Issuu on Google+

KIRIL KRAV^ENKO O PAPIRIMA MALIH AKCIONARA NIS }e akcije kupiti po dr`avnoj ceni str. 4 NOVI SAD * IGOR PAVLI^I] PREDAO JU^E DONACIJU IVICI DA^I]U Novosadskoj policiji ~etiri „punta” i 80 pancira str. 7 PONEDEQAK 17. AVGUST 2009. GODINE GODINA LXVII BROJ 22453 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs c m y KRIZA PRITISLA GRADOVE I OP[TINE U VOJVODINI Para nema ni za |a~ke markice str. 3 TOMICA MILOSAVQEVI] BIZARNA NESRE]A KRAJ BAZENA U VRDNIKU Ne}e mo}i preko le|a zdravstva Skulptura povredila devojku str. 13 str. 14 NASLOVI Politika 2 Hla|ewe pred vru}u skup{tinsku jesen 3 Sti`u privremene mere i u Oyake HLEBA BEZ MOTIKE Kockarnice ba{ kraj {kole str. 13 Ekonomija 4 Prodaja stanova u dubokom letwem snu 5 Posle prodaje nema kajawa 5 Dr`ava bi da razbacuje hipermarkete po Srbiji MAJKA POGINULA, ]ERKA KRITI^NO: U te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se u subotu uve~e dogodila na starom putu Novi Sad - Subotica, poginula je Ildiko Vu~eti} (1963) iz Vrbasa, dok je wena osmogodi{wa }erka u kriti~nom stawu i lekari se bore za wen `ivot. Bilans nesre}e je petoro povre|enih, od kojih je dvoje dece, a svi su sme{teni u Klini~kom centru Vojvodine. str. 14 Berza PODSTANARI POSTALI NO]NA MORA ZA GAZDE Nagomilaju ra~une, isprazne stan i nestanu bestraga Vojvodina 11 Naftna mrqa oterala vikenda{e s Tise Dru{tvo 12 U tri sekunde tri puta izbegao smrt 12 Be~ejska kupa~ica, ma|arsko zeleno, a prilepsko `uto – pivo Crna 14 Vatra preti Novom Sadu Prijatno str. 9 „ DVA SRPSKA KAJAKA U FINALU SP „ DU[AN POPOVI] PRVAK VOJVODINE Foto: D. Goji} str. 16 – 19 SPORT „ SILOVIT START VOJVODINE NA FUDBALSKOM PRVENSTVU 6 Srpska berza izlazi iz ponora? Novi Sad 9 Dvoje se `ale, tre}i ispa{ta Najvi{a temperatura 31°S UV indeks 6-7


Dnevnik 17. avgust 2009.

Related publications