være plads til én til, så joller, surfbrætter og gummibåde anbringes aldrig midtskibs. Det ikke god skik at lade familiens yngste lege i havnebassinet i joller med påhængsmotor, ligesom badning i havne er farligt og forbudt. God tone er naturligvis, at man tager hensyn til andre, så man hører ikke musik eller VHF for fuldt drøn, og det er klart, at festen stopper senest ved midnat. God tone er også, at man ikke kører med motor eller generator i havnen, så naboer generes af støj og dieselos. God tone er også at benytte havnens sanitære faciliteter, med mindre man har holdingtank. Vask kun båden, hvis havnen tillader det, og uden rengøringsmidler! God skik i naturen og på ankerpladsen I Danmark er vi alle meget velkomne til at bruge naturen. Vi må færdes overalt i statsskove og på offentlige strandarealer. Hunde skal føres i snor fra 1. april til 30. september. Der er dog nogle helt enkle regler, som vi alle bør overholde, når vi går på opdagelse i naturen. Næsten alt er privat i Danmark, hvorfor der er der begrænsninger i vore udfoldelsesmuligheder. Fx går man ikke går i land ud for beboelse og efterlader sin jolle på privat strand. Som hovedregel må man færdes til fods mellem kl. 7 og solnedgang på alle privatejede strande nedenfor sammenhængende landvegetation, men man må ikke tage ophold og bade eller efterlade jollen nærmere end 50 m fra beboelse og 150 m fra landbrugsejendomme. I private skove må man kun færdes ad stier og anlagte veje. I private skove under 5 ha kan ejeren ved skiltning begrænse offentlighedens adgang. Skove under 5 ha findes tit på de små øer, derfor er det naturligt, at vi som naturgæster udviser al mulig hensyn – vi er jo gæster på privat område. Det er ikke tilladt at lave bål på stranden; griller man i land, så ryd op og tag dit affald med dig. Husk på, at der kommer andre efter os, så efterlad naturen, som du fandt den!


Side 8

KIKKERTEN Test din maritime viden

Afprøv dine maritime kundskaber eller få dem opdateret. Svarene finder du side 17. 1: Hvad er en kompaslinje? 2: Hvordan virker CO2 som slukningsa) Den korteste vej mellem to punkter middel? b) En linje, som danner samme vinkel med a) Kvælende, men ufarligt for mennesker enhver meridian, den skærer b) Afkøler det brænde materiale c) En ret linje, der trækkes i et søkort, fra c) Kvælende, men farligt for mennesker kompasset til den magnetiske nordpol 3: Hvad forstås ved det indre territorial4: Vejrudsigten melder om ”ringe sigt”. Hvad betyder det? farvand? a) Havområde inden for basislinjerne a) Sigtbarhed på 0 km b) Havområde uden for basislinjerne b) Sigtbarhed på ½ - 2 km c) Sigtbarhed på 2 – 10 km c) Ferskvandssøer og åer 5: Kan du komme i en situation, hvor du 6: Hvorfor er det vigtigt med orden og må handle på tværs af søvejsreglerne? renlighed i motorrummet? a) Ja, for at afværge en overhængende fare a) Det ser pænt ud b) Ja, hvis du frygter at et andet skib ikke b) Så bliver man ikke snavset, når motoren vil overholde reglerne tjekkes før en sejlads c) Nej, aldrig c) For at minimere brandfaren 7: Hvad er problemet med bundmalinger? 8: Din GPS viser 55o41,3´N - 12o36,1´E a) De er alt for dyre Hvor i verden befinder du? b) De indeholder metaller/kemikalier, der a) Odense Motorbådshavn dræber levende organismer b) København c) De skal skrabes helt af hvert år c) Horsens 9: Hvilke krav skal opfyldes, hvis du har 10: Hvorfor er det en god idé at male brændstoftanken under dæk? motorrummet i lyse farver? a) Udluftningsrør og påfyldningsrør skal a) Det er hyggeligt være ført til dæk b) Man får en højere salgspris for båden b) Den må kun bruges til diesel c) Så er det lettere at opdage utætheder, fx c) Den skal fyldes helt i sommerhalvåret udsivning af brændstof 11: Hvilke lyssignaler viser et skib, som 12: Du nærmer dig en krumning, hvor ligger stoppet og er begrænset i sin evne til andre skibe kan være skjult for dig. Hvilket at manøvrere? lydsignal afgiver du? a) Rød – hvid – rød, lodret over hinanden a) 1 kort tone b) Rød – rød – rød, lodret over hinanden b) 1 lang tone c) Hvid – rød – hvid, lodret over hinanden c) 1 lang, 1 kort, 1 lang tone 13: Hvilken del af motoren bliver varmest 14: Hvor langt skal man normalt holde sig og kan frembringe antændelsesfare? fra Offshore konstruktioner og anlæg? a) Brændstoffilteret a) 0,25 sømil b) 2 sømil b) Udstødningssystemet c) Krumtappen c) 12 sømil Skipper Hans har sat fuld turbofart på sin båd ”Suset” syd for Samsø med kurs mod Fyns Hoved, da han pludselig over VHF’eren bliver prajet af et søredningsfartøj. - Ohøj skipper der. Er du klar ikke over, at din kone faldt overbord ca. 2 sømil agterude? - Nå for pokker, tak for meldingen, jeg troede faktisk, at jeg lige havde mistet min hørelse!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 9

