Issuu on Google+

‫ﺻﺒﺎح اﻟﻮﻃﻦ‬ 60 WM« ≠ 19724Ø196 œbF« 2010 Ë√ 20 WFL'« 4 ‫ﻧﺪاء اﻷﻟﻒ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ وﺗﺄﺻﻴﻞ ﺛﻮاﺑﺘﻪ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬ wK s fOzdK wMu« ŸËdA*« ‰ULJ« q√ s ÆÆn_« ¡«b å? tOL vK tU√ `KD« ÊUO UMOK œ—Ë w WœUOI« UOBA« s UNK√ WO u WOB n√ s d√ UFOu ¡«bM« qL bË ÆÆÆåt«u qOQ Ë s“ fOzd« v≈ ÊuFu*« tu Ë ÆÆÆw u« VFAK WOULô«Ë WOMN*« `z«dA« nK s Ë ¨ôU*« nK l U√b w« odD« q«uO ©2019 ? 2014® WOUzd« …dHK `dU ‰uI« q√ s ò ¡«bM wK s sbUF« ÆåtF ‰U*« 5Mù« Âu s ¡«b« `H UN S ¨tOFu* WK UJ« ¡UL_«Ë ¡«bM« h Le TempsË åÕUB«ò dAM –≈Ë ∫w üU ULË 5HOBK WO ËdJô« l«u*« d n_« ¡«bM ‚Uô« w Vd s q ÂU √ redaction@assabahÆcomÆtn »U ô« ≈b s U??öD «Ë ÆÆÆw«du1œ ÂUE q ”U??« w w« WOF??A« …œ«—ö «dc& WœbF« »—œ v??K w??UO« —u??DK «—U«Ë ÆÆÍ—u??NL'« U??M UE w?? WO??U« …b??UI ÆÆÕuH ÍœbF fUM ŒUM w rJ(« vK ‰Ë«b« sLC `« Íc« ÆÆWO«du1b«Ë W bI V«d v« f u ¡UI—ô« w?? wK s sb UF« s“ fOzdK w—U« —ËbK «d??E Ë —«dIô« U œö XML{ …bO— WO«du1œ ¡UM w ÍœUd« Á—Ëœ ULOË ¨Uu*« q vK ¨wU(« Á—u w dOOG« ÊQ ¨UM UMOIË ÆÆWF??«Ë WOF W—U??A0 …œdD*« WOLM« XIIË wK s sb UF« s“ fOzd« W??K«u UNMLC ÆÆÈd UuLË WF??«Ë UU¬ qL ‰«“U ÆqI*«Ë d{U K ÊUM#Lô«Ë ÊU ô« WU qOQ wMu« ŸËdA*« …œUO …dHK `??dU ‰uI« q« s ¨«c UMz«bM wK s sb UF« s“ fOzd« …œUO?? v« tu ¨WOËR*« qI UM«—œ« l Ë ÆÆtF l U√b w« odD« q«uO ÆÆ©2019?2014® WOUzd« q« s Ë ¨f u q« s «œb?? V«u« ¡«b wK Ê« tœUO?? s q Q UM U ¨W U ô« r??(Ë ÆUNUU$Ë UNUJ eeFË Êu ÊuFu*« wK« ‰UL Í“UNu« wK ÍËUO O« dO “ ÍdOL)« ”UM« ÍËUdJ« „Ëd ÍËUO O« ‰œU WBH WU WBH WHOK w UFA« d!u W «bOF bL wuF« rUIK w dF« wHD Vc« s wKOb« UO¬ bOFK WHË Ábu VO(« bL wLUI« …bM wu« vHDB œUOÒ —«e ÍœUOÒ -U fOL s ¡UË w(UB« ‰UL ÍuKF« „Ëd ŒUH qO ŒUH ”UM« 5U« bL√ bOF« qO Íd UF« WO d w ËdL(« rOK “uF« VO(« s—œ wM*« ÍËUdJ« „Ëd wO(« nBM wDK« w U wU s s1« bL nOD ÃU(« ÊUOH wMO b œU W U qBO œËb s WOM —U– WMO √ Í—UO« ÊUM —uBM s ·U—œ ÍbUL WËd ÍdU*« WœU W ö Âö√ Í—b wK wKOb« rO«d « wJd« ÍœUN« w UF d!u WBH WU W UAu WKOœ —Udu w U Í“«d)« s ‚uF s Wb WBH WHOK ÊULOK s dU wöN« fO V— s …bM f u s ‰œU w UA« œ«œË wKe« WKN ‚Ë—“ ‰U « ÍœUOF« …bM ÍœUOF« …U$ wDI« WOM ÍËULu œ«œË ÊËbF ¡UO* —b s WHd w dF« W b `u …bOF qOË ¡UO* d(U Wb wLOF WIO— YOG W—U wU«d WœU ÍbOF …bM ÍËUA« …d“ wLKF« Wb …—Ëb œUF wUO WO–U ”u …bO Íœ«u'« œUF w “U*« WIO— Ídœe« …bM wMU*« …dOM w“d« WœU WJOK …bOF WHOK s ÂuK qOKU WO uM wK «dD« WOH œuA sU d U s …dO « ÕU$ …bMœ Í«d …ezU Ud .d w ud WœU ÍËUdF« WH√ …eMK ÊU1« wö'« Wœ ‫ﻗﻄﺎع اﳌﺤﺎﻣﺎة‬ WO «u .d Í—œU œUL gÒ œ œ«d Àu—œ vHDB wHdD« bL WHOK s ÂUA w «bOF« dOM ÊUL s WO— w uIFO« vKO wUu« “d wUd« rFM*« b wUJ« ÂUË