Issuu on Google+

c m y NOVI SAD * UTORAK 26. APRIL 2011. GODINE GODINA LXIX BROJ 23058 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs SRBIJA ODALA PRIZNAWE NA[IM SPORTISTIMA ZA AFIRMACIJU ZEMQE [IROM SVETA Teniserimauru~eni diplomatskipaso{i U Teniskom centru „Novak”, uo~i teniskog turnira „Srbija open”, u prisustvu brojnih predstavnika diplomatskog kora, ministar spoqnih poslova Vuk Jeremi} uru~io je Ani Jovanovi}, Bojani Jovanovski, Janku Tipsarevi}u, Nenadu Zimowi}u, Viktoru Troickom i Novaku \okovi}u diplomatski paso{, a ostalima, koji trenutno nisu u Beogradu, dokumenat }e biti naknadno dodeqen. „^ast mi je da u diplomatsku slu`bu promovi{em qude koji su doprineli popularnosti Srbije u svetu. Na{a zemqa je pro{la kroz lo{ period, ~ije posledice se i daqe ose}aju. Lo{a slika, lo{ glas i predrasude ostali su u jednom delu sveta. Najefikasniji na~in da se bori protiv tako ne~ega jesu qubav i istrajnost za svoju zemqu. A mislim da nema nikoga ko bi mogao da ka`e da vi (teniseri) niste {ampioni u tim kategorijama. Velika je ~ast na taj na~in predstavqati svoju zemqu, ali nema nijedne zemqe na svetu kojoj ne bi bila ~ast da joj vi budete ambasadori”, rekao je Vuk Jeremi}. str.16 DRU[TVO„P^ESA”VOLIPRIRODU,NEGUJETRADICIJU I N T E R V J U : LASLO VARGA, PREDSEDNIK ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Dijalogvlastii opozicijeva`na evropskavrednost str.3 SVE IZVESNIJE KAKO ]E SE RA^UNATI NAMET NA IMOVINU Poreznajja~eudara nanovestanove str.4 NASLOVI Politika 2 Samit na vrhu Srbije, Turske i BiH Ekonomija Foto: N. Perkovi} Ravn  i~  ar  ew  e po Fru{  koj gor i str.7 Ko{ava Najvi{a temperatura 22 °S 4 Plata sve te`e puni rezervoar 5 Firme upropa{tene, a imovina zaboravqena Tre}e doba 6 Gazde duguju 200 milijardi za penzijske doprinose 6 Poskupqewa tutwe, povi{ice puze Novi Sad 9 No}na {ihta postala premija Vojvodina 10 Poliva~i ~uvaju tradiciju 11 Ra`wem oterali retku crnu rodu Crna 13 Odslu`uju kaznu i terapijskim jahawem Dru{tvo 14 Umesto vlastele, deca s posebnim potrebama ISTRA@IVAWE VIKTIMOLO[KOG DRU[TVA SRBIJE POKAZALO NasiqetrpisvakadrugaNovosa|anka str.8 SPORT str.16 – 23 n [ALKE I MAN^ESTER IGRAJU ZA FINALE LIGE [AMPIONA n MEDOJEVI] SAMOKRITI^AN ZA PORAZ VOJVODINE OD OFK BEOGRAD n GRGI] O USPESIMA STRELACA n IZVE[TAJI I TABELE NI@ERAZREDNIH LIGA


Dnevnik 26.april 2011.

Related publications