Så er vi igen kommet ind i et nyt år og dermed OM-sæson 2016, efter at både jul og nytår er vel overstået. Traditionen tro indledes denne altid med en nytårskur, hvor man kan sige farvel til det gamle sejlerår, takke for mangt en klubaktivitet, samt ønske hinanden et godt nytår med tak for året, der gik. 45 OM’ere havde husket at sætte kryds i kalenderen ud for lørdag den 9. januar, hvor festudvalget havde dækket op til et veldækket og hyggeligt ta´selvbord, som altid er en kæmpe udfordring til de små maver. I erkendelse af julemadens virkninger kan det måske diskuteres, hvorfor det egentlig hedder en nytårskur; for der røg endnu engang ens gode nytårsforsætter. Men en stor tak til Conni og Mary, som grundet Carstens sygdom havde haft ekstremt travlt, for endnu en perfekt og rigtig hyggelig nytårskur! Efter Connis velkomst gik vi om bord med ”kuren”, som bl.a. bestod af: mange slags sild, lun leverpostej med ristede champignon og bacon, hjemmelavet rullepølse, hamburgerryg med grønlangkål, frikadeller, æbleflæsk, samt et hav af andre lækkerier. Sluttelig var der ostebord + kaffebord med Jørgen Milos superlækre hjemmebag – ostekagen var bare guf!

Husk du kan se mange flere fotos på Facebook – Odense Motorbådsklub.


Side 10

KIKKERTEN Veteranfest i Odense Motorbådsklub 2016

OM’s veteranfest er af nyere dato, idet den blev søsat og afholdt for første gang i 2015. Opfinderen af veteranfesten er Basia, som en lun sommeraften sad ganske alene i sin have. Alt var så stille og tyst; ingen lyde fra Odense Motorbådshavn, kun fuglene kvidrede i baggrunden, hvorfor hun begyndte at drømme sig tilbage til de gode, glade, gamle dage og det sociale samliv sammen med personer, som for alles vedkommende nu er blevet et par dage ældre; men alle har haft uforglemmelige sejlerminder sammen. Klokken 13 ringede skibsklokken, hvilket var signal til at gå til bords i den flot maritime festpyntede festsal. Basia bød de 54 fremmødte velkommen, som også i år var kommet fra nær og fjern. Conni havde sørget for ostemadder og smørrebrød, så det var bare med at gå om bord.

Efter spisningen var der kaffe/te og kage. Det er vist ingen hemmelighed, at mangt en OM’er også har en sød tand, som altid bliver fristet og ikke kan modstå Jørgens Milos bagværk og har en stor passion for hans ostekage. Se opskriften på denne på side 10. Ved veteranfesten var der en flaske god vin på højkant til den person, som kunne finde flest fejl i de små signalflag ved siden af festsalen. Besynderligt nok troede mange i første omgang, at der var tale om signalflagene i festsalen, men disse ganske korrekte. De er faktisk OM-hjemmelavede, hvor de blev klippet, håndmalet og syet i onsdagsklubben helt tilbage engang i 1980érne. Hvem den heldige vinder blev, kan du se side 10. Kikkerten, som i år var trykt i en veteran-udgave, blev ligeledes studeret grundigt, idet det jo kun er aktive medlemmer, som normalt får bladet i papirudgave. Alt i alt var det en rigtig hyggelig fest, som for nogles vedkommende blev meget sent! Beklager, men desværre har Kikkerten pladsproblemer mht. fotos. Dog kan du, hvis du tør, se mange flere på OM’s facebook side. Mange veteranhilsner og på gensyn næste år Karen-Margrethe