w—e« bF_« wUM*« Wb wUF« dOL w UFK« WOM w dG« Íe — …bOL s bL w u« wK 5 ô s ndA« qU*« VO wK «dD« s WOD —u « WO— w ÍËU OA« WHOH ÊU …bU wUL)« nODK« b wU qOK'« b wK rO«d « ”«b bOË W öu bL« œöO s wHD Àu—œ bL dL s dOA »UA bL wKA« œU— wU ‰uU WœU ÂU ô« rU tK« b bOF s dO “ …—Ëb bL wHuO« bF_« bL r«d « ‚«“d« b …eMK VO( bL wË“d*« Í“u W «d dOL wDA« bO— bL ÍbOK'« wK Í—UOF« s ÂUA s bL —uCM —U WHOK s bL ÊUF bL w ÃU(U bO*« b œ«u« Âö« b Í—UOF« Íbu*« ‘ËUA« nBM w{UIC …dOL w«u« …bOF w u« vKO Í—b« WOc wUd« q{U wuK'« WKOK rU ÃU(U WM ¬ f—œ« …d“ ÍËU dI« f—œ« .d `OM f—œ« ¡UAO wuMA« fd …“uFU W“u w Ue« ÂUN« ÍdU*« WOu WLOF ÍdJ« …UO ‰uKœ sb UF« s“ ¡UOK f—œ« …d“ ÍËU dI« f—œ« .d `OM f—œ« ¡UAO wuMA« fd b“u …—U wDK …bO w uFA« ‰U « WKOu rU ÍdN wK Í—«Ë“ w s—b s qJO ”—Uu dU wUH eeF« b ËdOU u oOu wKU« dUD« w UL ‰œU oI œUL bUA« VO$ wKB dOM ”UJ eeF« b wMe*« VO Ê«bb —œUI« b wHD ÍËUL« dUD« s s bL `OK oOu …—UL ÍœUN« wKFJ« nBM ÊUL s Ê«bL bF s oOu ÍdUBM« dL dC) wK bL —uBM ‰UL bO VU wd w UO« wd WFL bL WOUJU w WKOK oOu W u— s bL tK« Êu ÂUA WuK wœUA« aOA« s bO— bOB« ”—U wMu ‚«“d« b ÍdON*« nBM bL wM e« ÍdN ÃU K Âd« —uBM s …d“ W ö bF f u s bO*« b qOL ÊUL tK« nK bd WdOK ·—U …b s b* —b s qO tK« nK dBM sb« »UNO W ö sb« ‰UL wuK*« œ«d b U bL uOd sb« Õö Õ«e bF bL ÊULOK s —cM …—b VO bU vHDB w«—u w–U bL ÊUMu bL —b s w aOA« s bL œË«œ ÍœUL w uK« ÂUA w ËdL(« wHD VO“ Í“u w ULb« eeF« b wKK dUM« ‰uU dOL wKFJ« ÍœUL w ö« s dHOM« ‚—U w d'« qO wI fO √ WË“u sU “«d)« “Ëe u UL `U w UdH« —U —œUI« b s rU s u bF —uBM s kU bUu vKO Í«eG« …œuL w «bO« bL Êœu sb« —u w UA« ÍœUN« bL wK —U ÍœUN« »ö eeF« b WUM ‰œU r«d d U bL w ö« ÍœU WOu dL w ö« s s bU wKFJ« wLUN« ÊUC — s œUO Í—U sb« Õö WuK s dOO w«—e w w2 qO dOGB« pU qO œ«b VO$ bL vu*« b ÍbN qu wM*« —uU qBO 5 _U ÊU b ”uL bL WË«“ bL vO s VO$ ÊËeF 5U —c s vHDB ‰uG« “U 10 sb« ·d U{— ÍdOL ÍœUL wd sb« —u …db ÍœUN« bL W dU …—ö ÂUA vu*« b nBM „Ëd VO$ “d sb« fL ÊöG s ‰UL WO— dU …du w U WG rU ‫رﺟﺎل وﺳﻴﺪات أﻋﻤﺎل‬ ÍdU*« d bL w öO'« ÍœUN« ÍË«d B« bL XO e wË— wD «d Í“u ”ud nBM*« dA f—œ« …d“ s—b s bL wU« bF_« ◊UO)« vKO ÍËULu œ«œË WLO Èu$ f—œ« ÍdJ w uK« ÂUA W ö wK wJd« qO —Udu ‰œU bL s ‚—U WMOu U{— Wd sb«e WuK s qOL —UL dUM« w u« fO uO( bL d U s W{Ë— ÊUM dOA« wUM*« f u bOB« dO“ wdF« oOu Í—UJ« dUM« qe ‚«“d« b w Ue« nODK« b WOU «u wKd« ÊUC — dOB s VO(« ÍœUL VO$ WLBF« dUD« bL wK wHD 5 -U bL ÍdOBM« VO(« wc« sb« dO Íe s w U wMu'« bL wK uMô« qO Wd s dOM WOLK w dF« œUO s sb« —u WLu rOK w «uF …UO eeu ÊUOH Íœ«Ëc« bU —UM« bL ndA« wLUN« WOH ÊUd wu b« w öO Íbu dOA wKUM« rO«d « „—U s nBM*«


قائمة المناشدة للترشح 2014_2

Related publications