Issuu on Google+

A A A A A . T Ü R K Ç E TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý 1. 7. Öncüldeki “içi dýþý bir olmayan insanlar” sözü, paragrafa “samimiyetsiz” anlamýný taþýmýþtýr. Yanýt: C A, B ve C seçenekleri “-dir” ekiyle tamamlandýðýnda cümleler “kesinlik” anlamý kazanmaktadýr. Ancak D seçeneðine “-dir” eki getirildiðinde cümle “tahmin” anlamý kazanmaktadýr. Yanýt: D 2. “Ýleri” sözcüðü öncüle “henüz gelmemiþ zaman, gelecek” anlamýný katmýþtýr. Yanýt: B 8. 3. Paragrafta “aklýna geleni öykülerine aktarmak” sözcük öbeðiyle “düþüncelerin seçici olmadan yazýldýðý” anlatýlmak istenmiþtir. A, I, L, S, K harfleriyle belirtilen sözcük ve sözcük parçalarýyla anlamlý ve kurallý bir cümle oluþturulduðunda “SAKLI” sözcüðü bulunur. Yanýt: A Yanýt: D 4. 9. Öncüldeki “bir ülkede bitip tükenmeyen merhametin, ýstýrabýn ve umudun resim gibi dokunmasý” sözüyle benzetmeye, “aklýnda kalmak” sözüyle deyime ve mecaz anlama ayrýca “büyüleyici kitap” sözüyle de mecaz anlama örnek oluþturmaktadýr. Bu parçada “dolaylama” kullanýlmamýþtýr. “Üslup” bir yazýda dili kullanma özelliðine denir. Öncüldeki 2 numaralý cümlede yazarýn nasýl bir dil seçimi olduðundan bahsedilmektedir. Yanýt: B Yanýt: C 10. 5. Öncüldeki “birinci elden” sözcük öbeðiyle “kiþinin kendisinin yaþayýp yazmasý” anlatýlmak istenmiþtir. Yanýt: A 1. basamaktaki cümlede “aþamalý bir durum” söz konusudur. 2. basamaktaki cümlede “neden-sonuç” iliþkisi kurulmuþtur. 3. basamaktaki cümlede “uyarý” anlamý vardýr. 4. basamaktaki cümlede ise “koþul” ilgisi vardýr. Yanýt: B 6. “Mutluluðun Resmi” adlý tabloya bakýlarak pencereden ýþýk geldiði ve tabloda yataktan baþka bir þey görülmediði için odada fazla ev eþyasýnýn olmadýðý söylenebilir. Ayrýca uyuyanlardan biri þemsiye tutmaktadýr. Ancak resmedilen ailenin huzurlu yaþadýðý sadece kiþisel bir düþüncedir. 11. Yanýt: B ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI Öncül cümlenin gerekçesi “Ýnsan, bu kadarýný yaptýðýna göre sonrasýný da baþarýrým diye düþünür.” olmalýdýr. Yanýt: C 1 8. SINIF


14 Mart 2010 8.sınıf SBS ÖZ-DE-BİR Deneme sınavının açıklamalı çözümleri

Related publications