Issuu on Google+

SiyahMaviKýrmýzýSarý Trafikte cep telefonuna hayýr/ 16’DA 818 METRELÝK BÝNADA YER ALACAK DÜNYANIN EN YÜKSEK CAMÝÝ Cezaevlerinde açýk görüþ / 3’TE Dereyi sedye ile geçiyorlar/ 6’DA En eski tarihli ansiklopedi bizde/ 10’DA Haberi sayfa 7’de Y GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 30 ARALIK 2009 ÇARÞAMBA / 60 Kr YIL: 40 SAYI: 14.306 www.yeniasya.com.tr HUKUKSUZ YAPI TASFÝYE EDÝLSÝN SUÝKAST ÝDDÝASIYLA GÜNDEME GELEN ÖZEL KUVVETLERÝN GÖREV TANIMI DIÞINA ÇIKTIÐI BELÝRTÝLEREK, MEÞRUÝYETÝ SORGULANIYOR. Eczacýlar, market eczane uygulamasýnýn insan saðlýðýný tehlikeye atacaðýný dile getiriyor. ABD'DE HATALI ÝLAÇ KULLANIMI ÖLÜM GETÝRÝYOR NÝÇÝN VE KÝME KARÞI KURULDUÐU BELLÝ DEÐÝL Markette satýlan ilâç öldürüyor n Askerî emekli hakim Ümit Kardaþ, Bülent Arýnç’a yönelik suikast iddiasýyla gündeme gelen Seferberlik Tetkik Kurulunun hukukî bir altyapýsýnýn olmadýðýný belirterek, “Görev tanýmý yok, hukukî denetimi yok. Bu açýdan bu yapýnýn tasfiye edilmesi gerekiyor. Bu yapýnýn geçmiþe yönelik hangi olaylara karýþtýðý Mecliste kurulacak bir komisyon tarafýndan araþtýrýlmalý” dedi. ECZACILAR: ÝLÂÇLAR ECZANELERDE SATILMALI DERÝN YAPILAR TÜRKÝYE’YÝ ÝSTÝKRARSIZLAÞTIRIR nÝzmir Eczacý Odasý Baþkaný Tuncay Sayýlkan, ilâçlarýn marketlerde satýlmasýnýn Türkiye’de uygulanamayacaðýný söyledi. Sayýlkan, ‘’Ýlâç, dünyada sadece ABD’de marketlerde satýlýyor ve ABD, hatalý ilâç kullanýmýndan vefat edenlerin sayýsý bakýmýndan listenin ilk sýrasýnda yer alýyor. ABD’deki modelde, marketlerde vitaminler, öksürük þurubu, pastil gibi reçetesiz ilâçlar satýlmaktadýr” diye konuþtu. Haberi sayfa 3’te n Seferberlik Tetkik Kurulunda, Özel Kuvvetler’in kalbi olarak bilinen ‘kozmik oda’da arama yapýlmasý, ‘yetki’ tartýþmasýný gündeme getirdi. Emniyet Ýstihbarat Daire eski Baþkaný Bülent Orakoðlu, MÝT’in ve TSK’nýn bu tür arþivlerine girilmesi gerektiðini belirterek, Ergenekon operasyonlarýyla belki tetikçi grubun bitirilebileceðini, ama bataklýðýn kurutulamayacaðýný savundu. Haberi sayfa 4’te "KAMU GÖREVLÝSÝNE NEÞREN HAKARET" ÝDDÝASIYLA Özdabak hakim önünde SÝNCAN HAKÝMÝ OSMAN KAÇMAZ ÞÝKÂYET ETTÝ Genelkurmay: JÝTEM yok Ergenekon kontgerilladýr Haberi sayfa 4’te n Adalet Bakanlýðýnýn ihraç talebinde bulunduðu Sincan 1. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hakim Osman Kaçmaz’ýn “kamu görevlisine neþren hakaret” iddiasýyla çizerimiz Ýbrahim Özdabak hakkýnda açtýðý dâvânýn ilk duruþmasý bugün görülecek. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’le ilgili tartýþmalý karara imza atan Sincan 1. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Kaçmaz’ýn þikâyeti üzerine Bakýrköy Cumhuriyet Savcýsý Ali Çakýr, çizerimiz Özdabak hakkýnda 1 Mayýs 2009 tarihli Yeni Asya’da yayýnlanan karikatüründe “kamu görevlisine neþren hakaret” iddiasýyla dâvâ açmýþtý. Haberi sayfa 5’te MERKEZ BANKASI: 2010 BÜTÇESÝ YETERSÝZ Belirsizlik sürüyor Bunalým bütçesi KÜRESEL EKONOMÝ SORUNLARI VERGÝ VE ZAMLAR ARTACAK nMerkez Bankasý, Para Politikasý Kurulu’nun 17 Aralýk’ta yaptýðý toplantýnýn özetinde, küresel ekonomideki sorunlarýn henüz tam olarak giderilememiþ olduðuna iþaret edilerek, toparlanmanýn gücüne iliþkin belirsizliklerin de devam ettiðine dikkat çekti. Haberi sayfa 11’dei n TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný Emin Koramaz, 2010 bütçesinin, yatýrýmlar ve sosyal harcamalarýn düþüklüðü, öngörülen bütçe açýðý, borç faiz giderleri, dolaylý vergilerin yüksekliði itibarýyla mevcut ekonomik sosyal bunalýmý derinleþtireceðini bildirdi. Sayfa 11’de Haberi sayfa 4’te ÝFADE VERMEME ÝNADI KRÝZE DÖNDÜ Eski DTP’liler zorla getirilecek TÜRK, TUÐLUK, AYNA, DEMÝRTAÞ ÝÇÝN KARAR TSK: Aramalar yasal Seferberlik Tetkik Kurulu Bölge Baþkanlýðýnda yasal çerçevede yapýlan incelemenin bir süre daha devam edebileceði belirtildi. Genelkurmay Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamada, yürütülmekte olan bir soruþturma kapsamýnda, Ankara Seferberlik Bölge Baþkanlýðýnda 26 Aralýk’ta içeriði devlet sýrrý niteliðindeki belgeleri kapsayan bölümde baþlatýlan arama faaliyetinin 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanununun 125. maddesi uyarýnca ilgili hakim tarafýndan bizzat yapýldýðý ifade edildi. Haberi sayfa 4’te nAnkara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi, kapatýlan DTP’nin eski milletvekili Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk ile BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna ve Diyarbakýr Milletvekili Selahattin Demirtaþ’ýn, ifadelerinin alýnmasý için ‘’günsüz zorla mahkemeye getirilmelerine’’ karar verdi. MAHKEMEYE GÝTMEYECEKLER nÖte yandan, BDP’li Demirtaþ, konuyla ilgili olarak, “Yolsuzluktan yargýlanan vekillere dokunulmayacak, ama siyasî görüþleri nedeniyle milletvekilleri zorla mahkemeye götürülecekse, bunu kabul etmeyiz. Meclis bu iþe çözüm olmadýkça mahkemeye gitmeyeceðiz’’ dedi. Haberi sayfa 4’te ISSN 13017748 EGEMEN BAÐIÞ: YÜCE OLAN DEVLET DEÐÝL, BÝREY Haberi sayfa 5’te SiyahMaviKýrmýzýSarý


30 Aralik 2009

Related publications