Issuu on Google+

BOJAN PAJTI] POSLEDWI SRPSKI PRAVEDNICI Vojvodina nikom ne}e ostati du`na Jevreje spasavali i ~etnici i partizani N O V O G O D I [ W I NOVI SAD 31. DECEMBAR 2011 - 2. JANUAR 2012. GODINE Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs c m y GODINA LXVIII BROJ 23305 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR SRE]NA NOVA 2012. IVO JOSIPOVI] Danas smo boqi qudi ADAMOVI]I Istorija i zaborav VIDA OGWENOVI] tra`ite nemogu}e ZA gOVOrE I pI[U: Teofil Pan~i}, Bora Oti}, Dragica Srzenti}, Aleksandar Ma}a{ev, Du{an Petrovi}... NA[E prI^E: EKSKLUZIVNO: U POSETI SVETSKOM DR@AVNOM NEPRIJATEQU BROJ 1 „Dnevnik” u Iranu Dobrodo{li u rajski vrt; Rokenrol je `udwa za slobodom; Susret s korzikanskim separatistima... Slede}i broj „Dnevnika” izlazi u utorak, 3. januara, 2012. godine str. 34 ZA[TO JE VOJVODINA SIMBOL DOBROG ZALOGAJA trpeza za sit stomak i dugo pam}ewe str. 30


Dnevnik 31.decembar 2011. -2.januar 2012.

Related publications