Issuu on Google+

SiyahMaviKýrmýzýSarý RÝSALE-Ý NUR’UN YENÝ ASYA ÝLE DUYURULAN TEMEL MESAJLARINDAN BAZI ANA BAÞLIKLAR: lDeðiþmeyen gündem Said Nursî ve Nurculuk. l Yapýcý ve tarihî ikazlar. l Kronik sorunlara Kur’ânî çözümler. l Ona kulak verilseydi... l Muhabbet fedaileriyiz. l Din, bilim ve Ýslâmî þuur. l Barýþ, birlik ve kardeþlik. l Medeniyetler ittifaký ve adalet. l Dünyada Risale-i Nur. l Ýslâm dünyasýnda Risale-i Nur. l Dindar cumhuriyet. l Hürriyet, demokrasi, sivilleþme. l Demokratik açýlým ve Bediüzzaman. l Ýftira, hücum ve zulümlere karþý kararlý mücadele. l Tuzaklar bozuluyor ve bozulacak. Y 21 ÞUBAT’IBEKLEYÝNÝZ GERÇEKTEN HABER VERiR DUYURU 21 Þubat’ta vereceðimiz “Yeni Asya: Risale-i Nur’un medyadaki dili” ekimiz için taleplerinizi yarýn akþama kadar Abone Servisimize bildirmenizi bekliyoruz. Telefonlarýmýz: 0 (212) 655 88 59’dan 219-220 ve 419, 0 (212) 630 48 35 ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR www.yeniasya.com.tr 16 ÞUBAT 2010 SALI / 75 Kr YIL: 40 SAYI: 14.354 TSK DA DEÐÝÞMEK ZORUNDA EMEKLÝ GENERALDEN GENELKURMAY BAÞKANI ORG. ÝLKER BAÞBUÐ’A ÇAÐRI. Doðu ve Güneydoðu’da 15 Þubat gerilimi— Terör örgütünün baþý Abdullah Öcalan’ýn Kenya’da yakalaTSK SÝYASETÝN DIÞINA ÇIKARILMALI n“Silâhlý Kuvvetler de deðiþmelidir, deðiþmek zorundadýr, deðiþecektir” diyen Emekli Tuðgeneral Adnan Tanrýverdi, bunun için öncelikle yapýlmasý gereken þeyin “TSK'yý siyasetin dýþýna çýkarmak” olduðunu vurgulayýp, diðer maddeleri þöyle sýraladý: HUKUK DIÞI TASFÝYELER SONA ERMELÝ Adnan Tanrýverdi nl TSK iç güvenlik görevlerinden arýndýrýlmalý ve tamamen dýþ tehdit hedeflerine yönlendirilmeli. lJandarma ile kendi arasýndaki göbek baðý kesilmeli. l Tüm milletin tâbi olduðu hukuk ve yargý sistemine tâbi olmayý içine sindirmeli. l Hukuk dýþý tasfiyelere son verilmeli. PERSONELÝ MANEVÎ BOÞLUKTAN KURTARACAK TEDBÝRLER nSilâhlý Kuvvetlere yeni alýnacak elemanlarýn seçiminde ideolojinin deðil, liyakatin öne çýkarýlmasý gerektiðini ifade eden Tanrýverdi, “Ýþte, TSK'yý milletin kalbine yerleþtirecek ve Silâhlý Kuvvetlerin bozuk olduðu söylenen moralini düzeltecek adýmlar bunlardýr. Daha önemlisi de, profesyonel personelin içine düþürüldüðü manevî boþluktan çekip çýkarýlmasýný saðlayacak radikal tedbirlerin alýnmasýdýr” dedi. Haberi sayfa 4’te nýp Türkiye’ye getiriliþinin 11. yýldönümü nedeniyle Diyarbakýr, Hakkari, Van, Muþ ve diðer bazý il ve ilçelerde esnaf kepenk kapattý. Diyarbakýr’da sadece fýrýnlar açýlýrken kentin en yoðun olan cadde ve sokaklar neredeyse tamamen boþaldý. Çevik Kuvvet ekipleri kent merkezinin çeþitli yerlerinde güvenlik tedbirleri aldý. Hakkari il merkezi ile ilçelerinde esnaf kepenk açmazken, þoförler kontak kapattý. 