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 11

Jørgen Milos ostekage Mange OM’ere var meget fascinerede af Jørgen Milos superlækre ostekage både ved nytårskuren samt veteranfesten. Ved begge fester, skulle man være meget hurtig for at få en smagsprøve på denne, da den lynhurtigt var spist! En ostekage (også kaldet cheesecake) er i princippet en sprød kiksebund med et fyld af frisk ostemasse, som smager af lidt ost. Bunden kan laves både med fine eller grove digestive-kiks. Du kan også selv lave en hjemmelavet ostekage. Prøv f.eks. at Google dig frem, og du vil finde mange spændende opskrifter og smagsprøve disse – men hermed et stort SOS – din søde tand blive afhængig af de mange fristelser! Start evt. med denne opskrift: Ingredienser:

Ostekage Tænd ovnen på 175o

250 gram digestive kiks 1 tsk. stødt kanel 100 gram smør 500 gram naturel flødeost 3 æg 2 dl. sukker 2 dl. vaniljesukker

Knus kiksene og bland krummerne med smeltet smør og kanel. Tryk massen ud i en tærteform op af siderne. Bages i 5 min. Brug håndmikser og pisk osten. Rør æg, sukker og vaniljesukker i. Hæld massen i skallen og bag den i 45 min. Afkøl kagen og sæt den i køleskab til servering

Pynt: 3½ dl. Piskefløde – Bær eller frugt til pynt (f.eks. kiwi eller jordbær)

Signalflagkonkurrencen Ved veteranfesten var der en flaske god vin på højkant til den person, som kunne finde flest fejl i de små signalflag ved siden af festsalen. Redaktionen, som har fået tilsendt flere gode bud på fejl, men kan afsløre at der var tale om ikke mindre end 4 fejl! Den heldige vinder, der fandt flest fejl, og dermed blev vinderen af 1 flaske god rødvin, blev: Erland Juhl Jørgensen Et stort tillykke herfra! Præmien kan afhentes i klubhuset hos vores klubformand Conni. Du kan læse meget mere om signalflag bl.a. på: www.sejlerlinks.dk/flag Skulle du skulle få lyst til at lave et maritimt ophæng/tæppe, så prøv nedenstående link: www.oocities.org/hobby_dk/Signalflag.html


Side 12

KIKKERTEN

Hvornår og hvem opfandt egentlig kikkerten? En god kikkert er et must om bord på et skib også anno 2016; men det er nok de færreste, der ved, hvor ideen og opfindelsen stammer fra. I ældre kilder kan man læse, at der faktisk var ikke mindre end tre forskellige hollændere, som i 1608 opfandt kikkerten uafhængigt af hinanden. En af disse var brillemageren Hans Lippershey, som en dag så et par drenge sætte to linser op i forlængelse af hinanden, så de pludselig kunne se naboens vejrhane i et forstørret billede. Hans Lippershey tog straks ideen til sig og forbandt de to linser i et langt rør – og vupti, pludselig havde han en smart ”kigger”. Fluks præsenterede han sin idé for den hollandske regering, som købte en hel del kikkere af brillemageren. I 1608 indsendte Hans Lippershey en patentansøgning på sin idé; men da to andre optikere ligeledes mente, at det var deres patent, blev ideen erklæret offentlig. De hollandske kikkerter, som kunne forstørre tre gange, blev hurtigt en stor succes og en særdeles eftertragtet vare. I 1609 kopierede astronomen Galileo Galilei ideen og eksperimenterede sig frem til et nyt instrument – teleskopet - som kunne forstørre op til 20 gange, hvormed bl.a. 4 af Jupiters måner blev opdaget. Kikkerten blev med andre ord opfundet via tilfældige eksperimenter i Holland i 1608.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 13

På denne side kan du gratis indrykke dine maritime køb/salg/bytte-annoncer Sælges: Mange andre maritime småting – Ring og hør på tlf.: 23 45 57 58 Sælges: Play2sail – PC spil med 12 moduler - Pris: 100 kr. tlf.: 25 69 58 80 Sælges: Teaktræsholder for øl & mobiltelefon tlf.: 22 95 93 53

Lørdag den 16. april er det sidste gåtur for denne sæson. Vi starter selvfølgelig op igen til efteråret, så hold øje med opslagstavlen i Klubhuset. Hilsen Jette


