Issuu on Google+

/56789:)7;<6=9>6?);001#3)@$--)/&%""&) ) ;0&*A"%)BC44) ! ! ! A(-&,)!B40#-&$! ! !"#$%$&#%'()*+,#&*-( ( !./00*+&#%'("%&#'#1#*-( ( !2+%$-3/+1%1#/$( ( !40*+5*$&6()*+,#&*-( ( !7/,*+$0*$1("%&#'#1#*-( ! C(#&1)(D!A,-*#3! "(.*#!#+.!BE! ! A144#)8! !"#$%&'($)*#+&,#-()../01(2344(!56775( =-&,2()!>?@@! ! "#$$!%#&'()*+%$!#$$,-*#&(.!/*&'!0123*-!0),&($&!4,5(4(+&$!-#+!'#5(!.*$)10&*5(! (66(-&$!,+!&)#+$0,)&#&*,+7!-,44()-*#37!#+.!%,5()+4(+&!$()5*-($7!($0(-*#338! /'(+!$&#%(.!*+!4#9,)!4(&),0,3*&#+!#)(#$:!;#)%(!$-#3(!.(4,+$&)#&*,+$!#3$,! -#))8!&'(!0,&(+&*#3!6,)!5*,3(+-(7!0)($(+&*+%!#!$*%+*6*-#+&!-'#33(+%(!6,)!3#/!(+< 6,)-(4(+&:! ! "#$%&'()*+! DE") ;001#3) @$--) /&%""&) F;@/G) '*H"'"(&) 2I) $) -**I") 0*$-2&2*() *+) *(J*2(J) #"$0"+1-) #%*&"I&I) &$K2(J) #-$0")2()02&2"I)$0%*II)&E")L(2&".)/&$&"IM)DE");@/)'*H"'"(&)A"J$()N2&E)."'*(I&%$&2*(I)I&$J".)2()O"N) <RUN &LW\¶V ILQDQFLDO GLVWULFW ZKHUH SURWHVWHUV KDYH WDNHQ XS UHVLGHQFH VLQFH 6HSWHPEHU  7KH #%*&"I&I)+*01I)#%2'$%2-3)*()2II1"I)*+)"0*(*'20)P1I&20"Q)2(0-1.2(J)0*%%1#&2*()2()&E")+2($(02$-)I3I&"'Q)&E") JRYHUQPHQW¶VKDQGOLQJRIWKHJOREDOILQDQFLDOFULVLVZHDOWKGLVSDULW\DQGWKHUROHRIFRUSRUDWHPRQH\ 2() &E") LM/M) #*-2&20$-) I3I&"'M) 9I) $) I"-+RLGHQWLILHG ³OHDGHUOHVV UHVLVWDQFH PRYHPHQW´ 2:6 ODFNV DQ *++202$-)I"&)*+)."'$(.I)$(.)E$I)0*R*#&".)I1##*%&)+%*')#$%&202#$(&I)I""K2(J)&*)A%2(J)$&&"(&2*()&*)$)N2.") %$(J") *+) I*02$-Q) "0*(*'20Q) #*-2&20$-Q) $(.) "(H2%*('"(&$-) 2II1"IM) DE") '*H"'"(&) E$I) .%$N() 2(I#2%$&2*() IURP UHFHQW SURWHVWV LQ (XURSH DQG WKH 0LGGOH (DVW VSHFLILFDOO\ FLWLQJ ³WKH (J\SWLDQ 7DKULU 6TXDUH XSULVLQJ´ DQG UHFHQW GHPRQVWUDWLRQV LQ 6SDLQ 7KH ILUVW GD\ RI WKH SURWHVW GUHZ DSSUR[LPDWHO\  #%*&"I&"%I) &*) @$--) /&%""&) $(.) &E") '*H"'"(&) E$I) J%*N() 0*(I2."%$A-3) I2(0"Q) N2&E) $() "(0$'#'"(&) *+))) #%*&"I&"%I)*001#32(J)("$%A3)S10*&&2)/T1$%")2():*N"%)U$(E$&&$(M)DE");@/)#%*&"I&I)0*(&2(1".)&*)J$2() '*'"(&1') 2() &E") +*--*N2(J) N""KIQ) I#$%K2(J) I'$--"%) ."'*(I&%$&2*(I) 2() '$P*%) 02&2"I) ($&2*(N2."M))))))) 9-&E*1JE)&E")#%*&"I&I)E$H")A""()'*I&-3)#"$0"+1-Q)E1(.%".I)*+)$%%"I&I)E$H")A""()'$.")A3)-*0$-)#*-20") +*%0"IQ)'*I&-3)+*%)&%"I#$II2(JQ).2I*%."%-3)0*(.10&Q)$(.)*AI&%10&2(J)&%$++20M) !"#$%&'();001#3&*J"&E"%M*%J*);001#3N$--I&%""&M*%JV)W-**'A"%JV)DE")>1$%.2$()) ,-$.('/,0-$121$!340#$.5! ) !"#$#%"$&'()*+"%),' DE") +2($(02$-) I"%H20"I) I"0&*%) E$I) I"%H".) $I) &E") +*0$-) #*2(&) *+) &E") ;@/) '*H"'"(&Q) N2&E) #%*&"I&"%I))) E*-.2(J)#%*&"I&I)$(.)0$'#2(J)*1&)2()&E")+2($(02$-).2I&%20&I)*+)02&2"I)I10E)$I)W*I&*(Q)O"N)X*%KQ)7E20$J*Q) $(.)/$()Y%$(02I0*M) ! +&,)-"$.()) ) x 5%*&"I&"%I)E$H")I&$J".)(1'"%*1I)'$%0E"I)$(.)%$--2"I)*()@$--)/&%""&)$(.)&E")$%"$I)I1%%*1(.2(J)&E") O"N) X*%K) /&*0K) 6Z0E$(J") FOX/6GM) ) ;() ;0&*A"%) [Q) %*1JE-3) BCC) #%*&"I&"%I) $&&"'#&".) &*) I&*%')) #*-20")A$%%20$."I)A-*0K2(J)#%*&"I&"%I)+%*')&E")$%"$M)F!"#$%&()O"N)X*%K)!$2-3)O"NI)G) ) x ;();0&*A"%)4\Q)#%*&"I&"%I)*(0")$J$2()$&&"'#&".)&*)A%"$0E)&E")A$%%20$."I)A-*0K2(J)$00"II)&*)@$--) !"#$%&'"(&)*+),*'"-$(.)/"01%2&3) ) ) ) 4)


DHS 'Occupy Wall Street' Report

Related publications