Issuu on Google+

c m y NOVI SAD * SUBOTA 19. FEBRUAR 2011. GODINE GODINA LXIX BROJ 22994 CENA 35 DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs E K S K L U Z I V N O Z A „ D N E V N I K ” : BORKO STEFANOVI], [EF PREGOVARA^KOG TIMA SRBIJE ZA RAZGOVORE S PRI[TINOM Istorijski kompromis Srba i Albanaca str. 2 SLEDE]A RATA POREZA NA IMOVINU PLA]A]E SE PO NOVOM ZAKONU TURINCI U NOVOM SADU Ve}i nameti udaraju po nekretninama str. 5 Foto: R. Hayi} Kobasice mirisale Dunavskom str. 7 SLANINIJADA U KA^AREVU NASLOVI Politika 3 Mawa Vlada do kraja meseca Ekonomija 4 Odra{e nas mar`e i monopoli Poqoprivreda 6 Nesta{ice zakuvali trgovci? Novi Sad Setva 40 posto skupqa od lawske str. 6 Foto: A. Erski VOJVO\ANSKI ZADRUGARI APELUJU NA DR@AVU DA POGURA VELIKI PROLE]NI POSAO SPORT Doma}ini pole okitili zlatom s tr. 1 0 Ki{a uz zahla|ewe str. 16 – 20 Foto: R. Hayi} Najvi{a temperatura 6 °S n TEODOSI] NAJBOQI KO[ARKA[ EVROPE n SALATARA U NOVOM SADU n I VO[IN MILI^I] U REPREZENTACIJI n JECA U POLUFINALU TURNIRA U DUBAJIU 9 Trojke do stana uz pomo} grada Vojvodina 11 Uru{ilo se 16 ku}a, a stotinak ugro`eno Crna 12 Carinici zaplenili 25.000 boksova cigareta Dru{tvo 14 Obnova flote Vazduhoplovne akademije


Dnevnik 19.februar 2011.

Related publications