Side 14

KIKKERTEN Maritim Krydsord

Det går lystigt til på en lille en havneknejpe i Korsør. Pludselig henvender en sømand sig til en flok let levende damer og siger: - Jeg vil betale 10.000 til den af jer, der vil gå med ombord på mit skib og gøre det på min måde! En af pigerne melder sig hurtigt, og de går sammen ud langs kajen, hvor en lille coaster ligger fortøjet. Halvvejs oppe af falderebet spørger pigen: - Hvad er egentlig din måde? Hvortil sømanden hurtigt svarer: På kredit selvfølgelig!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 15

Spørgsmål til Maritim Krydsord Vandret: 3. Maritimt ord for tørresnor til vasketøj 5. Skibsanlægsplads lavet af træ ved havn 9. 6 fod = 1,86 meter = 1 … 11. Maritimt ord for en spand 12. Betegnelse for et skibs agterste del 13. At hale et skib frem med tove gennem kanal 15. Andet ord for søsyge 17. Maritimt ord for skibsdagbog 19. Maritimt ord for venstre skibsside 21. Vandets blanke overflade ved vindstille 23. Kølens nederste agterste del kaldes en … 25. Et skibsur slår altid i … 27. Øverste kant på et skibs side 30. Navn på elektronisk dybdemåler 32. En mindre bølge mellem bølgetoppene 33. Hvilken farve er styrbords lanterne 34. Maritimt ord for lystbådehavn 37. Kompasmisvisning pga. skibets jerndele 38. Maritimt ord for kort stykke tovværk 39. En ”stødpude” som beskytter fribord

Lodret: 1. Maritimt ord for køkkenet på et skib 2. Instrument til måling af skibets fart 4. Den synlige grænselinje mellem himmel og hav 6. Dåbshandling ved passage af ækvator 7. Hul med metalforing for gennemføring af kæde 8. Ældre måleinstrument af himmellegemers højde 10. OM’s klubblad hedder … 14. Et skibs første rigtige togt efter søsætningen 16. Åbning i skibsside til afløb for vand fra dækket 18. Stage med krog og spids i den ene ende 19. Maritimt ord for rengøring og opvask 20. Navn på mindre sandbanke eller grund 22. Maritimt ord for at tømme skibet for vand 24. Den del af skibssiden, som ligger over vandet 26. Maritimt ord for bådstige eller trappe 28. Ovenlysvindue anbragt i skibsdæk 29. Skibsinstrument som viser kursen 31. Rækværk på skibssiden over dækket 35. Kugleformet knop til kasteline 36. Gl. mål lig 1/8 tønde = ½ anker = 16,424 liter


Side 16

KIKKERTEN Ludo-turnering 2016

Lørdag den 27. februar blev der afholdt Ludo-turnering. Efter morgenskafningen kl. 10 med kaffe/te og rundstykker kunne Conni for tredje gang i OM’ historie byde de 20 meget forventningsfulde spillertilmeldte samt de mange tilskuere velkommen og orienterede om ludo-spillets regler. Herefter gik de 5 borde i gang; der blev rigtignok gået til brikkerne, og terningerne rullede lystigt på bordene, for ikke mindst æren og den flotte pokal var på spil. Heldigvis havde vores elskede klubformand Conni været forudseende; for det er jo aldrig sjovt at lide sit Waterloo og bare må gå ud af turneringen før finalen, hvorfor hun havde sørget for sjove trøstepræmier til alle efterhånden disse måtte melde pas, hvilket da også fik de slåedes smil frem! Kort før kl. 13 var de 4 finalister endelig fundet. Inden den store finale var der en puste- og spisepause, hvor alle fik lidt godt at spise: smørrebrød, kaffe/te + Jørgen Milos drømmekage. Ludo-turneringens 4 finalister tog sig alle en dyb indånding inden det store slag, for nu var det virkelig alvor og med at holde hovedet koldt, for hvert et terningekast og flytning af brikker vil blive altafgørende. De 4 finalister var: Mark, Conni, Marianne og Anja. Efter mange nervepirrende træk og 1½ times spil kunne årets OM Ludo-mester 2016 endelig kåres! Resultatet blev: Nr. 1: Marianne Nr. 2: Anja Et stort tillykke til Marianne herfra, som frem til næste år har æren af Stormestertitlen samt den eftertragtede pokal, hvorpå hendes navn vil blive indgraveret. Du kan for øvrigt se små videofilm fra finalen på OM’s facebook side!

