Issuu on Google+

ĐŞ HĐJYENĐ Sıra No / Konu Amaç Öğrenim hedefleri Alt başlıkları Süresi Eğitim şekli Eğitici niteliği 26 / Đş Hijyeni Đşyerinde hijyen tanımı, ölçüm metotları ve sorumluluklar konusunda temel bilgilere sahip olmak. • Đş hijyeninin tanımı, kapsamı ve boyutları, • Đş hijyeni konusunda sorumluluklar ve ilişkiler (işyeri hekimi, iş hijyenisti, iş güvenliği uzmanı vb.), • Đlgili mevzuat, • Ölçüm ve kontrol yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak. • Tanım, • Đş hijyeni konusunda işyeri hekiminin sorumlulukları • Đlgili mevzuat • Ölçüm ve kontrol yöntemleri 2 saat Uzaktan eğitimle de verilebilir. Yönetmeliğin 47/a-c (tıp, sağlık) bendine uygun eğitimci. “Hijyen” kelimesi sözlükte “sağlam” “sağlıklı” anlamına gelmektedir. Bu kelime tıp diline yunan mitolojisinden girmiştir. Yunan mitolojisinde tıbbın babası olarak tanınan Aesculapius'un kızı Hygiea sağlığı koruyan bir ilahedir. Bu nedenle bütün dünya literatüründe sağlığı korumak üzere çalışan bilim koluna bu ilahenin ismine izafeten hijyen adı verilmiştir. Hemen bütün hastalıkların temelinde mikrobiyoloji,k etkenlerin 19. ve 20. yüzyılda bu etkenler mücadelede mikroptan arındırma anlamında “hijyen” kelimesi kullanılmış ve mikroptan arındırma işlemi hijyen olarak anılmıştır. Zamanla geleneksel mikrobik tehlikeler yerini modern tehlike adını verdiğimiz kimyasal tehditlere bırakmaya başlamıştır. Bu durumda hijyen kelimesi sağlıklılık durumunu sağlamada yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu kapsamda “Hijyen” yerine çevre sağlığı ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Ancak hijyen kelimesi kaybolmamış kullanılamaya devam edilirken kimyasal, toksik, etkenleri de kapsayan zararlı etkenlerden arındırma işlemi sağlıklı kılma işlemi hijyen olarak anılır olmuştur. Günümüzde hijyen; birey toplum olarak insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hayatın yüksek, sağlıklı düzeyde uzun süre devamı için sağlık ile ilgili bilgileri bir sentez halinde uygulayan bütüncül yaklaşım gerektiren bir bilimdir. Hijyen kelimesinin ve hijyen kavramının kapsamına aykırı olarak iş sağlığı alanında hijyen kavramı sadece biyolojik risklerden arındırmayı değil kimyasal vb. diğer kirliliklerden arındırmayı da kapsamaktadır. O halde hijyeni; A) Kimyasal risklerden arındırma B) Biyolojik risklerden arındırma C) Fiziksel risklerden arındırma D) Ergonomik risklerden arındırma olmak üzere 4 ana başlıkta toplayabiliriz.


32532601-DR-iş-hijyeni

Related publications