Issuu on Google+

NOVISAD* SREDA24.OKTOBAR2012.GODINE GODINALXX BROJ23597 CENA30DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs VOJVO\ANSKIPARLAMENTSUTRAPOKRE]EZAKONODAVNUINICIJATIVUZBOGZAKIDAWAPOKRAJINSKOGBUYETA SVM: Zakon o buyetskom sistemu je antivojvo|anski str. 3 JU^E NA NOVOSADSKOM SAJMU PO^ELI PRVI DUNAVSKI BIZNIS FORUM I 7. „INVESTEKSPO” I N T E R V J U : ^EDOMIRJOVANOVI],LIDERLDP-a Ovo Srbiji jo{ posle Milo{evi}a niko nije radio str. 2 www.vojvodina.gov.rs Evropa jedini mogu}i put str. 4 NASTAVQAJUSEPREPUCAVAWAOKO VOJVO\ANSKIHORANICA,ZAKUPAIABUDABIJA Wive trebaju ratarima, a ne tajkunima i {eicima str. 6 POSLEINCIDENTAUTEMERINU DIREKTORMILENKOMILIVOJEVI] KA@EDAPREDUZE]ENIJEZAPRODAJU Sedmorica uhap{ena zbog nacionalne i verske mr`we Luka Novi Sad pravi pare, ne}e privatizaciju str. 13 NASLOVI 2 Strategija o KiM okupqa dr`avni vrh na Andri}evom vencu Ekonomija 4 Vlada }e kontrolisati cene grejawa, inspektori ulaze u toplane Poqoprivreda 6 Blokada puta kod Ba~ke Palanke 6 Brazilski pili}i lome krila na{im JU^EURU^ENEOKTOBARSKENAGRADEINOVEMBARSKEPOVEQENOVOGSADA NoviSad 8 Neki Novosa|ani ne pla}aju komunalije od 1998. godine Crna 13 Zbog ilegalnog kla|ewa gubitak 50.000.000 evra Jutro sve`e, dan sun~an Najvi{a temperatura 19 °S Znawe utkali u napredak grada Foto: N. Stojanovi} Politika str. 9 str. 9 SPORT n RUKOMETNIDERBI VOJVODINEIZVEZDE str. 14 – 19 n [IROMSRBIJEUTAKMICE NACIONALNOGKUPA n SPENSOVALIGA MALIH[AMPIONA n „DNEVNIKOV”[AH SREDOM


Dnevnik 24.oktobar 2012.

Related publications