Issuu on Google+

10£É £Éà vÀgU À w À ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ Sample Items of 10th Standard Question Bank ¤zÉÃð±ÀPg À ÀÄ À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨ À ÉÃw E¯ÁSÉ gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzs£ £ÀA.4, 100 Cr ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛ, §£À±AÀ PÀj 3£Éà ºÀAvÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 560 085


SSLC Question Bank - Science

Related publications