Issuu on Google+

3/29/05 9:08 AM Page 1 ©kola ©kola CRTANJA CRTANJA Svatko tko æeli nauËiti crtati moæe to postiÊi brzo i uspjeπno ∑ uz pouzdane savjete i vjeæbe iz ove knjige. Sve πto je potrebno za dobro cranje jest æelja da se nauËi, malo upornosti, sposobnost opaæanja i spremnost na ispravljanje pogreπaka. Mnoge su vjeæbe iz ove knjige nastale prokuπanom metodom koju su primjenjivali brojni studenti slikarstva i profesionalni likovni umjetnici. Autor ove knjige, cijenjeni umjetnik i iskusan pedagog, vodi nas korak-po-korak kroz crtanje ∑ od mrtve prirode i krajolika, preko biljaka i æivotinja do ljudskoga lika i portreta. Upoznaje nas s priborom i materijalom, objaπnjava znaËajke razliËitih tehnika, ©kola CRTANJA Pouzdani savjeti i praktiËne vjeæbe osnove perspektive i kompozicije. Bez obzira na vaπe znanje i vjeπtinu ovaj Êe vas jasan i razumljiv pristup potaknuti i nadahnuti. Budete li dovoljno vjeæbali, nauËit Êete uspjeπno crtati, premda moæda ne kao Leonardo da Vinci ∑ jer za to je potrebno puno viπe od uporne vjeæbe. www.mozaik-knjiga.hr Barrington Barber FundDraw*Arc PB_CRO Pouzdani savjeti i praktiËne vjeæbe Barrington Barber


Škola crtanja

Related publications