Issuu on Google+

§ 442 Zodpovednosť za škodu Nesplnenie povinnosti povinnej strany, ktorá bola spôsobená poškodenou stranou, môže v praxi spočívať napr. v odovzdaní vadnej veci, ktorá má byť použitá na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ nemohol vadnosť veci včas odhaliť, v neodbornej oprave veci získanej podnikateľom na základe kúpnej zmluvy v záručnej dobe, v odovzdaní nevhodne zabaleného tovaru na prepravu a pod. Ustanovenie § 376 OBZ, v ktorom je vylúčená náhrada škody pre konanie poškodeného má kogentnú povahu, a preto sa zmluvné strany nemôžu od neho odchýliť ani jeho účinky na zmluvný vzťah vylúčiť. Osobitným ustanovením k § 441 OZ je § 6 ods. 3 zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, podľa ktorého výška škody spôsobenej vadným výrobkom sa zníži, ak výrobca preukáže, že škoda bola spôsobená vadným výrobkom a súčasne aj zavinením poškodeného alebo osoby, za ktorú poškodený zodpovedá. (1) Uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk). (2) Pri škode spôsobenej niektorým trestným činom korupcie sa uhrádza aj nemajetková ujma v peniazoch. (3) Škoda sa uhrádza v peniazoch; ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu. (4) Ak bola škoda spôsobená úmyselným trestným činom, z ktorého mal páchateľ majetkový prospech, môže súd rozhodnúť, že právo na náhradu škody možno uspokojiť z vecí, ktoré z majetkového prospechu nadobudol, a to i vtedy, ak inak podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku nepodliehajú výkonu rozhodnutia. Dokiaľ právo na náhradu škody nie je uspokojené, nesmie dlžník s takýmito v rozhodnutí uvedenými vecami nakladať. Súvisiace ustanovenia a predpisy: § 420, § 420a, § 443, § 450 a § 459 OZ; § 378 – 381 OBZ; § 186 – 196 a § 217 ZP; § 124 TZ; zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov; vyhláška č. 154/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny. Literatúra: Brodický, J.: Náhrada škody na maloobchodních prodejnách po vloupání. Socialistické súdnictvo, 1980, č. 2; Černý, M.: Lze při náhradě škody srážet amortizaci? Socialistická zákonnost, 1960, č. 6; Damohorský, M.: Ekologická újma – nový pojem našeho právního řádu. Právní praxe, 1994, č. 5; Eliáš, K.: Jak hradit škodu? Právní rozhledy, 2008, č. 7; Eliáš, K.: Obsah, způsob a rozsah náhrady škody v soukromém právu. Právní rádce, 2008, č. 1; Havliš, M.: Škoda, skutečná škoda a jiná škoda v občanském právu. Pojistný obzor, 1971, č. 2; Chudý, Š.: Ak náklad na opravu poškodeného vozidla presiahne cenu vozidla. Pojistný obzor, 1973, č. 8; Kindl, M., Šíma, A.: Několik poznámek o rybách, zvířatech a náhradě škody na nich. Právník, 2007, č. 1; Kučera, R., Matějčková, O.: Škoda na předmětu finančního leasingu. Právní fórum, 2005, č. 9; Motejzlík, J.: Skutečné škody podle § 442 občanského zákoníku. Pojistný obzor, 1969, č. 10; Petr, B.: Ušlý zisk. Právní rozhledy, 2004, č. 15; Vybíral, B.: V čem spočívá škoda způsobená tzv. fructum usus? Právník, 1959, č. 8; Záhořová, H.: Několik poznámek k ekologické odpovědnosti. Socialistická zákonnost, 1989, č. 6. 1. Občiansky zákonník v ustanoveniach § 442 až 450 upravuje spôsob a rozsah náhrady škody na veciach a na zdraví a pri usmrtení poškodeného. Pod spôsobom náhrady škody má zákon na mysli formou, v akej sa odškodňuje poškodený subjekt. V prípade majetkovej škody sa v ustanovení § 442 ods. 3 OZ rozlišuje medzi peňažnou náhradou a uvedením majetku do stavu pred vznikom škody. V prípade škody (ujmy) na zdraví vystupuje do popredia peňažná forma náhrady vo forme renty (strata na zárobku, dôchodku) alebo jednorazového odškodnenia (bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, náklady liečenia a pohrebu, jednorazové vyrovnanie, kapitalizácia renty). Pod rozsahom náhrady škody sa rozumie kvantitatívna stránka náhrady škody, teda koľko má škodca alebo subjekt zodpovedný za spôsobenú škodu poskytnúť poškodenému ako náhradu spôsobenej škody. Škodou, ktorá sa má tu nahradiť vyjadruje úbytok majetku poškodeného. Ak je poškodený vlastníkom veci, jeho majetkový stav zahŕňa hodnotu veci a v dôsledku jej straty, odňatia alebo zničenia dochádza k zmenšeniu jeho majetkového stavu práve o hodnotu tejto veci. 1150


Obciansky zakonnik - komentar - ukazka

Related publications