Issuu on Google+

HRVATSKI SABOR 4097 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Proglašavam Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine. Klasa: 011-01/08-01/176 Urbroj: 71-05-03/1-08-2 Zagreb, 18. prosinca 2008. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom ureñuju načela i mjere zdravstvene zaštite, prava i obveze osoba u korištenju zdravstvene zaštite, nositelji društvene skrbi za zdravlje stanovništva, sadržaj i organizacijski oblici obavljanja zdravstvene djelatnosti te nadzor nad obavljanjem zdravstvene djelatnosti. Odredbe ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa primjenjuju se i na obavljanje zdravstvene djelatnosti u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske, ako posebnim zakonom nije drukčije odreñeno. Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu i propisima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. II. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Članak 2. Zdravstvena zaštita u smislu ovoga Zakona obuhvaća sustav društvenih, skupnih i


Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Related publications