Issuu on Google+

c m y NOVI SAD * ^ETVRTAK 23. DECEMBAR 2010. GODINE GODINA LXVIII BROJ 22939 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs MINISTAR OLIVER DULI] NAJAVIO REZOVE U RE[AVAWU PROBLEMA BESPRAVNE GRADWE Legalizacija mo`da bude i besplatna str. 5 NASLOVI NOVOSADSKI POZORI[NI TRG JO[ LEP[I Politika 2 Vojvo|anski zakon u skladu sa Ustavom 3 Kako }e se puniti i prazniti vojvo|anska kasa Ekonomija 4 Ministar potpisao penzionu zbrku 4 Za Suboticu ~etiri milijarde Na Tisi sutra nova }uprija Ekologija 6 Pet decenija za{tite Fru{ke gore str. 5 Novi Sad 9 Iz nov~anika oti~e jo{ 650 dinara str. 7 str. 9 Roditeqska ku}a u [ari}evoj vili Foto: F. Baki} Dru{tvo 15 Kafanski promet nestao u dimu Najvi{a temperatura 16 °S str. 14 „ @REBANE GRUPE ZA 48. „DNEVNIKOV” TURNIR, PRVE UTAKMICE U SUBOTU 12 Racija uve`bana do perfekcije Toplo i vetrovito DE^JA BOLNICA KORISTI]E PRIVREMENO ODUZETI OBJEKAT U SREMSKOJ KAMENICI SPORT Crna Foto: B. Lu~i} Sportska oprema za pet {kola Vinska ulica u srcu grada Vojvodina 10 Mirko Vu~urevi} darivao Banatski Dvor s 1,5 milion evra 11 „Rogaq” nagradio ~itaoce „Dnevnika” str. 16 – 20 „ GORAN SMIQANI] POZITIVAN NA MARIHUANU


Dnevnik 23.decembar 2010.

Related publications