15 Þubat’ý ‘kara gün’ olarak ilân eden BDP Hakkari Ýl Baþkanlýðý binasýna siyah bez asýldý. BDP’nin Van Ýl ve Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna da siyah bez asýlýrken, uyarýldýðý iddia edilen esnafýn bir kýsmý orada da kepenk açmadý. Haberi sayfa 4’te FOTOÐRAF: CÝHAN ÝÞSÝZLÝK ORANI YÜZDE 13.1 BUSÝAD BAÞKANI ÖZER: BOYNER HERKESE SESLENDÝ Genç iþsizler Krizin etkisi TÜSÝAD’dan itidal çaðrýsý geçmedi artýyor HER DÖRT GENÇTEN BÝRÝ ÝÞSÝZ n Türkiye’de Kasým döneminde iþsizlik oraný yüzde 13,1 olarak belirlendi. TÜÝK’in üçer aylýk dönemler itibariyle her ay açýkladýðý Hanehalký Ýþgücü Araþtýrmasý, “Ekim-Kasým-Aralýk 2009’’ dönemini kapsayan Kasým sonuçlarýna göre, genç nüfusta iþsizlik oraný yüzde 24,4 olarak açýklandý. Kasým 2008 döneminde söz konusu oran yüzde 24 düzeyindeydi. Haberi sayfa 11’de YENÝ YATIRIM YAPMAK ÝMKÂNSIZ n BUSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Arif Özer, açýklanan iþsizlik rakamlarýnýn, krizin etkilerinin sürdüðünü ve bu etkilerin geçmesinin uzun sürede gerçekleþeceðini gösterdiðini bildirdi. Kronik iþsizliðin yüzde 9’lardan yüzde 13’lere yerleþtiðine dikkat çeken Özer, gelecek dönemde yeni yatýrýmlarýn mümkün görünmediðini söyledi. Haberi sayfa 11’de Yeni Asya okumak demokrasiye katký yapmaktýr nRisale-i Nur Enstitüsünün düzenlediði seminerde konuþan Prof. Dr. Atilla Yayla, herkesin bireysel olarak demokrasi adýna yapacaðý þeyler olduðunu ifade ederek “Komþunuz demokrasi taraftarý olmayan bir gazete okuyorsa, ona Yeni Asya gibi demokrasiyi savunan gazeteleri okutmak, mümkünse diðer gazeteleri almaktan vazgeçirmek demokrasiye katkýdýr. Böylece çok þey deðiþir, hiçbir gayreti küçümsemeyelim” dedi. Elif Nur Kurtoðlu’nun haberi sayfa 3’te BU TARTIÞMALAR YAKIÞMIYOR n TÜSÝAD Baþkaný Ümit Boyner, “Ýçinden geçtiðimiz kutuplaþma, diyalogsuzluk, canlý izlediðimiz tartýþmalar, rahatsýz edici siyasî polemik, siyasî sisteme müdahale iddialarý, ‘Bildiklerimizi anlatýrýz’ tehdidi, âdil yargýlama sürecinde yaþadýðýmýz vicdan hesaplaþmalarý bize yakýþmýyor” diyerek bütün kesimleri itidale çaðýrdý. Haberi sayfa 4’te Mekke’de þiddetli yaðýþ nMekke’de etkili olan þiddetli yaðýþýn ardýndan oluþun fýrtýnada 6 kiþinin öldüðü açýklandý. Þiddetli yaðýþ sonrasý çöken evde 6 kiþinin cesedi bulundu. Yaðýþtan etkilenen bazý binalar boþaltýlýrken, 50 dolayýnda kiþinin evsiz kaldýðý, birçok iþyerinin de selden etkilendiði belirtildi. ABD’LÝ MÝLLETVEKÝLÝNDEN ÇAÐRI: Prof. Dr. Atilla Yayla Gazze ablukasýný Amerika kýrsýn Haberi sayfa 7’de ISSN 13017748 STK’LAR: ÞÝKÂYET ETMEYÝN, SORUNU ÇÖZÜN Umut Yavuz’un haberi sayfa 5’te SiyahMaviKýrmýzýSarý


16 Şubat 2010

Related publications