Interessen for Kikkertens julekonkurrence, hvor der var sat en god flaske rødvin på højkant, var megastor! ◄ Se løsningen på de 5 fejl her. Den heldige vinder blev: Basia Hradec Et stort tillykke! Præmien kan afhentes i klubhuset hos klubformand Conni


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 17

Maritime boganmeldelser Politikens bog om kryddersnaps af Anne Hjernøe Politikens Forlag - 160 sider - Pris: 200 kr. Mangt en dansker nikker genkendende til den iderige tvkok Anne Hjernøe, som forstår at trylle med alskens lækkerier, hvilket også gælder en god dram, når naturen skal på flasker. I et letlæseligt sprog beskriver bogen alt det grundlæggende, som man har brug for at vide, når man i gang med at fremstille kryddersnaps. Bogen kommer rundt om krydder-snapsens mange facetter: kulturhistorie, folkemedicin, botanik, teknik, samt et hav af klassiske og spændende nye opskrifter på både bær, krydderurter og frugter året rundt, så der er absolut ingen undskyldninger for ikke at kunne byde på en skål om bord på skibet med en velsmagende hjemmelavet dram i egen eller næste havn. Bogen er rigt illustreret med indbydende farvefotos af fotografen Lotte Rump med appetitvækkende, stemningsfulde, duggede glas og flasker, som vil få mundvandet frem hos enhver sejler. Bagerst i bogen findes en god oversigttabel med sæson og indsamlingstabel over velegnede planter, bær og frugter samt indsamlingssteder. Hop derfor blot i land, brug naturen som vidunderlig skattekiste, som vil gøre enhver sejler snaksaglig. Advarsel: På side 23 kan du se opskriften på en god vodkamelon til en god sommerfest. Roald Als & Poul Einar Hansen Blød front – Et vrissent blik på Danmark 2010 – 2015 Politikens Forlag – 224 sider – Pris: 300 kr. At billeder siger mere end 1000 ord gælder så sandelig også for Politikens kendte satiriske tegner Roald Als, når han med sine sylespidse penne og farver går i gang med at tegne et vrissent karrikaturblik over danske politikeres store og små skandaløse synder i perioden 2010 - 2015 uden at gå over stregen, men som fluks erindres, afkodes og forstås af læseren. Bogen indeholder et fyldigt udvalg af knap 300 tegninger bragt i Politiken og Blæksprutten, som understøt-tes af en uddybende tekst af Poul Einer Hansen. At lave satiretegninger og portrættere personer som Helle Thorning-Schmidt, Lars Løkke, Blå Bjarne, Søren Pind, Paven, Prins Henrik & Margrethe etc., så det ”ligner”, er faktisk en stor og svær kunst; men Roald Ask mestrer denne kunstart til perfektion. Derudover forstår han at krydre disse kunstværker med sjove og finurlige detaljer! Her er med andre ord tale om en Danmarkskrønike fortalt med underholdende lune og uforglemmelig satire. Nyd den, for der er masser at grine/græde over! Svar på spørgsmålene ”Test din maritime viden” side 8: 1.b – 2.c – 3.a – 4.c – 5.a – 6.c – 7.b – 8.b – 9.a – 10.c – 11.a – 12.b – 13.b – 14.a


