Issuu on Google+

KO U SRBIJI RADI, A KO ZABU[AVA VANDALIZAM NA NOVOSADSKOM GROBQU Ministar od radnika napravio neradnike Oskrnavqeni grobovi `rtava po`ara u „Launyu” str. 13 str. 4 NOVI SAD * UTORAK 27. OKTOBAR 2009. GODINE GODINA LXVII BROJ 22524 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs ZAVR[ENA PRVA RUNDA PREGOVORA SRBIJE I MMF-a @enske penzije i porezi ostaju po starom str. 5 NASLOVI Politika 2 Italija zatra`ila ratifikaciju SSP-a 3 Dogovor Tadi}a i Da~i}a o Vojvodini? Ekonomija 4 Legalizacija jo{ nije stigla u op{tine 5 Bezakowe prazni srpskih buyet Tre}e doba 6 Penzije dogodine moraju iz zamrziva~a Novi Sad 8 „Informatika” spremila 10.000 tu`bi Vojvodina 11 Novi gejzir za novu bawu Crna OTVOREN 54. ME\UNARODNI SAJAM KWIGA: U eri finansijske oseke, prepustimo se plimi kwiga - to je poruka sa sino}weg otvarawa 54. me|unarodnog sajma kwiga u Beogradu. Najve}a doma}a kulturna manifestacija zapo~ela je zvucima fanfara i buzukija, jer je Gr~ka po~asni gost ovog sajma. Manifestaciju je otvorio predsednik Udru`ewa pisaca Gr~ke akademik Obla~no s ki{om 13 Goran Kne`evi}: Nisam kriv, sledio sam dr`avnu politiku Dru{tvo 14 Muzeji se ne uklapaju u program no}nih terevenki Najvi{a temperatura 16°S SPORT „ VELIKI PAD ANE IVANOVI] Tanasis Voltinos, koji je rekao da su u korenima vi{evekovnog prijateqstva na{ih dveju zemaqa pravoslavqe i jake duhovne veze. A kwi`evnik Dragan Veliki} je dodao da se u kwigama sti~e bogatstvo koje nijedna ekonomska kriza ne mo`e uzeti, i da pravila finog gra|anskog pona{awa nala`u da se obavezno poseti Beogradski sajam kwiga, koji traje do 1. novembra. R. L. SPECIJALNO TU@ILA[TVO U BEOGRADU Joca Amsterdam optu`en za ubistvo Pukani}a str. 12 str. 16 – 23 „ IZVE[TAJI I TABELE NI@ERAZREDNIH LIGA


Dnevnik 27.oktobar 2009.

Related publications