Issuu on Google+

MESLEK HASTALIKLARINA GĐRĐŞ Sıra No / Konu Amaç Öğrenim hedefleri Alt başlıkları Süresi Eğitim şekli Eğitici niteliği 31 / Meslek Hastalıklarına Giriş Çalışma ortamından kaynaklanan nedenlerle meydana gelen özel bir hastalık grubu olan meslek hastalıkları konularında sebep-sonuç ilişkilerini bilmek ve kavramak. • Meslek hastalığı tanımı, • Meslek hastalıkları sınıflandırılması, • Meslek hastalıkları tıbbi ve yasal tanı süreci, • Meslek hastalıklarından korunma, • Dünyada ve Türkiye'de meslek hastalıkları istatistikleri, • İlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak. • Meslek hastalığı tanımı • Meslek hastalıkları sınıflandırması • Meslek hastalıkları tıbbi ve yasal tanı süreci • Meslek hastalıklarından korunma • Dünyada ve Türkiye'de meslek hastalıkları istatistikleri • İlgili mevzuat • Meslek Hastalıkları Tespiti İşlemleri Genelgesi (2008-113) 9 saat 3 saat örgün eğitim zorunludur. Yönetmeliğin 47/a-c (tıp)* -e(hekim) bendine uygun eğitimci *Halk sağlığı, göğüs hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanları. MESLEK HASTALIKLARI TANIMI Đş yeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. 5510 sayılı kanunda ve Sosyal Sağlık Đşlemleri Tüzüğünde ise şöyle tanımlanmaktadır; Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. Yine aynı tüzükte “Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması halinde sigortalının mesleğinden ileri geldiğinin kabul edileceği bu bölüm hükümlerine ve Tüzüğe ekli meslek hastalıkları listelerine göre tespit ve tayin edileceği” belirtilmektedir. Meslek hastalıkları insanların karşı karşıya kaldığı diğer hastalıklara göre daha çok dikkat çekmesinin temel nedeni bu hastalıkların etkeninin işyerinde olmasıdır. Meslek hastalıklarının bazı özellikleri; 1. Meslek hastalıkları multifaktöryel hastalıklar olabildiği gibi tek bir etkenden kaynaklanan hastalıklar da olabilirler. “Herhangi bir hastalık” eğer etkeni işyerinde ise “meslek hastalığı” olabilir. 2. “Meslek hastalığı tanımı”ndan da anlaşılacağı üzere bu hastalıklar; hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleri biçiminde ortaya çıkabilir. Akut ya da kronik olabilecekleri gibi maluliyete yol açabilir ve geçici bir sorun oluşturmuş olabilirler. Yani iyileşiyor olması onun


30498841-DR-Meslek-Hastalıklarına-Giriş

Related publications