Issuu on Google+

Çorum, Travel Turkey Fuarý'na hazýrlanýyor Çorum, 6-9 Aralýk tarihleri arasýnda Ýzmir'de yapýlacak olan Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuarý ile tanýtýlacak. * HABERÝ 14’DE Kýrýkkale Üniversitesi Öðretim Üyesi Siyaset Bilimci Doç. Dr. Cemal Fedayi; ‘Lozan tam bir hezimettir’ Dil ve Edebiyat Derneði (DED)'in düzenlediði konferansta, Lozan Andlaþmasý'nýn gizli kalan kýsýmlarý masaya yatýrýldý. Konfreransa konuþmacý olarak katýlan Kýrýkkale Üniversitesi Öðretim Üyesi Siyaset Bilimci Doç. Dr. Cemal Fedayi, modernleþme sürecinde tarihin çoðunlukla istismar edildiðini, kuruluþ aktörlerini yüceltmek için tarihin gizlendiðini ifade etti. Lozan’ýn gizli kalan yönlerini anlatan Fedayi, “Lozan tam bir hezimettir.” dedi. * HABERÝ 3’DE Doç. Dr. Cemal Fedayi Anadolu Arabalarý Müzesi’nde Çorum’dan da eserler yer alýyor. Çorum, Anadolu Arabalarý Müzesi’nde 3 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Bursa’da bulunan ‘Tofaþ Anadolu Arabalarý Müzesi’nde Çorum’dan da eserlerin sergilendiði öðrenildi. Fiyatý : 40 Kuruþ * HABERÝ 9’DA Saðlýkta tarihi açýlýþ Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde kurulan Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Merkezi, Anjiyo ve Yoðun Bakým Üniteleri önceki gün törenle hizmete açýldý. * HABERÝ 10’DA Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi, Anjiyo ve Yoðun Bakým Üniteleri törenle hizmete sunuldu. ‘Aileniz mutluysa dünyanýz da cennet’ * HABERÝ 11’DE ‘Çorum, çekim merkezi’ * HABERÝ 11’DE GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ali Kasap, Çorum baþta olmak üzere Amasya, Yozgat ve Kastamonu bölgelerinde Ziraat Fakültesi'nin bulunmadýðýný, bu illere de tarýmýn geliþmesi acýsýndan fakültelerin açýklamasý gerektiðini söyledi. * HABERÝ 7’DE Prof. Dr. Ali Kasap Akademisyenler patates üreticilerine tavsiyelerde bulundular. ‘Patateste hedef ihracat olmalý' Kýzýlýrmak’a 10 milyon liralýk taþkýn önleme yatýrýmý * HABERÝ 11’DE ‘Ailede Sancý ve Mutluluk Arayýþlarý’ konulu konferans dün Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþti. * HABERÝ 11’DE Basýn Ýlan Kurumu Çorum’a geliyor * SAYFA 9’DA 'Çorum'a Ziraat Fakültesi açýlmalý’ * HABERÝ 12’DE Gazeteci-Yazar Ahmet Taþgetiren * HABERÝ 11’DE Polis Okulu ve kampüs temeli baharda atýlacak SÝNPAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik Eðitim Kültür ve Sosyal Ýnovasyon Araþtýrma Derneði (EKADER) tarafýndan düzenlenen ‘Ailede Sancý ve Mutluluk Arayýþlarý’ konulu konferans dün gerçekleþti. Konferansta konuþan GazeteciYazar Ahmet Taþgetiren, “Aileniz mutlu olursa dünyanýz Cennet, mutsuz olursa da cehenneme dönüþür” dedi. Yeni bölümlerin maliyeti 7 milyon TL ‘7 yýlda yapýlamayan 7 ayda tamamlandý’ SÝNPAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik, Alaca’da Hitit Üniversitesi’ne baðlý Meslek Yüksek Okulu açýlmasý için baþlattýðý kampüs inþaatýndan iþ makinelerini çektiðini açýkladý. * HABERÝ 5’DE Kafkas: 'Yeni hastaneye 2013'te kazma vurulacak' Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum'a yapýlmasý planlanan 650 yataklý yeni hastane binasýnýn inþasýna Agah Kafkas 2013 yýlýnýn ilk yarýsýnda baþlanacaðýný açýkladý. * HABERÝ 10’DA Alaca, Avni Çelik’i üzdü Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Basýn Ýlan Kurumu’nun yakýnda hizmet vermeye baþlayacaðýný açýkladý. * HABERÝ 4’DE Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ali Kasap ve beraberindeki akademisyenler, Çorum Tarým Fuarý'na katýldý. Çorum Patates Üreticileri Birliði standýný ziyaret eden Prof. Dr. Güngör Yýlmaz, patates üretiminde hedefin ihracat olmasý gerektiðini söyledi. * HABERÝ 12’DE Prof. Dr. Güngör Yýlmaz Pres makinesine parmaklarýný kaptýrdý * HABERÝ 4’DE


corum hakimiyet

Related publications