Issuu on Google+

Nr 24 Luty 2009 GRUNDTVIG – projekt „DIGITEACH – uczenie nauczycieli” Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrze˝a w Sopocie prowadzi szko∏y Êrednie i policealne dla doros∏ych, kursy zawodowe i komputerowe, zaj´cia aktywizujàce dla seniorów w ramach Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a tak˝e szkolenia oraz doradztwo dla nauczycieli w ramach Sopockiego OÊrodka Doskonalenia Nauczycieli. Na rzecz osób zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym podejmowane sà ró˝norodne dzia∏ania, m.in.: m∏odzie˝, która przerwa∏a nauk´ ma mo˝liwoÊç skorzystania z oferty Szko∏y Drugiej Szansy oraz dokoƒczenia edukacji poprzez przystàpienie do egzaminów eksternistycznych; dla osób bezrobotnych, w tym kobiet powracajàcych na rynek pracy oraz dla osób niepe∏nosprawnych i m∏odzie˝y z domów dziecka organizowane sà ró˝norodne szkolenia. Najliczniejszà grupà zagro˝onà wykluczeniem spo∏ecznym (ze wzgl´du na wiek), której specyficzne potrzeby sà zaspokajane w CKU, sà seniorzy – obecnie 700 osób korzysta z zaj´ç edukacyjnych, ruchowych i kulturalnych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pomys∏ na projekt „DIGITEACH – uczenie nauczycieli” realizowany przez CKU we wspó∏pracy z organizacjami z Belgii, Czech, Danii, Estonii i Hiszpanii zrodzi∏ si´ na seminarium kontaktowym w styczniu 2006 r. w Hiszpanii, w Barcelonie. Na udzia∏ w seminarium przedstawiciel CKU dosta∏ dofinansowanie w ramach akcji Wizyty Przygotowawcze. Podczas tego spotkania przedstawiciele organizacji z kilku krajów rozpocz´li prac´ nad za∏o˝eniami projektu. Celem projektu realizowanego w latach 2006 – 2008 by∏a analiza powszechnych problemów zwiàzanych z zach´caniem nauczycieli do tworzenia i wykorzystywania treÊci cyfrowych (technologii informacyjno-komunikacyj- nych) w procesie kszta∏cenia osób doros∏ych. Projekt zak∏ada∏ zbadanie i dzielenie si´ metodami motywowania, szkolenia i rozwoju umiej´tnoÊci nauczycieli w zastosowaniu treÊci cyfrowych i platform kszta∏cenia na odleg∏oÊç. Uczestnikami projektu byli nie tylko nauczyciele, ale tak˝e s∏uchacze CKU w Sopocie. Na potrzeby grupy projektowej rozwijana by∏a wspólna platforma kszta∏cenia na odleg∏oÊç, która pozwoli∏a cz∏onkom grupy na umieszczanie pomys∏ów i poglàdów, wzajemne kontaktowanie si´ i wymian´ doÊwiadczeƒ. Celem by∏o tak˝e zach´canie nauczycieli i innych kadr do dzielenia si´ przyk∏adami dobrych praktyk z kolegami w krajach partnerskich oraz wzrost autorytetu nauczycieli i ich ÊwiadomoÊci przez zlikwidowanie wÊród nich „analfabetyzmu cyfrowego”. W ramach projektu opracowano m.in. stron´ internetowà: http://www.digiteach.eu oraz dwie broszury informacyjne o projekcie wydane po ka˝dym roku realizacji projektu. Uczestnictwo w projekcie uÊwiadomi∏o nauczycielom CKU, ˝e nauczanie z wykorzystaniem technologii informacyjnej nie jest trudne, a jednoczeÊnie o wiele bardziej atrakcyjne dla s∏uchaczy. Wymiana doÊwiadczeƒ sprawi∏a, ˝e nauczyciele z wi´kszà pewnoÊcià siebie i zaanga˝owaniem postanowili wdro˝yç si´ do nauczania na odleg∏oÊç. W Centrum uruchomiono platform´ moodle (http://moodle.cku.sopot.pl), na której nauczyciele od wrzeÊnia 2008 roku zacz´li umieszczaç swoje materia∏y szkoleniowe. Nauczyciele nabrali odwagi i zdobyli nowe umiej´tnoÊci w zakresie