Side 18

KIKKERTEN

Og det var Danmark – Kalender 2016 af Morten Ingemann 366 sider - vægt 790 gram - Ekstra Bladets Forlag – Pris: 150 kr. I 2004 vandt Morten Ingemann Ekstra Bladets konkurrence ”Stribejagten”, og har siden tegnet et utal af striber, som dagligt har sin faste plads i Ekstra Bladet. Ved årsskiftet har det været en mangeårig tradition at udsende Og det var Danmark-striber som en bordkalender i formatet 21,5 x 10,5, som mangt en dansker enten lader sig forarge over eller får sin daglige humoristiske og muntre vits. Tegneren tager både kendte, politikere og de kongelige under kærlig behandling; men først og fremmest beskæftiger han sig med os danskere i meget bred almindelighed. Persongalleriet er ganske stort og forsynet med ret så besynderlige navne, som kommer med dagens vits – en vits, som desværre ofte viser sig at være genbrug eller ”lånt” fra andre komikere og dermed et plagiat! Dagens tegning med vits kan du se på: www.ekstrabladet.dk/ingemann eller se et eksempel her i Kikkerten på side 26, hvor et mågepar fra Helsingør forgæves forsøger at komme i kontakt gæstemågen Cornelius fra Helsingborg. Manden i månen af Hans Hedegaard Andersen Forlaget Gladiator – 208 sider – Pris: 269 kr. I romanen følger vi sømanden Lasse samt et hav af bipersoner, der alle flakker noget forvirrede rundt i tilværelsen. Heldigvis er der forrest i bogen en oversigt over det kæmpestore persongalleri, som må siges at være ganske mange ift. romanens længde. Romanen starter og slutter på Sri Lanka, hvor Lasse har taget sig et pit-stop. Som ganske ung stævnede han ud som dæksdreng på fiskekutter for at ende som styrmand på et stort containerskib. Beskrivelsen af livet til søs er romanens bedste waypoints. I 2004 har Lasse og 3 gamle venner besluttet sig for at fejre nytår sammen i Thailand, hvilket får fatale, dramatiske efterdønninger for alle, idet den grusomme tsunami den 26. december ramte bl.a. Thailands kyst og kostede tusindvis af mennesker livet. Romantitlen er måske et lidt besynderligt valgt, men stammer fra Lasses ekskæreste, som i forelskelsens tid kaldte ham for Manden i månen. I årtusinder har vi mennesker kigget op mod Månen, set mørke skygger, som kan ligne forskellige figurer med alt fra kvinder, fabeldyr, mørke områder, som har fået navne som bl.a. Stilhedens hav. Bogens layout gør den meget læservenligt, hvorfor den er hurtigtlæst, hvis man her i den kommende sejlersæson skulle ligge underdrejet og giver ikke mindst stof til eftertanke.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Af Henrik Bach

Side 19

Sejlads mod Norge og Sverige

En af mine bedste venner siden gymnasietiden er norske Helge Fasting, der kom til Århus Katedralskole i forbindelse med et udvekslingsprogram, vist noget med gymnastik eller boldspil. Vi blev straks venner, og Helge deltog ivrigt i festerne og værtshus-besøgene. Vi var midt i vores Sturm und Drang-tid. Han vendte hjem til Norge og blev student, hvorefter han drog tilbage til Århus for at studere medicin. Jeg havde på det tidspunkt en dejlig sejlbåd, en spidsgatter, en fuldblods dansk klassiker. Og Helge viste sig som en udmærket gast - hans far var kaptajn på Norske-AmerikaLinien. Helge og jeg kom siden til at sejle meget sammen. Da Helge var blevet læge og var kommet til penge, anskaffede han sig en dejlig havkrydser, som vi tilbragte nogle somre i sammen med hans dejlige hustru, Ulla. Det første hav, vi krydsede sammen, var Skagerrak. Vi stod ud fra Skagen og satte kursen mod Arendal på Sørlandet. Helge blev ramt af det, der kan ramme alle gode sejlere: søsyge. Under heftige opkastninger tabte han brillerne, og jeg satte et tydeligt kryds i søkortet der, hvor de gik til bunds på et par hundrede meter vand. Vi sejlede natten igennem, og i morgengryet kunne vi se Arendal Fyr. Vores bestik havde været perfekt. Vi gjorde fast og gik i land for at strække sejlerbenene. Vi snakkede om, hvad vi skulle spise til aften. Jeg syntes, at vi havde fortjent en stor rød engelsk bøf. Vi standsede ved en slagter-forretning og betragtede varerne gennem butiksruden. I en stor lerskål lå en amorf, blågrå masse med et prisskilt. - Neeej -, udbrød Helge med ægte forelskelse i stemmen, der næsten brækkede over af rørelse, - Lungemos! Nu var det min tur til at få bræk-fornemmelser. Vi spiste hver sin ret om aftenen. Vi sejlede rundt på Sørlandet i uges tid og besøgte bl.a. Krageøy, nordmændenes svar på Hornbæk. Det norske Sørland, det sydlige ø-hav, er grønt i modsætning til den vestsvenske skærgård. Der er masser af vegetation på de norske øer, nok fordi de ligger i læ for vestenvinden. Den svenske skærgård er gold og bar. Her har vestenvinden frit spil, og det saltmættede bølgeslag har udryddet de fleste planter. Fortsættes side 20


