Issuu on Google+

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Hatályosság: 2013.01.01 - 2013.02.28 Jogkódex - Jogszabályok, Szakcikkek, Döntvények, Könyvek www.hvgorac.hu Nyomtatta: Teszt (2013. 01. 25.) 1. oldal 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a)-b), e)-j), m), p), s)-t) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a szakképzést érintő kérdések tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontja szerinti egyes szolgáltatásokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díj tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya - fenntartóra tekintet nélkül - kiterjed a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt nevelési-oktatási intézményekre, b) a nevelési-oktatási intézménybe felvett gyermekekre, tanulókra, c) a pedagógus és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottakra, az óraadókra, valamint a nevelési-oktatási intézményben nem pedagógus-munkakört betöltőkre (a továbbiakban együtt: alkalmazottak), d) a gyermekek, tanulók szüleire, törvényes képviselőire (a továbbiakban együtt: szülők), e) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra (a továbbiakban: kormányhivatal), f) az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörében eljáró, kormányrendeletben kijelölt központi hivatalára (a továbbiakban: hivatal), g) a köznevelési intézmények intézményfenntartóira, h) a pedagógiai szakszolgálat keretében ellátott szakértői bizottsági tevékenységre, i) a névhasználatra vonatkozó rendelkezések tekintetében a pedagógiai szakszolgálati intézményekre, a pedagógiaiszakmai szolgáltató intézményekre és a többcélú köznevelési intézményekre is. 2. Az iskolai évfolyamok számozása 2. § (1) Az iskolai évfolyamok számozása - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az általános iskola első évfolyamától kezdődően a középiskolai tanulmányok utolsó évfolyamáig, a kiegészítő nemzetiségi oktatás feladatait ellátó iskola első évfolyamától és az alapfokú művészeti iskolában az első alapfokú évfolyamtól folyamatos. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően a) a kilencedik évfolyamot megelőző Hídprogram keretében szervezett évfolyamnak H/I, H/II/1, H/II/2, b) a nyelvi előkészítő évfolyammal szervezett nevelés-oktatás évfolyamának nyolc évfolyamos gimnázium esetében 5/Ny, hat évfolyamos gimnázium esetében 7/Ny, egyéb esetben 9/Ny, c) a két tanítási nyelvű középiskola által szervezett nevelés-oktatás előkészítő évfolyamának esetében 9/Kny, d) a nemzetiségi nevelés-oktatást folytató középiskola nemzetiségi előkészítő évfolyamának nyolc évfolyamos gimnázium esetén 5/N, hat évfolyamos gimnázium esetén7/N, egyéb esetben 9/N e)1 a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja előkészítő évfolyamának 9/AJTP, f)2 a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja előkészítő évfolyamának 9/AJKP az elnevezése. II. FEJEZET A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK Lábjegyzetek: [1] Beiktatta a 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.11.15. [2] Beiktatta a 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.11.15.


20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Related publications