wykorzystywania nowoczesnej technologii w przygotowywaniu materia∏ów edukacyjnych, a s∏uchacze dzi´ki temu majà ciekawsze zaj´cia. Dzi´ki temu doÊwiadczeniu poszerzy∏a si´ równie˝ oferta edukacyjna CKU. COMENIUS SZANSÑ NA ROZWIJANIE TWÓRCZYCH TALENTÓW Projekt wielostronny zatytu∏owany „Tradycyjne sztuki artystyczne” realizowany by∏ w Szkole Podstawowej nr 5 w Dàbrowie Górniczej (woj. Êlàskie) w latach 2006 – 2008. W ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkó∏ wspó∏pracowa∏y ze sobà szko∏y: turecka (w roli koordynatora projektu), polska i ∏otewska. Nauczyciele – pomys∏odawcy projektu postanowili wymieniç si´ wiedzà, doÊwiadczeniami i umiej´tnoÊciami zwiàzanymi z tradycyjnymi sztukami artystycznymi typowymi dla trzech partnerskich krajów. Poczàtkowe obawy nauczycieli, czy sprostajà wszystkim wyzwaniom towarzyszàcym przedsi´wzi´ciu szybko ustàpi∏y po pierwszym spotkaniu roboczym w tureckim mieÊcie Denizli. Gospodarze uj´li wszystkich swojà go- ÊcinnoÊcià. a okazywane co chwil´ dowody sympatii utwierdza∏y w przekonaniu, ˝e decyzja o przystàpieniu do programu Comenius by∏a s∏uszna. Ju˝ pierwsza wizyta w Turcji przynios∏a wymierne rezultaty – Polacy i ¸otysze stali si´ bogatsi o wiedz´ i doÊwiadczenia zwiàzane z typowymi dla Turcji technikami artystycznymi, zwanymi marmurkowaniem i miniaturami. Prezentacja tych technik plastycznych wÊród uczniów wywo∏a∏a ogromne zainteresowanie i zaanga˝owanie w proces tworzenia zupe∏nie nieznanych dotàd arcydzie∏, które ju˝ wkrótce mogli podziwiaç partnerzy turecko – ∏otewscy na kolejnej wizycie w Polsce. Bogato zaplanowany program pobytu zadowoli∏by nawet najbardziej wybrednego goÊcia. Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy szko∏y, uczniowie i rodzice starali si´, aby pobyt w Polsce na zawsze zapisa∏ si´ w pami´ci goÊci. Uczniowie z dumà prezentowali swojà szko∏´, umiej´tnoÊci sportowe, artystyczne i przede wszystkim j´zykowe. W spontanicznych rozmowach po zakoƒczeniu wizyty sami stwierdzili: – Dopiero teraz przekonaliÊmy si´, jak wa˝na jest nauka j´zyków obcych i jak wiele satysfakcji przynosi umiej´tnoÊç porozumienia si´ z drugà osobà w danym j´zyku! PoprawnoÊç komunikacyjna nabiera∏a szczególnego wymiaru w trakcie warsztatów artystycznych, prowadzonych pod okiem fachowców, w czasie których uczniowie pod bacznym okiem nauczycieli prezentowali polskà rodzimà sztuk´: pisanki, hafty krzy˝ykowe, koronki, papierowe figury przestrzenne. Wszyscy realizujàcy projekt, z poczuciem uczestniczenia w fantastycznym eksperymencie, próbowali ∏àczyç ze sobà poznane sztuki artystyczne i dzi´ki temu tworzyli wspania∏e marmurkowe pisanki czy wielobarwne kompozycje kwiatowe zadziwiajàce swà ró˝norodnoÊcià. Kolejne wizyty na ¸otwie da∏y okazj´ do poznania innych, równie ekscytujàcych sztuk plastycznych. Godziny sp´dzone w szkole plastycznej w Jaunpiebaldze pozwoli∏y na odkrycie dotàd nieznanych technik i wykonanie bardzo ciekawych prac, przy u˝yciu profesjonalnych materia∏ów plastycznych, a nast´pnie na przeniesienie tych doÊwiadczeƒ i umiej´tnoÊci do polskiej szko∏y. Dzi´ki uprzejmoÊci partnerów ∏otewskich partnerzy projektu mogli zaobserwowaç od kuchni mozolnà i jak˝e precyzyjnà i wymagajàcà mnóstwa cierpli-


Poznaj Program "Uczenie się przez całe życie" (24)

Related publications