Side 20

KIKKERTEN

Fortsættelse fra side 19 Vor næste destination var Lysekil i den svenske skærgård, nord for Göteborg. Her havde Helge virket som ung doktor, mens han endnu læste medicin. Lysekil kendte jeg fra tidligere besøg og ophold i de såkaldte kurmannske villor et par ejendommelige huse på havnen, bygget af en excentrisk svensk læge i vikingestil. De tilhørte en familie, hvoraf en efterkommer hørte til blandt mine venner, mens jeg var journalistelev i Det Berlingske Hus. Svenske læger nyder det privilegium, at de på recept kan rekvirere finsprit, hospitalssprit dvs. ren alkohol på apoteket. Helge havde mange venner fra sin tid i Lysekil (ikke mindst blandt de unge sygeplejersker på lazarettet), som det lokale hospital blev kaldt. Vi blev inviteret til fest og ville bringe lidt sprut med til at berige den svenske punch med. Helge havde endnu en svensk receptblok, og vi begav os til apoteket. Helge udskrev recepten og smed den på disken til en smuk ung ekspeditrice. Hun kastede et blik på blanketten, rødmede, så op, smilede og udbrød: Hej, Helge! Han havde vist været der før. Under sine ophold i Lysekil havde Helge stiftet bekendtskab med en ejendommelig original Gus Eriksén, der boede på et lille, nedlagt bådeværft i Oxevik syd for Lysekil. Helge og Gus havde mødt hinanden, da Helge arbejdede på lazarettet som medicinstuderende Gus var kommet humpende til skadestuen med en skadet fod, som Helge reparerede, dermed indledtes et forhold mellem de to, som kan sammenlignes med det, der bestod mellem Androkles og Løven. Gus var bådebygger og havde tidligt indset, hvilken betydning glasfiber ville få for fremstilling af fritidsfartøjer. Derved skabte han sig en formue, der nogle år senere satte ham i stand til at købe en stor, flot tomastet ketch, som ham købte i Singapore og sejlede alene hjem til Sverige. En båd, som Gus og jeg siden skulle komme til at sejle sammen i det græske øhav. Fortsættes side 21


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 21

Fortsættelse fra side 20

Oxevik-værftet med tilhørende stor og smukt restaureret beboelse var et vidunderligt sted i skærgården, fyldt til bristepunktet med familie og glade venner, deriblandt os fra Århus. Gus havde flere mere og mindre smukke døtre, som han vist gerne ville have afsat til Helge og mig. Gus var på flere måder ”et bjerg af urkraft” – også mht. vilje og stædighed. Blandt de mange gæster, der flokkedes i Oxevik om sommeren, var en billedskøn kvindelig tandlæge fra Göteborg, Saskia. Når jeg stod i den lille kabys og lavede morgenmad tidligt om morgenen, kom hun, splitternøgen trippende ud af bådebroen. Jeg kunne se hende i hendes fulde, velskabte legemspragt gennem den åbne luge til cockpittet. Hun var ufatteligt, næsten skræmmende skøn at skue, og jeg var som hypnotiseret. Hendes smukke bryster vippede over den mørke, dragende, trekantede uldtot, som prydede hendes køn. For enden af broen sprang hun på hovedet i vandet og svømmede et stykke på ryggen, så man kunne se både bryster og uldtot. Sikke et syn! Jeg var hypnotiseret, ør og svimmel og måtte støtte mig til kortbordet en stund for ikke at besvime efter den forestilling. Jeg var blevet lysvågen, og morgenæggene fik et par minutter for meget. Af Henrik Bach


Side 22

KIKKERTEN Skip - ohøj - vores fælles bekendte – rurerne!

