Issuu on Google+

NOVISAD* ^ETVRTAK13.SEPTEMBAR2012.GODINE GODINALXX BROJ23556 CENA30DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs U SKUP[TINI NOVOG SADA JU^E I ZVANI^NO PO^ELO PREKOMPONOVAWE VLASTI, UZ NEO^EKIVAN PREOKRET NA KRAJU Sva|aliseceodan, aondaglasalikaojedan Foto: F. Baki} Foto: B. Lu~i} Sednica Skup{tine grada Novog Sada, zapo~eta ju~e pre podne posle vi{e prekida, nastavqena je sino} oko 19 ~asova neo~ekivanim preokretom, nakon ~etvorosatne pauze, kojoj je prethodio dogovor {efova poslani~kih grupa da se ipak omogu}e izmene dnevnog reda koje su tra`ili odbornici koalicije okupqene oko SNS. Pre toga trajalo je celodnevno natezawe, igrawe nervima i ~inilo se da }e vojvo|anska prestonica te{ko iza}i iz vi{enedeqne politi~ke papazjanije. Me|utim, quti protivnici su se ujedinili i izglasali izmene dnevnog reda, kojima je tako omogu}ena i izmena vlasti, s ve}inom koju predvodi koalicija okupqena oko Srpske napredne stranke. Ovim izmenama, naime, omogu}ava se izbor pojedinih ~elnika gradske vlasti, pre svega novog predsednika Skup{tine, s obzirom na to da je kandidat za tu poziciju Sini{a Sevi} (SPS) bio zamenik gradona~elnika i da je trebalo da mu se vrati odborni~ki mandat kako bi bio izabran na ~elnu funkciju Skup{tine. str. 3 POSKUPQUJUGOTOVOSVENAJVA@NIJENAMIRNICE Butletina750dinara, apolete}ei {e}er,mlekoiuqe str. 5 USPLITU ZAUNAPRE\EWENAU^NIHKAPACITETA FakultetimauSrbiji 22milionaevra odEvropskeunije str. 6 Novosa|anin osumwi~en zaubistvo Meksikanke NASLOVI Politika 2 Ispuweni uslovi da se Vojvodini vrati imovina Ekonomija 4 Gorka pilula za {tedi{e NoviSad 8 Tvrd pasuq nije za de~ji tawir Vojvodina 11 Otvoren put do Borkovca Kultura 19 Remek-delo \ure Jak{i}a prvi put u javnosti Ki{a poslepodne Najvi{a temperatura 27°S str. 13 SPORT str. 14 – 18 NESRE]ANAPUTUODBEOGRADA KASEFKERINU str. 12 n VIGWEVI]NOVITRENER VOJVODINE n MIHINIORLI]IDOBILIKRILA n KATANI]NAJBOQI MODELARSVETA Autosleteo ukanal, mladi}seudavio


Dnevnik 13.septembar 2012.

Related publications