Issuu on Google+

Üniversite-sanayi iþbirliðinde önemli adým Hitit’e iki yeni bölüme onay Teknokent’te imza günü Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (Teknokent) Projesi imza töreni dün Hitit Üniversitesi Rektörlüðü’nde yapýldý. * HABERÝ 10’DA 1800 iþletmeye KOSGEB desteði TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum’da KOSGEB tarafýndan 2003 yýlýndan 2012 yýlýna kadar 1.800 iþletmeye destek verildiðini bildirdi. * HABERÝ 9’DA * HABERÝ 4’DE Hitit Üniversitesi Rektörlüðü’nde düzenlenen imza törenine Teknokent Projesi paydaþlarý katýldý. ‘6 milyon TL’lik proje iki yýlda hayat bulacak’ 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 6 milyon TL’ye mâl olacak Teknokent Projesi’nin iki yýl içinde hayata geçeceðini açýkladý. * HABERÝ 10’DA Nazým Ýmar Planý’nýn temelini oluþturan Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Haritasý tamamlandý Çorum güncellendi Çorum Belediyesi tarafýndan Ýller Bankasý aracýlýðý ile yaptýrýlan Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita tamamlandý. Anitta Otel'de düzenlenen tanýtým toplantýsýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye sunumu yapýlan harita, Nazým Ýmar Planý çalýþmasý için önemli temellerden birini oluþturacak. Türk Ýþ Ýl Temsilciði hayýrlý olsun ziyaretlerine Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði görevine atanan Ömer Arslan ile devam etti. ‘Ortak paydamýz Çorum’ Türk Ýþ yöneticileri Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ile Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan’a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete teþekkür eden Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, “Çorum bizim ortak paydamýz. Ýl Özel Ýdaresi hizmetten mahrum kalan kesime hizmet götüren bir kurumdur. Biz bu þehirde yaþayanlara hizmet için varýz. Halkýn sesine kulak verip elinden tutacaðýz" dedi. * HABERÝ 8’DE * HABERÝ 7’DE MEM’in 23 Nisan raporu Millî Eðitim Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada, 23 Nisan Ortaokulu ile ilgili yerel basýnda yer alan iddialarla ilgili olarak Milli Eðitim Müdürlüðü Eðitim Denetmenlerine gerekli inceleme ve soruþturmalarýn yaptýrýldýðý bildirildi. * HABERÝ 16’DA Hemþehrimizden ‘mucize etkili’ ürünlere karþý uyarý 'Mucize etkiye sahip'' iddiasýyla ilaç gibi satýlan ürün reklamlarýna karþý basýn yayýn kuruluþlarý ile internet sitelerini uyaran Saim Kerman Saðlýk Bakanlýðý, bu tanýtýmlarýn halký yanýlttýðýný ve ölümle sonuçlanabilen ciddi sorunlara neden olduðunu bildirdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 3 boyutlu harita sistemini inceledi. 1 týr yardým Suriye yolunda Çorum'da 14 sivil toplum örgütü tarafýndan Suriye halkýna yönelik baþlatýlan yardým kampanyasý kapsamýnda toplanan gýda malzemesinin ilk partisi dün dualarla yola çýktý. 14 sivil toplum örgütünün katýlýmýyla oluþturulan Suriye Halkýyla Dayanýþma Platformu yardým týrýný Kamyonet gölete düþtü, 2 ölü Lahana yüklü kamyonetin kontrolden çýkarak gölete düþmesi sonucu araçta bulunan 2 kiþi boðularak hayatýný kaybetti. * HABERÝ 5’DE * HABERÝ 6’DA Kýlýç’tan öðrencilere önemli tavsiyeler Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðrencileri, öðretim elemanlarý Doç. Dr. Ahmet Özalp ve Öðretim Görevlisi Veysel Dinler rehberliðinde Anýtkabir ile Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðý’ný kapsayan bir ziyaret gerçekleþtirdi. * HABERÝ 17’DE Otomobillere zarar veren gençler kameraya yakalandý Çorum'da park halindeki otomobillere zarar verdikleri iddia edilen bir grup genç, bölgedeki bir binanýn güvenlik kamerasýnca görüntülendi. * HABERÝ 16’DA Cesetleri, Çorum Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ile Ýtfaiye Müdürlüðü’ne baðlý dalgýç ekibi ÝÝBF öðrencileri Anayasa Mahkemesi Baþkan Haþim Kýlýç ile görüþtü. * HABERÝ 4’DE Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, üreticilerin sorunlarýný dinledi. Sorunlarýný dinledi CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Eren Ecevit ve bazý parti yöneticileri dün Hayvan Pazarý'ný ziyaret ederek üreticilerin sorunlarýný dinledi. * HABERÝ 9’DA


corum hakimiyet

Related publications