Issuu on Google+

m y NOVI SAD PONEDEQAK 22. FEBRUAR 2010. GODINE GODINA LXVIII BROJ 22639 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs VLADA NAMERAVA PREPORUKOM DA OGRANI^I ZARADE Samo sila obara direktorske plate str. 5 GORAN JE[I] Nekom smeta vojvo|anski DS str. 3 TE[KA TRAGEDIJA JU^E RANO UJUTRO U VRBASU NASLOVI Politika 2 Vojvo|ani u Vukovaru kr~e put politici 3 „[um” na taksama Ekonomija 4 Dinar opet u glavnoj ulozi Berza 6 Rusi grade nuklearku u Bugarskoj Novi Sad 7 Prekr{ajne prijave malo koga {trecaju Vojvodina 11 Najbr`i mesari „Mitinog mlina” ANIKO MU[KIWA-HAJNRIH Samo stranke mawina mogu na izbore str. 2 Dru{tvo Tri mladi}a poginula na pru`nom prelazu str. 14 13 Osta}e krezuba banatska sela Toplije Najvi{a temperatura 10 °S STANOVI NA LIZING MO@DA VE] OD MARTA NIKOLA VUKOJA Izgleda da je najgore pro{lo str. 5 Dve re~i do krova nad glavom Ako bude dobre voqe i ne bude zastoja u proceduri u Skup{tini Srbije, gra|ani bi prve stanove na lizing mogli da kupe ve} narednog meseca. Za ovu varijantu zaintereso- vani su i graditeqi u budu}i kupci, a najva`nije od svega je da novca za ovu namenu ima dosta, jer Be~ki sporazum o obimu kredita va`i i za lizing ku}e. str. 4 str. 15 – 18 SPORT POSLOVNI PROSTOR TRA@I SUINVESTITORE Oronule zgrade prave mesta novoj gradwi str. 9 „ JO[ JEDNO ZLATO ZA ^UDESNOG AMANA „ GRUZIJAC MEREBA[VILI PO UKUSU NAVIJA^A „ VO[IN ODGOVOR NA ZVEZDINE MANIPULACIJE „ ^EH KAROL BEK OSVOJIO GEMAKS OPEN


Dnevnik 22.februar 2010.

Related publications