Issuu on Google+

Përmbajtja Mesazhi……………………………………………………...................................................... 3 1. Programi i zhvillimit të Bashkisë Durrës…………………………………………………. 1.1 Hyrje………………………………………………………………………………………… 5 5 2. Situata ku ndodhet drejtimi i Bashkisë sot ……………………………………………….. 6 3. Vizioni, prioritetet strategjike dhe objektivat…………………………………………….. 3.1 Vizioni……………………………………………………………………………………….. 3.2 Prioritetet strategjike ………………………………………………………………………. 3.3 Objektivat…………………………………………………………………………………… 7 7 8 9 4. Programi i detajuar……………………………………………………………………………. 14 4.1.1 Furnizimi me ujë dhe shërbimi i kanalizimeve ....…………………………….. 15 4.1.2 Furnizimi me ujë – gjendja ekzistuese…………………………………………. 15 4.1.3 Kanalizimi i ujërave të zeza – gjendja ekzistuese…………………………… 15 4.2 Mbrojtja e mjedisit – gjendja ekzistuese………………………………………………. ..17 4.2.1 Pastrimi dhe menaxhimi i mbetjeve…………………………………………….. 18 4.2.2 Mjediset e gjelbërta……………………………………………………………….. 19 4.3 Infrastruktura rrugore – gjendja ekzistuese……………………………………………… 20 5. Zhvillimi urban………………………………………………………………………………… 22 5.1 Zhvillimi urban – gjendja ekzistuese……………………………………………………. 22 5.2 Plani i përgjithshëm rregullues……………………………………………………….. 22 6. Disa çështje kryesore, sociale kulturore, ekonomike dhe shëndetësore për zhvillimet e ardhshme……………………………………………………………………………………. 25 6.1 Mundësitë e zhvillimit të turizmit…………………………………………………….. 25 6.2 Infrastruktura dytësore...…………………………………………………………………. 25 6.2.a Arsimi……………………………………………………………………………….. 26 6.2.b Shëndetësia………………………………………………………………………… 27 6.2.c Strehimi……………………………………………………………………………… 27 6.2.d Shërbimet sociale……………………………………………………………….. 28 6.2.e Turizmi…………………………………………………………………………….... 29 6.2.f Kultura, Rinia dhe Sporti…………………………………………………………... 30 6.2.f.1 Kulturë………………………………………………………………………... 29 6.2.f.2 Rinia……………………………………………………………………….. 31 6.2.f.3 Sporti…………………………………………………………………………... 32 7. Parashikimi i rritjes së të ardhurave, administrata vendore dhe institucionet e varësisë……………………………………………………………………………………… 7.1 Parashikimi i rritjes së kapacitetit financiar të Bashkisë Durrës…...…………….. 7.2 Administrata vendore e Bashkisë Durrës – gjendja ekzistuese…….……………. Program elektoral i kandidatit Ferdinad Xhaferaj 33 33 36 Page 1


Programi plote elektoral

Related publications