Foto: Jacob Sandberg

Et af de tilbagevendende problemer, vi har med båden, er ofte begroningen, ikke mindst rurer på propellen. Rurerne er små krebsdyr med en kalkskal, som ligner et lille, hvidt vulkankrater. Selve dyret lever inde i huset og stikker sine lemmer ud af et hul i skallen. Lemmerne er lange, slanke fødder med tætte børster. Disse kaldes cirrer, og rurer fanger deres bytte med cirrerne. Når rurer først har sat sig fast, er de næsten umulige at fjerne. De fæstner sig med en sugekop, og pumper derefter vandet ud under foden, og når der er tørt, påfører den en lim, som er utrolig stærk. Rurer sætter sig kun fast, mens den er i larvestadiet, hvilket er i slutningen af og begyndelsen af juni. Den bedste måde at holde båden fri for dyret er derfor at sejle meget og bruge propellen i denne periode. Hvis ferien ikke lige ligger her, er det en god idé at køre med propeller nogle minutter hver dag. Det nøjagtige tidspunkt er usikkert, men ligger som nævnt i slutningen af maj og begyndelsen af juni. Det forlyder, at svenske Krydsarklubben hvert år udsender en advarsel, når larverne kommer. Angående propellen er der mange mere eller mindre kostbare midler på markedet, dog synes ingen at stoppe begroningen 100 %. Begroningen afhænger dog altid af lokal saltholdighed, temperatur og bådens brug! En havmåge hørte en dag følgende samtale 2 matroser imellem på det gode skib ”Mary”: - Hold da op! Nu kan det snart være nok! Hvorfor i alverden banker vores skipper dog sådan løs på vores ellers så søde og rare skibshund? Den gør da normalt ingen kat fortræd her ombord! Stor misforståelse! - Tja, som du måske kan se, har den igen lavet problemer her ombord, så mange, at skipper er blevet totalt gråhåret på bare en enkelt nat! - Hvordan dog det, hvad har den nu lavet af større ulykker? - Jo, ser du, den kom uheldigvis til at spise hans paryk i nat!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 23

Vodka-melon – En klassiker til en god sommerfest Anne Hjernøes opskrift fra bogen om Kryddersnaps: Du skal bruge: 1 vandmelon & 1 flaske vodka Start 3-4 dage før, den skal bruges. Køb en god, stor moden vandmelon, lav et smalt hul i melonen, der går ned over midten. Sæt en tragt i hullet og hæld vodka på. Lad melonen stå køligt og langsomt absorbere vodkaen. Hæld mere vodka på hver gang tragten er tom, det tager ca. 3 til 4 dage, før melonen har slugt, så meget den kan. Skær melonen i gode skiver og server den iskold.

Hvor stor var risikoen for at gå på grund i 1800-tallet? Nedenstående kort tegnet af J.S. Hohlenbergs viser, at der i alt var 6316 forlis/strandinger på Danmarks kyster i perioden 1858-1882. Det ses tydeligt, at grundstødninger forekom mest i det lavvandede Øresund (hvide prikker). De var mindre risikofyldte, og skibene kunne sejle videre. Ved Vesterhavet ser det anderledes ud; her symboliserer de sorte prikker totalforlis, der ofte gjaldt liv eller død. Det stormfulde Vesterhav gør den jyske kyststrækning til en af de mest barske i hele Europa. I dag er det heldigvis en mere sikker affære at sejle ud fra eksempelvis Thyborøn eller Hirtshals. MEN se også lige omkring Fyn!

Kilde: M/S Museet for Søfart


Side 24

KIKKERTEN Stemningsbilleder fra Odense Motorbådsklub

Pas på, for vores flittige OM-fotograf Lars Bosted er altid på pletten med et kanonskud, når der sker nyt i Odense Motorbådsklub!

Fotos: Lars Bosted


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 25


Side 26

KIKKERTEN

Vidste du, at en havhveps er en ret så giftig gople, som har meget lange fangarme med en kraftig gift. En havhveps har gift nok i sig til at kunne dræbe op til 60 voksne personer og kan dræbe på under ét minut. Bliver huden blot berørt af en havhveps, kræves der øjeblikkelig lægehjælp. Goplen kan blive op til 35 cm i diameter, og er en hurtigsvømmer med en topfart af 10 km/t. I Australien registreres der mindst et dødsfald forårsaget af den giftige gople hvert år. Den lever i tropiske farvande i fjernøsten og er mest aktiv fra oktober til maj. let ind, når et skib skal passere. Tv. ses det lille

Krydsordsløsning side 14:

Kirke


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

OM’s nyvalgte bestyrelse 2016

Side 27


55o 24,5` N – 10o 23,0` E

Odense Motorbådsklub – Kanalvej 122 – 5000 Odense C. www.odensemotorbaadsklub.dk

Deadline 1. Marts 1. Juni 1. September 1. December

Udkommer April Juli Oktober Januar

Indlæg til Kikkerten må IKKE lægges på den blå hylde; men sendes til Redaktionen dylan@vip.cybercity.dk Mange sejlerhilsner Karen-Margrethe Kikkerten udkommer 4 gange årligt. Bladet udsendes til alle medlemmer, udvalgte klubber, sponsorer samt annoncører for bladet.