Issuu on Google+

……………, dn. ………………….. (miejscowość, data) Skarżący: …………………………………. …………………………………. …………………………………. (dane skarżącego) Sygn. akt: …………… Do Sądu Okręgowego w …………………………………………….. za pośrednictwem Sądu Rejonowego w …………………………………………….. (dane Sądu Okręgowego właściwego do rozpoznania apelacji oraz Sądu, który wydał zaskarżony wyrok) APELACJA1 pokrzywdzonego2/oskarżyciela posiłkowego/prywatnego/powoda cywilnego3 Na podstawie 444 § 1 k.p.k. zaskarżam wyrok Sądu Rejonowego w .......................... (oznaczenie sądu) wydany w dniu …………….……….….. doręczony mi w dniu ..................................... w całości/ (data) (data doręczenia) w części dotyczącej1 ......................................................................................................... Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucam: (należy wypunktować zarzuty względem wyroku) oraz domagam się jego zmiany albo uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Uzasadnienie ………………………………………………………………………….……………………………… ………………………………………….……………………………………………………………… 1 UWAGA! Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego musi być sporządzona i podpisana przez adwokata. pokrzywdzony, który nie złożył oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela albo powoda cywilnego, może złożyć apelację tylko od wydanego na posiedzeniu wyroku warunkowo umarzającego postępowanie wobec oskarżonego. 3 niepotrzebne skreślić 2 I&K Group www.pokrzywdzony.com.pl ik.group@wp.pl


Apelacja

Related publications