Issuu on Google+

Lokalne volitve 2010 13-24 in 26-49 stran O kom/čem pišemo? 100 let Ivane Gačnik Gačnikove mame stran 59 Dva lepa cerkvena praznovanja v Škocjanu stran Maruša Mišmaš 60 in 61 peta na 1. mladinskih Olimpijskih igrah v Singapurju stran 70 Glasilo prebivalcev občine Grosuplje - letnik XXXVI - avgust/september - 8/9 - 2010 Poplave 18. in 19. 9. 2010 so bile v grosupeljski občini velike poplave, kakršnih ljudje (skoraj) ne pomnijo. (Največje na Radenskem polju so bile leta 1933, ko je v Zagradcu Rozmanovo leseno gospodarsko poslopje voda dvigovala s kamnitih temeljev. Po oceni je ta vodna gladina segala še 1 m višje kot so bile tokratne poplave.) Poplave v občini Grosuplje so bile nato še leta 1969, 1973, 1990, 1991, 1993, 2004, pa verjetno še kakšne nekoliko bolj lokalne vmes. Danes so te poplave vedno pogostejše. Prav na to gostoto poplav in ob njih še drugi dogodki (toča, viharji in velike količine snega ter izredno visoke in nizke temperature) pa poleg klimatskih sprememb vpliva to, da se je nižinski svet (predvsem v mestu Grosuplje) pozidal in poasfaltiral, nekaj le-tega pa se je tudi zasulo - agromelioriralo. Pozidave so se začele že koncem petdesetih let, intenzivneje pa z gradnjo Dvorov pod Brinjskim gradom v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Zato na naslovnico v razmislek, koliko smo danes kljub raznim priseganjem k napredku zares »doumeli naravo«, prilagam zložbo več različnih tematik na nekdanji skoraj 200 let star franciscejski katastrski načrt za območje Grosupeljščice (Velikega potoka) od avtoceste do železniške proge proti Novem mestu. 200 let stari zidani objekti v Grosupljem so narisani rdeče z debelo črno obrobo, s svetlo modro/cian so obarvana območja pogostih poplav po ARSO podatkih, temnomodro pa območja katastrofalnih poplav. Svetlo rdeč prozorni ton s poudarjeno rdečo zunanjo črto predstavlja območje današnje pozidanosti. Ugotavljam, da je voda to pot že segala na območja katastrofalnih poplav in da pred 200 leti ni bilo nobenega zidanega objekta v poplavnem območju, razen vodnih mlinov. Jože Miklič


Grosupeljski odmevi

Related publications