Issuu on Google+

ŠTÚDIE Ne bis in idem v slovenskom (európskom) trestnom práve a potrestanie za priestupok – 2. èas JUDr. Michal VA¼O, CSc. advokát VA¼O, M.: Ne bis in idem v slovenskom (európskom) trestnom práve a potrestanie za priestupok – 2. èas. Justièná revue, 61, 2009, è. 10, s. 1129 – 1146. V druhej èasti príspevku sa autor venuje aplikácii èl. 4 Protokolu è. 7 k Dohovoru o ochrane ¾udských práv a základných slobôd vo vzahu k Zákonu o cestnej premávke a výkladu pojmu „ten istý delikt“ v judikatúre ES¼P, od rozhodnutia vo veci Gradinger z roku 1995, až po rozhodnutie vo veci Zolotukhin z februára 2009. V prvej èasti príspevku autor poukázal na záväznos medzinárodných zmlúv upravujúcich prekážku ne bis in idem, zaoberal sa výkladom èl. 14 ods. 7 Medzinárodného paktu o obèianskych a politických právach a podrobne sa venoval výkladu èl. 4 Protokolu è. 7 k Dohovoru o ochrane ¾udských práv a základných slobôd (ïalej „Dohovor“), najmä autonómnemu výkladu pojmu „trestný“ delikt v judikatúre Európskeho súdu pre ¾udské práva (ïalej „Európsky súd“) a jeho aplikácii vo vzahu k Zákonu o priestupkoch. Druhá èas sa venuje aplikácii èl. 4 Protokolu è. 7 k Dohovoru o ochrane ¾udských práv a základných slobôd (ïalej len „èl. 4 Protokolu è. 7“) vo vzahu k Zákonu o cestnej premávke a výkladu pojmu „ten istý delikt“ v judikatúre ES¼P, od rozhodnutia vo veci Gradinger z roku 1995, až po rozhodnutie vo veci Zolotukhin z februára 2009. „Trestný delikt“ pod¾a Zákona o cestnej premávke Vo všeobecnosti Európsky súd považuje za „trestné delikty“ najmä tie priestupky, ktorých skutkové podstaty sa v podstatných znakoch zhodujú so skutkovými podstatami trestných èinov rovnakej povahy.33) V tomto smere sú ve¾mi èastými spory týkajúce sa porušenia doprav33) Taký je napríklad vzah medzi skutkovou podstatou priestupkov proti majetku pod¾a § 50 Zákona o priestupkoch a skutkovými podstatami trestných èinov krádeže (§ 212), sprenevery (§ 213), podvodu (§ 221), poškodzovania cudzej veci (§ 245, § 246) pod¾a Trestného zákona alebo medzi skutkovou podstatou priestupkov proti bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky pod¾a § 22 Zákona o priestupkoch a skutkovými podstatami trestných èinov falšovania a pozmeòovania identifikaèných údajov motorového vozidla (§ 220), poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia [§ 286 ods. 1 písm. a)], ohrozenia pod vplyvom návykovej látky (§ 289), opilstva (§ 363), atï. Pozri tiež rozhodnutia vo veciach Lauko proti Slovenskej republike (poznámka 24) a Kadubec proti Slovenskej republike (poznámka è. 25) 1129


Justičná revue 10/2009

Related publications