Issuu on Google+

CMYK EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro 80 BANI Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 66 (1287) • S^mb[t[, 21 martie 2009 • 16 pagini Sute de cereri pentru ocuparea func`iilor de directori adjunc`i Pagina 4 Lege care ]i poate transforma pe directori ]n \omeri Modificarea statutului func`ionarilor publici i-a pus pe gânduri pe unii nominaliza`i la func`iile de conducere ale institu`iilor deconcentrate din jude`. Ace\tia cânt[resc la modul cel mai serios dac[ s[ fac[ pasul spre preluarea func`iilor de conducere ]n care sunt sus`inu`i de partid, garantate doar pentru un mandat de patru ani, sau s[ r[mân[, ]n continuare, func`ionari publici. Teodor Dimitriu se num[r[ printre aceste persoane, ]ns[, potrivit unor surse neoficiale, mai sunt \i al`ii dintre cei nominaliza`i pentru \efia institu`iilor publice care stau pe gânduri dac[ s[ accepte sau nu posturile. Pagina 4 Feti`[ accidentat[ de un \ofer ]ncep[tor Dup[ ce joi o feti`[ de \apte ani a fost accidentat[ pe strada S[venilor, ieri un accident rutier asem[n[tor a f[cut ca un alt copil, de opt ani, s[ ajung[ ]n spital. Feti`a a fost lovit[ de un autoturism Daewoo Espero, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Boto\ani. Pagina 5 Lovitur[ de teatru ]n instan`[ Judec[torii au respins propunerea de arestare a Gianinei Aghini`ei De\i aceasta a ]nc[lcat dispozi`ia procurorilor de a nu p[r[si localitatea, judec[torii au refuzat s[ o aresteze pentru 29 de zile. Geanina Aghini`ei \i mama ei sunt anchetate ]n cazul de fraudare a BCR, valoarea prejudiciului fiind de peste 13 miliarde lei vechi. Pagina 16 Genina Pintilii, câ\tig[toare ]n procesul cu conducerea CJ Fosta \ef[ a Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri, Geanina Pintilii, a avut câ\tig de cauz[ ]n confruntarea din instan`[ cu pre\edintele Consiliului Jude`ean. Dup[ ce a fost ]nl[turat[ de la \efia direc`iei, conducerea CJ invocând deficien`e grave ]n managementul institu`iei, fosta directoare a ales s[ apeleze la instan`[ pentru ca aceasta s[ cânt[reasc[ de partea cui este dreptatea. Iar instan`a i-a dat dreptate fostei directoare. Acum, pre\edintele CJ este decis s[ fac[ recurs. Mai mult, Mihai ~âbuleac \i-a exprimat public nemul`umirea fa`[ de decizia justi`iei, aducând critici judec[torilor, dar \i medicilor, care, potrivit declara`iilor \efului CJ, i-ar fi acordat Geaninei Pintilii concedii medicale cu prea mult[ u\urin`[. Pagina 3


Evenimentul de Botosani nr.1287

Related publications