Issuu on Google+

c m y NOVI SAD * PONEDEQAK 28. JUN 2010. GODINE GODINA LXVIII BROJ 22761 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs CVETA ILEGALNO TR@I[TE CIGARETA [verceri „pojeli” akcize str. 4 JU^E POSLE PODNE UHVA]EN OSUMWI^ENI ZA MONSTRUOZNI ZLO^IN U STARIM LEDINCIMA NASLOVI Politika 2 Poslanici pod oreolom svetlosti 3 Risti}: Ne damo [ormazov mandat! Ekonomija 4 Dve tre}ine Srbije ne}e letovati 5 Kosti}: Kriza sti`e posle leta 5 Ni{ta od poreskog reza Izbori krajem 2011. godine Novi Sad 7 Bar`e odlaze ove nedeqe 7 Kamere pokrivaju „\avu” do „Egzita” 9 Pe{~ana bujica nad glavama tri porodice str. 2 Vojvodina 10 Steva „kraq pala~inki” 11 Sladara u Kraji{niku ostaje bez zemqe Crna 13 Evri za osloba|awe od vojske? 13 Danas su|ewe Miladinu Kova~evi}u Opozicija nam je ba{ lo{a Reporta`e Sakrio se u `buwu str. 3 Sporazum Srbije i Hrvatske str. 12 str. 13 Foto: N. Stojanovi} be. Progla{ena je najboqa vinarija Festivala vina koja se odr`ava u okviru Tamburica festa. Nakon nastupa 13 tambura{kih bandi, progla{en je najboqi orkestar, najboqi basprima{ i prima{, nova pesma, umetni~ki izraz. Tamburica fest 2010. za tri dana posetilo je vi{e desetina hiqada qudi. P. K. Dru{tvo 15 U trci za indekse 9.070 kandidata I sunce i ki{a Najvi{a temperatura 25° S str. 16 – 20 SPORT TAMBURICA FEST: Tre}i veliki Tamburica fest u Derowama zavr{en je sino} koncentrom Nikole i Marinka Rokvi}a i velikim tambura{kim dertom do zore. Ki{a koja je potpuno natopila ledinu Tamburica festa razredila je publiku tre}eg dana, ali je i pored toga odr`ano takmi~ewe u kuvawu ribqe ~or- 14 Dok se pasuq kr~k’o, yuboks je sviruck’o „ NA\I HIGL ZLATO U PARIZU „ NEMA^KA BOQA OD ENGLESKE – 4:1 „ OKUPQAJU SE KO[ARKA[I SRBIJE „ ODBOJKA[I OPET BOQI OD KINE


Dnevnik 28.jun 2010.

Related publications