Issuu on Google+

SiyahMaviKýrmýzýSarý RÝSALE-Ý NUR’UN YENÝ ASYA ÝLE DUYURULAN TEMEL MESAJLARINDAN BAZI ANA BAÞLIKLAR: lDeðiþmeyen gündem Said Nursî ve Nurculuk. l Yapýcý ve tarihî ikazlar. l Kronik sorunlara Kur’ânî çözümler. l Ona kulak verilseydi... l Muhabbet fedaileriyiz. l Din, bilim ve Ýslâmî þuur. l Barýþ, birlik ve kardeþlik. l Medeniyetler ittifaký ve adalet. l Dünyada Risale-i Nur. l Ýslâm dünyasýnda Risale-i Nur. l Dindar cumhuriyet. l Hürriyet, demokrasi, sivilleþme. l Demokratik açýlým ve Bediüzzaman. l Ýftira, hücum ve zulümlere karþý kararlý mücadele. l Tuzaklar bozuluyor ve bozulacak. Y 21 ÞUBAT’TA HERKESE ÜCRETSÝZ GERÇEKTEN HABER VERiR DUYURU 21 Þubat’ta vereceðimiz “Yeni Asya: Risale-i Nur’un medyadaki dili” ekimiz için taleplerinizi bu akþama kadar Abone Servisimize bildirmenizi bekliyoruz. Telefonlarýmýz: 0 (212) 655 88 59’dan 219-220 ve 419, 0 (212) 630 48 35 ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR www.yeniasya.com.tr 17 ÞUBAT 2010 ÇARÞAMBA/ 75 Kr YIL: 40 SAYI: 14.355 Ya eþin baþýný açacak, ya ordudan atýlacaksýn YAÞ’ZEDE NÝYAZÝ BUDAK: “EÞÝN ALLAH RIZASI ÝÇÝN BAÞINI ÖRTÜYOR, AMA EMÝR VAR: YA AÇACAK, YA DA ATILACAKSIN” DÝYE UYARILDIKTAN SONRA ÝHRAÇ EDÝLDÝM AVRUPA ÝÇÝN ÖRNEK BÝR MODEL Ýslamofobi’ye karþý Dobruca modeli 8 ASIRDIR KARDEÞÇE YAÞIYORLAR “SENÝ BÝR YILDIR TAKÝP ETTÝRÝYORUM” nRo­man­ya’da­Ýs­lâ­m­karþýtý­tu­tum­la­rýn bu­l un­m a­m a­s ýn­d a­ Müs­l ü­m an­l a­r ýn Dob­ru­ca­ böl­ge­sin­de­ di­ðer­ top­lum­lar­la yüz­yýl­lar­dýr­ hoþ­gö­rü­ i­çe­ri­sin­de­ ya­þa­ma­sý­nýn­ bü­yük­ et­ki­si­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­yen­ Ro­man­ya­ Müf­tü­sü­ Mu­rat­ Yu­suf, “Þim­di­Av­ru­pa’ya­bu­mo­de­li­mi­zi­ör­nek gös­te­ri­yo­ruz”­de­di.­Haberi sayfa 7’de n1997'de­ ye­ni­ yüz­ba­þý­ ol­muþ­ken­ YAÞ­ ka­ra­rýy­la­ or­du­dan­ a­tý­lan­ Bu­dak,­ a­týl­ma­ ön­cesi­ ta­bur­ ko­mu­ta­ný­nýn ken­di­si­ni­ “Se­ni­ bir­ yýl­dýr­ ta­kip­ et­ti­ri­yo­rum.­ E­þi­nin­ ba­þör­tü­sü­nü­Al­lah­rý­za­sý­i­çin­tak­tý­ðý­na­ben­i­nan­dým.­Çün­kü­ast­la­rýn­a­ra­sýn­da­ay­rým­yap­ma­dýn,­i­þi­ni­düz­gün­yap­týn.­A­ma­yu­ka­rý­dan­ke­sin­e­mir­var;­ya­e­þin­ba­þý­ný­a­ça­cak­ya­da­or­du­dan­a­tý­la­cak­sýn”­diye­uyardýðýný­anlattý. “BAÞÖRTÜSÜ ATATÜRK ÝLKELERÝNE TERS” FOTOÐRAF YARIÞMASI BAÞLADI n“Yüz­ba­þý­ o­lu­yor­dum.­ Rüt­be­ tö­re­ni­ne­ e­þim­le­gel­mem­is­ten­di.­Te­set­tür­lü­al­ma­dýk­la­rý­i­çin­gö­tür­me­dim­ve­sa­vun­mam­da­o­þe­kil­de­i­fa­de­et­tim.­‘Ba­þör­tü­sü­A­ta­türk­il­ke ve­ in­ký­lâp­la­rý­na­ ay­ký­rý,­ çað­daþ­ ya­þa­ma ters,­ su­bay­ e­þi­ne­ ya­kýþ­maz’­ di­ye­ bir ya­zý­ve­rip,­da­ha­son­ra­ih­raç­et­ti­ler.” “Avrupa’nýn en güzel minaresi” NEFRET KÖRÜKLENMESÝN Niyazi Budak Mithat Yanmaz'ýn röportajý sayfa 4’te HÜKÜMET, BU KONUYA GÝRMEK ÝSTEMÝYOR Katsayý, YÖK’le Danýþtay’a havale CEMÝL ÇÝÇEK: YÖK VE DANIÞTAY ARASINDAKÝ BÝR MESELE nHü­kü­met­Söz­cü­sü,­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Ce­mil­Çi­çek,­‘’Da­nýþ­tay­ne­ka­rar­ve­re­cek,­bu­nu­bil­mi­yo­rum.