Issuu on Google+

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Hatályosság: 2013.01.01 - 2013.01.31 Jogkódex - Jogszabályok, Szakcikkek, Döntvények, Könyvek www.hvgorac.hu Nyomtatta: Teszt (2013. 01. 23.) 1. oldal 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja 1. §1 I. FEJEZET A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA Időbeli hatály 2. § A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény szerint kell elbírálni. Ha a cselekmény elbírálásakor hatályban levő új büntető törvény szerint a cselekmény már nem bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új törvényt kell alkalmazni; egyébként az új büntető törvénynek nincs visszaható ereje. Területi és személyi hatály 3. § (1) A magyar törvényt kell alkalmazni a belföldön elkövetett bűncselekményre, valamint magyar állampolgár külföldön elkövetett olyan cselekményére, amely a magyar törvény szerint bűncselekmény. (2)2 A magyar törvényt kell alkalmazni a Magyarország határain kívül tartózkodó magyar hajón, vagy magyar légi járművön elkövetett bűncselekményre is. 4. § (1) A magyar törvényt kell alkalmazni a nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett cselekményre is, ha az a) a magyar törvény szerint bűncselekmény és az elkövetés helyének törvénye szerint is büntetendő, b)3 állam elleni bűncselekmény (X. fejezet), kivéve a szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedést (148. §), tekintet nélkül arra, hogy az elkövetés helyének törvénye szerint büntetendő-e, c) emberiség elleni (XI. Fejezet) vagy olyan egyéb bűncselekmény, amelynek üldözését nemzetközi szerződés írja elő. (2)4 A nem magyar állampolgár által külföldön, a szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés (148. §) esetében a magyar büntető törvényt kell alkalmazni, feltéve, hogy e bűncselekmény az elkövetés helyének törvénye szerint is büntetendő. (3)5 Az (1)-(2) bekezdés eseteiben a büntetőeljárás megindítását a legfőbb ügyész rendeli el. Diplomáciai és nemzetközi jogon alapuló egyéb mentesség 5. §6 A diplomáciai és a nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező személyek büntetőjogi felelősségre vonására nemzetközi szerződés, ennek hiányában a nemzetközi gyakorlat irányadó. A nemzetközi gyakorlat kérdésében az igazságügyért felelős miniszter nyilatkozatát kell alapul venni. Külföldi ítélet érvénye 6. §7 Büntetés végrehajtásának átvétele és átengedése 7. §8 A büntetőeljárás felajánlása 8. §9 A kiadatás és a menedékjog Lábjegyzetek: [1] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi XVII. törvény 103. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1993.05.15. [2] Módosította a 2011. évi CL. törvény 20. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01. [3] Az 1978. évi IV. törvény 4. § 1. bekezdésének b) pontja az 1999. évi CXX. törvény 1. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg [4] Az 1978. évi IV. törvény 4. § 2. bekezdése az 1999. évi CXX. törvény 1. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg [5] Az 1978. évi IV. törvény 4. § 3. bekezdését az 1999. évi CXX. törvény 1. § 3. bekezdése iktatta be [6] Módosította a 2007. évi XXVII. törvény 89. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2007.06.01. [7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi XIII. törvény 14. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.04.12. [8] Az 1978. évi IV. törvény 7. §-át az 1996. évi XXXVIII. törvény 84. §-a hatályon kívül helyezte [9] Az 1978. évi IV. törvény 8. §-át az 1996. évi XXXVIII. törvény 84. §-a hatályon kívül helyezte


1978. évi IV. törvény

Related publications