Issuu on Google+

[0 Firma persaingan bermonopoli pula mempunyai sedikit kuasa penentu harga. Keadaan ini berlaku kerana keluaran setiap firma ialah pengganti hampir antara satu sama lain selain terdapat agak banyak firma yang beroperasi dalam pasaran. Ini menyebabkan keluk peminlaanny a bersifat lebih Terdapat tiga konsep kecekapan firma yang biasanya diambil kira untuk tujuan perbandingan antara pasaran, iaitu kecekapan ekonomi/penge- luaran (AC minimum), kecekapan teknik (MR : MC) dan kecekapan peruntukan sumber (P : MC). Hanya firma dalam pasaran PPS sahaja berupaya mencapai ketiga-tiga kecekapan sementara firma monopoli dan bermonopoli hanya berupaya mencapai tingkat keluaran kecekapan anjal. Firma-firma yang beroperasi dalam ketiga-tiga pasaran juga menghadapi keseimbangan jangka pendek dalam kemungkinan yang sama, iaitu teknik sahaja. memperoleh untung lebih normal, untung Firma monopol i berupaya melakukan diskriminasi harga dengan melaksanakan diskriminasi harga darjah pertama (DH sempuma), diskriminasi 11 normal dan untung kurang normal. Dalam jangka panjang, firma yang beroperasi dalam PPS dan PPBm hanya akan memperoleh untung normal. Hanya fima monopoli sahaja berupaya mendapat untung lebih normai dalam jangka panjang. harga darjah kedua (DH blok) dan diskriminasi harga darjah ketiga (DH pasaran). JadualAnatisis Soalan Tahun-tahun Lepas STPM 2002-2406 Bil. , Bab 7l StrukturPasaran,dai, Penentutn Tingkat Output r 2082 I I llruklg K91dan Hlsil Sempuma -1 PasaranMonopoli ts I I 21 C iD;A,B;C,D .: A 6 il rs io 16, 6 re 23 ii ',3! rr A B 22 __i . ,21 Pasaran Persaingan 20fi6 2005 i a .B,C.D .A ^ _. 2004 2003 ,.-. B'C'D ABCD fl t9 15 23 I 44 2rr ta tR )n 24 :21.22. 25 1) )t , 25 26 zo5 22 23 21 15 25 21 746 _B_91p:919p-,o_lj \HAGIAN A: SOALAN ANEKA PILIHAN Jika firma persaingan sempuma mengeluarkan output kurang daripada output yang memaksimumkan untung, maka A harga lebih tinggi daripada hasil sut. B kos sut lebih tinggi daripada harga. C hasil sut lebih tinggi daripada kos sut. D kos tetap lebih tinggi daripada kos berubah. Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang sebuah fima yang memaksimumkan keuntungan dalam pasaran persaingan sempurna? A B C D Gambar rajah berikut menunjukkan sebuah firma dalam pasaran persaingan sempuma. P2 'l D Kos sut bersamaan dengan harga Kos sut bersamaan dengan hasil sut Kos sut lebih tinggi daripada kos purata Keluk kos sut memotong keiuk pemintaan firma dari bawah ntjti {unit) Antara berikut, tingkat output yang manakah dicapai dalam jangka panjang? AQ, BQ, Ce, Deo


Teori Pasaran

Related publications