­Bu­ka­ra­rýn­so­nu­cun­da­YÖK­ne­ka­rar­ve­re­cek,­o­nu­da bil­mi­yo­ruz.­ A­ma­ ö­zel­lik­le­ sý­nav­ sü­re­ci­nin­ baþ­la­dý­ðý,­ in­san­la­rýn­ he­ye­can­la­rý­nýn yük­sel­di­ði­bir­dö­nem­de­bu­tür­lü­be­lir­siz­lik­le­rin­de­or­ta­dan­kal­dý­rýl­ma­sý­ge­re­kir. O­ ne­den­le­ YÖK­ ve­ Da­nýþ­tay­ a­ra­sýn­da­ki­ bir­ me­se­le­ bu,­ so­nuç­ta­ na­sýl­ bir­ ka­rar ve­ri­le­cek,­hep­be­ra­ber­ba­ka­ca­ðýz­ve­gö­re­ce­ðiz’’­de­di. Haberi sayfa 5’te Merkezi Bükreþ'te bulunan Eurisc Vakfýnýn Avrupa Ýslamofobi Araþtýrmalarý Merkezi tarafýndan düzenlenen toplantýda Ýslâmn terör ve þiddetle iliþkilendirilmesine tepki gösterildi. FOTOÐRAF: CÝHAN Edirne’de alarm en üst seviyede Edirne’de, Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerinin artmasýyla yaþanan taþkýnlar Kapýkule ve Pazarkule sýnýr kapýlarýnýn kapanmasýna sebep olurken, Karaaðaç semtinde bulunan okullar tatil edildi. 10 gündür taþkýnlarla boðuþan Edirne’de taþkýn alarmý en üst seviyeye çýkarýldý. Meriç nehrinin taþmasý nedeniyle Pazarkule Sýnýr Kapýsý’na ve Karaaðaç semtine giden Lozan Caddesi sular altýnda kalýrken, ulaþým polis panzerleri ve askerî araçlarla saðlanýyor. Bölgede bulunan birçok iþletme ve tesis sular altýnda kalmýþ durumda. Haberi sayfa 8’de MAKAMI VE EVÝ ARANDI BÝRÝ TUÐ, BÝRÝ TÜMGENERAL Erzincan’da Baþsavcýya arama ve gözaltý Ýki komutana Ergenekon sorgulamasý GÖZALTI KARARI DA VAR n Er­zin­can­ Cum­hu­ri­yet­ Baþ­sav­cý­sý­ Ýl­han­ Ci­ha­ner’in­ ad­li­ye­de­ki­ ma­kam­ o­da­sýn­da­ ve­ e­vin­de­ po­lis­ ta­ra­fýn­dan­ a­ra­ma ya­pýl­dý.­Baþ­sav­cý­hak­kýn­da­gö­zal­tý­ ka­ra­rý­nýn­ da­ bu­lun­du­ðu be­lir­til­di.­­Haberi sayfa 5’te ÝZMÝR SAVCISINA ÝFADE VERDÝLER nEr­ge­ne­kon­so­ruþ­tur­ma­sý­kap­sa­mýn­da­Ýz­mir’de­Fo­ça­Çý­kar­ma­Ge­mi­le­ri­Ko­mu­ta­ný­Tu­ða­mi­ral­Meh­met­Fa­tih­Ýl­han­i­le­E­ge­Or­d u­s u­Kur­m ay­Baþ­k a­n ý Tüm­ge­ne­ral­Ö­mer­Paç’ýn­i­fa­de­le­ri­a­lýn­dý.­ Haberi sayfa 5’te n Mer­ke­zi­Stras­bo­urg’da­bu­lu­nan­CO­JEP­In­ter­na­ti­o­nal,­Av­ru­pa’nýn­Sos­yal­Bü­tün­lü­ðü­Müs­lü­man­Gi­ri­þimi­ile­Bri­tish Co­un­cil’in­or­tak­la­þa­yü­rüt­tük­le­ri­“Av­ru­pa’nýn­en­gü­zel­mi­na­re­si”­ad­lý­fo­toð­raf ya­rýþ­ma­sý­baþ­la­dý.­CO­JEP’ten­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­“son­dö­nem­ler­de­po­pü­lizm tut­ku­lu­ba­zý­si­ya­set­çi­le­rin­ve­bir­ký­sým med­ya­nýn­mi­na­re­in­þa­sý­me­se­le­si­ni­te­mel­hak­ve­öz­gür­lük­le­rin­ký­sýt­lan­ma­sý­i­çin­a­raç­o­la­rak­kul­lan­mýþ­ol­ma­sý­nýn­ü­zün­tü­verdiði’’­be­lir­ti­le­rek,­bu­du­ru­mun di­nî­ve­et­nik­a­zýn­lýk­la­rýn­sal­dý­rý­ya­uð­ra­ma­sý­na­ne­den­ol­du­ðu­ve­ö­zel­lik­le­Müs­lü­man­top­lu­luk­la­ra­yö­ne­lik­nef­re­tin­yay­gýn­laþ­ma­sý­ný­kö­rük­le­di­ði­i­fa­de­e­dil­di.­ ISSN 13017748 DÜNYA ÝÇÝN BÝR ÝYÝ, BÝR KÖTÜ SENARYO Haberi sayfa 16’da SiyahMaviKýrmýzýSarý


17 Şubat 2010

Related publications