Issuu on Google+

c m y NOVI SAD * SREDA 12. MAJ 2010. GODINE GODINA LXVIII BROJ 22714 CENA 30 DINARA * 0,50 EUR Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs ZA[TO JE GRAD UNI[TIO USEVE U DELU SREMA Kontrola leta iskqu~ila protivgradnu za{titu str. 6 NASLOVI Politika 2 Izve{taj dovoqno pozitivan za ratifikaciju SSP-a 3 DS boqe stoji u APV nego u ostatku Srbije OKON^ANA BICIKLISTI^KA MISIJA NOVOSA\ANINA DRAGANA FURTULE OTVORENI PRISTAN U APATINU RAZVOJNA [ANSA VOJVODINE Na dva to~ka do krova sveta Ekonomija 4 Sud rasprodaje ~araparu 5 Srbija vrda, ali }e se izvu}i bez packi Poqoprivreda 6 Po~iwe isplata subvencija Vojvodina 11 Medicinsko opremawe Koridora 10 Crna 13 Uskoro su|ewe Miladinu Kova~evi}u 13 Zapleweno 100.000 la`nih dolara Dru{tvo 14 Zrewaninski Pavaroti ponovo u zavi~aju Sun~ano, pa pqusak Najvi{a temperatura 27 °S Uto~i{te za hiqadu dunavskih la|a Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti} ju~e je na obali Dunava u Apatinu otvorio pristan za brodove, prvi na toku te reke kroz Srbiju. Pristan je od plivaju}ih betonskih pontona dugih 76 metara, a 67 miliona dinara za izgradwu obezbedili su NIP i Fond za kapitalna ulagawa Vojvodine. - Ovo je prvo pristani{te na Dunavu u na{oj zemqi, izgra|eno po najve}im evropskim standardima i potpuno se uklapa u Strategiju Evropske unije, a ima zna~ajne razvojne {anse ne samo za Vojvodinu nego i celu Sr- Foto: S. [u{wevi} Novi Sad 9 Grad razmewuje zemqi{te s „Manualom” str. 7 HO]EMO LI GRADITI NUKLEARNU ELEKTRANU U KOM[ILUKU Srpsko-bugarska nuklearka na duga~kom {tapu biju, jer otvara novu granu turizma, nauti~ki turizam, {to }e zaposlitu nove qude. U pristan je ulo`eno milion evra, a on }e ubudu}e sigurno biti uto~i{te za oko hiqadu brodova koji godi{we pro|u Dunavom - rekao je Bojan Pajti} u Apatinu. str. 11 UBISTVO U CENTRU SUBOTICE Mladi} izboden u „pasatu” Mladen Pani} (33) iz Subotice izboden je ju~e oko podneva no`em. Zlo~in se dogodio ispred zgrade na adresi Jovana Miki}a 36, u Pani}evom „pasatu” crne boje, a mladi} je podlegao ranama. Na lice mesta iza{ao je istra`ni sudija Vi{eg suda u Subotici i istraga je u toku. Kako nezvani~no saznajemo, Mladen je uboden u grudni ko{, najverovatnije direktno u srce. str. 13 str. 4 str. 15 – 21 SPORT „ NOVI SAD SE OPROSTIO OD ZORANA KURTE[A „ SELEKTOR ANTI] ODREDIO KANDIDATE ZA SP „ FULAM I ATLETIKO ZA PEHAR LIGE EVROPE „ „DNEVNIKOV” [AH SREDOM


Dnevnik 12.maj 2010.

Related publications